, ,

بررسی گیاهان دارویی

 مقدمه

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه‌هاي مذكور استفاده مي‌كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي‌آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه‌هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي‌دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه‌هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي‌رود. با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي‌شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي‌كنند و البته از جمله آنها، مي‌توان لواميزول را نام برد (41).

به همين دليل، بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان بهداشت جهاني، برنامه‌هاي وسيعي جهت استفاده از گياهان دارويي تدارك ديده اند. اين مراكز نقش گياهان دارويي را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقي نموده اند (41).

اما استفاده صحيح از گياهان دارويي، مشروط به وجود اطلاعات دقيق و علمي است. مسئله مقاومتهاي دارويي نيز هشداري جهت تجديدنظراستفاده از داروهاي شيميايي تلقي مي‌شود و البته داروهاي ضد انگلي نيز از اين امر مستثني نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ايجاد شده است.

از طرفي عفونتهاي انگلي، در حال حاضر، به عنوان بيماريهاي مزمن فراوان و جدي مطرح هستند و آلودگيهاي وسيع را در تمام نقاط دنيا و از جمله در ايران ايجاد مي‌كنند.

مجموعه اين عوامل ما را به سمت بررسي علمي و آزمايشگاهي اثر ضد انگلي، 2 گونه از گياه درمنه كه البته به فراواني در منطقه كرمان وجود دارند و ردپايي از اثر ضد انگلي آنها نيز در متون طبي قديمي يافت مي‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكريابيني نيز، طبق تحقيقات انجام شده در منطقه كرمان شيوع زيادي دارد و همچنين اين انگل مقاومت خوبي نيز در محيط آزمايشگاهي دارد(17 و 38). با توجه به اين دلايل بر آن شديم تا در پي بررسي اثر ضد انگلي گياه درمنه بر روي انگل پارابرونما اسكريابيني باشيم……

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف… 1

فصل دوم: كليات و مروري بر منابع

كليات و مروري بر منابع.. 4

گياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا) 5

آرتميزيا 6

1-2- اختصاصات پيوسته گلبرگان.. 6

1-1-2- راسته آسترال. 6

2-1-2- تيره كاسني.. 6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رويشي.. 7

3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زايشي.. 7

3-1-2- زير تيره پرتو آساها (راديه) 8

4-1-2- طايفه بابونه. 8

5-1-2- جنس درمنه (آرتميزيا) 8

1-5-1-2- آرتميزيا سيبري 9

1-1-5-1-2- اسامي مختلف گياه. 9

2-5-1-2- گياه آرتميزيا سانتولينا 10

2-1-5-1-2 – مشخصات گياه آرتميزيا سيبري.. 10

3-1-5-2- انتشار در جهان.. 11

4-1-5-1-2- انتشار در ايران.. 11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رويش… 12

6-1-5-1-2- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني.. 12

7-1-5-1-2- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش… 13

8-1-5-1-2- تركيبات مهم شيميايي گياه. 13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتميزين (آرتميزينين) 14

2-8-1-5-1-2 – مكانيسم اثر آرتميزنين.. 15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادي از متابوليت‌هاي ثانويه. 16

2-5-1-2 – كاربرد گياه درمنه در طب سنتي.. 17

3-5-1-2– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه‌هاي جنس آرتميزيا 18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلي گونه‌هاي مختلف درمنه. 19

2-3-5-1-2- اثر ضد ميكروبي درمنه. 21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچي درمنه. 21

4-3-5-1-2- ساير اثرات گونه‌هاي مختلف درمنه. 22

1-2- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني.. 25

2-2- مشخصات راسته اسپيروريدا 25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ. 25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني.. 26

1-4-2-جنس نر. 26

2-4-2-جنس ماده. 26

3-4-2-محل زندگي.. 26

4-4-2-سير تكاملي.. 26

5-4-2-تخم. 27

6-4-2-بيماريزايي.. 27

7-4-2-همه گيري شناسي انگل در ايران.. 27

8-4-2 همه‌گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا 29

3-2 – لواميزول.. 32

1-3-2- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول. 32

2-3-2- موارد كاربرد. 33

3-3-2- فارماكوكينتيك.. 34

4-3-2-فارماكوديناميك.. 35

5-3-2-عوارض جانبي.. 35

6-3-2-مسموميت دارويي.. 35

7-3-2-تداخل دارويي.. 36

8-3-2-احتياطات لازم. 36

9- 3-2-ميزان درماني دارو. 36

فصل سوم: مواد و روش كار

مواد و روش كار 37

1-3 مواد مورد استفاده. 38

1-1-3 – وسايل و دستگاه‌هاي مورد استفاده : 38

2-1-3 مواد شيميايي مورد استفاده. 39

2-3- روش كار 39

1-2-3-تهيه عصاره. 39

1-1-2-3- انتخاب گياهان مورد استفاده. 39

2-1-2-3- خشك كردن.. 39

3-1-2-3 آسياب كردن و آماده‌سازي گياه براي عصاره‌گيري.. 40

4-1-2-3- تهيه عصاره‌ گياهي.. 40

5-1-2-3-آماده‌سازي عصاره‌هاي گياهي با غلظتهاي مختلف… 41

1-5-1-2-3- تهيه عصاره‌هاي آبي.. 41

2-5-2-3- تهيه عصاره متانولي.. 41

3-5-2-3- تهيه عصاره متانولي.. 41

4-5-2-3- تهيه لواميزول. 41

2-2-3- تهيه انگلها 42

1-2-2-3 تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها 42

2-2-2-3- جدا سازي انگلها 42

3-2-3- انجام آزمايشات.. 42

فصل چهارم: نتايج

1-4 نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري………………………………………. 42

2-4 -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا 50

4-4-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا 51

5-4-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري.. 52

6-4- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا 52

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث… 59

منابع فارسي.. 67

منابع لاتین.. 71

فهرست جداول

جدول 1-4 : نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتونيا……………………………………….. 53

جدول 2- 4 نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري…………………………………………. 54

جدول 3-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سيبري………………………………………….. 55

جدول 4-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا………………………………………… 56

جدول 5-4-نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري…………………………………………. 57

جدول 6-4- نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتولينا………………………………………. 58

82 صفحه

,

تحقیقی با موضوع داروهای ضد درد

 

مقدمه:
درد يك حالت حسي و نمايانگر اختلال در بدن مي باشد. درد را مي توان از دو طريق عضوي تحت تاثير قرار داد . نخست مي توان از راه محيطي حساسيت گيرنده هاي مربوطه را به قدري كاهش داد كه تحريك پذيري آنها توسط موجهاي درد كاهش يافته و يا از بين برود كه نتيجه اين عمل كاهش و يا از بين رفتن احساس درد مي باشد . همچنين مي توان براي القاء آنالژزي موجهاي درد را كه به تالاموس وارد شده و بر روي قشرهاي حساس مغز اثر مي نمايند تضعيف نموده و يا از بين برد. با سنتز و كشف آنالژزيك هاي جديد تقسيم بندي ضد درد ها به تركيبات غير مخدر و تركيبات مخدر ديگر رايج نبوده و امروزه آنها را از نظر قدرت اثر به دو گروه عمده ضد دردهاي ضعيف و ضد دردهاي قوي الاثر تقسيم مي نمايند . گروه اول را تركيباتي تشكيل مي دهند كه جهت مداواي دردهاي ساده و متوسط مناسب بوده و اكثر آنها داراي اثر تب بر (آنتي پيرتيك ) ، ضد التهابي ( آنتي فلوژستيك ) و ضد روماتيسمي نيز مي باشند. دردهاي بسيار شديد مانند دردهاي ناشي از اعمال جراحي ، دردهاي سرطاني ، كوليك هاي كليوي و صفراوي را نمي توان با تركيبات گروه اول تسكين داد و بدين منظور از ضد دردهاي قوي كه اكثراً جزو تركيبات مخدر هستند استفاده بعمل مي آيد.
الف ـ دارو هاي ضد درد ضعيف و متوسط الاثر :
مشتقات اسيد ساليسيليك ، مشتقات پاراهيدروكسي آنيلين (پاراآمينو فنل ها ) ، مشتقات پيرازول ، مشتقات اسيد آنترا نيليك و مشتقات فنيل آلكانوئيك اسيد ها و تركيبات وابسته گروههاي اصلي ضد دردهاي ضعيف و متوسط الاثر را تشكيل مي دهند. طيف درماني اين داروها وسيع تراز مشتقات مرفين بوده بر خلاف ضد دردهاي مخدر حتي در مصارف طويل المدت نيز ايجاد اعتياد نمي نمايند. ضد دردهائي از اين گروه كه در سنتز و آزاد شدن پروستاگلاندين ها دخالت نموده و قادر به ورود به سيستم اعصاب مركزي باشند، داراي اثر پائين آورنده حرارت بدن كه در اثر آزاد شدن موضعي پروستاگلاندين ها توسط پيروژن هاي ميكرواورگانيسم ها افزايش يافته است نيز مي باشند. اين تركيبات كه به دارو هاي تب بر (  Antipyretics  ) معروف هستند اثري بر بوي محرارت معمولي بدن ندارند.
 • فهرست
 • مقدمه: 2
 • الف ـ دارو هاي ضد درد ضعيف و متوسط الاثر : 3
 • 1 ـ مشتقات اسيد ساليسيليك : 3
 • اسيد استيل ساليسيليك : 3
 • مشخصات : 4
 • سنتز : 4
 • روش هاي شناسايي : 5
 • تعيين مقدار : 5
 • ناخالصيها : 6
 • ساليسيل آميد : 7
 • اتز آميد : 8
 • اسيد ژنتيزيك : 8
 • 2ـ مشتقات پارا ـ هيدروكسي آنيلين (پارا آمينو فنل ها ) 8
 • فناستين : 10
 • سنتز : 10
 • 3 ـ مشتقات پيرازول (5 ـ پيرازولون ها و 3 و 5 ـ پيرازوليدين دي اون ها ) 10
 • داروهاي آرام بخش ـخواب آور 11
 • مكانيسم اثر : 12
 • تقسيم بندي آرام بخش ـ خواب آورها : 13
 • 1 ـ الكل ها : 13
 • 2 ـ آلدئيد ها و مشتقات آنها : 14
 • كلرال هيدرات : 14
 • سنتز : 15
 • 3 – كاربامات ها : 15
 • 4 ـ اورئيد هاي غير حلقوي 15
 • سنتز : 16
 • 5 ـ آميدها  و ايميد هاي حلقوي 16
 • 6 ـ تنزود يا زيين ها 16
 • نيترازپام : 17
 • فلورازپام : 17
 • 7 ـ باربيتورات ها : 18
 • ضد عفوني كننده هاي موضعي 19
 • سنتز :21

25 صفحه

ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

 

چکیده

در اين تحقيق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسيون مرطوب تهيه شد. پوسته دانه اسفرزه از شركت ايران داروك تهيه تحت و تست‌هاي فارماكوپه‌اي شامل: (ضريب تورم، خاكستر تام، وزن خشك و مواد ناخالصي) مبتني بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت. سپس فرمولاسيونهاي متعددي، (در مجموع 30 فرمولاسيون) شامل نسبت‌هاي متفاوتي در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسيد و بازهاي مختلف شامل (اسيد سيتريك،‌اسيد تارتاربك و سديم بي‌كربنات)،‌پلي و منيل پيروليدون بعنوان چسباننده، افزودنيهاي ديگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شيرين كننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %90 به گرانول تبديل شدند گرانولهاي تهيه شده از يك بامش 10 عبور داده شدند و در آون با دماي   سانتي‌گراد خشك گرديدند. سپس از يك بامش 20 عبور داده شد. نتيجه فرمولاسيونها تهيه شده توسط خصوصيات ظاهري، زمان جوشش وPH، ريزش و ميزان ماده مؤثره بررسي شد. البته بايد توجه داشت كه هر گرم از گرانول تهيه شده معادل 40 ميلي‌ليتر موسيلاژ به دنبال اضافه كردن بافر با 8/6= PH مي‌دهد.
3 فرمولاسيون با طعم‌هاي مختلف تهيه شد و توسط 10 نفر از داوطلبين سالم تست شد. بعد از انجام آناليز‌هاي آماري (فريدمن- ويكگسون)، بهترين فرمولاسيون شامل (%9 اسيد سيتريك، % 19 اسيد تارتاريك با %32 سديم بي كربنات، % 40 پوسته دانه اسفرزه، 300 ميلي‌گرم ساكاند، 750 ميلي‌گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پايداري تبريع شده روي فرمولاسيون منتخب به مدت 6 ماه در دماي   سانتي‌گراد و رطوبت % 75 انجام شد. در طي ماه 1، 2، 3 و 6. نمونه گيري انجام و تستهاي فيزيكوشيميايي روي فرمولاسيون صورت گرفت. در نتايج اختلاف معني‌داري (05/0 > P) ديده نشد و پارامترهاي گفته شده در بالا در طي 6 ماه روي فرمولاسيون انجام گرفت.
كلمات كليدي: پسيلوم اواتا، گرانولهاي جوشان، پوسته دانه اسفوزه، فرمولاسيون گرانول، گرانولاسيون مرطوب، مطالعات پايداري.
فهرست
چكيده فارسي
چكيده انگليسي
پيش گفتار
بخش اول – مباحث نظري
فصل اول – اسفرزه
1-1 اسفرزه
1-1-1- ريخت شناسي
2-1-1- زمان جمع‌آوري
3-1-1- خرده نگاري
4-1-1- طرز نگهداري
5-1-1- دامنه انتشار
6-1-1- مواد متشكله
7-1-1- مواد مصرف گياه
8-1-1- مهم‌ترين اثرات گزارش شده اسفرزه
1-8-1-1- بيماريهاي قلبي – عروقي
9-1-1- نحوه مقدار مصرف به عنوان ملين گياهي
10-1-1- مكانسيم اثر
11-1-1- موارد عدم مصرف
12-1-1- در دوران بارداري و شيردهي
13-1-1- تداخل دارويي
14-1-1- موارد احتياط
15-1-1- اشكال دارويي
2-1- كنترل كيفي و كمي شيميايي پوسته دانه اسفرزه
فصل دوم – يبوست
1-2- يبوست
2-2- اتيولوژي
3-2- درمان
1-3-2- درمان غير دارويي
2-3-2- درمان دارويي
4-2- سوء مصرف ريلمين‌ها
فصل سوم – كليات فرآورده‌ جوشان
1-3- مقدمه
2-3- تعريف پودر
1-2-3- انواع پودرها
3-3- تعريف گرانول
1-3-3- انواع گرانولها
4-3- مزاياي فرآورده‌هاي پودري و گرانولي
5-3- معايب پودرها و گرانولها
6-3- كلياتي در مورد فرآورد‌ه‌هاي جوشان
1-6-3- مكانسيم ايجاد جوش در فرآورده‌هاي جوشان
2-6-3- مواد بكار رفته در فرآورده‌هاي جوشان
1-2-6-3- منابع اسيدي
2-2-6-3- منابع بازي
3-2-6-3- چسباننده
4-2-6-3- تركيبات شيرين كننده
5-2-6-3- تركيبات طعم دهنده
6-2-6-3- رنگ دهنده
7-2-6-3- مواد افزايش دهنده محلوليت
8-2-6-3- مواد پايدار كننده
7-3- بسته‌‌بندي
8-3- انواع فرآورده‌هاي جوشان
1-8-3- پودرهاي جوشان
2-8-3- گرانولهاي جوشان
1-2-8-3- گرانولاسيون مرطوب
1-1-2-8-3- مزاياي گرانولاسيون مرطوب
2-2-8-3- گرانولاسيون خشك
3-2-8-3- گرانولاسيون به روش ذوب
9-3- آزمايشات كنترل فيزيكوشيميايي گرانولهاي جوشان
1-9-3- خصوصيات ظاهري
2-9-3- تعيين مقدار موثره دارويي
3-9-3- زمان جوشش و انحلال
4-9-3- PH محلول
5-9-3- تعيين مقدار رطوبت گرانولها
10-3- آزمايشات پايداري و تعيين غير مفيد دارو
1-10-3- آزمايش پايداري تسريع شده
2-10-3- آزمايش پايداري ادواري
3-10-3- عمر قفسه‌اي
فصل چهارم – كار تجربي
بخش دوم : مباحث تجربي
1-4- مقدمه
2-4- وسايل و دستگاههاي بكار رفته
3-4- مواد بكار رفته
4-4- تهيه پودر پوسته دانه اسفرزه
1-4-4- كنترل‌هاي كيفي و كمي شيميايي پوسته دانه اسفرزه
5-4- تعيين ريزش پودر
6-4- تهيه گرانول جوشان
7-4- آزمون‌هاي كنترل فيزيكوشيميايي
1-7-4- بررسي خواص ظاهري
2-7-4- تعيين ريزش گرانولها
3-7-4- آزمون تعيين PH محلول
4-7-4- تعيين مدت زمان جوشش و چگونگي انحلال
5-7-4- آزمون تعيين مقدار موثر دارويي
6-7-4- آزمايش پايداري
1-6-4- انتخاب مخلوط اسيد و باز در حضور اسفرزه
2-6-4- استفاده از سورفكتانت‌ها
3-6-4- اصلاح طعم فرمولاسيونهاي منتخب
4-6-4- اصلاح طعم فرمولاسيون توسط شيرين كننده
5-6-4- انتخاب فرمولاسيون نهايي
فصل پنجم – نتايج و بحث
1-5- مقدمه
2-5- نتايج و بحث مربوط به مطالعات انجام شده بر روي ريزش پودر اسفرزه
1-2-5- تابعيت ريزش پودر اسفرزه
2-2-5- نتايج حاصل از بررسي ريزش پودر اسفرزه توسط دستگاه ريزش سنج
3-5- نتايج حاصل از بررسي ريزش پودر اسفرزه با محاسبه انديس كار و ضريب هانسر
4-5- بررسي فرمولاسيون‌هاي تهيه شده بررسي انتخاب منابع اسيدي و بازي
5-5- بررسي فرمولاسيونهاي تهيه شده جهت دستيابي به PH مناسب
6-5- بررسي فرمولاسيون‌هاي تهيه شده از سورفكتانتهاي مختلف
7-5- بررسي فرمولاسيون تهيه شده از منابع اسيدي و بازي، طعم دهنده و شيرين كننده
8-5- بررسی فرمولاسیون جدول (13-4) حاوی شکر و آسپارتام
9-5- نتايج حاصل از نظر خواهي داوطلبين در مورد 3 فرمولاسيون
10-5- آزمونهاي پايداري تسريع شده
11-5- نتيجه‌گيري نهايي
112 صفحه
8500 تومان
,

تحقیق مطالعه فیتوشیمیایی گیاه Nepeta و بررسی خواص بیولوژیکی اجزای آن

خلاصه

چکیده

نپتا دنوداتا[1] گیاهی از تیره­ی نعناعیان و یکی از گونه­های انحصاری کشور ایران است. در یک غربالگیری کهبر روی تعدادی از گیاهان­دارویی ایران انجام گرفت، این­ گیاه خاصیت­ضد­سرطان­قابل­توجهی بر­روی بعضی رده‌های سلول‌های سرطانی از جمله سرطان سینه، سرطان کبد و سرطان خون از خودنشان ­داد.در نتیجه با توجه به خواص ضد سرطانی گیاه و اینکه هیچگونه بررسی فیتوشیمیایی بر روی عصاره‌های آن انجام نشده بود، برای استخراج و خالص سازی ترکیبات مؤثرهانتخاب شد. در این پایان نامه ابتدا گیاه نپتا دنوداتا از منطقه­ی توچال در تهران جمع آوری شد و عصاره گیری از اندام هوایی خشک شده­ی گیاهب ا استفاده از حلال‌های هگزان،اتیل­استات و متانول انجام گرفت.سپس عصاره­ ی اتیل­استاتیبرای بررسی بیشتر انتخاب گردید و تعدادی از ترکیبات فعال آن با کمک روش‌های کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی لایه نازک مورد جداسازی و خالص­سازی قرار گرفتند.در نهایت ساختار چهار ترکیبات خالص با کمک تکنیک‌هایNMRیک­بعدی­و­دوبعدیشناسایی گردید. ترکیبات شناسایی شده شامل یک استرول 29 کربنه­ی گیاهی به نام بتا-سیتوسترول، یک تریترپن با ساختار اورسانی بهنام اورسلیک اسید، یک استرول گلیکوزیدی به نام داکوسترول و یک تری ترپن با ساختار اورسانی (1) بودند. ترکیب 1برای اولین بار از جنس نپتا گزارش می­شود. فعالیت‌ ضد سرطانی برش‌ها و ترکیبات خالص بدست آمده با روش MTT بر روی رده‌ی سلولی سرطان سینه (MDA-MB-231) انجام گرفت.

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه و مرور منابع

1-1-پیش­گفتار………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-گیاه شناسی و پراکنش جغرافیایی تیره­ی نعناعیان……………………………………………………………….. 4

2-۱-1-تیره‌ی نعناعیان در ایران…………………………………………………………………………………………….. 6

1-3-گیاهشناسی و پراکنش جغرافیایی جنس نپتا………………………………………………………………………. 7

1-3-1-جنسنپتادرایران……………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-خواص درمانی و فعالیت‌های بیولوژیکی جنس نپتا………………………………………………………………. 11

1-4-1-بررسی اثرات سمیت سلولی جنس نپتا………………………………………………………………………… 11

۱-5-بررسی فیتوشیمیایی جنس نپتا…………………………………………………………………………………….. 12

1-5-1-ترپن­ها و ترپنوییدها………………………………………………………………………………………………… 12

1-5-1-1-مونوترپن­ها………………………………………………………………………………………………………… 13

۱-5-۱-1-1-مونوترپن­های جنس نپتا……………………………………………………………………………………. 14

۱-5-۱-1-1-1-ایریدویید­ها و سکوایریدویید­ها…………………………………………………………………………. 15

۱-5-۱-1-1-2-نپتالاکتون­ها………………………………………………………………………………………………. 16

۱-5-۱-1-2-نپتالاکتون­ها و ایریدویید­گلیکوزید­های جدا شده از جنس نپتا……………………………………… 17

1-5-1-2-سزکوییترپن­ها……………………………………………………………………………………………………. 20

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

1-5-1-2-1-سزکویی ترپن­های جنسنپتا……………………………………………………………………………….. 20

1-5-1-3-دی ترپن­ها………………………………………………………………………………………………………… 22

1-5-1-3-1-دی ترپن­های جنسنپتا……………………………………………………………………………………… 24

1-5-1-3-1-2-دی ترپن­های نوع پیمارانی وآبیتانی…………………………………………………………………… 24

1-5-1-3-1-2-دی ترپن­های نوع پیمارانی وآبیتانی…………………………………………………………………… 25

1-5-1-3-2-لابدان­هاوکلرودان­های جداشدهازجنسنپتا……………………………………………………………….. 27

1-5-1-3-3-پیماران­ها و ایزوپیماران­ها­ی جداشدهازجنسنپتا……………………………………………………….. 27

1-5-1-3-4-آبیتان­های جداشدهازجنسنپتا…………………………………………………………………………….. 30

1-5-1-4-تری ترپن­ها……………………………………………………………………………………………………….. 32

1-5-1-4-1-تری ترپن­های جنسنپتا…………………………………………………………………………………….. 32

1-5-1-1-1-4-تری ترپن­های نوعلوپان………………………………………………………………………………….. 32

1-5-1-4–2لوپان­های جدا شده از جنس نپتا…………………………………………………………………………. 34

1-5-1-4-3-اولئان­ها و اورسان­های جدا شده از جنس نپتا………………………………………………………….. 37

1-5-1-4–4سایر تری ترپن­های جداشده از جنس نپتا……………………………………………………………… 41

1-5-2-فلاونوییدها……………………………………………………………………………………………………………. 42

1-5-2-1-فلاونوییدهای جنسنپتا…………………………………………………………………………………………. 45

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

6-۱-گیاهشناسی و پراکنش جغرافیایی گونه‌ینپتا دنوداتا……………………………………………………………… 48

1-7-بررسی فیتوشیمیایی گونه­ی نپتا دنوداتا……………………………………………………………………………. 49

1-8-سرطان و نقش گیاهان به عنوان منابعی از ترکیبات ضد سرطان……………………………………………… 51

1-9-تست سمیت سلولMTT……………………………………………………………………………………………… 57

1-10-هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………… 59

فصل دوم: بخش تجربی

2-1-مواد شیمیایی و دستگاه­ها…………………………………………………………………………………………….. 61

2-2-جمع­آوری و آماده سازی گیاه نپتا دنوداتا…………………………………………………………………………. 61

2-3-فرآیند استخراج به روش خیساندن…………………………………………………………………………………. 62

2-4-جداسازی به روش کروماتوگرافی ستونی…………………………………………………………………………… 63

2-4-1-آماده سازی ستون کروماتوگرافی و عصاره‌ی اتیل استاتی جهت جداسازی……………………………… 63

2-4-2-جداسازی ترکیبات عصاره‌ی اتیل استاتی………………………………………………………………………. 64

2-4-2-1-برش 5…………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-4-2-1-1-مشخصات مربوط به طیف­های 1HNMRو13CNMR ترکیب–A5F………………………………… 68

2-4-2-2-برش 6…………………………………………………………………………………………………………….. 69

2-4-2-2-1-مشخصات مربوط به طیف­های 1HNMRو13CNMRترکیب–A6F…………………………………. 71

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

2-4-2-2-2-مشخصات مربوط به طیف­های 1HNMRو13CNMRترکیب–B6F………………………………….. 72

2-4-2-3-برش 9…………………………………………………………………………………………………………….. 72

2-4-2-3-1-مشخصات مربوط به طیف­های 1HNMRو13CNMRترکیب–A9F………………………………….. 73

2-4-2-4-برش 10…………………………………………………………………………………………………………… 74

2-4-2-5-برش 12…………………………………………………………………………………………………………… 76

2-5-بررسی سمیت سلولی با استفاده از روش MTT………………………………………………………………….. 77

فصل سوم:نتایج و بحث

3-1-نتایج حاصل از خالص سازی ترکیبات عصاره‌ی اتیل استاتی گیاه نپتا دنوداتا……………………………… 79

3-2-شناسایی و تفسیر طیف‌های ترکیبات خالص شده……………………………………………………………….. 84

3-2-1-ترکیبA-5F…………………………………………………………………………………………………………. 84

3-2-1-1-مشخصاتترکیبA-5F…………………………………………………………………………………………… 84

3-2-1-2-تفسیر طیف­های ترکیبA-5F………………………………………………………………………………… 84

3-2-2-ترکیب-A-6F……………………………………………………………………………………………………….. 86

3-2-2-1-مشخصاتترکیبA-6F…………………………………………………………………………………………… 86

3-2-4-2-تفسیر طیف­های ترکیبA-6F………………………………………………………………………………… 86

3-2-3-ترکیب B-6F………………………………………………………………………………………………………… 90

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

3-2-3-1-مشخصاتترکیبB-6F…………………………………………………………………………………………… 90

3-2-3-2-تفسیر طیف ترکیبB-6F……………………………………………………………………………………… 90

3-2-4-ترکیب A-9F………………………………………………………………………………………………………… 93

3-2-4-1-مشخصاتترکیبA-9F…………………………………………………………………………………………… 93

3-2-4-2-تفسیر طیف­های ترکیبA-9F………………………………………………………………………………… 93

3-3-نتیجه­ی تست­های ضدسرطان با روشMTT………………………………………………………………………. 95

3-4-نتیجه­گیر­ی………………………………………………………………………………………………………………. 99

فصل چهارم

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 101

فصل پنجم

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………….. 108

147 صفحه