دسته: پرسشنامه

طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقیق

مقدمه همانطور كه مي دانيد اطلاعات براي افراد مهمترين منبع تصميم گيري مي باشد و همچنين محرز است كه مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهاي اصلي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات مي باشد كه از طريق...

پرسشنامه اخلاق کار

این پرسشنامه شامل 23 سوال با فرمت word ویژه رشته مدیریت دولتی و عمومی می باشد.گریکوری دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه نقاط قوت و ضعف

این پرسشنامه شامل 15 سوال ویژه رشته مدیریت استراتژیک و کارآفرینی با فرمت word می باشد.تجزیه و تحلیل محیطی منبع : STRENGTH دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه وفاداری مشتری

این پرسشنامه شامل 24 سوال با فرمت word ویژه رشته بازاریابی و مدیریت بازرگانی می باشد.Journal of Service Marketing 2001 دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه ارزیابی نقاط ضعف سازمانی

این پرسشنامه شامل 13 سوال با فرمت word ویژه رشته مدیریت استراتژیک و کارآفرینی می باشد.تجزیه و تحلیل محیطی منبع: WEAKNESS دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری

این پرسشنامه شامل 30 سوال ویژه رشته مدیریت استراتژیک و کارافرینی با فرمت word می باشد.تفکر استراتژیک و تعیین چشم انداز منبع: INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS AND PRODUCTION MANAGEMENT 1995 دانلود پس از پرداخت