اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست

مقدمه
یکی از مهمترین رسالتهای بشر در هزاره جدید بسیج اندیشه ها و توانمندیهای اجرایی برای حفاظت از محیط زیست است.در گوشه و کنار جهان هزاران کارشناس و محقق دست به کار شده اند تا ضمن مطلع کردن جوامع بشری و دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی از مخاطرات بیش روی محیط زیست به راهکارهایی برای صیانت از این میراث مشترک دست یابند.
از میان بخش های مختلف تولیدی بخش کشاورزی بیشترین و نزدیکترین ارتباط را با محیط زیست دارد.این ارتباط یک رابطه متقابل و دو سویه است.از یک طرف فرسایش و تخریب محیط زیست تولید و عملکرد محصولات کشاورزی را تحت تاثیر منفی قرار میدهد و از جانب دیگر مواد آلاینده بخش کشاورزی و مصرف بی رویه کودها و سایر موارد شیمیایی در این بخش صدمات جبران نابذیری به محیط زیست وارد می کند.خطرناکترین موقعیت زمانی است که این ارتباط به شکل یک دور باطل در می آید به این صورت که با تخریب محیط زیست و فرسایش خاک کشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبیعی بیشتری را به کشتزار تبدیل نمایندو سطح مصرف کودهای شیمیایی را افزایش دهند.در واقع این فعالیتهای جدید موجب تخریب بیشتر محیط زیست میگردد و به همین ترتیب دوری باطل ایجاد می شود که نتیجه آن چیزی جز نابودی محیط زیست و فقیرتر شدن کشاورزان نیست.(بای بوردی و ملکوتی 1379)

مقاله حاضر با درک این خطر می کوشد اثر برداخت یارانه به کود شیمیایی را در مصرف غیر بهینه این نهاده و تخریب محیط زیست بررسی کند.برداخت یارانه به نهاده های کشاورزی یک سیاست مرسوم در اکثر کشورهای جهان و بخصوص در کشورهای در حال توسعه است.در واقع هدف اصلی از این کار ترویج و ارتقاع نقش نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی است که می تواند عملکرد محصولات زراعی را افزایش قابل توجهی دهد.کشورهای در حال توسعه می کوشند تا از این طریق غذای مورد نیاز جمعیت در حال رشد خود را تامین کنند و در عین حال سطح درآمد و معیشت کشاورزان را نیز بهبود بخشند و حتی از طریق ایجاد مازاد تولید محصولات کشاورزی امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز به وجود آورند.لیکن چسبندگی(1) سیاست های دولت سبب می شود تا حتی بس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین برداخت یارانه های مذکور تدوام بیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه ی منابع گردد.
بررسی مشكلات و معضلات كودهای شیمیایی :
– استفاده بی‌رویه از كودهای شیمیایی در كشاورزی منجر به آلوده شدن آب و مواد غذایی مصرفی مردم و در نهایت بروز عوارض خطرناكی در آنها می‌شود. در صورتی كه استفاده از كودهای شیمیایی به صورت بی رویه باشد، وارد آبهای زیرزمینی و در نهایت از طریق محصولات كشاورزی وارد غذای انسانها می شود
– میزان مصرف و نوع كودهای شیمیایی در كشاورزی در صورتی كه بیش از حد لازم باشد علاوه بر ضرر اقتصادی كه به جامعه وارد می‌كند مواد غذایی مصرفی مصرف‌كنندگان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در صورت استفاده بیش از حد كودهای شیمیایی در كشاورزی نیترات‌های اضافه آن وارد آب می‌شود، آب توسط مردم مورد مصرف قرار می‌گیرد و در نهایت در بدن به تركیبات سرطان‌زا تبدیل خواهد شد.
اما در صورت استفاده از کو دهای حیوانی و طبیعی و همچنین با یک برنامه ریزی مناسب با جمع آوری مواد قابل بازگشت به محیط (از قبیل برگ درختان و … ) می توان هم فضولات را با برگنداندن به چرخه گردش و بازگرداندن به اکو سیستم از آلودگی ها وبیماری قابل شیوع توسط این (فضولات ) جلوگیری کرد و هم به دلیل اینکه چون این کودها عموما از جنس محیط هستند به لحاظ کیفیت و تاثیر گذاری در محیط ، بازدهی و کیفیت خوبی را از خود بجا خواهند گذاشت و راحت تر به چرخه باز میگردند.
متاسفانه با توجه به اینكه هم نوع سموم شیمیایی و هم میزان آن در كشاورزی، آزمایشگاه‌ها و … نیاز به نظارت بیشتری دارد در كشور شاهد كنترل ضعیف بر این مساله هستیم به طوریكه برای مثال در برخی از آزمایشگاه‌ها با توجه به منبع مصرف برخی از انواع سموم هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد………..

فهرست
مقدمه    1
بررسی مشكلات و معضلات كودهای شیمیایی :    2
مواد و روشها    8
شرایط عمومی مرحله اول برای حداکثر سازی سود به صورت زیر است    10
داده ها    10
نتایج    11
مقادیر مصرف واقعی و بهینه کود شیمیایی در سال زراعی 1379_80    14
بحث و نتیجه گیری    17
با توجه به این توضیحات می نوان چنین نتیجه گیری کرد که:    19
پیشنهادها:    20
2.سیاست های حمایتی و ترویجی:    21
منابع    24

24 صفحه

فرمت ورد

 

کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی

خلاصه
نگرانی در مورد افزایشهای بالقوه د رجمعیتهای علفهای هرز بدون استفاده از علکش ها به بالا گیری کشاورزی طبیعی محدود شده است. با این وجود در سالهای اخیر همه خواستهای عموم برای تولید طبیعی و هم نمای کشاورزی طبیعی افزایش یافته است و دامنه ای  از راههای کنترل علفهای هرز وجود دارد. پیشرفت در روشهای کشت کنترل علف هرز شامل استفاده از محصولات پوششی جدید ریشه کننده علف و تشخیص ویژگیهای محصول خاص برای از بین بردن علفهای هرز بوده است . کنترل مستقیم علفهای هرز با ابزار جدید موجود در بازار نیز پیشرفتهایی را دیده که می تواند در آینده از طرح ریزی پیچیده ماشین آلات و تکنولوژی کشف علفهای هرز سود برد. پیشرفت در روشهای جدیدی مثل بخار دادن نیز ایجاد شده است . سیاری از عملکرد های کنترل علف های هرز در سیستمهای طبیعی رویاننده را با تضادهایی ارائه می دهند، و هم اینجا و هم بسیاری از پیشرفتهای اخیر در کنترل طبیعی علفهای هرز بررسی می شوند. افزایش درک ما از بیولوژی علفهای هرز پویایی جمعیت هبودهای دراز مدت در کنترل پایدار علفهای هرز را پشتیبانی می کند. از پیامد این بررسی ها افراد چون رویانندگان معمولی و طبیعی سود می برند. تاکید روی نیاز به انعطاف پذیری و آگاهی از بیولوژی عفهای هرز ، روشهای کشت و کنترل مستقیم علفهای هرز برای حفظ جمعیتهای علفهای هرز در حد قابل کنترل می باشد.
لغات کلیدی : کشت ، چرخش ، کنترل مکانیکی ،کنترل حرارتی ، کوددهی.
طبق ثبت آمار استاندارهای مواد غذایی طبیعی بریتانیا و رهنمودهای ملی مشابه در هر جای دیگر در اروپا که مبتنی بر قانون شماره 91/2092 اتحادیه اروپاست، استفاده از مواد شیمیایی برای اهداف کنترل علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی طبیعی مجاز نیست. در بررسی اخیر، رویانیدگان طبیعی بریتانیا تصور کردند که کنترل رایج علفهای هرز نشان کافی می باشد اما عده کمی برآورد می کردند که روشهای موجود برای کنترل مستقیم علفهای هرز بسیار موثر می باشند.
یک تجزیه و تحلیل فرآوانی نسبی علفهای هرز، سه سال بعد از تبدیل به رشد طبیعی، نشان می داد که کل تعداد دانه های موجود در خاک از  4050m-2به 17320m-2 افزایش یافته بودند.
درک در مورد پیامدهای کنترل علفهای هرز بدون استفاده از علفکش ها یکی از عوامل اصلی ای است که افزایش کشاورزی طبیعی را توسط رویانندگان معمولی محدود می کند.
در سیستمهای کشاورزی طبیعی روشهای وجین کردن حرارتی و مکانیکی قبل و بعد از وقوع و استفاده کردهای پلاستیکی و قابل تجزیه برای کنترل علفهای هرز مجازی می باشند.
با این وجود پیشنهاد می شود ارزیابی های کشتی مورد استفاده باشند که تا کمترین حد مداخله مستقیم دارند. مقصد کشاورزان طبیعی ریشه کنی کامل علفهای هرز نیست، هرچند فقط علفهای هرز در یک سیستم کشاورزی می تواند هم نعمت باشد و هم یک مزاحمت و آزار. بعلاوه بین ارزیابی ها برای کنترل علفهای هرز و اهداف دیگر سیستم طبیعی تضادهایی وجود دارد.
برای مثال کشت زود چراگاه برای کمک کردن به کنترل علفهای هرز می تواند خطر فرو نشست نیترات خاک را افزایش دهد و کشت فشرده برای از بین بردن علفهای هرز بزرگ می تواند به ساختار خاک آسیب بزند. با این وجود سنگ معدن فزاینده نیترات خاک بعد از کشت می تواند استفاده شودتا برای رویانندگان طبیعی جهت بالا بردن رشد محصول مفید باشد.
بررسی های متعددی در مورد پیشرفتهای موجود در سیستمها و روشهای کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز  صورت گرفته و همه جنبه های کنترل علفهای هرز در سیستمهای کشاورزی ارزیابی  شده اند . برای رویانندگان طبیعی دامنه گسترده ای از راههای کنترل علفهای هرز موجود می شود چون تکلیف های جدید توسعه می یابند و روشهای محقق بهبود می یابند. بیشتر اطلاعاتی که این پیشرفتها را شرح می دهند در مقالات روزنامه و در مقالات گوناگونی ارائه می شوند که در معرض بررسی همترازان نبوده اند. با این وجود بدین منظور به این نشریات اشاره شده که تا حد امکان مرور کاملی انجام شود. این مقاله پیشرفتهای موجود در کشاورزی و روشهای کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز و جنبه های بیولوژی علفهای هرز وهم آوری علفهای هرز را که ارتباط خاصی با کنترل علفهای هرز د رسیستمهای کشاورزی طبیعی دارند را بررسی می کند.
کنترل علفهای هرز کشاورزی
در عملکرد های کشاورزی طبیعی و بادروند اد نه چندان برونی دیگر، روش کنترل علفهای هرز شامل سیستم کامل چیدن می شود. هدف حفظ تعادل بین علفهای هرز و گیاهان محصول ، با رویاننده ای که تعادل را در هر زمان ممکن به نفع محصول تنظیم می کند، می باشد. چرخش و تناوب محصول در مرکز سیستم طبیعی است و اگر چه این روش و زمان بندی کشت های خاک و انتخاب محصول معمولاً مرتبط هستند، اما هر دو به شیوه های متفاوت به دستکاری جمعیت علفهای هرز کمک می کنند.
کشت خاک قبل از محصول دادن و بعد از برداشت
مزایای شخم زدن در مقایسه با سیستمهای کشت و زرع کاهیده برای کنترل  علفهای هرز موضوع این تحقیق و مباحثه قابل توجه می باشد. با توجه به کنترل علفهای هرز، تاثیر اصلی شخم زدن دفن دانه های علفهای هرز تازه پوست انداخته زیر عمق خاک که آنها از آنجا جوانه می زنند می باشد. این کار انرژی زیادی مصرف می کند در راه حل کوتاهی مدتی است که اغلب به مشکلات بلند مدت منتهی می شود. دانه های دفن شده برا ی سالهای بسیار در محل دانه در خاک باقی می مانند تا زمانی که باکشت های بعد به سطح خاک بازگردند. کشاورزی بدون وارونگی دانه های علفهای هرز را نزدیک سطح خاک که در آن کشتهای سطحی و کم عمق می توانند به دانه های خالی منتهی شود،نگه می دارد. تحت سیستمهای کشاورزی کاهیده استفاده موثرتر از سوختهای کانی، حفظ بیشتر رطوبت خاک و خطر کمتر فرسایش خاک وجود دارد، با این وجود علفهای چمن و علفهای دائمی اغلب افزایش می یابند.
در مورد کثرت و زمان بندی کشت های مورد نیاز برای آماده کردن محل ریختن دانه که به بهترین نحو برای اهداف کنترل علف عمل می کند ، تصادف نیز وجود دارند.یک سطح هموار عملکردهای کندن و وجین کردن بعدی را آسانتر می سازد، اما با یک زمین فرروعی خوب ضعیف جوانه های کمتری بوجود می آورد اما سرد شدن روی سطح خاک طی عملکرد های وجین کردن علفها را حفظ می کند.زمان بندی آماده سازی محل بذر پاشی می تواند برای اجتناب از گونه های علف مشکل آفرینی که تنها در زمانهای خاصی از سال پذیرا می شوند استفاده شود.
در گذشته غلات پائیزی تا حد امکان دیر کاشته می شدند تا اجازه دهند قبل از بوجود آمدن محصول دانه های هودسون مایوسورود آلوپکوروس جوانه زند و از بین برده شوند. اخیراً برای دستیابی به بازده بالاتر ، کندن غلات پائیزی به روش سنتی بسیار آسانتر بوده است. در نبود علف کش ها، بازگشت به زمانهای بذر پاشی دیرتر کنترل بهتر علفهای هرز در غلات پائیزی را تضمین می کند.
اصل بیرون کشیدن دانه های علفهای هرز قابل جوانه زدن قبل از محصول دهی اساس روش محل بذر پاشی قدیمی یا اشتباه تشکیل می دهد که در آن کشت خاک می تواند روزها یا هفته ها قبل از کاشت یا نشا کردن محصول رخ می دهد. این کار کرانه دانه در لایه سطح خاک را تهی می کند و پیدایش بعدی علفهای هرز را کاهش می دهد. برای اطمینان از موفقیت ، محصول دهی باید به تاخیر افتد تا زمانی که فصل اصلی پیدایش گذشته باشد.سپس جوانه های علفهای هرز بوجود آمده می توانند با شعله زدن یا نور دادن از بین بروند. کاشتن زیر 2-1 سانتی متر زیر خاک مهم و ضروری است در غیر اینصورت غلبه بیشتر علفهای هرز می تواند رخ دهد. با استفاده از دادن کود پلی اتیلن سیاه کوتاه مدت  قبل از کاشت امکان عبور روش قدیمی خزانه وجود دارد. این کار رطوبت خاک را حفظ می کند و دمای خاک را بالا می برد تا به جوانه زدن دانه علف هرز کمک کند اما با استفاده از جلوگیری از نور از بقای جوانه پیشگیری می کند.وقتی قبل از کاشت محصول کود برداشته شود خزانه عاری از علف می شود و زمین برای یک دوره طولانی از علفهای رز پاک می ماند.
برای بسیار از دانه های دفن شده علف ، در معرض نور گذاشتن طی کشت است که جوانه زدن را تحریک می کند. ممانعت از نور طی آماده سازی خزانه و نهالستان ثابت شده که وقوع علفهای هرز را کاهش می دهد. انجام اقدامی برای پیشگیری از رسیدن نور به خاک در مرحله کشت می تواند برای کاهش وقوع علفهای هرز تا %70 کافی می باشد. با این وجود همه گونه های علفهای هرز دانه های حساس به نور ندارند. ولش و دیگران(1999) دریافتند که پیدایش استلاریا مدیا ویل(مرغدانه رایج) و چنو پودیوم آلبوم با کشت کردن در تاریکی کاهش می یافت اما پیدایش مایوسورویدر تحت تاثیر واع نمی شود.این واکنش همچنین می تواند به کثرت کشت و انتخاب ابزار عملکرد ها بستگی داشته باشد………

43 صفحه

فرمت ورد

برخی از استانداردهای ASAE در زمینه ماشینهای کشاورزی

 • استاندارهاي علامت و نشانه SMV براي وسائل نقليه و ادوات كشاورزي كندرو

  گسترش با مساعدت و همكاري كميته ايمني كشاورزيASAE و مطالعات كنفرانس كشاورزي انجمن ايمني ملي و كميته تحقيقات تاييده شده توسط كميته تكنيكي بخش ماشين آلات ASAE ،پذيرفته شده توسط ASAE به عنوان پيشنهاد در دسامبر 1964، اصلاح و پذيرفته شده به عنوان استاندارد در دسامبر 1966 اصلاح دوباره در مارچ 1968‏ ،تصويب به عنوان استاندارد بين المللي آمريكا در جولاي 1971 اصلاح مجدد در دسامبر 1975، تاييد اصلاحات توسط ANSI در جولاي 1984 تاييد مجدد در دسامبر 1985 اصلاح مقاله اي در جولاي 1989، تاييد مجدد در دسامبر 1990، اصلاح مجدد مقالات در فبريه 1991‏، اصلاح مجدد در دسامبر 1991، تصديق مجدد توسط ANSI در اكتبر 1992 – اصلاح مجدد در جون 1993- تاييد اصلاحات توسط ANSI در ژانويه 1994 و تاييد مجدد در نوامبر 1997.

  1- منظور و هدف

  • هدف از اين استاندارد، بنا بنهادن خصوصياتي است كه معرف يك علامت مشخص براي استفاده از ماشينهايي كه با سرعت كم، هنگام تردد يا سفر در بزرگراهها باشد.

  2-1اين استاندارد خصوصيات ابعادي علامت و نشاني را بنا نهاده است كه مرتبط با مراحل آزمايش و شامل همه نيازها مي باشد.

  3-1اين علامت شناسائي فقط در ماشينهاي كم سرعت( SMV )كاربرد دارد.

  4-1اين علامت، لوازم هشدار از قبيل لامپهاي عقب ماشين آينه ها، فلاشرها، را كامل مي كند. اما جايگزين اين ابزار نمي باشد. همچنين اين علامت براي شناساندن وسايل بي حركت و ساكن استفاده نمي شود.

  5-1ابعاد و الگوي رنگ اين علامت، مشخص است و اجازه علامت گذاري و تغيير دراين الگوها به جز در مواردي كه در قسمت 2-4 بازگو خواهد شد‏، نداده شده است.

  6-1در زمانيكه وسيله مورد نظر با سرعتي بالاتر از 40كيلومتر بر ساعت يا 25 مايل بر ساعت در حال حركت باشد روي اين نشانه را بايد پوشاند و يا آن را برداشت.

  • منابع اصلي:

  تمامي استاندردها، موضوع مطالعه براي اصلاح مجدد مي باشند و قسمتهاي توافق نامه بر اساس استانداردها تقويت شده است تا امكان در خواست اكثر ويرايشهاي اخيررا بررسي کند.سازمانهاي استاندارد از ليست استاندادهاي معتبر رايج حمايت مي كند.

  ANSI/ASAE S277.2 منتشر شده در اكتبر 92 حفره قلابهاي قابل نصب براي لامپ هشدار دهنده و نشانه شناسايي SMV

  ASTM D 1014-83 منتشر شده سال 1988 ، روش آزمايشات خارجي هدايت براي رنگ روي استيل

  ASTM D 2797-90 روش آزمايش براي مقاومت روكشهاي اساسي در مقابل تاثير تغيير فرم سريع

  ASTM D4549-85 ذكر خصوصيات براي ريخته گري و مواد اكستروژنps…….

 • فهرست مطالب
  عنوان                                        شماره صفحه
  بخش اول: استانداردهاي علامت و نشانه SMV  براي وسائل نقليه و ادوات کشاورزي کندرو
  1-    منظور و هدف    2
  2-    منابع اصلي    3
  3-    تعاريف    5
  4-    شرح    6
  5-    مواد و لوازم مورد نياز آزمايش    7
  6-    موقعيت و مکان علامت SMV    12

  بخش دوم: استانداردهاي اندازه گيري عرض برش و تعيين جرم هرس بشقابي
  1-    مقصود و هدف    15
  2-    عرض برش    15
  3-    تعيين جرم    17

  بخش سوم: استاندارد نخ بيلر اتوماتيک
  1-    مقاصد و اهداف    19
  2-    تعريف    19
  3-    نيازمنديهاي عمومي    20
  4-    طبقه بندي    21
  5-    بسته بندي    21
  6-    آزمايش و بررسي    23

  بخش چهارم: استانداردهاي علائم و نشانه هاي ايمني
  1-    مقاصد و اهداف     29
  2-    منابع اصلی    29
  3-    تعاريف     30
  4-    اندازه و شکل کلي نشانه ايمني    33
  5-    رنگهاي و علائم ايمني    34
  6-    اندازه و شکل حروف    37
  7-    مکان و جاي علائم ايمني    38
  8-    عمر انتظاري و نگهداري    38
  9-    تصاوير    39
  پيوست A: راهنماي خلق و ايجاد تصاوير    39
  پيوست B: نمونه هايي از تصاوير    40

  بخش پنجم: طبقه بندي و تعاريف ادوات کشاورزي
  1-    اهداف و مقاصد    50
  2-    تعاريف و طبقه بندي    51

  ترجمه کليه زير نويسها مربوط به پيوست B     54
  منابع مورد استفاده     61

کد 3610
69 صفحه
فرمت ورد

,

نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا

چکیده:

افزایش چشمگیر جمعیت و ارتقاء خواسته های بشر، جامعه انسانی را با سرعت هر چه بیشتر به سوی ماشینی شدن پیش می برد٬ این تحول اگر چه موجبات آسایش و رفاه بیشتر را برای انسان فراهم می نماید لیکن در تقابل با طبیعت و جلوه های گوناگون آن که بی شک از ارکان حیات سالم می باشد‍٬ چنگ در محیط زیست انسان و حیات جانداران انداخته و هر روز بخشی از آن را به نابودی می کشاند. توسعه شهرها و افزایش جمعیت خود عامل مهمی بر تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی به شمار می رود. انسان متمدن امروز با آگاهی از این واقعیت تلخ به مقابله با آثار شوم زندگی ماشینی بر خاسته و با شعار «ادامه حیات در گرو بقای محیط زیست» تلاش جدیدی را برای پاسداری از زیستگاه جانداران آغاز نموده است. یکی از معضلات زندگی در شهرها و جوامع پرجمعیت امروزی آلودگی هوا می باشد که ادامه زندگی را بر مردم دشوار نموده است. امروزه با پیشرفت دانش و آگاهی انسان مسلم است چنانچه با این مشکل بزرگ بطور صحیح و اصولی برخورد نشود٬ اثرات سوء آن به محیط زیست تأثیر گذاشته و مردم را بیمار و جامعه را فلج می کند خوشبختانه در سالهای اخیر حرکت های سازنده ای در راستای این گرایش جهانی٬ به جهت حفظ و مراقبت از محیط زیست در کلیه کشورها دنیا بالاخص کشورهای پیشرفته آغاز شده است همین آغاز نوین بخش در کشور عزیزمان گردیده و بطور پیش آهنگ در پنج مرکز استان ها از جمله: اراک٬ مرکز استان مرکزی از سال 1373 با ایجاد کمربند سبز به منظور جلوگیری از آلودگی هوا شروع به فعالیت نموده است که متولی آن در اراک اداره کل محیط زیست با مشارکت شهرداری اراک می باشد….

 

 

 • فهرست مطالب
 •  عنوان                    شماره صفحه
 • -مقدمه
 • -تعريف
 • -هدف
 • انواع فضاهاي سبز شهري
 • -نقش كاركردي گياهان در فضاهاي سبز شهري
 • 1-درختكاري‌ها ( درختان و درختچه‌ها)
 • 2- بوته كاريها( رز كاري، بوته كاري نمايش، پرچين و ديواره‌هاي سبز، پيچها و بالا رونده‌ها)
 • 3- گياهان پوششي
 • 4- گلكاري‌ها ( گلكاريهاي دائمي، گلكاريهاي فصلي)
 • 5- چمن
 • – شرح جزئيات مشخصات فني
 • فصل اول- درختكاري در پاركها
 • 1-1  آبياري
 • 2-1كود دهي و تغذيه گياه
 • 3-1 سمپاشي و دفع آفات
 • 4-1 وجين علفهاي هرز
 • 5-1 هرس فرم و نگهداري                                                                          16
 • 6-1 واكاري                                                                                     17
 • 7-1 پا بيل نمودن و سله شكني بستر كاشت                                               19
 • 8-1 مرافبتهاي ويژه                                                                           19
 • فصل دوم—درختكاري‌هاي معابر
 • 1-2 آبياري                                                                                     22
 • 2-2كود دهي و تغذيه گياه
 • 3-2 سمپاشي و دفع آفات
 • 4-2 وجين علفهاي هرز
 • 5-2 هرس و قطع اشجار
 • 6-2 واكاري
 • 7-2 پا بيل نمودن
 • فصل سوم- جنگل كاري‌ها و كمربند هاي سبز
 • 1-3 آبياري
 • 2-3 واكاري
 • 3-3 هرس و قطع اشجار
 • 4- 3 وجين علفهاي هرز
 • 5-3 سله شکنی
 • 6-3 مبارزه با آفات و بیماری وحیوانات و جوندگان
 • 7-3 كود دهي و تغذيه گياه
 • 8-3 آثار بعضی از آفات و امراض متداول و چگونگی کنترل آنها
 • فصل چهارم- بوته كاري‌ها
 • 1-4 آبياري                                                                                     53
 • 2-4 وجين علفهاي هرز                                                                       55
 •  3-4 سله شكني                                                                              56
 •  4-4 كوددهي و تغذيه گياهي
 •  5-4واكاري
 •   6-4 گل گيري
 •   7-4 سمپاشي و دفع آفات
 •   8-4  هرس فرم و هرس نگهداري
 •   9-4 نظافت
 •   11-4 مراقبت‌هاي ويژه
 •  فصل پنجم- گياهان پوششي
 • 1-5 آبياري
 • 2-5كود دهي و تغذيه گياه                                                                   67
 • 3-5 سله شكني                                                                               68
 • 4-5 وجين علفهاي هرز
 • 5-5 هرس و چيدن شاخه‌هاي خشك شده
 • 6-5 سمپاشي و دفع آفات
 • 7-5 واكاري
 • 8-5 نظافت
 • 9-5 مراقبت هاي ويژه
 • فصل ششم—گلكاريهاي فصلي
 • 1-6 آماده سازي بستر كاشت                                                                 72
 • 2-6 كود دهي و تغذيه گياهي                                                                73
 • 3-6 نشا كاري                                                                                 74
 • 4-6 آبياري                                                                                    74
 • 5-6 وجين علفهاي هرز                                                                       74
 • 6-6 واكاري                                                                                     75
 • 7-6 گل گيري                                                                                 75
 • 8-6 سمپاشي و دفع آفات                                                                    75
 • 9-6 تجديد كاشت                                                                             76
 • فصل هفتم- چمن
 • 1-7 آبياري                                                                                     77
 • 2-7 چمن زني                                                                                 78
 • 3-7 كود دهي و تغذيه چمن                                                                 80
 • 4-7 وجين علفهاي هرز                                                                       81
 • 5-7 لكه گيري و ترميم چمن                                                                82
 • 6-7 تهويه چمن                                                                               82
 • 7-7- سمپاشي و دفع آفات                                                                  83
 • 8-7 نظافت                                                                                    83
 • فصل هشتم—مراقبت  و نگهباني
 • 1-8 تامين لباس كار متناسب با نوع وظيفه                                                 85
 • 2-8 وظايف مراقبين و نگهبانان                                                              86
 • 3-8 آموزش عوامل اجرايي                                                                   87
 • فهرست بهای ماهانه نگهداری فضای سبز( چمن و گل )                                   88
 • فهرست بهای ماهانه نگهداری فضای سبز ( درخت و ارقام ردیفی )                       95
 •  نتیجه گیری                                                                                   106
 •  پیشنهادات                                                                                     107
 • فهرست منابع                                                                                  108

 

 

کد :3515 فرمت :ورد صفحه :109

بررسي و شناخت نیازهای آموزشی – ترويجی كيويكاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس)

چکيده

تحقيق حاضر به بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي – ترويجي كيويكاران استان مازندران (شهرستانهاي تنكابن و چالوس) پرداخته است. اين تحقيق از نوع کاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل 7132 نفر از کيويکاران شهرستانهاي تنکابن وچالوس در سال زراعي 1385-1384 مي باشد و در همين راستا جمعيت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 360 نفر برآورد شده است و روش نمونه گيري بصورت تصادفي ساده مي باشد . براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارspsswin استفاده  شده است . نتايج نشان مي دهد که ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در کليه مراحل کشت کيوي؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداري درحد متوسط به بالامي باشد. همچنين مهمترين کانال  آموزشي و ترويجي استفاده شده در خصوص کشت کيوي، مشاهده فعاليت سايرکيويکاران مي باشد ضمن اينکه استفاده از مجلات و نشريات آموزشي – ترويجي، استفاده از کلاسهاي آموزشي، استفاده از برنامه هاي آموزشي – ترويجي تلويزيون و راديو، تماس با مروجين و تماس با کارکنان جهاد کشاورزي در حد کم صورت گرفته است.

نتايج حاصل از ضريب همبستگي نشان مي دهد كه بين متغير هاي مستقل؛ سطح تحصيلات، سابقه کشت کيوي، سطح کشت کيوي، تماس با کارکنان جهاد کشاورزي، تماس با مروجان، استفاده از کلاسهاي آموزشي و ترويجي، استفاده از مجلات و نشريات آموزشي و مشاهده فعاليت ساير کيويکاران با متغير وابسته ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران رابطه معکوس وجود دارد ولي بين متغير دسترسي به مناطق شهري با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه مثبت وجود دارد. ضمن اينکه بين
متغيرهاي؛ سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، عملکرد محصول کيوي، استفاده از برنامه هاي آموزشي راديو و تلويزيون با متغير ميزان نياز آموزشي رابطه اي مشاهده نمي گردد. نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان مي دهد که جنسيت، تأهل، شغل اصلي، نوع مالکيت،عضويت در تعاوني کيويکاري بر ميزان نياز آموزشي مؤثر است ولي تسهيلات حمايتي بر ميزان نياز آموزشي تأثيري نداشته است.

نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره درخصوص تأثيرات متغيرهاي مستقل تحقيق بر ميزان نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران بيانگر آن است كه به ترتيب متغيرهاي سابقه کشت کيوي، استفاده از کلاسهاي آموزشي – ترويجي، مشاهده فعاليت ساير کيويکاران و تماس با مروجان تأثيرمنفي بر ميزان نيازهاي آموزشي داشته اند. ولي متغير دسترسي به مناطق شهري بر ميزان نيازهاي آموزشي تأثير مثبت داشته است.

واژگان كليدي: نیاز سنجی آموزشی ، فعالیتهای ترویجی ، کیویکاران ، کیوی.

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                       صفحه
 • چکيده    1
 • فصل اول: طرح تحقيق
 • 1-1- مقدمه    4
 • 1-2- تعريف مسأله    6
 • 1-3- اهميت موضوع    9
 • 1-4- دلايل انتخاب موضوع    13
 • 1-5- اهداف تحقيق    15
 • 1-5-1- هدف کلي     15
 • 1-5-2- اهداف اختصاصي    15
 • 1-6- محدوده هاي تحقيق    15
 • 1-6-1- محدوده موضوعي    15
 • 1-6-2- محدوده مکاني     16
 • 1-6-2-1- سيماي کلي استان مازندران    16
 • 1-6-2-2- سيماي کلي شهرستان تنکابن     17
 • 1-6-2-3- سيماي کلي شهرستان چالوس    19
 • 1-6-3- محدوده زماني    20
 • 1-7- محدوديتهاي تحقيق    20
 • 1-8- تعاريف عملياتي    21
 • فصل دوم: مرور ادبيات و مباني نظري تحقيق
 • 2-1- بخش اول: تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    23
 • 2-1-1- مقدمه    23
 • 2-1-2- مفهوم نياز    23
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                       صفحه
 • 2-1-2-1- ويژگيهاي نيازهاي انساني    24
 • 2-1-2-2- طبقه بندي نيازها    25
 • 2-1-3- مفهوم آموزش    26
 • 2-1-3-1- طبقه بندي نظامهاي آموزشي    27
 • 2-1-3-2- نقش نظامهاي آموزشي     28
 • 2-1-3-3- اصول آموزش    29
 • 2-1-3-4- مزايا و فوايد آموزش    30
 • 2-1-4- تعاريف مختلف ترويج کشاورزي    30
 • 2-1-4-1- اهداف آموزش ترويجي    31
 • 2-1-4-2- اصول آموزش ترويجي    31
 • 2-1-4-3- اهميت و ويژگيهاي آموزش ترويج کشاورزي    32
 • 2-1-5- مفهوم نياز آموزشي- ترويجي    33
 • 2-1-5-1- انواع نياز آموزشي    34
 • 2-1-5-2- اولويت بندي نيازهاي آموزشي    35
 • 2-1-6- نياز سنجي    37
 • 2-1-6-1- تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    38
 • 2-1-6-2- ضرورت و مزاياي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    39
 • 2-1-6-3- قلمرو نيازسنجي در برنامه هاي آموزشي – ترويجي    40
 • 2-1-6-4- اصول و نکات مهم در تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    40
 • 2-1-6-5- اهداف تعيين نيازهاي آموزشي    42
 • 2-1-6-6- ويژگيهاي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    42
 • 2-1-6-7- عوامل مؤثر در تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    43
 • 2-1-6-8- مراحل تعيين نيازهاي آموزشي    45
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                       صفحه
 • 2-1-6-9- روشهاي تعيين نيازهاي آموزشي – ترويجي    45
 • 2-2- بخش دوم: کيوي فروت    51
 • 2-2-1- مقدمه    52
 • 2-2-2- مبدأ و تاريخچه کيوي در جهان    53
 • 2-2-3- توليد جهاني کيوي    54
 • 2-2-4- صادرات جهاني کيوي    57
 • 2-2-5- سابقه و موقعيت کيوي در ايران    59
 • 2-2-6- توليد کيوي در ايران    61
 • 2-2-7- صادرات کيوي در ايران    66
 • 2-2-8- مشخصات گياه شناسي کيوي    67
 • 2-2-8-1- تعداد کروموزومها     68
 • 2-2-8-2- ريشه ها     68
 • 2-2-8-3- ساقه ها و شاخه ها    69
 • 2-2-8-4- برگها     70
 • 2-2-8-5- جوانه ها    70
 • 2-2-8-6- گلها    73
 • 2-2-8-7- ميوه و بذر    78
 • 2-2-9- واريته هاي معروف کيوي    79
 • 2-2-9-1- واريته هاي ماده     79
 • 2-2-9-2- واريته هاي نر    80
 • 2-2-10- آب و هوا و شرايط اقليمي مورد نياز کيوي    81
 • 2-2-10-1- بارندگي     81
 • 2-2-10-2- نور خورشيد    81
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                       صفحه
 • 2-2-10-3- نياز سرمايي     82
 • 2-2-10-4- خاک     82
 • 2-2-11- روشهاي مختلف تکثير کيوي    83
 • 2-2-11-1- ازدياد از طريق بذر    83
 • 2-2-11-2- ازدياد از طريق قلمه    84
 • 2-2-11-3- ازدياد از طريق پيوند    84
 • 2-2-11-4- ازدياد از طريق کشت بافت    85
 • 2-2-12- عمليات احداث باغ کيوي    85
 • 2-2-12-1- شرايط احداث باغ    85
 • 2-2-12-2- باد شکن     86
 • 2-2-12-3- داربست و انواع آن    87
 • 2-2-13- عمليات کاشت کيوي    90
 • 2-2-13-1- آماده سازي خاک     90
 • 2-2-13-2- کود دهي     90
 • 2-2-13-3- طراحي کاشت درختان کيوي فروت     91
 • 2-2-13-4- انتقال نهالها به زمين اصلي    91
 • 2-2-13-5- زمان انتقال نهالها     91
 • 2-2-13-6- فواصل کاشت     92
 • 2-2-14- عمليات داشت کيوي    92
 • 2-2-14-1- هدايت و مراقبت از نهالها    92
 • 2-2-14-2- آبياري     92
 • 2-2-14-3- هرس    93
 • 2-2-14-4- تغذيه گياه    95
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                       صفحه
 • 2-2-14-5- مبارزه با علفهاي هرز    96
 • 2-2-15- آفات و بيماريهاي مهم کيوي و خسارات ناشي از عوامل طبيعي    96
 • 2-2-15-1- آفات     96
 • 2-2-15-2- بيماريها     98
 • 2-2-15-3- خسارات ناشي از عوامل طبيعي    100
 • 2-2-16- عمليات برداشت و انبار داري کيوي    100
 • 2-2-16-1- برداشت کيوي    100
 • 2-2-16-2- انبارداري کيوي    101
 • 2-2-17- ارزش غذايي و فرآورده هاي کيوي    102
 • 2-2-17-1- ارزش غذايي کيوي فروت    102
 • 2-2-17-2- فرآورده هاي کيوي فروت    104
 • 2-2-18- محاسبه اقتصادي براي احداث يک باغ کيوي    104
 • 2-3- بخش سوم: ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران    107
 • 2-3-1- کيويکاران     107
 • 2-3-2- لزوم اهميت آموزش کيويکاران    108
 • 2-3-3- ضرورت شناسايي نيازهاي آموزشي –  ترويجي کيويکاران    108
 • 2-4- بخش چهارم: مروري بر سوابق و مطالعات انجام يافته در زمينه تحقيق    110
 • 2-4-1- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در جهان    110
 • 2-4-2- مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته در ايران    112
 • فصل سوم: روش تحقيق
 • 3-1- مقدمه    122
 • 3-2- نوع و روش تحقيق    122
 • 3-3- جامعه آماري    122
 • 3-4- جمعيت مورد مطالعه    123
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                       صفحه
 • 3-5- تعيين حجم نمونه    123
 • 3-6- روش نمونه گيري     124
 • 3-7- روش جمع آوري اطلاعات    124
 • 3-8- ابزار جمع آوري اطلاعات    124
 • 3-9- روايي    125
 • 3-10- اعتبار علمي    125
 • 3-11- ضريب آلفاي کرنباخ    126
 • 3-12- متغيرهاي تحقيق    126
 • 3-13- فرضيات تحقيق    127
 • 3-14- روشهاي تجزيه و تحليل آماري    131
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
 • 4-1- مقدمه    135
 • 4-2- آمار توصيفي    135
 • 4-2-1- بخش اول: ويژگيهاي فردي، اقتصادي و فعاليتهاي باغداري    136
 • 4-2-2- بخش دوم: نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران    147
 • 4-2-3- بخش سوم: عوامل مؤثر بر نيازهاي آموزشي    192
 • 4-2-4- بخش جهارم: استفاده از کانالهاي ارتباطي آموزشي – ترويجي    195
 • 4-3- آمار استنباطی    203
 • 4-3-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن    203
 • 4-3-2- نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس    208
 • 4-3-3- آزمون من وايت ني    209
 • 4-3-4- معادله خط رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تأثير متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي
 • آموزشي- ترويجي کيويکاران    212
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                       صفحه
 • فصل پنجم: خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات
 • 5-1- خلاصه     219
 • 5-2- نتيجه گيري    221
 • 5-2-1- نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي    221
 • 5-2-2- نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي    225
 • 5-2-2-1- نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن    225
 • 5-2-2-2- نتايج حاصل از تأثير فردي متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته    229
 • 5-2-2-3- نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته    230
 • 5-3- پيشنهادات    231
 • 5-4- عناوين پيشنهادي جهت تحقيقات آتي    233
 • فهرست منابع     234
 • پیوست ها
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                       صفحه
 • جدول (1-1): توليد محصول کيوي در سنوات مختلف و بر حسب تن در هکتار    8
 • جدول (2-1): ده کشور توليد کننده عمده کيوي در جهان    55
 • جدول (2-2): مقدار و ارزش صادرات کيوي توسط ده کشور عمده صادرکننده در طي سالهاي
 •  2000-1998    58
 • جدول (2-3): آمار دهساله کيوي به تفکيک استان    62
 • جدول (2-4): نتايج تفصيلي سرشماري عمومي کشاورزي 1382- استان مازندران    65
 • جدول (2-5): ارزش غذايي کيوي در هر 100گرم از آن    103
 • جدول (2-6): سرمايه گذاري اوليه احداث يک باغ يک هکتاري کيوي تا قبل از مرحله باروري    106
 • جدول (2-7): خلاصه تحقيقات انجام گرفته در باب نيازهاي آموزشي- ترويجي    116
 • جدول (3-1): تعيين حجم نمونه بر اساس شهرستانهاي مورد مطالعه    123
 • جدول (3-2): بررسي آمار مورد استفاده براي هر يک از فرضيه هاي تحقيق    133
 • جدول (4-1): توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس سن    136
 • جدول (4-2): توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس تعداد افراد تحت تکفل    137
 • جدول (4-3): توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس سطح تحصيلات    138
 • جدول (4-4): توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس شغل اصلي    139
 • جدول (4-5): توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه کيويکاري     140
 • جدول (4-6): توزيع فراواني سطح زير کشت محصول کيوي افراد مورد مطالعه    141
 • جدول (4-7): توزيع فراواني عملکرد ساليانه محصول کيوي افراد مورد مطالعه    142
 • جدول (4-8): توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر اساس ميزان درآمد سالانه از شغل کيويکاري    143
 • جدول (4-9): توزيع فراواني نوع مالکيت افراد مورد مطالعه در خصوص کشت کيوي    145
 • جدول (4-10): توزيع فراواني نظرات کيويکاران در خصوص دسترسي به مناطق شهري    146
 • جدول (4-11): توزيع فراواني دفعات شرکت افراد مورد مطالعه در دوره هاي آموزشي    147
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                       صفحه
 • جدول (4-12): توزيع فراواني دلايل عدم شرکت برخي از افراد مورد مطالعه در دوره هاي
 •  آموزشي – ترويجي    148
 • جدول (4-13): توزيع فراواني برگزاري دوره هاي آموزشي کيويکاري از سال 1384 به بعد    149
 • جدول (4-14): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص مجموعه عوامل محيطي    150
 • جدول (4-15): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با انواع بادشکنهاي مورد استفاده در باغات کيوي    151
 • جدول (4-16): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت بادشکنهاي سازگار با منطقه    152
 • جدول (4-17): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از انواع داربستهاي مورد استفاده در باغهاي کيوي    153
 • جدول (4-18): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با نحوه نصب صحيح داربست     154
 • جدول (4-19): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از طريقه صحيح هدايت شاخه ها بر روي سيم هاي داربست    155
 • جدول (4-20): اولويت بندي نيازهاي آموزشي- ترويجي کيويکاران در خصوص عمليات احداث باغ کيوي    156
 • جدول (4-21): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت
 • واريته هاي مختلف کيوي    157
 • جدول (4-22): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت ارقام سازگار با منطقه    158
 • جدول (4-23): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت زمان مناسب براي توليد نهال کيوي    159
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                       صفحه
 • جدول (4-24): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت مکانهاي مناسب جهت تهيه نهال کيوي    160
 • جدول (4-25): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با نحوه آماده کردن زمين جهت کاشت نهال کيوي    161
 • جدول (4-26): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از زمان کاشت نهالها    162
 • جدول (4-27): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با طريقه صحيح کاشت نهالها    163
 • جدول (4-28): اولويت بندي نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص عمليات کاشت کيوي    164
 • جدول (4-29): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص روشهاي نگهداري و حفاظت از نهالهاي کشت شده    165
 • جدول (4-30): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با نحوه, زمان و سيستم آبياري مناسب    166
 • جدول (4-31): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با روشهاي مبارزه و کنترل صحيح علفهاي هرز    167
 • جدول (4-32): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص دانش لازم در
 • زمينه هاي چگونگي و زمان مناسب هرس    168
 • جدول (4-33): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با انواع کودهاي مورد نياز کيوي و نحوه استفاده از آنها    169
 • جدول (4-34): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت بيماريهاي رايج در درختان کيوي    170
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                       صفحه
 • جدول (4-35): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از نحوه مبارزه با بيماريهاي کيوي    171
 • جدول (4-36): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي باعلائم بيماري در درختان کيوي    172
 • جدول (4-37): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت عوامل مؤثر در گسترش بيماري    173
 • جدول (4-38): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت آفات رايج در درختان کيوي    174
 • جدول (4-39): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از نحوه مبارزه با آفات کيوي    175
 • جدول (4-40): اولويت بندي نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص عمليات داشت کيوي    176
 • جدول (4-41): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از زمان مناسب برداشت کيوي    177
 • جدول (4-42): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت روشهاي عمده برداشت محصول کيوي    178
 • جدول (4-43): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از عمليات و نحوه برداشت محصول کيوي    179
 • جدول (4-44): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با وسايل و ادوات برداشت کيوي    180
 • جدول (4-45): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با راههاي جلوگيري از هدر رفتن محصول کيوي    181
 • جدول (4-46): اولويت بندي نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص عمليات برداشت کيوي    182
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                       صفحه
 • جدول (4-47): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آگاهي از رعايت اصول صحيح و مناسب انبارداري    183
 • جدول (4-48): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص شناخت آفات و بيماريهاي انبارداري    184
 • جدول (4-49): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با چگونگي تميز کردن و درجه بندي محصول    185
 • جدول (4-50): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با نکات ضروري در هنگام انبارداري    186
 • جدول (4-51): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با زمان مناسب عرضه محصول    187
 • جدول (4-52): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با استاندارد کردن و درجه بندي کردن محصول    188
 • جدول (4-53): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص آشنايي با
 • حمل و نقل مناسب کيوي    189
 • جدول (4-54): اولويت بندي نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در خصوص عمليات انبارداري کيوي    190
 • جدول (4-55): توزيع فراواني نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران در مراحل احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداري    191
 • جدول (4-56): اولويت بندي تأثير روشهاي آموزشي- ترويجي در کاهش يا رفع نيازهاي آموزشي کيويکاران    192
 • جدول (4-57): اولويت بندي تأثير عوامل اجتماعي در کاهش يا رفع نيازهاي آموزشي کيويکاران    193
 • جدول (4-58): اولويت بندي تأثير عوامل اقتصادي در کاهش يا رفع نيازهاي آموزشي کيويکاران    194
 • جدول (4-59): توزيع فراواني نظرات کيويکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با کارکنان جهاد کشاورزي    195
 • جدول (4-60): توزيع فراواني نظرات کيويکاران مورد مطالعه در خصوص تماس با مروجان    196
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                       صفحه
 • جدول (4-61): توزيع فراواني نظرات کيويکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از کلاسهاي آموزشي – ترويجي    197
 • جدول (4-62): توزيع فراواني نظرات کيويکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از نشريات و مجلات آموزشي – ترويجي    198
 • جدول (4-63): توزيع فراواني نظرات کيويکاران مورد مطالعه در خصوص مشاهده فعاليت ساير کيويکاران    199
 • جدول (4-64): توزيع فراواني نظرات کيويکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه هاي
 • آموزشي- ترويجي راديو    200
 • جدول (4-65): توزيع فراواني نظرات کيويکاران مورد مطالعه در خصوص استفاده از برنامه هاي
 • آموزشي- ترويجي تلويزيون    201
 • جدول (4-66): اولويت بندي ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي آموزشي – ترويجي در خصوص کشت کيوي    202
 • جدول (4-67): خلاصه نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد فرضيه هاي تحقيق    207
 • جدول (4-68): نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس در خصوص اختلاف ميانگين ميزان نيازهاي آموزشي کيويکاران از نظر نوع شغل اصلي    208
 • جدول (4-69): نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس در خصوص اختلاف ميانگين ميزان نيازهاي آموزشي کيويکاران از نظر نوع مالکيت باغ کيوي    208
 • جدول (4-70): نتايج حاصل از آزمون من وايت ني در خصوص اختلاف ميانگين ميزان نيازهاي آموزشي کيويکاران از نظر جنسيت    209
 • جدول (4-71): نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس در خصوص اختلاف ميانگين ميزان نيازهاي آموزشي کيويکاران از نظر وضعيت تأهل    210
 • جدول (4-72): نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس در خصوص اختلاف ميانگين ميزان نيازهاي آموزشي کيويکاران از نظر استفاده يا عدم استفاده از تسهيلات حمايتي    210
 • فهرست جداول
 • عنوان                                                       صفحه
 • جدول (4-73): نتايج حاصل از آزمون کروسکال واليس در خصوص اختلاف ميانگين ميزان نيازهاي آموزشي کيويکاران از نظر عضويت يا عدم عضويت در تعاوني    211
 • جدول (4-74): ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام اول    213
 • جدول (4-75): ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام دوم    213
 • جدول (4-76): ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام سوم    214
 • جدول (4-77): ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام چهارم    215
 • جدول (4-78): ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام پنجم    216
 • جدول (4-79): خلاصه مراحل مختلف متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي آموزشي- ترويجي    217
 • فهرست نمودارها
 • عنوان                                                       صفحه
 • نمودار (2-1): مفهوم نياز آموزشي    34
 • نمودار (2-2): فرآيند تعيين اولويت نيازهاي آموزشي فراگيران و تبديل آنها به برنامه هاي آموزشي    37
 • فهرست اشکال
 • عنوان                                                       صفحه
 • شکل (2-1): نمايي از باغ کيوي    51
 • شکل (2-2): پرنده کيوي    52
 • شکل (2-3): روش بستن ساقه جوان کيوي به قيم براي ايجاد تنه ای مستقيم    69
 • شکل (2-4): مرحله جوانه شکفتن درکيوي     71
 • شکل (2-5): نمايان شدن کامل برگها    72
 • شکل (2-6): باز شدن کامل خوشه برگها و نمايان شدن غنچه هاي گل روي شاخساره در رقم هايوارد     72
 • شکل (2-7): باز شدن کامل خوشه برگها و نمايان شدن غنچه هاي گل در رقم نر توموري    72
 • شکل (2-8): گل نر کيوي     74
 • شکل (2-9): مقايسه اندازه گلهاي نر و ماده کيوي    74
 • شکل (2-10): گل ماده کيوي    75
 • شکل (2-11): کندوها در مکانهايي از باغ کيوي گذاشته مي شوند که آفتاب صبحگاهي بر آنها بتابد    76
 • شکل (2-12): نمايي از گرده افشاني گل ماده کيوي رقم هايوارد    76
 • شکل (2-13): برش عرضي ميوه کيوي     78
 • شکل (2-14): بستن شاخساره هاي يکساله گلدهنده به سيم هاي داربست به منظور افزايش درصد گلدهي    88
 • شکل (2-15): باغ کيوي قبل از انجام هرس زمستانه    94
 • شکل (2-16): باغ کيوي بعد از انجام هرس زمستانه    94
 • فهرست نقشه ها
 • عنوان                                                       صفحه
 • نقشه (1-1): استان مازندران به تفکيک شهرستان در سال 1375    16
 • نقشه (1-2): شهرستان تنکابن به تفکيک بخش و دهستان در سال 1375    18
 • تقشه (1-3): شهرستان نوشهر به تفکيک بخش و دهستان در سال 1375    19

 

کد :3512 فرمت :ورد صفحه :234

تاريخچه و ارزش اقتصادي و غذايي انگور

تاریخچه و ارزش اقتصادی و غذایی انگور

اصل و دیرینگی انگور

انگور،یکی از مهمترین میوه هایی است از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بطور کلی ،دو نظریه متفاوت در مورد دیرینگی انگور وجود دارد . عده ای از آگاهان معتقدند که انگور،حتی پیش از پیدایی غلات ،مورد استفاده بشر قرار گرفته است انگور،بطور وحشی و به مقداری فراوان در جنگلها وجود داشته و انسانهای نخستین،از برگ و میوه آن بهره می جستند. عده ای دیگر دیرینگی انگور را در حدود 6تا7 هزار سال تخمین می زنند. بر طبق روایات موجود ،حضرت نوح (ع)نخستی کسی بود که به پرورش انگور پرداخت. در نگاره های موزائیکهای مصری که به 3500سال پیش از میلاد تعلق داشته و به دوران سلطه فنیقی ها و آشوری ها بر مصر مربوط می شوند،می توان  چگونگی کاشت و پرورش تاک را بطور کامل مشاهده کرد . در دوران سلطنت ها موراپی 1 پادشاه بابل ( 1728 -1686پیش از میلاد ) تاکستانها ی فراوانی در منطقه ای پهناور بین رودخانه های دجله و فرات وجود داشته است که بطور مصنوعی آبیاری می شده اند . و بر طبق نظریه ی مورخین شخصی به نام سایبولد 2، بذر انگور های کاشته شده را از منطقه ای نا معلوم ، به جنوب آرارات و شرق دجله ( تقریبا منطقه ی آذربایجان و کردستان ) آورد .

………………………………………………………………………………

1.Hamoorapy      2.Sibold

پرورش انگور در آسیای صغیر از حدود 2000 تا 2500 سال پیش از میلاد شروع شده و توسط مهاجرین از طریق دریای مدیترانه به کشورهای بالکان گسترش یافته است بر طبق نشانه های بدست آمده یونانیان در حدود هزار سال پیش از میلاد پرورش انگور را در کشور خود آغاز کردند .عدهای از آگاهان بر این عقیده اند که یونانیان شیوه ی پرورش و تولید انگور را از فنیقی ها که حدود 2 هزار سال پیش از میلاد در مصر  می زیسته اند  فراگرفته اند .در سال 600 پیش از میلاد پرورش انگور در فرانسه از شهر بندری  مارسی 1 آغاز شده و کاشت آن به سوی شمال این کشور گسترش یافت . رومیان نیز در حدود 30 تا 50 سال پس از میلاد کشت انگور را در قسمتهای جنوبی آلمان آغاز کردند و مبدا تاریخی کاشت انگور در ایران متاسفانه بطور دقیق معلوم نیست .اما بر طبق نظر متخصصین کاشت انگور حداقل از 2 هزار سال پیش از میلاد در این کشور متداول بوده است . در مورد انگور حکایات داستانها و روایات بسیار فراوانی وجود دارد که اکثرا در زمینه ی استفاده از انگور برای تهیه ی شراب (دوران پیش از میلاد ) در منطقه ی آسیا صغیر روم و یونان قدیم بوده و بیانگر مصرف آن در بزمهای درباری  لشکر کشی ها و جنگل های مختلف  می باشند . این رسم در میان شاهان ایران و اطرافیانشان رواج داشته و بخشی از ادبیات منظوم منشور فارسی نیز به شراب و می گساری اختصاص یافته است که خمریات نامیده می شود . اما پس از ظهور اسلام در ایران کاشت و پرورش انگور بطور کلی برای تولید فرآورده های غیر الکلی مورد استفاده قرار گرفت.

………………………………………………………………………………

1.Marseille

ارزش اقتصادی انگور

انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از دیر باز تاکنون به مقدار زیادی و به اشکال مختلف مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است.

بر طبق آمار سازمان بین المللی انگور در پاریس سطح زیر کشت انگور در سال 1910، برابر با 7 میلیون هکتار بود که تا سال 1987 نزدیک به 10 میلیون هکتار رسیده است .

تولید و پرورش انگور در قاره های مختلف ، به دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی دارای سطوح زیر کشت گوناگونی است که به ترتیب اهمیت عبارتند از:

نام کشور                  میلیون هکتار            درصد کل

اروپا                             409/7                          73

آسیا                                476/1                     3/14

 آمریکا                      516/0                     15  

آفریقا                   458/0                         6/3

از مهمترین کشورهای تولید کننده انگور ، می توان اسپانیا ( 1740000هکتار) ، ایتالیا ( 1406000هکتار ) ، فرانسه ( 1320000هکتار ) و شوروی ( 1203000هکتار ) را نام برد که جمعاً بیش از 55% از کل سطوح زیر کشت جهان را دربر می گیرند . در جدول شماره 1 سطح زیر کشت و مقدار کل تولید انگور برای مصارف تازه خوری ،  کشمش و شراب سازی در کشورهای مختلف ، ارئه شده است .

در سال 1987 ، مقدار کل تولید انگور ( به استثنای کشمش ) در دنیا ، حدود 66میلیون و 990 هزار تن بوده که حدود 38 میلیون تن از این مقدار ، فقط در قاره اروپا تولید شده است . متاسفانه ، افزون بر 80% از میزان کل تولید انگور در دنیا ، در صنایع شراب سازی مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل ، در بسیاری از کشورهای تولید کننده انگور در قاره اروپا و آمریکا ، ارزش اقتصادی انگور فقط به تولید و تهیه شراب و دیگر فراورده های مشابه ، وابستگی دارد . در کشورهای مسلمان جهان ، انگور برای مصارف تازه خوری ، کشمش ، شیره و یا آب انگور ، تهیه شده و مورد استفاده قرار می گیرد .

میزان کل تولید انگور برای مصارف تازه خوری ، حدود 7 میلیون تن و میزان کل تولید کشمش دنیا در سال 1987 ، افزون بر 1 میلیون و 81 هزار تن می باشد.

سطح زیر کشت انگور در سال 1354 نسبت به سال 1353 حدود 16%افزایش نشان می دهد . مهمترین مراکز زیر کشت انگور در ایران استان مرکزی با 41 هزار هکتار (26% از کل کشور )استان فارس با 34988 هکتار استان خراسان با 30 هزار هکتار (19% از کل کشور ) و استان آذربایجان غربی با 20 هزار هکتار (12% از کل کشور ) می باشد .میزان تولید  انگور نیز در سال 1354 نسبت به سال 1353 حدود 28% افزایش نشان می دهد .مهمترین مراکز تولید انگور نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از:

استان مرکزی با 254 هزار تن ( 34%از کل کشور )خراسان با 140 هزار تن (18% از کل کشور ) و آذربایجان غربی با 84 هزار تن ( 11% از کل کشور ) تعداد کل بوته های مو در ایران در سال 1354 حدود 156 میلیون اصله تخمین زده شده و میانگین عملکرد انگور همین سال در سطح کشور برابر با 4725 کیلو در هکتار است.

ارزش غذایی انگور

انگور از نظر ارزش غذایی و خاص بهداشتی دارای سودمندی های بسیار ی است. میزان مواد و عناصر مختلف موجود در میوه ی انگور با توجه به نوع رقم شرایط محل کاشت و درجه رسیدگی حبه ی انگور کاملا متفاوت است .از مهمترین مواد قندی موجود در حبه ی انگور تازه ساکاروز، گلوکز، دکستروز واز اسیدهای آلی ، اسید فرمیک،اسید مالیک ، اسید سیتریک  واسید تارتاریک را می توان نام برد . درآب انگور علاوه بر آب ، قند و اسید های مختلف ، 5/3 تا 4 گرم بی تارتارات پتاسیم و همچنین نمک های کانی مانند آهک منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد . مقدار انرژی موجود در هر 100 گرم انگور تازه ، 67 کیلو کالری و در هر 100 گرم کشمش برابر با 268 کیلو کالری می باشد.

در مورد ارزش طبی انگور روایات و مطالب بسیاری وجود دارد که همگی بیانگر اثرات فوق العاده زیاد انگور از لحاظ بهبودی و درمان بیماریهای مختلف می باشد .

در کتاب طب النسی و الائمه نوشته ی سید محمود ده سرخی از قول رسول اکرم (ص) آمده است که :

                  بهترین طعام شما نان و بهترین میوه های شما انگور است .

                  از بین میوه ها انگور و خربزه را دوست دارم .

                   خرید و فروش من انگور و خربزه است.

                  انگور را دانه دانه بخورید که گوارا تر است.

         در همین کتاب از حضرت صادق (ع) نقل شده است که :

چهار چیز است که از بهشت نازل شده است که یکی از آنان انگور است.

در حدیث دیگری آمده است : چون آب تمام شد و استخوان مردگان نمایان شد. حضرت نوح (ع) چون آنها را بدید سخت نا شکیبایی نمود و غمگین گشت خداوند وحی فرمود :

کد :3217 فرمت :ورد صفحه :78

کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

 • کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

 

مقدمه

کشت بدون خاک شامل انواعی از روشهای غیر متعارف کاشت گیاهان است . مانند کشت آبی و کشت در ماسه و کشت در سنگریزه و کشت هوایی و کشت داخل لوله و … کلمه هیدروپونیک برای اولین بار در آمریکا استفاده شد و مترادف با کشت بدون خاک است . ولی در آلمان و انگلیس کشت آب برای این روش نام گذاری می شود .

روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است  در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است .

هيدروپونيک در عمل به معني کاشت گياهان در آب و محلول غذايي بدون استفاده از خاک مي باشد. کشت هيدروپونيک اين امکان را به کشاورز مي دهد که در زمان کوتاهتر با زحمت کمتر محصولي با راندمان بيشتر را کشت نمايد.علم هيدروپونيک ثابت کرده است که براي رشد گياهان به خاک احتياجي نيست اما به عناصري که در خاک موجود است( مواد معدني، موادآلي) احتياج است. هر گياهي را مي توان به صورت هيدروپونيک کشت کرد ولي بعضي از آنها موفقيت بيشتري در اين سيستم دارند. کشت هيدروپونيک براي ميوه هايي با محصولات مقاوم از قبيل گوجه – خيار – فلفل – گياهان برگي مثل کاهو – سبزي و گياهاني که رشد سريعي دارند ايده آل است…..

 

 • فهرست مطالب
  عنوان                                                                              صفحه
  مقدمه     1
  مزایای کشت هیدروپونیک    2
  انواع کشت هیدروپونیک     4
  سیستمهای هیدروپونیکی خالص ( کلارک و فیلم غذایی )     6
  سیستمهای هیدروپونیکی خالص ( سیستم ایستا )     6
  ظروف کشت هیدروپونیکی    7
  سیستمهای کشت هیدروپونیکی     8
  خصوصیات ریشه گیاهان در کشت هیدروپونیکی     11
  چهار روش برای کشت هیدروپونیکی     12
  احتیاجات گیاه     14
  تغییر دادن PH     15
  دما     17
  نور     17
  نشانه های کمبود نور     17
  طیف نور مورد استفاده در هر مرحله     19
  نور مورد نیاز گیاهان مختلف    20
  نور مصنوعی ( قرار دادن لامپ )     21
  آموزش پرورش خیار گلخانه ای ( درختی )     21
  انواع گلخانه     21
  نکات لازم جهت ساخت گلخانه     22
  خاک مناسب برای خیار درختی     23
  سایر بستر ها برای کشت خیار درختی     24
  مشخصات بوتانیکی خیار     25
  مشخصات بذر خیار گلخانه ای    25
  مراحل مختلف کشت خیار درختی     27
  فواصل کاشت     28
  پوشش خاک     28
  اقدامات لازم برای کشت خیار در گلخانه     30
  انتخاب بذر در کشت گلخانه ای     30
  نحوه کشت     31
  انتقال نشاء به زمین اصلی     31
  تراکم بوته ها     32
  آبیاری     32
  هرس     33
  برداشت محصول    34
  پایین کشی بوته ها     34
  طرح تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه     38
  منابع ومرجع

کد :3029 فرمت :ورد صفحه :45

 

قرنطينه نباتي و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

 • قرنطينه نباتي و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

 

2- قرنطينه                              Quarantine

قرنطينه در اصل Quadriginata (به زبان لاتين ) بوده كه در زبان ايتاليائي Quarantina و در زبان فرانسوي Quarantaine ناميده شده و به اختصار Quarantine گفته مي‌شود كه با هدف جلوگيري از ورود و استقرار و اشاعه بيماريهاي مسري بخصوص طاعون از مرزها ( بخصوص مرزهاي آبي ) اعمال مي‌شده و در بنادر تا 40 روز (از دوره كمون عامل بيماري تا ظهور علائم مرض) از تخليه كشتي ها ممانعت بعمل مي آمد .

3-  سابقه قرنطينه در دنيا :

قرنطينه انساني در سال 1374 ميلادي ( قرن چهاردهم ) در ايتاليا و بمنظور پيشگيري از شيوع و انتشار بيماريهاي ساريه نظير طاعون تصويب گرديده و بمورد اجرا گذاشته شد . قرنطينه دامي درسال 1884 ميلادي در آمريكا به تصويب رسيد و هدف از آن جلوگيري از سرايت و اشاعه بيماريهاي مسري دامي بود .

 قرنطينه گياهي: براي اولين بار در سال 1876 در فرانسه و بمنظور جلوگيري از شيوع و اشاعه آفت مهم مو (شته فيلوكسرا ) پايه ريزي گرديد و بعد از آن در سال 1883 در آمريكا و در سال 1887 درانگلستان به تصويب رسيده و به اجرا درآمده است. لزوم تعيين و تصويب و اجراي ضوابط و مقررات قانوني براي قرنطينه نباتي ناشي از وقوع دو حادثه تلخ تاريخي در اروپا در طي سالهاي 1847 ميلادي با طغيان سفيدك دروغي سيب زميني و 1859 با طغيان سفيدك دروغي مو بوده است .

4-  سابقه قرنطينه نباتي در ايران :

اولين ضابطه قرنطينه گياهي در ده ماده تنظيم و دراواخر شهريور 1314 تصويب و درخصوص مقررات واردات بذر و ساير قسمتهاي نباتي از خارجه جهت تامين صحت نباتات بود ، كه توسط اداره پنبه و تفتيش صحي نباتات به اجرا در آمد اگر چه با اجراي مفادي از اين نظامنامه مشكلات معتلابه موجود مرتفع شد اما اين مقررات با توسعه زراعتهاي پنبه ، چغندرقند ، توتون و برنج و غلات وحبوبات و احداث باغهاي مركبات و ميوه و معالاً توسعه مبادلات كالاهاي كشاورزي مطابقت نداشت. لذا در سال 1325 دومين نظام نامه قرنطينه نباتي ايران در دو فصل شامل كليات و واردات و 20 ماده تصويب و توسط اداره كل دفع آفات نباتي اجرا گرديد .

 توسعه و پيشرفت كشاورزي ،‌افزايش سطح روابط بين‌المللي و داد و ستد فرآورده‌هاي كشاوري و توجه ويژه كشورها به امر پيشگيري از ورود و شيوع آفات و بيماريهاي قرنطينه‌اي و مطالبه گواهي بهداشت نباتي براي واردات كالاهاي كشاورزي ، وزارت كشاورزي را بر آن واداشت تا نسبت به تاسيس اداره كل قرنطينه نباتي اقدام نمايد كه اين مهم در سال 1341 واقع گرديد .

 در اين دوران نسبت به توسعه مراكز قرنطينه از سه مركز به دوازده مركز وتامين پرسنل متخصص ( از 4 نفر به حدود 20 نفر ) و تهيه وسايل فني و آزمايشگاهي و ادوات مورد نياز اقدمات قابل توجهي بعمل آورد. بروز آفت كرم خاردار پنبه و طغيان آن در منطقه عاري از اين آفت در گرگان و گنبد در تابستان سال 1345 سرو صداي زيادي به پا كرد و تمام مقامات و مسئولان مربوطه محاكمه و تنبيه شدند. بروز كرم خاردار تهولي در تشكيلات مبارزه با آفات ايجاد كرد و منجر به تصويب سومين نظامنامه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي در كشور يعني قانون و آئين نامه حفظ نباتات در سال 1346 گرديد . از تاريخ تصويب اين قانون سازمان حفظ نباتات وزارت كشاورزي تشكيل گرديد و داراي شورائي متشكل از وزير كشاورزي (رياست شورا) معاون فني وزارت كشاورزي، معاون وزارت دارائي، معاون وزارت كشور، معاون وزارت بهداري و رئيس موسسه بررسي آفات، رئيس سازمان حفظ نباتات، مدير عامل شركت پخش كود و سه نفر كارشناس دفع آفات با انتخاب وزير كشاورزي و با جلسات ماهانه شد. قانون حفظ نباتات در 25 ماده و 8 تبصره در 12/2/1346و آئين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات كه مشتمل بر4 فصل ( فصل 1 كليات فصل 2 قرنطينه فصل 3 شركتهاي خصوصي و دفع آفات فصل 4 سموم) و 59 ماده و 26 تبصره است توسط هيئت وزيران درجلسه مورخ 4/10/46 تصويب وبمورد اجرا درآمد.


5- همكاريهاي بين‌المللي حفظ نباتات

 آفات قرنطينه‌اي از مشكلات اساسي كشاورزي همه كشورهاست و حل اين معضل بهمكاري كشورهاي مختلف نيازمند است . در واقع از قرن گذشته بود كه براي اين مشكل و ايجاد تسهيلات لازم براي مبادله كالاهاي كشاورزي همكاريها و تشكيلات بين‌المللي ايجاد گرديد.

 اولين قرارداد بين‌المللي بهداشت گياهي درسال 1881 بنام قرارداد فيلوكسرا ( كنوانسيون فيلوكسرا ) بين كشورهاي فرانسه و آلمان و اتريش ، مجارستان ، پرتقال و سوئيس براي بازرسي صادرات و واردات ( مو ) منعقد گرديد كه بعداً 11 كشور ديگر به آن كنوانسون ملحق شدند دومين قرارداد بين المللي درسال1914 با شركت 30 كشور منعقد و مقرر گرديد كه هر كشور نسبت به تاسيس سازماني جهت تدوين و تصويب و اجراي مقررات قرنطينه و بهداشت گياهي اقدام و امر بازرسي بر صادرات و واردات را اعمال نمايد . سومين قرارداد در سال 1929 با شركت 46 كشور تشكيل و طرح نهايي قرنطينه تصويب و مقرر گرديد تا هر كشور با توسعه تشكيلات و سرويس دفع آفات و قرنطينه نباتي، معاينه و بازرسي زراعت و خزانه‌‌ها رادر كشور خود به مورد اجرا در آورد . اين موافقت نامه در حقيقت اولين نشانه‌هاي بروز آگاهيهاي بين‌المللي برامر قرنطينه بعنوان ضامن توسعه كشاورزي و امنيت غذا بوده است. پس از جنگ جهاني دوم مهمترين قرارداد و عهدنامه بين‌المللي حفظ نباتات يا International plant protection convention كه متضمن نكات اساسي در زمينه بهداشت گياهي بود در سال 1951 توسط FAO به تصويب رسيد ودر سال بعد به اجرا در آمد كه بموجب آن توسعه و تكميل تشكيلات بهداشت گياهي و بكارگيري گواهي بهداشت نباتي استاندارد براي محصولات كشاورزي صادراتي به دولت‌هاي عضو توصيه و تاكيد گرديد. دولت ايران در سال 1972 يا (1351) به عضويت اين پيمان درآمد و درحال حاضر 116 كشور در I.P.P.C عضويت دارند . اين كنوانسيون تا كنون دوبار يكي در سال 1979 و ديگري در سال 1997 مورد تجديد نظر واقع كه متن دوم توسط 37 كشور امضاء شده است ….

 • فهرست مطالب
  عنوان     صفحه
  فصل اول
  كليات    1
  1-نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات گياهي    2
  2-قرنطينه    4
  3-سابقه قرنطينه در دنيا     4
  4-سابقه قرنطينه در ايران    5
  5-همكاري هاي بين المللي حفظ نباتات     7
  6-مفاهيم كاربردي اصطلاحات بهداشت گياهي    10
  فصل دوم:
  استانداردهاي بين المللي موازين بهداشت گياهي    14
  1-آفات بومي    15
  2-آفت قرنطينه اي     15
  3-عوامل قرنطينه اي     15
  4-نظارت و مراقبت بر وضعيت آفات گياهي در منطقه     15
  5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومي اطلاعات    16
  6-نظارت و مراقبت با انجام بازديدهاي ويژه     16
  7-بازديدهاي ويژه از آفت    17
  8-بازديدهاي ويژه از كالا    18
  9-نظارت صحيح     19
  10-نيازهاي فني خدمات تشخيص    19
  11-ثبت و نگهداري    19
  12-تعيين وضعيت آفت    20
  13-شرايط كلي براي تعيين وضعيت آفت    21
  14-سوابق آفت    21
  15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت    22
  16-ناحيه عاري از آفت    24
  17-شرايط كلي نواحي عاري از آفت    25
  18-برنامه ريشه كني آفت    28
  19-فرايند برنامه ريشه كني    28
  20-تيم مديريت و اجراي برنامه ريشه كني    29
  21- شرايط قرنطينه اي شدن آفت    34
  22- رفتار و خصوصيات عوامل غير بومي و جديد     34
  23- مقايسه آفات قرنطينه اي و آفات غير قرنطينه اي تحت كنترل و آفات معمولي    38
  24-بازرسي    42
  25-بازرسي عيني    43
  26-بازرسي ويژه     44
  27-كلاس بندي كالاهاي كشاورزي و چگونگي نمونه برداري از آنها    45
  28-كالاهاي كلاس يك     50
  29-كالاهاي كلاس دو     50
  30-كالاهاي كلاس سه     52
  31-كالاهاي كالاي چهار    53
  32-كالاهاي كلاس پنج     55
  33-كالاهاي كلاس شش    56
  34-كالاهاي كلاس هفت     58
  35-كالاهاي كلاس هشت     58
  36-كالاهاي كلاس نه     59
  37-كالاهاي كلاس ده    61
  فصل سوم: بازرسي و جمع آوري آفات منطقه و چگونگي صدور گواهي بهداشت نباتي
  1-روش هاي جمع آوري نمونه حشرات     63
  2-نگهداري شفيره و تخم  حشرات     65
  3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات    67
  4-تهيه پرپاراسيون لارو و حشره    68
  5-فرمول تهيه الكل هاي مختلف الغلضه    69
  6-تخمين ميزان الودگي مزارع و باغات به آفات گياهي    70
  7-محاسبه تخمين آلودگي دانه ها در انبار    74
  8-فهرست عوامل قرنطينه داخلي مزارع و باغ هاي كشور در ده ساله اخير    78
  9-اقدامات بهداشت گياهي براي جلوگيري از انتقال، ريشه كني و كنترل عوامل قرنطينه داخلي در مناطق آلوده كشور    80
  10-مقررات صدور گواهي بهداشت نباتي براي كالاهاي صادراتي    83
  11-اهداف و مسئوليت هاي مديريت سيستم صدور گواهي بهداشت نباتي    84
  12-مسئوليت هاي بازرس    86
  13-جايگزيني گواهي بهداشت مفقود شده     87
  14-مسئوليت هاي صادر كننده كالا     88
  15-روند كار بازرسي و صدور گواهي بهداشت گياهي    89
  منابع    90

  کد :3028 فرمت :ورد صفحه :90

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه  در استان گلستان

چکیده

سطح زير كشت پنبه در كشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا،  در سال 1384 در ایستگاه تحقیقات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه کودی و 20 کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                                                                   صفحه
 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 1
 • فصل اول
 • کلیات……………………………………………………………………………………… 7
 • 1-1- کلزا……………………………………………………………………………….. 7
 • 1-2- پنبه……………………………………………………………………………….. 9
 • 1-3- آللوپاتی…………………………………………………………………………………………………………. 11
 • 1-4- سیستمهای کشت………………………………………………………………….. 15
 • فصل دوم
 •  بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 19
 • 2-1- کشت دوم پنبه پس از کلزا………………………………………………………………………………… 19
 • 2-2 – مراحل نمو پنبه…………………………………………………………………………………………………23
 • 2-3- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه…………………………………………………………….. 24
 • 2-3-1- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک………………………………………………………………. 29
 • 2-3-2- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه………………………………………………………………… 31
 • 2-3-3- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا…………………………………. 32
 • 2-4- نیتروژن در پنبه…………………………………………………………………….. 32
 • 2-4-1- نقش نیتروژن درگیاه………………………………………………………………………………………… 32
 • 2-4-2- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه……………………………………………………………….. 34
 • 2-4-3- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه…………………………………………………………………… 36
 • 2-4-4- مصرف کود نیتروژن در پنبه……………………………………………………………………………… 36
 • فصل سوم
 •  مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………… 40
 • 3-1- محل و موقعیت اجرای طرح………………………………………………………………………………… 40
 • 3-2- نحوه اجرای طرح……………………………………………………………………. 40
 • 3-3- مراحل اجرا………………………………………………………………………………………………………… 41
 • 3-4- رقم پنبه مورد کشت…………………………………………………………………43
 • 3-5- صفات مورد بررسی………………………………………………………………… 43
 • 3-6- تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………. 44
 • فصل چهارم
 •  نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………. 50
 • 4-1- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه……………………………50                              4-2- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه…………………..53.
 • 4-3- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه………..59
 • 4-4- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت ………67
 •         و وزن تک غوزه و عملکرد کل
 • بحث……………………………………………………………………………………………………………………………76
 • نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………85
 • پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….. 86
 • منابع مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….. 87

 

کد :3027 فرمت :ورد صفحه :90

 

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراکی تکمه ای سفيد

بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد  در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد(Agaricus bisporus)

چكيــده
در بين قارچهاي خوراكي، قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد رايج‌ترين قارچي است كه در سراسر جهان كشت مي‌شود. كشت اين قارچ نخستين بار در قرن هفدهم ميلادي در فرانسه شروع شد ولي تاكنون نسبت به گياهان زراعي تلاشهاي كمتري در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود 38% كل توليد قارچهاي خوراكي دنيا، به قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد اختصاص داده شده است.
عليرغم اهميت اقتصادي زياد و توليد وسيع جهاني قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد، برنامه‌هاي اصلاحي اين قارچ به علل زير با مشكلات زيادي روبرو بوده است. نخست اين كه بيشتر بازيديوسپورهاي اين قارچ حاوي دو هستة هاپلوئيد متفاوت و سازگار از نظر جنسي مي‌باشد كه پس از تندش تشكيل يك ميسليوم هتروكاريوتيكي بارور مي‌دهد و تنها درصد اندكي از بازيديوسپورها تك هسته‌اي (يا با دو هسته مشابه) بوده و قابليت انجام دو رگ‌گيري را دارند. دوم اين كه اختلاف فنوتيپي قابل مشاهده‌اي بين ميسليوم‌هاي هموكاريون و هتروكاريون وجود ندارد و در نهايت آن كه تندش اسپور به عنوان اولين گام در يك برنامة اصلاحي بسيار ضعيف و ناهماهنگ است و غالباً با آلودگي‌هاي باكتريايي همراه مي‌باشد. با وجود مشكلات فوق و پيشرفت‌هايي كه در اصلاح اين قارچ صورت گرفته است. روشهاي بهبود نژادي در اين قارچ عبارتند از: وارد كردن نژادهاي مرغوب، جمع‌آوري ژرم پلاسمهاي وحشي، گزينش درون نژادي، دورگ‌گيري و مهندسي ژنتيك. در حال حاضر مهم‌ترين برنامه اصلاحي اين قارچ براساس دو رگ‌گيري هدفمند در بين هموكاريون‌ها مي‌باشد. در روش دو رگ‌گيري، هدف آن است كه به يك نژاد با شاخص‌هاي ژنتيكي مطلوب والدين و در نهايت بهبود صفات كمي و كيفي دست يافت. در اين تحقيق ده جدايه هموكاريون مختلف كه مورد تأييد قرار گرفته است، با انجام تلاقي داي‌آلل در بين آنها، سعي در گرد‌آوري ژن‌هاي مطلوب نژادهاي مزبور در يك نژاد جديد دو رگ و بهبود ژنتيكي براي صفت عملكرد نموده‌ايم. نتايج مربوط به دورگ‌گيري نشان مي‌دهد، وقوع پديده‌هايي همچون اثر متقابل ميسليومي در محل انجام تلاقي، تغيير سرعت رشد و ريخت‌ پرگنه دو رگ نسبت به جفت هموكاريون‌ها، مي‌تواند به عنوان معيارهايي جهت انتخاب هيف از محل تلاقي در نظر گرفته شود. در زمان رشد دو رگ‌ها در محيط كشت PDA، قطر پرگنه، تيپ رشدي پرگنه يادداشت برداري شد. دو‌رگ‌هاي حاصله جهت تأييد، به آزمون ميوه‌دهي برده شد كه با استفاده از طرح بلوك كامل تصادفي با دو تكرار مورد آزمون عملكرد قرار گرفتند. در طي اين مرحله خصوصياتي نظير زمان پر كردن اسپاون، ميزان عملكرد، وزن تك ميوه اندازه‌گيري شد. سپس با انجام تجزيه داي‌آلل، قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي اندازه‌‌گيري گرديد و بهترين جدايه هموكاريون (A15-8) و بهترين دو رگ (130-7 A 15-6 ) مشخص شد. همچنين با بدست آوردن نسبت واريانس تركيب‌پذيري عمومي به خصوصي، اهميت هر يك از اثرات افزايشي و غالبيت در كنترل صفت عملكرد تعيين شد. بطوريكه اين نسبت، معني‌دار نبود كه دلالت بر عمل غالبيت ژنها دارد يعني صفت عملكرد توسط عمل غالبيت ژنها كنترل شده است. جدول تجزيه واريانس نشان داد كه اثر بلوك بي‌معني است. همچنين ضريب تغييرات آزمايش حدود 5/12% بود و نشان مي‌داد كه آزمايش داراي دقت بالايي است. نتايج سرعت رشد پرگنه نشان داد كه سرعت رشد ميسليوم هموكاريون بسيار كمتر از ميسليوم دو رگ است. همچنين بين قطر پرگنه و عملكرد همبستگي مثبت وجود دارد. نتايج حاصل از تجزيه داي‌الل نشان مي‌دهد كه مي‌توان بهترين دو رگ‌ها و برترين جدايه‌هاي آميزشي را جهت تسريع برنامه‌هاي اصلاحي بعدي معرفي نمود.

عنوان                                                                                                                          صفحه

چكيده———————— 1

فصل اول: مقدمه

دلايل عمده عملكرد پايين قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد در ايران ———————- 8

فصل دوم: بررسي منابع

تاريخچه پرورش قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد ————————————– 10

آشنايي اجمالي با قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد ———————————— 12

طبقه‌بندي —————————————————————— 12

رده بندي —————————————————————— 12

اندام شناسي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد —————————————- 13

مشخصات پرگنه در كشت خالص ———————————————– 15

نامگذاري علمي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد:————————————– 15

تقسيم بندي واحدهاي سلولي ميسليوم از لحاظ تعداد و تركيب‌بندي هسته‌اي ———– 16

‌چرخ زندگي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد —————————————– 16

بررسي الگوهاي چرخه زندگي در قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد ———————- 19

الف ـ هموتاليسم —————————————————– 19

ب ـ هتروتاليسم —————————————————— 20

ژنتيك قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد —————– 22

روشهاي بهبود نژادي در قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد:——————————– 24

الف

كشت بافت —————————————————————– 25

گزينش از طريق كشت تك اسپوري——————- 26

تهيه نقش اسپور ——————————— 26

الف ـ كشت و گزينش تك اسپوري ————————————— 26

ب ـ كشت و گزينش چند اسپوري ————————————— 27

اختلاط ساده—————————————————————- 28

تلاقي هدفمند هموكاريون‌ها—————————————————- 28

بدست آوردن هموكاريون و تاييد آنها————————————— 29

1ـ روش سنتي تأييد هموكاريون‌ها————————————— 29

2ـ تهيه و تاييد هموكاريونهاي والدي به روش تهيه پروتوپلاست —————- 30

3ـ تاييد هموكاريونها با استفاده از نشانگر RFLP—————————— 30

4ـ تاييد هموكاريون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD ————————— 31

انجام تلاقي بين هموكاريونها و تاييد هيبريدها: ——————————– 32

الف ـ استفاده از نشانگرهاي غذايي براي تاييد هيبريدها:———————- 33

ب ـ استفاده از آيزوزايم‌ها براي تاييد هيبريدها: —————————– 34

ج ـ استفاده از نشانگرهاي مقاومت براي تأييد هيبريد‌ها———————– 34

اصلاح برخي صفات با استفاده از روش تلاقي هيبريدها: —————————– 34

د ـ استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي براي تاييد هيبريدها: —- 35

مراحل انجام آزمون اصلاحي از طريق دورگ‌گيري هدفمند: ———————— 35

1ـ كشت اسپور——————————————————- 35

2ـ جداسازي تك اسپورها ———————————————- 36

3ـ تهيه اسپاون —————————————————— 36

آزمون ميوه‌دهي —————————————————— 36

الف ـ تهيه بستر كشت: ——————————— 36

ب ـ مراحل پرورش و ميوه‌دهي: —————————————– 37

توليد پريمورديا در سطح محيط كشت: ——————————————- 38

توليد اجسام ميوه دهي در اسپاون———————————————– 38

‌ج ـ توليد اندام باردهي در كمپوست————————————– 39

مهندسي ژنتيك—————————————————— 39

1ـ انتقال ژن ——————————————————— 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها———————————————— 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهيه نژادها —————————————————————– 42

روش تهيه محيط كشت غذايي PDA——————————————— 42

روش كشت هموكاريون‌ها —————————————————– 43

روش تلاقي هموكاريون‌ها—————————————————— 44

نمونه‌گيري از منطقه تلاقي —————————————————- 45

تهيه اسپاون مادري از هيبريدها————————————————- 45

تلقيح دانه‌هاي گندم با كشت هيبريد——————————————— 46

تهيه بستر كشت (كمپوست)——————————————— 47

الف ـ پاستوريزاسيون و آمونياك‌زدايي ————————————- 49

ب ـ مايه‌زني كمپوست ————————————————- 49

ج ـ خاك‌دهي بستر كشت———————————————- 49

هوادهي و افت سريع دما——————————————————- 50

محاسبه قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي ———————————– 53

محاسبه واريانس تركيب‌ پذيريي عمومي و خصوصي——————————— 53

محاسبه واريانس  افزايشي و غالبيت———————————————- 53

فصل چهارم نتايج و بحث

نتايج بررسي سرعت رشد (قطر پرگنه هموكاريون‌ها)——————————– 55

تيپ رشدي پرگنه هموكاريون ————————————————– 55

نتايج سرعت رشد در هتروكاريو‌ن‌ها ——————————————— 59

نتايج مشاهده‌اي تهيه اسپاون ————————————————– 60

نتايج مشاهداي آزمون ميوه‌دهي ———————————————— 60

جدول تجزيه واريانس براي صفت عملكرد در دورگ‌ها ——————————- 61

جدول قابليت تركيب‌پذيري عمومي در هموكاريون‌ها ——————————– 64

جدول قابليت تركيب‌پذيري خصوصي دورگ‌ها ————————————- 64

جدول مقادير اجزاء ژنتيكي —————————————————- 66

ضريب همبستگي ———————————————————— 66

پيشنهادات ———- 67

منابع ———————————————————————- 69

پيوست——————————————————————— 75

چكيده انگليسي ————————————————————- 78

80صفحه فرمت ورد

,

مطالعه فلورستیک فيتوسوسيولوژيك مراتع مناطق ديزباد بالا

 

مطالعه فلورستيك، فيتوسوسيولوژيك مراتع  مناطق ديزباد بالا، درخت  جوزو عطائيه در شهرستان نيشابور و معرفي گياهان دارويي، معطر، مرتعي ونادر منطقه

 

چکيده

در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع دیز بادبالا،عطائیه ودرخت جوز در شهرستان نیشابور انجام شد. به طور کلی 149 گونه گیاهی از مناطق مورد بررسی جمع اوری شده که در 31 خانواده و111 جنس قرار میگیرند.از این گیاهان 8 گونه اندمیک ایران،50 گونه دارای ارزش دارویی،54 گونه دارای ارزش مرتعی و 18گونه سمی اند.در بین گیاهان منطقه همی کریپتو فیت ها شکل زیستی قالب و فانروفیت ها کمترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده اند. پوشش گیاهی به روش براون- بلانکهمورد مطالعه قرار گرفت.مجموعاً 90 قطعه برداشت استقرار یافت.تجزیه و تحلیل داده ها به روش جدول بندی النبرگ انجام شد. در مجموع  15 جامعه گیاهی در مناطق مورد بررسی تشخیص داده شد. پراکنش جوامع گیاهی مناطق مورد بررسی عمدتا تحت تاثیر شیب، ارتفاع از سطح دریا و شرایط میکروکلیمیایی است.

 • فهرست مطالب
  عنوان                                                                                             صفحه
  چكيده………………………………………………………………………………………………………….الف
  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………1
  سابقه تحقيق………………………………………………………………………………………………….3
  كلياتي پيرامون منطقه مورد بررسي……………………………………………………………………9
  3-1-انتخاب محل…………………………………………………………………………………10
  3-2-موقعيت جغرافيايي………………………………………………………………………..11
  3-3-كاربري زمين………………………………………………………………………………..12
  3-4-وضعيت زمين شناسي مناطق……………………………………………………………12
  3-5-مطالعات اقليم شناسي…………………………………………………………………….13
  3  -5-1-درجه حرارت…………………………………………………………………………13
  3-5-2-بارندگي………………………………………………………………………………….14
  3-5-3-رسم منحني آمبروتروميك…………………………………………………………..15
  3-5-4-اقليم شناسي مناطق مورد بررسي………………………………………………….16
  3-5-5-وضهيت اقليم شناسي مناطق مورد بررسی……………………………………..17
  3-5-5-1-امارحرارتمناطق مورد بررسی…………………………………………………18
  3-5-5-2-بارندگی مناطق موردبررسی……………………………………………………19
  3-5-5-3-اقلیم مناطق مورد بررسی……………………………………………………….20
  مواد و روش ها……………………………………………………………………………………22
  4-1-زمان اجرای طرح…………………………………………………………………………23
  4-2-ازمایش های خاک شناسی………………………………………………………………23
  4-2-1-نحوهومحل نمونه برداری……………………………………………………..23
  4-2-3-اسیدیته خاک…………………………………………………………………………..25
  4-2-4-اندازه گیری کربن الی خاک………………………………………………………25
  4-2-5-اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک……………………………………………25
  4-3-مطالعات فلورستیک……………………………………………………………………..26
  4-4-مطالعات جامعه شناسی………………………………………………………………..26
  4-4-1-1-نحوه تشخخیص فردجامعه،انتخاب محل واندازه قطعه نمونه………26
  4-4-1-2-شرح وتوصیف فرد جامعه…………………………………………………..30
  4-4-2-تجزیه و تحلیل برداشت های صحرایی……………………………………..32
  نتایج……………………………………………………………………………………………….33
  5-1-خاک شناسی مناطق مورد بررسی…………………………………………………34
  5-1-1-شکت ظاهری زمین……………………………………………………………….34
  5-1-2-بافت خاک…………………………………………………………………………..36
  5-1-3-اسیدیته خاک……………………………………………………………………….36
  5-1-4-کربن عالی خاک…………………………………………………………………..36
  5-1-5-هدایت الکتریکی خاک…………………………………………………………..36
  5-2-نتایج فلورستیک مناطق مورد بررسی…………………………………………….37
  5-3-شکل زیستی گیاهان در مناطق مورد بررسی…………………………………..43
  5-4-اندمیسم در مناطق مورد بررسی…………………………………………………..45
  5-5-گونه های نادر در معرض انقراض……………………………………………….45
  5-6-اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………….47
  5-7-جامعه شناسی گیاهی…………………………………………………………………48
  بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….63
  نتیجه گیری کلی وپیشنهادات………………………………………………………………67
  فهرست منابع…………………………………………………………………………………..69
  ضمائم…………………………………………………………………………………………..71
  خلاصه انگلیسی……………………………………………………………………………74

80 صفحه

,

مطالعه تأثير سياست قيمت تضميني در تولید دانه های روغنی

چکيده

اصولاً توسعه يک کشور عقب مانده, ايجاب مي کند که مجموعه تحولاتي در تارو پود اقتصاد آن ايجاد شود به گونه اي که مجموعه مناسبات اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و سياسي ميان مردم دگرگون گردد و علاوه بر رفاه اقتصادي و بازدهي توليد, ديگر جنبه هاي زندگي نيز ارتقاء يابد. باتوجه به اين هدف کلي فرآيند توسعه آغاز مي شود که طي آن دگرگوني هاي اساسي در بخش هاي اقتصادي صورت مي گيرد و در اين رهگذر هر بخش نقش خاصي را به طور معمول عهده دار مي شود .

درسطح بين المللي در بين متخصصان اقتصاد کشاورزي , دانه هاي روغني به ويژه انواع يکساله آن به cash crops  اشتهار دارند . معني نزديک آن : محصولي است که همواره قابل تبديل فوري به پول است و هيچگاه بي مشتري نمي ماند . به زبان ساده تر , محصولي (( دست به نقد )) است ولي در ايران در چند سال اخير , دانه هاي روغني به متناوب , دچار عدم استقبال صنايع تبديلي مربوط شده و کشاورزان توليد کننده را دچار مشکلات عظيمي ساخته است , بطوريکه (( محصول دست به نقد )) به محصولي مزاحم و متاعي بي ارزش تبديل گرديده است .

دراين تحقيق عوامل موثر بر عرضه دانه­هاي روغني (سويا و آفتابگردان ) با استفاده از اطلاعات سري زماني دوره 1382 -1360درقالب الگوي نرلاو بررسي شده است .

توابع عرضه آفتابگردان و سويا به منظور بررسي اثرقيمت تضميني بر عرضه اين محصولات تخمين زده شدند. محاسبه کشش­هاي مربوطه نشان دادکه سياست قيمت­گذاري تضميني در مورد آفتابگردان باعث افزايش توليد شده ولي در مورد سويا اثري نداشته است.

فصل اول

 • عنوان
 • مقدمه
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف
 • فرضيه تحقيق
 • روش تحقيق
 • فصل دوم : مباني نظري

  • سياست هاي حمايتي

  –          انواع سياستهاي حمايتي در بخش کشاورزي

  –          تجربه کشورهاي مختلف

  • سياست قيمت گذاري محصولات کشاورزي در ايران

  –          تاريخچه قيمت تضميني در ايران

  • عمده سياستهاي حمايتي از دانه­هاي روغني در دنيا و ايران

  فصل سوم:

  • پيشگفتار
  • وضعيت توليد دانه هاي روغني در جهان

  –    وضعيت سطح زير کشت جهاني دانه هاي روغني طي سالهاي 2004-1966

  –    ميزان توليد جهاني دانه هاي روغني طي سالهاي 2004-1966

  –    تغييرات عملکرد جهاني دانه هاي روغني عمده در فاصله زماني 2004-1966

  • وضعيت توليد دانه هاي  روغني در کشور طي 35 سال اخير

  –    آفتابگردان

  –    سويا

  • وضعيت توليد و مصرف روغن نباتي در ايران
  • وضعيت توليد و مصرف کنجاله در کشور
  • بازرگاني

  –    وضعيت بازرگاني در ايران

  –    وضعيت صادرات و واردات ايران

  1- دانه آفتابگردان

  2- روغن آفتابگردان

  3- کنجاله آفتابگردان

  4- سويا

  5- روغن سويا

  6- کنجاله سويا

فصل 4 : متدولوژي

 • مقدمه
 • عوامل موثر بر عرضه
 • الگوهاي عرضه محصولات کشاورزي
 • تخمين مدلهاي با وقفه توزيعي

–                  الگوي انتظارات تطبيقي

–                  الگوي تعديل جزئي

فصل 5 : نتايج و يافته­هاي تحقيق

 • يافته­هاي تحقيق

–      تخمين تابع عرضه آفتابگردان

–      تفسير پارامترها

–      تخمين تابع عرضه سويا

–      تفسير پارامترها

 • نتايج و پيشنهادات

 

 

103 صفحه

 

, ,

بررسی گیاهان دارویی

 مقدمه

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه‌هاي مذكور استفاده مي‌كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي‌آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه‌هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي‌دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه‌هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي‌رود. با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي‌شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي‌كنند و البته از جمله آنها، مي‌توان لواميزول را نام برد (41).

به همين دليل، بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان بهداشت جهاني، برنامه‌هاي وسيعي جهت استفاده از گياهان دارويي تدارك ديده اند. اين مراكز نقش گياهان دارويي را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقي نموده اند (41).

اما استفاده صحيح از گياهان دارويي، مشروط به وجود اطلاعات دقيق و علمي است. مسئله مقاومتهاي دارويي نيز هشداري جهت تجديدنظراستفاده از داروهاي شيميايي تلقي مي‌شود و البته داروهاي ضد انگلي نيز از اين امر مستثني نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ايجاد شده است.

از طرفي عفونتهاي انگلي، در حال حاضر، به عنوان بيماريهاي مزمن فراوان و جدي مطرح هستند و آلودگيهاي وسيع را در تمام نقاط دنيا و از جمله در ايران ايجاد مي‌كنند.

مجموعه اين عوامل ما را به سمت بررسي علمي و آزمايشگاهي اثر ضد انگلي، 2 گونه از گياه درمنه كه البته به فراواني در منطقه كرمان وجود دارند و ردپايي از اثر ضد انگلي آنها نيز در متون طبي قديمي يافت مي‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكريابيني نيز، طبق تحقيقات انجام شده در منطقه كرمان شيوع زيادي دارد و همچنين اين انگل مقاومت خوبي نيز در محيط آزمايشگاهي دارد(17 و 38). با توجه به اين دلايل بر آن شديم تا در پي بررسي اثر ضد انگلي گياه درمنه بر روي انگل پارابرونما اسكريابيني باشيم……

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف… 1

فصل دوم: كليات و مروري بر منابع

كليات و مروري بر منابع.. 4

گياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا) 5

آرتميزيا 6

1-2- اختصاصات پيوسته گلبرگان.. 6

1-1-2- راسته آسترال. 6

2-1-2- تيره كاسني.. 6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رويشي.. 7

3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زايشي.. 7

3-1-2- زير تيره پرتو آساها (راديه) 8

4-1-2- طايفه بابونه. 8

5-1-2- جنس درمنه (آرتميزيا) 8

1-5-1-2- آرتميزيا سيبري 9

1-1-5-1-2- اسامي مختلف گياه. 9

2-5-1-2- گياه آرتميزيا سانتولينا 10

2-1-5-1-2 – مشخصات گياه آرتميزيا سيبري.. 10

3-1-5-2- انتشار در جهان.. 11

4-1-5-1-2- انتشار در ايران.. 11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رويش… 12

6-1-5-1-2- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني.. 12

7-1-5-1-2- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش… 13

8-1-5-1-2- تركيبات مهم شيميايي گياه. 13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتميزين (آرتميزينين) 14

2-8-1-5-1-2 – مكانيسم اثر آرتميزنين.. 15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادي از متابوليت‌هاي ثانويه. 16

2-5-1-2 – كاربرد گياه درمنه در طب سنتي.. 17

3-5-1-2– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه‌هاي جنس آرتميزيا 18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلي گونه‌هاي مختلف درمنه. 19

2-3-5-1-2- اثر ضد ميكروبي درمنه. 21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچي درمنه. 21

4-3-5-1-2- ساير اثرات گونه‌هاي مختلف درمنه. 22

1-2- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني.. 25

2-2- مشخصات راسته اسپيروريدا 25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ. 25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني.. 26

1-4-2-جنس نر. 26

2-4-2-جنس ماده. 26

3-4-2-محل زندگي.. 26

4-4-2-سير تكاملي.. 26

5-4-2-تخم. 27

6-4-2-بيماريزايي.. 27

7-4-2-همه گيري شناسي انگل در ايران.. 27

8-4-2 همه‌گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا 29

3-2 – لواميزول.. 32

1-3-2- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول. 32

2-3-2- موارد كاربرد. 33

3-3-2- فارماكوكينتيك.. 34

4-3-2-فارماكوديناميك.. 35

5-3-2-عوارض جانبي.. 35

6-3-2-مسموميت دارويي.. 35

7-3-2-تداخل دارويي.. 36

8-3-2-احتياطات لازم. 36

9- 3-2-ميزان درماني دارو. 36

فصل سوم: مواد و روش كار

مواد و روش كار 37

1-3 مواد مورد استفاده. 38

1-1-3 – وسايل و دستگاه‌هاي مورد استفاده : 38

2-1-3 مواد شيميايي مورد استفاده. 39

2-3- روش كار 39

1-2-3-تهيه عصاره. 39

1-1-2-3- انتخاب گياهان مورد استفاده. 39

2-1-2-3- خشك كردن.. 39

3-1-2-3 آسياب كردن و آماده‌سازي گياه براي عصاره‌گيري.. 40

4-1-2-3- تهيه عصاره‌ گياهي.. 40

5-1-2-3-آماده‌سازي عصاره‌هاي گياهي با غلظتهاي مختلف… 41

1-5-1-2-3- تهيه عصاره‌هاي آبي.. 41

2-5-2-3- تهيه عصاره متانولي.. 41

3-5-2-3- تهيه عصاره متانولي.. 41

4-5-2-3- تهيه لواميزول. 41

2-2-3- تهيه انگلها 42

1-2-2-3 تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها 42

2-2-2-3- جدا سازي انگلها 42

3-2-3- انجام آزمايشات.. 42

فصل چهارم: نتايج

1-4 نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري………………………………………. 42

2-4 -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا 50

4-4-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا 51

5-4-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري.. 52

6-4- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا 52

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث… 59

منابع فارسي.. 67

منابع لاتین.. 71

فهرست جداول

جدول 1-4 : نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتونيا……………………………………….. 53

جدول 2- 4 نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري…………………………………………. 54

جدول 3-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سيبري………………………………………….. 55

جدول 4-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا………………………………………… 56

جدول 5-4-نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري…………………………………………. 57

جدول 6-4- نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتولينا………………………………………. 58

82 صفحه

سلنیوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

مقدمه:

اولين اطلاعات ثبت شده در اين مورد توسط ماركو پولو در سال 1295   ميلادي بوده است كه در مناطق غربي چين ونزديك تبت و مغولستان حيواناتش بعد از چراي گياهان آن منطقه شروع به تلو خوردن مي‌نمودند كه امروزه مي‌دانيم ناشي سميت حاد سلنيومي‌بوده است. براي اولين بار سلنيوم توسط Berzelius كه در سال 1817 يا 1818 رسوبات و لجنهايي كه از اكسيداسيون اكسيد سولفور سنگ مس بدست مي‌آمد را مورد بررسي قرار داد كشف شد وي متوجه شد كه در بين آن عنصر جديدي وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوريم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه كرد و متوجه موادي در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum ناميد. به هر حال تا سال 1950  كسي متوجه وجود سلنيوم نبود فقط مي‌دانستند كه درجدول تناوبي عنصري وجود دارد كه بار گوگرد (s) و عنصر تلوريم (Ti) هم خصوصيات است. و حتي خصوصياتي به طور مشترك با هر يك از آنها دارد يعني هم خصوصيات فلزي و هم غير فلزي را داراست و در حالت سميت،5  برابر خطرناك تر از آرسنيك مي‌باشد؛ در نهايت آنرا سلنيوم ناميدند و بيان نمودند كه اين عنصر در محدوده خيلي كوچكي براي جانواران قابل استفاده مي‌باشد. در كل سلنيوم از عناصر كم مصرف مي‌باشد كه باعث سلامتي فرد يا گياه يا حيوان مي‌گردد، ولي همانطور كه گفته شد مقدار نياز به سلنيوم خيلي كم است.

سلنيوم اغلب در پروتئن ها موجب ساختن سلنوپروتئن ها مي‌گردد كه براي توليد آنزيمهاي آنتي اكسيدان مهم هستند اين آنتي اكسيدانها به كمك Se-Pt ها در حفظ سلامتي سلولها كه مورد خطر راديكالهاي آزاد اكسيژن مي‌باشند موثرند به صورت خلاصه بايد گفت راديكالهاي آزاد بطور طبيعي در متابوليسم اكسيژن ساخته مي‌شوند كه ممكن است در ايجاد بيمارهاي مزمن مثل سرطان و بيمار قلبي و عروقي و يا حتي در انجام فعاليتهاي منظم غده تيروئيد و سيستم دفاعي بدن نقش داشته باشند.

يكي از راههاي مطمئن جذب سلنيوم خوردن غذاهاي گوشتي وگياهاني است كه در مناطقي با خاكهاي سرشار از سلنيوم مي‌رويند كه در ادامه بطور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد. و در نهايت نتجه گيري مي‌گردد كه كمبود يا سميت سلنيوم در بدن انسان تحت تاثير مقدار سلينوم در بدن دامها و حيواناتي است كه انسان از آن تغذيه مي‌كند و آنها هم به نوبه خود متاثر از گياهان منطقه و خاك آن نواحي اند البته در اين ميان عواملي چون اقليم و pH هم موثر خواهند بود….

 • فهرست مطالب
 • فصل اول- خصوصيات سلنيوم. 1
 • مقدمه: 2
 • خصوصيات فيزيكي و شيميايي: سلينوم. 3
 • خصوصيات و اشكال سلنيوم در طبيعت: 8
 • حضور و توليد سلنيوم در طبيعت.. 9
 • موارد استفاده سلنيوم در صنايع. 13
 • فصل دوم  تاثيرات و خطرات سلنيوم. 14
 • تاثيرات سلنيوم جانداران.. 15
 • نقش سلنيوم در بدن انسان و بررسي نياز روزانه به آن.. 15
 • نقش فيزيولوژيكي سلنيوم. 16
 • خطرات مصرف بيش از حد سلنيوم. 19
 • خطرات مصرف زياد سلنيوم براي سلامتي.. 23
 • خطرات كمبود سلنيوم در بدن.. 31
 • روش اول: تزريق سلنيوم. 35
 • روش دوم: د ادن سلنيوم خوراكي.. 35
 • نمونه هايي از خواراكيهاي حاوي سلنيوم زياد. 37
 • فصل سوم- آلودگي سلنيوم و نحوه از بين بردن آن. 39
 • نمونه هايي از خاكهاي حاوي سلنيوم زياد. 40
 • غلظت سلنيوم در خاك.. 40
 • آلودگي سلنيوم در خاك.. 46
 • نحوه از بين بردن آلودگي به روش گياه پالايي.. 48
 • معرفي برخي از گونه ها و گياهان مفيد در phytoremediation. 52
 • بررسي و نتايج آزمايشهاي مربوط به Phytoremediation. 56
 • وارد شدن علم بيوتكنولوژي در phytoremediation. 59
 • نتايج و بحث.. 61
 • منابع و ماخذ.63
,

بازاریابی و بازارسازي زيره و زرشك

 مقدمه

تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌. دراين‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زماني‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثري‌ آنچنانكه‌ بايد و شايدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ كشورهاي‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادي‌ نشان‌ داده‌ كه‌ تجارت‌ خارجي‌ نقش‌بسيار مهم‌ و تعيين‌ كننده‌اي‌ در فرايند توسعه‌ اين‌ كشورها ايفا كرده‌ و به‌ طور قطع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ هيچ‌كشورتوسعه‌ يافته‌ و تازه‌ صنعتي‌ شده‌اي‌ را نمي‌توان‌ يافت‌ كه‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تكيه‌ بر صادرات‌ خود به‌ اين‌امر نايل‌ شده‌ باشد. الگوي‌ توسعه‌ متكي‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقريباً در ميان‌ اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبي‌ درآمد است‌ و از اين‌ رو مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ طي‌ 1980 بسياري‌ از اين‌ كشورها بسوي‌خصوصي‌ سازي‌ و كاهش‌ دخالت‌هاي‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدايي‌، آزادسازي‌ تجاري‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ و به‌ طور كلي‌ در جهت‌ حاكميت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ كرده‌اند. نظريه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادي‌ داراي‌ مخالفين‌ و موافقين‌ زيادي‌ است‌. پر بيش‌ و سنيگر از جمع‌ مخالفان‌ اين‌نظريه‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دليل‌ اين‌ امر را تخريب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاري‌ اين‌ كشورهامي‌دانند زيرا اين‌ كشورها صادر كننده‌ مواد خام‌ و وارد كننده‌ محصولات‌ نهايي‌ مي‌باشند و قيمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهايي‌ روز به‌ روز در حال‌ كاهش‌ است‌ برخي‌ ديگر از نظريه‌پردازان‌ اقتصادي‌ همانندريكاردو، هگچر اهلين‌ و كروگمن‌ از موافقين‌ رابطه‌ مثبت‌ بين‌ رشد اقتصادي‌ و تجارت‌ خارجي‌ بوده‌ و دليل‌ اين‌امر را عمدتاً در مزيت‌هاي‌ نسبي‌ و فراواني‌ نسبي‌ عوامل‌ توليد در بين‌ كشورهاي‌ مختلف‌ مي‌دانند اما نكته‌ اين‌است‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ و بويژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ از تعداد مخالفين‌ كاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقين‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ ديگر سخن‌ ديدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجي‌ در رشد اقتصادي‌روز به‌ روز خوشبينانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ يك‌ اصل‌ تبديل‌ مي‌نمايند.

در سالهاي‌ اخير جهت‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور واستفاده‌ از تجارت‌ خارجي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از محورهاي‌اصلي‌ رشد وتوسعه‌ اقتصادي‌، افزايش‌ ذخاير ارزي‌، ايجاد زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ و رونق‌ كسب‌ و كار براي‌ صنايع‌مختلف‌ و رهايي‌ از اقتصاد تك‌ محصولي‌ نفت‌، روند پژوهش‌ دراين‌ مورد شتاب‌ بيشتري‌ گرفته‌ است‌ هرمحصولي‌ كه‌ صادر مي‌شود در منطقه‌ توليد آن‌ محصول‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ ايجاد مي‌شود. جهت‌ افزايش‌صادرات‌ به‌ فعاليت‌ بازاريابي‌ و تدوين‌ استراتژيهاي‌ مؤثر براي‌ ورود به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ بايد بيشتر و بهترپرداخته‌ شود. جوان‌ بودن‌ جمعيت‌ كشور، توسعه‌ صادرات‌ را مي‌تواند به‌ عنوان‌ يكي‌ از استراتژيهاي‌ ايجاداشتغال‌ منظور داشت‌ جهت‌ وارد شدن‌ به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ نيازمند طراحي‌ استراتژي‌ مناسب‌ بازاريابي‌ بين‌المللي‌ مي‌باشيم‌ در شروع‌ قرن‌ 21 جهان‌ با دو تحول‌ تغيير اساسي‌ مواجه‌ است‌.

          1- روند جهاني‌ شدن‌                                 2- پيشرفت‌ سريع‌ تكنولوژي‌

بنابراين‌ اتكا به‌ بازارهاي‌ داخلي‌ ديگر كافي‌ است‌ گرچه‌ آسان‌تر است‌ از اين‌ پس‌ بايد جهاني‌ انديشيد و ملي‌و بومي‌عمل‌ نمود پيشرتف‌ ارتباطات‌ و توسعه‌ شبكه‌هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ جهاني‌ فعاليت‌هاي‌ بازاريابي‌ را بسيارتخصصي‌ و پيچيده‌ نموده‌ است‌ بازاريابي‌ را به‌ صورت‌ يكي‌ از محورهاي‌ اصلي‌ فعاليت‌ بازرگاني‌ و مديريتي‌درآورده‌ است‌. در بازاريابي‌ جهاني‌ بايد به‌ عوامل‌ اصلي‌ محيطي‌ كه‌ پيوست‌ در حال‌ تغيير و تحول‌ و تعامل‌ بايكديگر هستند مانند اقتصاد، تكنولوژي‌، سياست‌، قانون‌ و فرهنگ‌ توجه‌ كافي‌ مبذول‌ داشت‌ و استراتژي‌بازاريابي‌ براي‌ هر كشور را با توجه‌ به‌ اين‌ عوامل‌ طراحي‌ نمودد و به‌ ويژه‌ ارزشهاي‌ فرهنگي‌ محيط‌ را براي‌افزايش‌ فروش‌ در نظر گرفت‌. فرويپاشي‌ شوروي‌ سابق‌ و حركت‌ كشور چين‌ به‌ طرف‌ اقتصاد بازار، آزادي‌كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌، تشكيل‌ اتحاديه‌ اروپا، رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ كشور جنوب‌ شرق‌ آسيا و… همگي‌فرصت‌هاي‌ نوين‌ بازاريابي‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌اند. توسعه‌ GATT (موافقن‌ كلي‌ روي‌ تعرفه‌ گمركي‌ و تجارت‌) وسازمان‌ و نهادهاي‌ اقتصادي‌ جهاني‌ و منطقه‌اي‌ همكاريهاي‌ اقتصادي‌ و بازرگاني‌، WTO (سازمان‌ تجارت‌جهاني‌) تسهيلات‌ و تمهيدات‌ فعاليت‌ بازاريابي‌ و بازرگاني‌ را بوجود آورده‌اند به‌ همان‌ نسبت‌ هم‌ با رقابت‌آزادند مواجه‌ شدن‌، تميهدات‌ و محدوديت‌هايي‌ را بجود آورده‌اند و رقابت‌ از قيمت‌ به‌ رقابت‌ بد كيفيت‌ وبسته‌بندي‌ انتقال‌ يافته‌ است‌ پايان‌ جنگ‌ سرد سياسي‌ جاي‌ خود به‌ جنگ‌ سرد اقتصادي‌ و تبليغاتي‌ و فعاليت‌مناسب‌ بازاريابي‌ داده‌ است‌ در قرن‌ 21 شركت‌ها و كشورهايي‌ برنده‌ خواهند بود كه‌ با نوآوري‌ و فعاليت‌مناسب‌ بازاريابي‌ از طريق‌ طراحي‌ استراتژيهاي‌ بازاريابي‌ بتوانند فرصت‌هاي‌ نوين‌ تجاري‌ را كشف‌ نموده‌ و اآنها بهره‌ برداري‌ نمايند و هرچه‌ بيشتر در صحه‌ تجارت‌ و رقابت‌ جهاني‌ وارد شده‌ و فعال‌ باشند و تبوانند سهم‌مناسبي‌ از اين‌ بازار را گرتفه‌ و آرنا حفظ‌ نموده‌ و درآينده‌ توسعه‌ بخشند با توجه‌ به‌ نكات‌ فوق‌ و نيز شرايط‌بوجود آمده‌ در نظام‌ تجارت‌ جهاني‌ تمامي‌كشورها و بويژه‌ كشورهاي‌ درحالت‌ وسعه‌ بر آن‌ شده‌اند كه‌ بانگرشي‌ جامعه‌ و با توجه‌ به‌ تحولات‌ اقتصاد بين‌الملل‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ خود را مورد ارزيابي‌ قراردهند بديهي‌ است‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ نيز به‌ عنوان‌ يك‌ كشور در حال‌ توسعه‌ كه‌ تاكنون‌ اقتصاد غيرنفتي‌ آن‌نقش‌ و حضور چنداني‌ دراقتصاد بين‌ الملل‌ نداشته‌ نمي‌توانست‌ از اين‌ جريان‌ و تحولات‌ جهاني‌ مستثني‌ باشداز آنجا كه‌ حضور ايران‌ در صحنه‌ اقتصاد بين‌ الملل‌ طي‌ چند دهه‌ گذشته‌ عمدتاً به‌ فروش‌ نفت‌ خام‌ و ورود انواع‌كالاها خلاصه‌ شده‌ است‌ لذا برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور هيچگاه‌ در پيوند ارگانيك‌ و توسعه‌زا با تجارت‌خارجي‌ و توسعه‌ صادرات‌ قرار نگرفت‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ دستيابي‌ به‌ هر گونه‌ راه‌ حل‌ در جهت‌ رفع‌ و ياتخفيف‌ مشكل‌ فوق‌ و نيز برقراري‌ ارتباط‌ ميان‌ هر يك‌ از بخشهاي‌ اقتصادي‌ كشور و ازجملهبخش‌ كشاورزي‌ بااقتصاد بين‌ الملل‌ مستلزم‌ ايجاد سياست‌هاي‌ مناسب‌، اعمال‌ ديدگاه‌هاي‌ مقتضي‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ زيربنايي‌و مستمري‌ خواهد بود……

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه. 2

2-1 ضرورت‌ و اهميت‌ مسئله‌. 5

3-1 اهداف تحقيق.. 8

4- 1 فرضيات تحقيق.. 8

5-1 كاربردهاي انجام تحقيق.. 9

6-1 پيشينه تحقيق.. 9

تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي  9

فصل اول

بخش اول. 17

1-2  مقدمه‌. 17

2-2 تاريخچه‌. 18

3-2 خصوصيات‌ گياهشناسي‌ زيره‌ سبز. 18

1-3-2  ويژگيهاي‌ عمومي‌.. 18

2-3-2  ارقام‌ زيره‌ سبز. 20

3-3-2  زيستگاه‌ و پراكنش‌… 20

1-4-2 مصارف خوراكي و ارزش غذايي.. 25

2-4-2 اهميت‌ دارويي‌.. 26

5-2  ساير كاربردهاي‌ زيره‌ سبز. 26

6-2  ويژگيها وروشهاي‌ كشت‌ زيره‌ سبز. 27

1-6-2 كاشت‌… 29

3-6-2  داشت‌… 30

3-6-2 برداشت‌… 31

7-2  آفات‌ و امراض‌…. 32

8-2  خصوصيات‌ زرشگ‌… 33

9-2  تاريخچه‌ زرشك‌… 34

10-2  خصوصيات‌ گياهشناسي‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌… 35

1-10-2  ويژگيهاي‌ عمومي‌.. 35

2-10-2  گونه‌هاي‌ زرشگ‌… 35

3-10-2  زيستگاه‌ و پراكنش‌… 38

11-2  مصارف‌ خوراكي‌، ارزش‌ غذايي‌ و اهيمت‌ دارويي‌ زرشك‌… 39

1-11-2  مصارف‌ خوراكي‌ و ارزش‌ غذايي‌: 40

2-11-2  اهميت‌ دارويي‌.. 40

12-2 ساير كابردهاي‌ زرشك‌: 41

13-2 ويژگيها و روشهاي‌ پرورش‌ زرشك‌ بيدانه‌. 42

1-13-2  كاشت‌ و تكثير. 44

2-13-2 داشت‌… 45

3-13-2 برداشت‌… 46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌… 48

بخش دوم. 51

1-2  تعريف بازار. 51

2-2  طبقه بندي بازارهاي مختلف… 51

1-2-2  طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعيت مكاني: 52

3-2   تعريف بازاريابي.. 52

4-2  ابعاد مختلف بازاريابي.. 55

1-4-2  بازاري گرائي.. 56

2-4-2  بازار شناسي.. 56

3-4-2  بازاريابي.. 56

4-4-2  بازار رساني.. 57

5-4-2  بازار گردي.. 57

6-4-2  بازار سنجي.. 57

7-4-2 بازار داري.. 58

8-4-2 بازار گرمي.. 58

9-4-2  بازار گرداني.. 58

5-2  عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي.. 59

6-2  تاريخچه بازاريابي.. 59

7-2  مفاهيم اساسي بازاريابي.. 62

8-2  عوامل موثر در بازاريابي.. 63

1-8-2  فروشندگان اوليه. 63

2-8-2 واسطه‌هاي بازاريابي.. 64

1-2-8-2 دلالان. 64

2-2-8-2  واحدهاي توزيع فيزيكي.. 64

3-2-8-2  آژانسهاي خدمات بازاريابي.. 65

4-2-8-2  واسطه‌هاي مالي.. 65

3-8-2  مشتريان. 65

4-8-2  رقبا 66

5-8-2 جوامع. 67

9-2  مفهوم جديد بازاريابي.. 67

10-2 تئوريهاي رفتار خريدار. 68

1-10-2  تئوري اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68

2-10-2  تئوري روان شناسي (psychogical) 69

1-2-10-2 مراحل تصميم گيري خريدار. 69

1-1-2-10-2 شناخت اشكال. 69

2-1-2-10-2  جستجو براي اطلاعات… 70

3-1-2-10-2  ارزيابي كردن خط مشي‌هاي مختلف (عمل تصميم گيري) 71

11-2  مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي.. 72

12-2  اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي.. 73

13-2  عمليات بازارياي.. 75

1-13-2  فعاليت‌هاي مبادله اي.. 75

2-13-2  فعاليت‌هاي فيزيكي.. 76

14-2  سازمان بازاريابي.. 78

15-2  فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 80

1-15-2   جمع آوري اطلاعات… 80

2-15-2  حمل و نقل.. 81

3-15-2  درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات… 82

4-15-2  بسته بندي و تبديل محصولات… 83

5-15-2 انبارداري.. 85

6-15-2  تبليغات… 85

7-15-2   اعتبار. 85

8-15-2  قيمت گذاري.. 86

16-2  شبكه‌هاي بازاريابي.. 87

1-16-2 خرده فروشان. 87

2-16-2  عمده فروشان. 87

3-16-2  سلف خران. 88

4-16-2  ميدان داران. 88

5-16-2 ساير موارد. 88

17-2  اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي.. 89

1-17-2  آنچه به عهده دولت مي‌باشد. 89

2-17-2  آنچه بر عهده توليد كننده مي‌باشد. 90

18-2  نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي.. 91

19-2  مسير بازاريابي.. 91

20-2  هزينه‌هاي بازاريابي.. 92

21-2  حاشيه بازاريابي.. 93

24-3- كارايي بازاريابي.. 94

23-2  مدل‌هاي حاشيه بازاريابي.. 96

1-23-2  الگوي مارك- آپ (Mark up Model) 96

2-23-2  الگوي حاشيه نسبي (Relative Model) 97

3-23-2  الگوي هزينه بازاريابي (Marketing Cost. Model) 97

4-23-2 الگوي انتظارات عقلايي (Ration Expectation Model) 98

24-2  شفافيت بازار. 99

25-2  برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي  99

فصل سوم

1-3  مقدمه. 103

2-3  روش تحقيق.. 103

3-3 روش جمع آوري اطلاعات… 103

4-3 منابع اطلاعات ثانويه. 104

5-3 منابع اطلاعات اوليه. 105

6-3 جامعه آماري.. 105

7-3 نمونه آماري.. 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه. 108

2-4- اهميت اقتصادي زيره 108

1-2-4- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره 110

2-2-4- روند توليد و صادرات زيره 110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق.. 114

4-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره 115

1-4-4  ويژگي‌هاي سني.. 115

2-4-4  سطح تحصيلات… 116

3-4-4 وضعيت مالكيت اراضي.. 117

5-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره 118

1-5-4 ويژگي‌هاي سني.. 118

2-5-4  سطح تحصيلات… 119

1-6-4  ويژگيهاي سني.. 120

2-6-4 سطح تحصيلات… 120

7-4  انواع بازارهاي زيره 121

1-7-4  بازار سر مزرعه. 122

2-7-4 بازار عمده فروشي.. 124

3-7-4  بازار خرده فروشي.. 126

8-4 سازمان بازاريابي زيره 127

1-8-4  عمده فروشان. 128

2-8-4  خريدران محلي.. 129

3-8-4   نمايندگان عمده فروش… 129

4-8-4  ميدان داران. 130

5-8-4 دلالان. 130

6-8-4   خرده فروشان. 131

9-4  عمليات بازاريابي زيره 131

1-9-4  حمل و نقل.. 131

2-9-4  درجه بندي.. 132

3-9-4  استاندارد. 133

1-3-9-4 مواد خارجي موجود در زيره 133

2-3-9-4  ويژگي‌هاي زيره استاندارد شده بايد به شرح زير باشد: 134

4-9-4   بسته بندي.. 134

5-9-4  اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود: 135

5-9-4 انبارداري.. 135

10-4  اعتبار. 135

11-4  مسير بازاريابي زيره 137

1-11-4  مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره 138

12-4  قيمت گذاري.. 138

13-4 حاشيه بازاريابي.. 139

14-4  هزينه بازاريابي.. 141

15- 4  سود بازاريابي.. 144

16-4  ضريب هزينه بازاريابي.. 145

17-4  ضايعات… 146

18-4  عدم كارايي بازاريابي.. 147

19-4  شفافيت بازار. 148

20-4  ويژگي‌هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك… 149

1-20-4  ويژگي‌هاي سني.. 149

2-20-4  سطح تحصيلات… 150

3-20-4  وضعيت مالكيت اراضي.. 151

21-4  ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك… 152

1-21-4 ويژگيهاي سني.. 152

2-21-4  سطح تحصيلات… 153

22-4 ويژگي‌هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك… 153

1-22-4  ويژگي‌هاي سني.. 153

2-22-4  سطح تحصيلات… 154

23-4  انواع بازارهاي زرشك… 155

1-23-4  بازار سر مزرعه. 156

2-23-4  بازار خرده فروشي.. 158

24-4   سازمان بازاريابي.. 160

1-24-4  عمده فروشان. 160

2-24-4 خريداران محلي.. 161

3-24-4  نمايندگان عمده فروش… 162

4-24-4  ميدان داران. 162

5-24-4  دلالان. 163

6-24-4 خرده فروشان. 163

25-4 عمليات بازاريابي زرشك… 164

1-25-4  حمل و نقل.. 164

2-25-4 درجه بندي.. 164

3-25-4 استاندارد. 166

4-25-4  بسته بندي.. 168

5-25-4  انبارداري.. 168

26-4  اعتبار. 169

27-4  مسير بازاريابي زرشك… 170

28-4 قيمت گذاري.. 171

29-4 حاشيه بازاريابي.. 172

30-4  هزينه‌هاي بازاريابي.. 173

31-4  سود بازاريابي.. 177

32-4  ضريب هزينه بازاريابي.. 179

33-4  ضايعات… 179

34-4  عدم كارايي بازاريابي.. 182

35-4  شفافيت بازار. 183

36-4  مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك… 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه. 188

2-5  نتايج و بحث… 188

3-5  پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك… 198

منابع. 205

 

مهم‌ترین گیاهان انگلی و نیم‌انگلی ایران و اکوفیزیولوژی آنها

مقدمه

گیاهان انگلی گیاهانی هستند که رابطه انگلی با گیاهان دیگر داشته و حیات آنها وابسته به سایر گیاهان می‌باشد. این گیاهان متجاوز از 300 گونه گیاهی بوده و درون 8 راسته 17 تیره و 186 جنس قرار دارند. از میانه این تیره‌ها تنها 8 تیره به شرح زیر دارای انگلهای مهمی از نظر کشاورزی هستند.(B) 1- Scrophulariaceae (تیره گل میمون) جنسهای Striga (علف جادو) و Alectra و تعدادی دیگر نیز که اهمیت کمتری داشته و نیمه پارازیت هستند از این خانواده بشمار میروند. این گیاهان انگل ریشه بوده و بسیاری از نباتات زراعی مثل غلات و بقولات را در مناطق حاره مورد حمله قرار میدهند. 2- Orobanchaceae (تیره گل جالیز) جنسهای Orobanche (گل جالیز) که انگل بقولات و جالیز و سبزیجات بخصوص در حوزه مدیترانه می‌باشند و همچنین جنسهای Aeginetia و Christisonia از این خانواده‌اند. همه این گیاهان انگل کامل بوده و بر روی ریشه گیاه میزبان فعالیت میکنند. Santalaceae (تیره صندل) شامل تعدادی از جنشهای نیمه انگلی سبزینه‌دار و درختی هستند که روی درختان جنگلی بسر میبرند ولی جنسهای علفی مانند Thesium نیز از این خانواده بشمار میروند که روی ریشه نباتات زراعی فعالیت دارند. Balanophoraceae گیاه Thonningia sanguinea یک گیاه دایمی انگل است که در مناطق باران خیز روی ریشه درختان زندگی میکند. 3- Convolvulaceae (تیره پیچک صحرایی) Cuscuta یا سس که یک انگل کامل از این خانواده می‌باشد. بعضی از مولفین نیز آنرا در یک خانواده جداگانه با نام Cuscutaceae رده‌بندی می‌کنند. Lauraceae (تیره برگ‌بود) جنس Cassytha از این خانواده است که به Cuscuta شباهت دارد. 4- Viscaceae and Loranthaceae (تیره دارواش یا شیرینک) دو خانواده نیمه انگلی سبزینه‌دار سهتند که به انگلیسی Mistletoes نامیده میشوند و به قسمت‌های هوایی درختان و درختچه‌ها حمله می‌کنند. یکی دو خانواده دیگر نیز از Mistletoes وجود دارد که اهمیت اقتصادی خاصی ندارد.(B) در بعضی از تیره‌ها همه جنس‌ها انگل یا نیم‌انگل هستند. و در بعضی دیگر از تیره‌ها معدودی از جنس‌ها زندگی انگلی دارند.

بدین معنی که گیاه انگل به دلیل نداشتن کلروفیل برگ و ریشه بطور کامل به میزبان خود (Holo parasitism) وابسته می‌باشند. و تمامی مواد موردنیاز خود را از گیاه میزبان درریافت می‌کنند. مثل گیالهان انگل سس و گل جالیز در برخی موارد این ارتباط انگلی کامل نیست بلکه به صورت نیمه‌انگلی (Hemiparasitism) می‌باشد.(A) این گیاهان انگل داری ریشه برگ و اندام سبز می‌باشند و قادرند برخی از مواد را خودشان از محیط دریافت کرده و یا سنتز کنند. با اینحال برخی از مواد آلی موردنیاز را که خود قادر به ساختن آن نمی‌باشند بایستی از گیاه میزبانت دریافت کنند. مثل گیاه انگل دارواش استرگیا و … (A) انگلهای گلدار یکی از مشکلات مهم کشاورزی در اغلب نقاط جهان بشمار میروند. این گیاهان قادرند تا تمام محصول یک مزرعه را نابود سازند. علاوه بر آن بدلیل تولید بذر فراوان موجب آلودگی شدید مزرعه شده و به لحاظ دوام اعجاب‌اگیزی که این بذور در خاک دارند و گاه متجاوز از پنجاه سال است زمین را برای مدت مدیدی از حیز انتفاع خارج ساخته و زارع را مجبور به کشت نباتاتی میکنند که احتمالا از نظر اقتصادی و یا مسایل دیگر مطلوب او نیست. علفهای هرز انگلی بدلیل تنوعی که دارند اغلب محصولات زراعی را در خطر آلودگی قرار میدهند. (B) غلات به استراگیا صیفی‌جات و جالیز و یونجه و توتون و باقلا به گل جالیز بسیاری از نباتات دولپه‌ای به سس و درختهای مختلف به انواع دارواش آلوده میشوند و صدها گونه گیاه انگلی روی نباتات خودرو فعالیت دارند که خود خطری بالقوه برای محصولات زراعی محسوب میگردند.

در کشور ما اگرچه این گیاهان از دیرباز مورد توجه بوده و تحقیقاتی در زمینه بیولوژی و مبارزه با آنها صورت گرفته است اما بدلیل کمبود متخصص پیشرفتها کافی نبوده و سبب شده است تا آلودگیهایی که بوجود میآید زارعین را به مشکل لاینحلی مواجه سازد.(B) اصطلاحات و لغاتی که در توصیف گیاهان انگلی بکار میرود Parasite (انگل) گیاهانی که بخشی یا تمامی نیاز غذای خود را از گیاهان دیگر بدست می‌آورد. (B) Hemi – parasite یا Semi – parasite (نیمه انگلی) گیاهی است که بصورت نسبی پارازیت بوده و سبزینه‌دار است و توانایی کربن‌گیری را دارد و ممکن است انگل اختیاری و یا انگل اجباری باشد. (B) Holoparasite (انگل کامل) گیاهی که زندگی کاملا انگلی دارد. بدون کلروفیل است و بنابراین قادر به تولید مواد آلی نیست. (B) Obligate parasite (انگل اجباری) گیاهی که قادر است بدون وجود میزبان تثبیت شده و رشد نماید. (B) Facultative parasite (انگل اختیاری) گیاهی که قادر است بدون میزان نیز تثبیت شده و رشد نماید ولی بطور معمول بصورت پارازیت مواد غذایی موردنیاز خود را از گیاهان دیگر دریافت می‌کند.

60 صفحه

معرفی آفات و بیماری های خیار گلخانه ای

خلاصه ای از مطلب

آبیاری بارانی عامل اصلی انتشار بیماری است. علایم ابتدا لکه های به رنگ سبز مات ظاهر می شود و سپس به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با حاشیه زرد که 1 سانتی متر وسعت دارد. لکه ها بیشتر در حاشیه رگبرگ ها است. زخم ها روی دمبرگ و ساقه درازسطحی و زرد مایل به قهوه ای می باشد. در مرکز زخم اجسام ریز سیاه رنگ وجود دارد. در میوه ها زخم ها به صورت لکه های سبز رنگ پریده که سریع بزرگ شده و عمیق و فرورفته می شوند. 4) کنترل رعایت بهداشت گلخانه ( قارچ روی خاک چوبکاه و… زنده می ماند. تیمار بذر با مواد شیمیایی ( بیماری با بذر منتقل می شود) سمپاشی منتظم با سموم زینب و فربام گموز خیار (اسکبجرب) عامل بیماری Cladosporium cucumerinum 2) علایم نقاط قهوه ای رنگ با حاشیه زرد رنگ روی برگ ظاهر می شود. میوه های کوچک دارای لکه های آبسوخته کمی فرو رفته می باشد.گاهی از این لکه ها ماده صمغی قهو ه ای رنگ تراوش می کند و به صورت دانه های قهوه ای خشک می شوند. شرایط ایجاد بیماری آب و هوای سرد (5 تا 15درجه) و مرطوب هوای راکد و تهویه نا مناسب 4) کنترل استفاده از ارقام مقاوم حفظ دمای گلخانه در حدود 27 درجه و چند روز خشک نگه داشتن شاخ و برگ زهکشی مناسب خاک پژمردگی باکتریایی 1) عامل بیماری باکتری Erwinia tracheiphila 2) شرایط ایجاد بیماری سوسک خیار حامل این باکتری می باشد و آن را وارد سیستم آوندی گیاه می کنند. علایم آلودگی روی 1 یا 2 برگ به صورت لکه های سبز تیره می باشد. برگ های آلوده بلافاصله پژمرده می شود. 4) کنترل استفاده از ارقام دیر گل از بین بردن سوسک خیار روش شناسایی آلودگی باکتریایی عرض ساقه را برش داده و زمانی که دو قسمت برش خورده به آرامی از همدیگر جدا می شوند یک ماده شیری رنگ که گاهی چسبنده نیز می باشد به صورت تار هایی بین دو مقطع ساقه تراوش می کنند. بوته میری 1) پاتوژن قارچ های خاکزی 2) شرایط سرمارطوبت خاک ضدعفونی نشده کنترل استفاده از بذور تیمار شده با بنومیل و تیرام ظروف نشا را روی خاک نگذارید. دمای آب ابیاری 17تا 18 درجه مناسب است. تهویه مناسب گلخانه و عدم فشردگی ذرات خاک ویروس موزاییک خیار(CMV) 1) علایم در گیاهان 6تا8 هفته ای دیده می شود لکه های کم رنگ(شبیه موزاییک) در برگ ها دیده می شود. برگ ها بدشکل شده ورشد گیاه متوقف میشود. میوه ها به رنگ سبز مایل به زرد روشن با لکه های برجسته سبز تیره در می آید مرگ گیاه در فاصله 7 روز بعد از آلودگی اتفاق می افتد. 3) کنترل استفاده از ارقام مقاوم کنترل شته ها ( عامل اصلی انتقال ویروس) آفات خیار گلخانه‌ای در چند دهه اخیر تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگی نظیر تهران بازار مصرف بزرگی را برای محصولات کشاورزی فراهم کرده است. لذا زمین های کشاورزی تا شعاع زیادی نسبت به این مراکز برای رفع نیازهای غذایی این جمعیت اختصاص یافته است اما با گسترش جمعیت در شهرها به تدریج نیاز به روش های جدیدی که توانایی تولید بالاتر و برداشت محصول خارج از فصل را داشته باشد بیشتر آشکار می شد لذا به تدریج گلخانه ها این تحول عظیم را به وجود آوردند. گلخانه ها با ایجاد شرایط بسیار مناسب رشد محصولات به صورت مصنوعی برای اولین بار این امکان را به وجود آورد ند که محصولات مختلف را در تمام فصول به دست مصرف کننده برسانند. از جمله محصولاتی که با این روش تولید شد خیار درختی بود که برای کاشت و عرضه این محصول به بازار گلخانه های متعددی در اطراف شهرهای بزرگ از جمله تهران ساخته شدند. گلخانه ها با به وجود آوردن شرایط آب و هوایی مساعد می توانند همزمان به تکثیر آفت و بیماری های این محصول نیز کمک کنند. در این مقاله سعی می شود حشراتی که در محیط گلخانه روی محصول خیار خسارت وارد می سازند معرفی شوند تا گلخانه داران با شناخت بهتر این حشرات را ه های مقابله با آنها را به طریق علمی به کار گیرند زیرا بسیار دیده شده است که یک گونه حشره توانسته به محصول گلخانه های زیادی خسارت هنگفتی وارد کند. شته ها (خانواده Aphididae) شته ها از مهم ترین آفات گلخانه ها هستند که تهدیدی جدی برای خیار گلخانه ای محسوب می شوند. در ابتدای چرخه زندگی این حشرات ماده موسس قرار دارد. این حشره ماده می تواند چندین نسل را بدون جفت گیری به وجود آورد. پس از گذشت مدتی تعداد شته ها به میزان زیادی افزایش می یابد. در این بین حشرات بالداری به وجود آمده اند که می توانند با پرواز تمام گلخانه یا حتی گلخانه های دیگر را نیز به تصرف خود در آورند. اما شته ها چگونه به گیاه خسارت وارد می کنند این حشرات شیره گیاه را می مکند و هنگامی که تعداد زیادی شته این عمل را انجام دهند گیاه به تدریج ضعیف می شود و توانایی رشد آن هم کم می شود که این پدیده مستقیما روی میزان محصول به دست آمده اثر می گذارد. از طرف دیگر شته با انتقال عوامل بیماری زای گیاهی و نیز ترشح ماده ای چسبناک از انتهای بدن خود به نام عسلک که محیط مناسبی برای رشد انواع قارچ ها فراهم می آورد نیز به گیاه آسیب وارد می کند. عسلک ترشح شده مورچه ها را نیز به سوی خود جلب می کند و باعث می شود که مورچه ها گاهی خود تخم شته ها را به گلخانه وارد کنند تا بعد از تکثیر شته مورچه از شیره آن استفاده کند. لذا در بعضی موارد از شته ها به عنوان گاو مورچه ها نام برده می شود چرا که مورچه ها عسلک شته ها را می دوشند و به مصرف تغذیه خود می رسانند. برای مبارزه با شته ها یکی از مهم ترین راه ها مبارزه با مورچه ها است. از طرف دیگر مبارزه با علف های هرز محیط گلخانه که می توانند به عنوان پناهگاهی برای شته ها به شمار روند استفاده از کفشدوزک هفت نقطه ای که از شته ها تغذیه می کنند و نیز به کار گیری نوارهای زردرنگ چسبنده که این حشرات را به خود جلب می کنند و پس از نشستن حشره روی آن به آن چسبیده و نابود می شوند موثر خواهند بود. به عنوان آخرین راه مبارزه با شته ها و دیگر آفات گلخانه ها از سموم شیمیایی نیز استفاده می شود. ۲- مگس های سفید (خانواده Aleurodidae) در ابتدا باید یادآور شد که مگس های سفید اصلا مگس نیستند ولی به این نام شهرت دارند. این حشرات خرطوم نسبتا بلندی دارند و مانند شته ها می توانند از شیره گیاه تغذیه کنند و از این طریق و نیز از طریق انتقال عوامل بیماری زای گیاهی خسارت خود را به خیار گلخانه ای وارد کنند. این مگس های سفید دارای گردسفیدی روی بال های خود هستند و به این دلیل است که سفید به نظر می رسند. حشراتی که از تخم به وجود می آیند و پوره سن اول نامیده می شوند متحرکند. این مرحله به راحتی امکان گسترش این آفت را فراهم می کند زیرا به دلیل سبکی به راحتی به وسیله باد و عوامل دیگر جا به جا شده و سبب گسترش حشره در گلخانه ها می شوند. پوره های سنین بعدی ثابت هستند و پس از مدتی به حشره ای بدون بال تبدیل می شوند که بال نیزدر مراحل بعد ظاهر می شود. مبارزه با این آفت با استفاده از قارچ های حشره کش مثل مایکوتال و یا استفاده از زنبور پارازیت Encarsia formosa و نیز گونه های مشابه انجام می گیرد. تریپس ها (راسته Thysanoptera) حشرات کوچکی هستند که برخی بالدار و برخی بدون بال هستند به این راسته از حشرات به دلیل داشتن ریشک هایی در روی بال بال ریشکداران گفته می شود. پنجه پای تریپ ها به جای ناخن بادکش دارد که برای چسبیدن به گیاه به کار می رود. این حشرات نیز از شیره گیاهان و از جمله خیار گلخانه ای تغذیه می کنند. البته معمولا خسارت چندان بالایی به جای نمی گذارند مگر در مواردی که تعداد آنها در گلخانه بسیار زیاد شود. گاهی در روی گیاه خیار گونه هایی از پروانه های خانواده Lyonetidae که پروانه ها یا شب پره های مینوز نامیده می شوند هم فعالیت می کنند تخم های این پروانه ها اغلب در سطح زیرین برگ گذارده می شود و لارو خارج شده از آن وارد بافت داخلی برگ شده و تغذیه می کند. به تدریج با ادامه تغذیه این حشره اشکالی در برگ به وجود می آید که در حقیقت مسیر حرکت و تغذیه حشره درون برگ را نشان می دهد.

70 صفحه

اهمیت گیاهان دارویی در جهان

پیشگفتار
یکی از مشکلات بزرگی که طب جدید با وجود امتیازهای ظاهری آن نسبت به طب سنتی با خود به ارمغان آورده ، مصرف روز افزون داروهای شیمیایی است که متأسفانه روزبه روز شکل حادتری به خود می گیرد. در رابطه با پیامدهای این مسئله می توان به دو مورد بسیار مهم اشاره کرد: نخست اینکه به تدریج پدیده ای به نام خود ایمنی شکل گرفته است که بر اثر مصرف مداوم ، بی رویه و گاهی بدون توجه به طریقۀ خاص مصرف برخی داروها ، در میکروبها و ویروسها ایجاد می شود و از این طریق تأثیر این دارو را ضعیف و حتی خنثی می سازد و در نتیجه باعث افزایش مصرف و روی آوردن به انواع قویتری از آنها می شود. ثالثاً اگر چه استفاده از داروهای شیمیایی در رابطه با بیماریهای خاصی که مورد نظر مفید واقع می شود ، ولی مصرف طولانی و در برخی موارد حتی مقطعی آنها عوارض خاصی از خود برجا می گذارد که «عوارض جانبی» نامیده می شود و بعضاً می تواند از خود بیماری نیز خطرناکتر باشد.
البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که داروهای شیمایی عمدتاً با تقلید از فرمول داروهای گیاهی اما بصورت مصنوعی در آزمایشگاههای داروسازی تهیه می شوند، ولی اخیراً مشخص شده است در صورتی که برخی از انواع ترکیبات موجود درگیاهان که در آزمایشگاهها بصورت خالص تهیه می شوند ، همراه با سایر ترکیبات موجود در گیاه به مصرف برسند، عوارض جانبی آنها از بین رفته و تنها اثرات مفید آن در شخص آشکار می گردد.
به هر حال آنگونه که بسیاری ازمتخصصان در این رشته نیز معرفند ، بایستی اساساً بیماران را به سوی مصرف گیاهان دارویی که امتیازهای متعددی نسبت به داروهای شیمایی دارند سوق داد . ناگفته نماند که بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی خصوصاً کشورهای که زمینه این علم در آنها از سابقهء بیشتری برخوردار است (بالاخص چین) تحقیقات وسیع و دامنه داری را در این راستا شروع کرده و از انواع متنوعی از این داروها را به بازار عرضه نموده اند که اثرات مثبت آنها مورد تأیید همگان قرار گرفته است.
کتاب حاضر نیز بر اساس یکی از همین بررسیها تنظیم شده است . این کتاب ضمن ارائه اطلاعات کلی از تاریخچه و کنکاش در ابعاد گوناگون این علم ، به معرفی تعدادی از متداولترین گیاهان دارویی و تشریح مواد مؤثره موجود در آنها ، بررسی و برشمردن اندامهای مفید گیاه و طرز تهیه و مصرف آنها نیز پرداخته است.
لازم به تذکر است از آنجا که این تحقیقات در اروپا انجام گرفته ممکن است پاره ای از انواع گیاهان مطرح شده از نظر خوانندگان ایرانی ناشناخته باشند . در این صورت بدیهی است که می توان از این طریق به وجود آنها پی برد و احتمالاًٌ گیاهان مشابه را در کشور شناسائی کرد تا بتوان از اطلاعات داده شده در مورد آنها تا حدودی سود برد.
در خاتمه مایلم از کلیه صاحبنظرانی که مرا در ترجمه و تنظیم این کتاب یاری داده اند تشکر کنم . امید آن دارم که ترجمه و انتشار این کتاب بتواند کمکی هر چند ناچیز به شناخت و پیشرفت این علم در کشور عزیزمان بنماید.
طی سالیان متمادی داروهای طبیعی ، خصوصاً گیاهان دارویی اساس و حتی در برخی موارد تنها طریق درمان محسوب می شود و در عین حال مواد اولیۀ موجود در آنها در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار می گرفت.
در اوایل قرن حاضر پیشرفت علم شیمی و کشف سیستمهای پیچیدۀ سنتزارگانیک منجر به توسعۀ صنعت داروسازی و جایگزینی شیمی درمانی شد. بدین طریق پزشکی مدرن توانست بسیاری از بیماریهای غیر قابل علاج و غالباًٌ مرگ آور را درمان کند. این مسئله خصوصاً در رابطه با بیماریهای عفونی که بوسیله سولفامیدها ، آنتی بیوتیک ها و دیگر ترکیبات شیمیایی مداوا شده اند بیشتر صدق می کند. ایمونوتراپی (تحریک و تشدید سیستم دفاعی بدن) نیز نقش بزرگی را در از بین بردن بسیاری از بیماریهای عفونی باز می کند….
فهرست مطالب
 • مقدمه 6
 • تاریخچه ی گیاهان دارویی 6
 • پیشگفتار 7
 • مصر : سرزمین اهرام 9
 • هند: گنجینه ای از داروها و ادویه ها 10
 • چین با 8160 نسخه 12
 • دنیای قدیم و پزشکانش 13
 • ستارگان طب عرب 15
 • طبقه بندی گیاهان دارویی بر اساس اثرات آنها: 16
 • گیاهان تلخ 16
 • گیاهان تلخ لعابدار : گیاه پای خر ، شاهدانه ، گیاهان قابض (داروهای منقبض کننده) 17
 • ضد التهاب ها 17
 • گیاهان ضد نفخ 18
 • گیاهان معرق 19
 • گیاهان کاهش دهندۀ تعرّق 19
 • گیاهان مّدر 19
 • گیاهان خلط آور 20
 • گیاهان خلط آور و قی آور 20
 • خلط آور محرک 20
 • گیاهان ضد سرفه 21
 • گیاهان ملین و مسهل 22
 • گیاهان مقوی قلب 22
 • ضد آسم 22
 • مواد آرام بخش 23
 • ضد تصلب شرائین 23
 • ضد فشار خون 24
 • گیاهان معطر 24
 • ضد انگل 24
 • ضد دیابت 24
 • امراض زنانه 24
 • ضد استفراغ 25
 • ضد تومور 25
 • سموم گیاهی 25
 • واژه هاي كليدي : 27
 • كشت و برداشت گياهان دارويي : 28
 • كشت گياهان دارويي 28
 • طرز تكثير گياهان دارويي 29
 • از گياه تا دارو 34
 • روشهای تهيه مواد دارويی: 36
 • داروهاي مصرف داخلي 37
 • داروهاي مصرف خارجي 37
 • جوشانده، مخلوط براي دم كردن 37
 • الك كردن 38
 • عصاره‌ها 39
 • خيس كردن، خيسانيدن 39
 • پركولاسيون 40
 • روش تحليلي 40
 • دم كردن 40
 • جوشانده‌ها 40
 • عصاره‌گيري 41
 • تنطورها 42
 • سركه‌هاي معطر 42
 • شراب طبي 42
 • روغنهاي طبي 43
 • مرهم‌ها 43
 • آبهاي معطر طبي 43
 • شربتها 44
 • حب‌ها 44
 • پودر 44
 • قرصها 45
 • آمپولها يا فرآورده‌هاي تزريقي 45
 • بخورها 45
 • اونگانها 46
 • كرمها و صابونهاي دارويي 46
 • مواد موثرۀ گياهان دارویی: 46
 • الكالوئيدها 47
 • گلوكوزيدها 48
 • ساپونين‌ها 49
 • مواد تلخ 49
 • تانن‌ها 49
 • مواد معطر 50
 • اسانسهاي روغني (اسانسهاي طبيعي) وترپن‌ها 51
 • روغنهاي چرب 52
 • گلوكينين‌ها (انسولين‌هاي گياهي) 52
 • موسيلاژها يا لعاب‌ها 52
 • هورمونهاي گياهي 53
 • ضدعفوني كننده‌هاي گياهي 53
 • آ ب میوه ها وسبزی ها و ویتامین ها: 53
 • شرح 25گونه گیاهی همراه با تصویر: 61
 • پیاز : 61
 • سیر: 63
 • درخت توسکا: 65
 • ختمی: 67
 • نوعی گاوزبان: 69
 • علف پا گر به: 71
 • ترب وحشی(شبه خردل 72
 • انگور خرس : 74
 • همیشه بهار کوهی: 77
 • زرشک: 78
 • شوکران آبی: 81
 • سورنجان-گل حسرت: 82
 • سناءکاذب: 85
 • ما زریون: 87
 • زبان گنجشک: 89
 • گل انگشتانه کرکدار: 91
 • رازیانه: 93
 • سگاله: 95
 • شاه تره: 97
 • سویا: 99
 • شیرین بیان: 101
 • آفتاب گردان: 103
 • گیاه فتق: 105
 • اسطوخودوس: 107
 • گزنه کبیر: 109
 • اهميت گياهان دارويي در اينترنت : 111
 • سیب زمینی 111
 • پیاز 112
 • تمشك 113
 • توت سفيد 114
 • انگور 115
 • كشمش 116
 • باقلا 117
 • كرفس 119
 • اسفناج 120
 • قارچ 121
 • عسل 122
 • بِه 124
 • آناناس 124
 • کلم 125
 • ‘گلابی ‘ 125
 • جعفری : 126
 • هويج 127
 • گوجه فرنگي 128
 • توت فرنگي 130
 • کاهو 132
 • زرشک 133
 • هلو 134
 • خيار 135
 • موز 139
 • كيوي 142
 • كيوي 143
 • نارنگی 143
 • شلغم 144
 • گريپ فروت 144
 • خواص تغذيه اي: 146
 • پرتقال 147
 • انار 149
 • هندوانه 152
 • قهوه 154
 • چاي سبز 157
 • هل 160
 • فلفل 161
 • گندم 163
 • سوپ جو 166
 • چغندر 168
 • زعفران 170
 • سويا 170
 • جوانه گندم 171
 • نتيجه‌گيري : 174
 • منابع ومآخذها: 175
175 صفحه