,

یک نمونه نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

نقد شماره15:شامل 1 نمونه نقد مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع شاهنامه فردوسی -رشته ادبیات فارسی
فرمت ورد
12 صفحه
9000 تومان

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق

نقد شماره 1: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

 

توجه: این صفحه بروزرسانی می شود.

 

ارزیابی کیفیت برنامه درسی…

رشته برنامه ریزی درسی مقطع ارشد

فرمت word

 

نقد شماره 2: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

مقطع ارشد

فرمت word

بررسی انطباق برنامه های درسی مصوب علوم تجربی با برنامه های درسی اجرا شده در مدارس ….

 

نقد شماره 3: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

مقطع ارشد رشته مطالعات زنان

فرمت word

طرحواره جنسیتی و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر …

 

نقد شماره 4: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

مقطع ارشد

فرمت word

شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنایع اسباب بازی

رشته مدیریت

قیمت پایان نامه+نقد

 

 

نقد شماره6:شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

عوامل تاثیر گذاردر موفقیت نمایشگاههای بین المللی در توسعه صادرات

رشته مدیریت

پایان نامه+نقد=

 

نقد شماره7:شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

 

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ارزیابی جاذبه های گردشگری …

فرمت WORD

 

نقد شماره 8: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

رشته علوم قرآن و حدیث با موضوع خدامحوری

فرمت ورد

 

نقد شماره 9: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

رشته  علوم ارتباطات ژورنالیسم بررسی ساختارهای گزارش های خبری تلویزیونی در شبکه های خارجی….

فرمت ورد

 

 

نقد شماره 10: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

رشته  مدیریت دولتی با عنوان رابطه هوش هیجانی با عملکرد کارکنان

فرمت ورد

 

نقد شماره 11: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

رشته  مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقات صنعتی

فرمت ورد

 

 

نقد شماره 12: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

رشته  تکنولوژی آموزشی  با موضوع موانع توسعه آموزش الکترونیکی وارائه الگویی در جهت  آموزش متوسطه از دیدگاه مدیران و معلمان

فرمت ورد

 

 

نقد شماره 13: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول نقد به روند انجام کار عملی انجام گرفته می پردازیم و با روشی علمی نقاط ضعف و قوت پژوهش انجام گرفته را بررسی می کنیم.

رشته  روانشناسی  اثرات آموزش با کمک سخنرانی و کامپیوتر در درس ریاضی بر رشد خلاقیت دانش اموزان….

فرمت ورد

نقد شماره14: شامل 1 نمونه نقد مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع الگویی جهت ارزیابی بیرونی گروه زبان و ادبیات فارسی …

فرمت ورد
12 صفحه
9000 تومان
نقد شماره15:شامل 1 نمونه نقد مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع شاهنامه فردوسی -رشته ادبیات فارسی
فرمت ورد
12 صفحه
9000 تومان
نقد شماره16: 1 نمونه نقد رشته تربیت بدنی باموضوع علل گرایش ورزشکاران به سیاست
فرمتpdf
10000 تومان