,

سیستم توریسم آنلاین UML

 • فهرست مطالب
  چکیده    6
  مقدمه    7
  هدف سیستم جاری    7
  زبان تحلیل سیستم    7
  تاریخچة UML    8
  ویژگیهای UML    11
  فصل اول: Use Case Diagrams    14
  1-1- Use case چیست؟    15
  1-2- Actor چیست؟    16
  1-3- دیاگرام use case چیست؟    16
  1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟    16
  1-5- شناسائی Actor های سیستم    17
  1-5-1- Actor کاربر    17
  1-5-2- Actor مدیر    18
  1-5-3- Actor مسافر    19
  1-6-  شناسائی Use Case ها    21
  1-6-1- Sing Up Use Case    22
  1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case    23
  1-6-2- Sing In  Use Case    24
  1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case    25
  1-6-3- Define New Travel Service Use Case    26
  1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case    27
  1-6-4- Staff Employment Use Case    28
  1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case    29
  1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case    30
  1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case    31
  1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case    32
  1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط    33
  1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط    34
  1-6-6-2- سناریوی Generate Reports Use Case    35
  1-6-7-  Use Case  پرداخت وجه / دريافت تائيديه مسافر    36
  1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه    37
  1-6-8-  Use Case  درگاه اينترنتي بانك    38
  1-6-8-1- سناریوی Use Case انجام تراكنش    39
  1-6-8-2- سناریوی Use Case نمايش جزئيات حساب مشتري    40
  1-6-9- Use Case  هاي مربوط به مشتري    41
  1-6-9-1- سناریوی Use Case درخواست رزرو / لغو سرويس    42
  1-6-9-2- سناریوی  Use Case مشاهده تورهاي موجود    43
  1-6-9-3- سناریوی  Use Case ثبت نام در تورهاي مسافرتي    44
  1-6-9-4- سناریوی  Use Case پرداخت وجه    45
  1-6-9-5- سناریوی  Use Case درخواست اجاره خودرو    46
  1-6-9-6- سناریوی  Use Case درخواست رزرو اتاق هتل توسط مشتری    47
  1-71- نمودار Usecase كلي سيستم E-Tourism    48
  فصل دوم: Class Diagram    49
  2-1- کلاس کاربر    50
  2-2- کلاس کارمند    50
  2-3- کلاس مدیر    50
  2-4- کلاس مسافر    51
  2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند)    51
  2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند)    51
  2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر)    52
  2-8- کلاس اطلاعات تورها (مربوط به کلاس مدیر)    52
  2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر)    52
  2-10- کلاس SignUp    53
  2-11- کلاس LogIn    53
  2-12- نمودار كلاس رزرو هتل    54
  2-13- نمودار کلاس اجاره خودرو    54
  2-14- نمودار کلی کلاس    55
  فصل سوم: Sequence Diagrams    56
  4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط    57
  4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان    58
  4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط    59
  4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد تور جديد    60
  4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In    61
  4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up    62
  4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط    63
  4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی    64
  4-9- نمودار توالی مربوط به رزرو تور    65
  4-10- نمودار توالی مربوط به درخواست تراكنش مالي    66
  4-11- نمودار توالی مربوط به درخواست بررسي حساب كاربر    67
  4-12- نمودار توالی مربوط به بررسي وضعيت پرداختهاي حسابها    68
  4-13- نمودار توالی مربوط به درخواست ثبت نام در تور    69
  4-14- نمودار توالی مربوط به خروج از سيستم    70
  4-15- نمودار توالی مربوط به رزرو آنلاين بليط    71
  4-16- نمودار توالی مربوط به درخواست لغو سرويس    72
  4-17- نمودار توالی مربوط به درخواست كرايه اتومبيل    73
  4-18- نمودار توالی مربوط به درخواست رزرو اتاق هتل    74
  4-19- نمودار توالی مربوط به ثبت درخواست خريد بليط    75
  فصل چهارم: Collaboration Diagrams    77
  5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط    78
  5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید    79
  5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط    80
  5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس جدید    81
  5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In    82
  5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up    83
  5-7- نمودار همکاری مربوط به صدور بلیط    84
  5-8- نمودار همکاری مربوط به صندوق پستي    85
  5-9- نمودار همکاری مربوط به رزرو تور    86
  5-10- نمودار همکاری مربوط به تعريف كارمند جديد    87
  5-11- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي    88
  5-12- نمودار همکاری مربوط به بررسي حساب كاربر    89
  5-13- نمودار همکاری مربوط به بررسي واريزهاي حسابها    90
  5-14- نمودار همکاری مربوط به شرح وظائف كارمندان    91
  5-15- نمودار همکاری مربوط به درخواست ثبت نام در تور    92
  5-15- نمودار همکاری مربوط به درخواست خروج    93
  5-16- نمودار همکاری مربوط به درخواست تراكنش مالي    94
  5-17- نمودار همکاری مربوط به درخواست لغو سرويس    95
  5-18- نمودار همکاری مربوط به درخواست رزرو اتومبيل    96
  فصل پنجم: Activity Diagram    97
  5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط    98
  5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید    99
  5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه    100
  5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف تور جدید    101
  5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید    102
  5-6- نمودار فعالیت مربوط به ایمیل باکس مدیر و کاربران    103
  5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط    104
  5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم    105
  5-9- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده تورهاي موجود    106
  5-10- نمودار فعالیت مربوط به مشاهده ليست متقاضيان استخدام    107
  5-11- نمودار فعالیت مربوط به درخواست تراكنش مالي    108
  5-12- نمودار فعالیت مربوط بررسي موجودي حساب    109
  5-13- نمودار فعالیت مربوط بررسي واريزي حسابها    110
  5-14- نمودار فعالیت مربوط به درخواست پرداخت وجه اينترنتي    111
  5-15- نمودار فعالیت مربوط به درخواست ثبت نام در تور جديد    112
  5-16- نمودار فعالیت مربوط به درخواست خروج از سيستم    113
  5-17- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو خودرو    114
  5-18- نمودار فعالیت مربوط به درخواست رزو هتل    115
  5-19- نمودار فعالیت مربوط به درخواست لغو سرويسها    116
  فصل ششم: StateChart Diagram    117
  6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم    118
  6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام    119
  6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید    120
  6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید    121
  فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD)    122
  5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار    123
  فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD)    124
  6-1- نمودار DFD سطح صفر سيستم E-Tourism    125
  6-2- نمودار DFD سطح یک    126
  6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام)    127
  6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید)    128
  6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب)    129
  6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور)    130
  6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط)    131
  6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها)    132
  فصل نهم: طراحی Data Base    133
  9-1- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای سيستم E-Tourism    134
  9-2- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server    135
  جمع بندی    141
  نتیجه گیری    142
  پیشنهادات    143
  منابع    144
  کتابها    144
  وب سایتها    144مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:
  •    درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
  •    در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
  •    در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
  •    در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
  •    در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
  •    در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.
  •    در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
  •    در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.
  •    در نهايت در فصل نهم به طراحی پایگاه داده خواهیم پرداخت.

 

داکیومنت 145 صفحه

Word + Rational Rose

,

سیستم فروشگاه تجهیزات پزشکی UML

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. در سیستم جاری (سیستم فروشگاه لوازم پزشکی) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود….

هدف سیستم جاری

 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، وب سایتی است که با آن بتوان لوازم پزشکی را در فضای وب در معرض دید و فروش کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.

در ادامه به بررسی و تحلیل سیستم فروشگاه لوازم پزشکی خواهیم پرداخت.

 • فهرست مطالب
  مقدمه    8
  هدف سیستم جاری    8
  دیاگرام جداول در SQL Server    9
  فصل اول: بررسی Vision و صفحات فروشگاه لوازم پزشکی    10
  Vision چیست    11
  موضوع پروژه    12
  1-3- اهداف پروژه    12
  انجام پروژه چه سودی دارد    12
  ذینفعان پروژه    13
  1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه    13
  1-7- معایب پروژه های گذشته    14
  1-8- زبان برنامه نویسی    16
  1-9- پایگاه داده    17
  1-10-روش تحلیل سیستم    17
  1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی    17
  1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم    17
  صفحه اصلی وب سایت    19
  بخش ثبت نام کاربران جدید (مشتریان جدید)    20
  نمایش محصولات    21
  صفحه نمایش اطلاعات کالای خریداری شونده    22
  خرید از طریق آنلاین    23
  نقشه وب سایت    24
  صفحه ورود به بخش مدیریت    25
  صفحه تماس با ما    26
  صفحه کاربری مدیر    27
  صفحه ویرایش مشتریان    28
  صفحه نمایش خریدهای آنلاین    29
  صفحه نمایش خریدهای پستی    30
  صفحه ویرایش محصولات موجود    31
  صفحه ثبت محصول جدید    32
  صفحه ثبت اخبار    33
  صفحه نمایش وضعیت کلی وب سایت    34
  صفحه نمایش مدیران    35
  فصل دوم: Source Code    36
  Source Code صفحه buy.aspx    37
  Source Code صفحه buyOnline.aspx    38
  Source Code صفحه contactUs.aspx    39
  Source Code صفحه Default.aspx در بخش عمومی وب سایت    40
  Source Code صفحه login.aspx    41
  Source Code صفحه MasterPage.master    42
  Source Code صفحه member.aspx    43
  Source Code صفحه profile.aspx    44
  Source Code صفحه search.aspx    45
  Source Code صفحه Default.aspx بخش مدیریت    46
  Source Code صفحه editAdmin.aspx    47
  Source Code صفحه editBuy.aspx    48
  Source Code صفحه insertMahsol.aspx    49
  Source Code صفحه news.aspx    50
  فصل سوم: SQL Scripts    52
  Script اس کیو ال جهت ایجاد جداول    53
  فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده    55
  مروری بر پایه محیط ASP.NET    56
  نکات مهم در مورد ASP.NET    56
  یادگیری از تاریخچه ASP    58
  پیدایش ASP    58
  چرا ASP مورد نیاز بود؟    60
  چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟    62
  نیاز به مدل جدید ASP    63
  آشنائی با زبان #C    67
  مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی    68
  #C چيست ؟    69
  كد مديريت يافته    70
  روش يادگيری #C    71
  خلاصه    72
  فصل پنجم: مروری بر ASP.NET    73
  ASP.NET و پايگاه داده    74
  دستيابی داده در ASP.NET 2.0    79
  دستيابی داده در برنامه های وب    81
  معماری دستيابی داده    81
  Data providers    82
  لايه برنامه وب    83
  اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET    84
  فصل ششم: Data Flow Diagrams    87
  نمودار گردش داده سیستم فروش    88
  نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش    88
  نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر)    90
  مشخص نمودن محدوده سیستم    91
  تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD    92
  نمودار سطح زمینه ای(DFD)    93
  نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD)    94
  نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1    95
  نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش    96
  نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش    97
  نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش    98
  نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت    98
  فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو    100
  7-1- Use case چیست؟    101
  7-2- Actor چیست؟    102
  7-3- دیاگرام use case چیست؟    102
  7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟    102
  7-5- شناسائی Actor های سیستم    103
  7-5-1- Actor کاربر    104
  7-5-2- Actor مدیر واحد فروش    105
  7-5-3- Actor مدیر خرید    106
  7-5-4- Actor مشتریان    107
  7-5-5- Actor مدیر ارشد    107
  7-6-  شناسائی Use Case ها    108
  7-6-1- نمودارهای USE CASE مربوط به ورود و خروج کاربران    109
  سناریوی Sing Up Use Case    110
  سناریوی LogIn Use Case    111
  سناریوی LogOut Use Case (Sign Out )    112
  7-6-2- نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر ارشد سیستم فروشگاه آنلاین    113
  سناریوی  Use Caseتعریف کالای جدید    114
  سناریوی  Use Caseویرایش کاربران    115
  سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات  فروش    116
  نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر فروش    117
  سناریوی  Use Caseثبت سفارشات    118
  سناریوی  Use Caseفروش و ارائه صورتحساب    119
  نمودارهای USE CASE مدیر خرید    120
  سناریوی Use Case درخواست خريد اقلام مورد نیاز شرکت    121
  نمودارهای USE CASE مشتری    122
  سناریوی ارسال سفارش خرید    123
  نمودار کلی Use Case    126
  فصل هشتم: Class Diagram    127
  8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه آنلاین    128
  8-2- نمودار Class مربوط به کاربر    129
  8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه    129
  8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه    130
  8-4- نمودار Class مربوط به کلاس مدیر فروش    130
  8-5- نمودار Class مربوط به مشتری    131
  8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات    131
  8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات    132
  8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام    132
  8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام    132
  فصل نهم: SequEnce Diagram    134
  9-1- نمودار توالی SignIn    135
  9-2- نمودار توالی Order Register    136
  9-3- نمودار توالی Product Group Definition    137
  9-4- نمودار توالی Product Definition    138
  9-5- نمودار توالی SignIn    139
  9-6- نمودار توالی SignOut    140
  9-7- نمودار توالی ویرایش کاربران    141
  9-8- نمودار توالی مشاهده سفارشات و فروش    142
  9-9- نمودار توالی فروش و ارائه صورتحساب    143
  9-10- نمودار توالی ثبت سفارشات    144
  9-11- نمودار توالی خرید اقلام مورد نیاز شرکت    145
  9-12- نمودار توالی ارسال سفارش    146
  9-13- نمودار توالی تایید نهایی سفارش    147
  9-14- نمودار توالی پرداخت وجه    148
  فصل دهم: Collaboration Diagram    149
  10-1- نمودار همکاری SignIn    150
  10-2- نمودار همکاری SignUp    151
  10-3- نمودار همکاری Products And Products Description    152
  10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition    153
  10-5- نمودار همکاری Sign Out    154
  10-6- نمودار همکاری ویرایش کاربران    155
  10-7- نمودار همکاری لیست سفارشات خرید    156
  10-8- نمودار همکاری ورود سفارش خرید جدید    157
  10-9- نمودار همکاری صورتحساب مشتری    158
  10-10- نمودار همکاری خرید اقلام توسط مدیر خرید    159
  10-11- نمودار همکاری بررسی سفارش توسط مدیر فروش    160
  10-12- نمودار همکاری مشاهده خریدهای انجا شده توسط مشتری    161
  10-13- نمودار همکاری پرداخت صورتحساب توسط مشتری    162
  فصل یازدهم: StateChart Diagram    163
  11-1- نمودار وضعیت SignUp    164
  11-2- نمودار وضعیت SignIn    165
  11-3- نمودار وضعیت SignOut    166
  11-4- نمودار وضعیت Product Definition    167
  11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders    168
  فصل دوازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات    169
  جمع بندی    170
  نتیجه گیری    172
  پیشنهادات    173
  منابع و مآخذ    174
  کتب    174
  وب سایتهای اینترنتی    174

شامل:

داکیومنت ورد 175 صفحه

50 اسلاید پاورپوینت

فایل رشنال رز

نمودار UML

نمودار DFD

RUP+UML

 

,

دانلود پروژه فروشگاه موبایل رشنال رز

مقدمه

تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.

البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.

البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد.

البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.

در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها به نام UML  به طراحي نرم افزار فروشگاه يكي از  فروشگاه های موبایل به صورت بخش به بخش پرداخته شود.

مراحل انجام پروژه

پروژه حاضر در پنج مرحله انجام مي شود كه اين پنج مرحله به شرح ذيل مي باشند:

1-   شرح سيستم

1.1.تعريف

1.2.كاربرد

1.3.مزايا

2-   آناليز سيستم

3-   تهيه الگوريتم و فلوچارت ( تعريف اينكه بر روي اطلاعات چه كار هايي انجام شود )

4-   طراحي پايگاه داده

1-4- پايگاه داده

2-4- فيلدهاي كليدي

3-4- شكل رابطه اي

5-   طراحي كاربردي برنامه

6-   تجزیه و تحلیل سیستم نرم فزاری به روش UML

 

الف) ارائه شرح سيستم نرم افزاري واحد فروش

مطالب مربوط به اين مرحله كه شامل تعريف ، كاربرد و مزايا مي باشد در ذيل ارائه گرديده است:

فصل اول: شرح سيستم

مقدمه و تشريح  نيازمنديهاي سيستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین  و محل اجراي پروژه

1-1هدف از تشکیل  فروشگاه موبایل آنلاین

     هدف‌ از تشكيل‌ و ايجاد  فروشگاه موبایل آنلاین ، ارائه راه كارهايي مناسب جهت دستيابي به فروش مناسب و معرفي هر چه بهتر محصولات به مشتريان و مراجعان مي باشد.

 

ـ تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در  فروشگاه موبایل آنلاین  به شرح ذیل می باشند:

تجهيزات سخت افزاري موجود عبارتند از:

1-  شبكه LAN:              توپولوژي Tree

 2- كامپيوتر:                       تعداد 2 عدد

3- اسكنر:                            يك عدد

4- چاپگر:                         2 عدد (لیزری یک عدد سوزنی یک عدد)

 

ـ گزارشات سيستم

به علت اينكه در اين فروشگاه از يك نرم افزار مدون استفاده نمي شود ، معمولا گزارشات سيستم به صورت مدون نيست و معمولا تهيه گزارشات منوط به صرف وقت مفيد زيادي مي باشد. البته گزارشگیریها هم منوط به حضور شخصی است که در جریان سفارش خاصی می باشد که البته این مساله نیز خود ایجاد مشکلاتی را نموده است.

ـ كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ فروشگاه

در ادامه‌ به‌ نقائص‌ و مشكلاتي‌ كه‌ در حال‌ حاضر نسبت‌ به‌ وجود يك‌ سيستم‌ اطلاعات‌ فروش مطلوب‌ وكارا پيش‌ روي‌ فروشگاه  است‌ مي‌ پردازيم‌:

– شرح‌ وظايف‌ سرپرستان و چگونگي‌ ارتباط‌ آن‌ با ساير واحدها همچون‌ تداركات‌ وحسابداري‌ و انبار كاملا مدون‌ نيست‌.

– منشي واحد آموزشهاي‌ لازم‌ در خصوص‌ فروش‌ ، حسابداري‌ فروش و گزارشدهي‌ فروش راطي‌ نكرده‌ است‌.

– عدم‌ وجود فهرستي كامل و بروز در هر زمان‌ از كالاهاي‌ موجود در انبار.

– انواع‌ كالاهايي‌ كه‌ بايد و يا مي‌توانند و يا به صرفه تر است كه مواد اوليه آنها از خارج وارد شوند مشخص‌ و مدون‌ نيست‌.

– گزارش كارها مدون نيست.

– بين واحد فروش و تداركات و كارگاه هماهنگي زيادي وجود ندارد.

– حداقل‌ موجودي‌ و يا حداكثر موجودي‌ مجاز كالاهاي‌ موجود جهت فروش مشخص‌ نيست و توسط مدير عامل و يا افرادي كه هيچ گونه تخصصي در اين زمينه ندارند مشخص مي گردد و همين مساله در برخي موارد موجب بروز اختلال در كارها گرديده است‌.

– گزارشهاي‌ برنامه‌ ريزي‌ شده‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مسئولان‌ پيش‌ بيني‌نشده‌ است‌.

– برخي از فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ اطلاعات‌ فروش ، كيفيت‌ و كارائي‌ لازم‌ را ندارد.

– جدا نبودن‌ زونكن‌ مربوط‌ به‌ درخواستها

– عدم‌ قيمت‌ گذاري‌ ثابت كالاها جهت فروش

– عدم ثبت كامل مواد اوليه مورد نياز براي هر پروژه كه اين مساله سبب مي شود كه در صورت گرفتن پروژه هاي مشابه در اين زمينه وقت زيادي جهت محاسبات مواد مصرفي از بين برود.

– عدم‌ اطلاع‌ مسئولين‌ از آمار و اطلاعات‌ به‌ علت‌ عدم‌ وجود سيستم‌ پويا.

– مشخص‌ نبودن‌ كامل تكليف‌ كالاهاي‌ معيوب‌ برگشتي‌.

– ارزش‌ كالاهاي‌ موجود را بجز در مواقع‌ انبار گرداني‌ نمي‌ توان‌ انتظار داشت‌. (هر سال يك بار)

– عدم‌ امكان‌ محاسبه‌ جمع‌ ارزش‌ كالاهاي‌ مصرفي‌ و غير مصرفي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ پروژه‌خاصي‌ بوده‌

– اتكاء سيستم‌ به‌ افراد معين‌ بجاي‌ اتكاء به‌ نظامي‌ مشخص‌.

– عدم‌ وجود يك‌ سيستم‌ رديابي‌ و كنترل پويا‌.

– نظارت‌ لازم‌ بر صحت‌ انجام‌ عمليات‌.

– فردي‌ به‌ عنوان‌ حسابرس‌ داخلي‌ و يا حسابرس‌ فروش به صورت دائمي وجود ندارد.

– عدم‌ وجود فضاي‌ مناسب‌ براي‌ برخي تجهيزات و كالاها.

 

 

 

1-2 – نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین

اطلاعات پايه

 1. امكان تعريف قسمتهاي مختلف براي شركتهاي مختلف گروه صنعتي و مشخصات شخصي و شغلي آنها
 2. امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا
 3. امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف
 4. امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا)
 5. امكان تعريف كارمندان  فروشگاه موبایل آنلاین  و مشخصات شخصي و شغلي آنها
 6. امكان تعريف شركتهاي درخواست كننده كالا
 7. امكان تعريف بخشهای مختلفن  فروشگاه موبایل آنلاین
 8. امكان تعريف منابع تهيه كالا در صورتي كه به نحوي شركت قادر به تهيه اجناس مورد درخواست مشتري نباشد.
 9. امكان ثبت اطلاعات كالاشامل : نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفي ياغيرمصرفي ، حداقل موجودي ، حداكثر موجودي و …
 10. امكان تعريف سال مالي براي انجام عمليات مختلف و گزارش گيريهاي مختلف
 11. امکان استفاده از تاریخ هجری شمسی در این نرم افزار بدون استفاده از فارسی سازها

عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت

 1. امكان اجراي عمليات انبارداري به صورت متمركز و غيرمتمركز
 2. امكان ثبت مشخصات كالاهاي انبار و كنترل موجودي تعدادي
 3. امكان ثبت سند تعديل
 4. امكان ثبت سند انتقال
فهرست مطالب
 • مقدمه 6
 • مراحل انجام پروژه 7
 • فصل اول: شرح سيستم 8
 • 1-1هدف از تشکیل  فروشگاه موبایل آنلاین 9
 • 1-2 – نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین 11
 • اطلاعات پايه 11
 • عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 11
 • گزارش‌ها 12
 • امنيت و حدود دسترسي 13
 • كاربران سيستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین 14
 • ذينفعان نرم افزار 15
 • فصل دوم: متغيرها 16
 • متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین  و تعاريف مربوط به آنها 17
 • اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 17
 • اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 18
 • اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه (Employees) 18
 • اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 19
 • اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails) 20
 • اطلاعات مربوط به سفارشات (orders) 21
 • اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods) 22
 • اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 23
 • اطلاعات مربوط به محصولات (Products) 23
 • اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 24
 • فصل سوم: ERD 25
 • نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین 26
 • فصل چهارم: Creatures 27
 • فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
 • نمودار گردش داده سیستم فروش 30
 • نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 31
 • نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 32
 • مشخص نمودن محدوده سیستم 33
 • تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 34
 • نمودار سطح زمینه ای(DFD) 35
 • نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 36
 • نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 37
 • نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 38
 • نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 39
 • نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 40
 • نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 41
 • فصل ششم: زبان برنامه نویسی 42
 • اهداف طراحی زبان 44
 • تاریخچه 44
 • ویژگی‌ها 45
 • سیستم یکپارچه شده 46
 • انواع داده 46
 • Boxing و EnBoxing 47
 • ویژگی‌های جدید در C# 2.0 47
 • کلاسهای partial 47
 • Genericها 48
 • کلاس های static 48
 • یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 48
 • Delegateهای ناشناس 49
 • Delegate covariance and contravariance 49
 • نوع داده Nullable 50
 • فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 51
 • 7-1- Use case چیست؟ 52
 • 7-2- Actor چیست؟ 53
 • 7-3- دیاگرام use case چیست؟ 53
 • 7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 53
 • 7-5- شناسائی Actor های سیستم 54
 • 7-5-1- Actor کاربر 54
 • 7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 55
 • 7-5-3- Actor کارمندان فروش 56
 • 7-5-4- Actor مشتریان 56
 • 7-6-  شناسائی Use Case ها 57
 • 7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 58
 • 7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 59
 • 7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 60
 • 7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 61
 • 7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 62
 • 7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 63
 • 7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 64
 • 7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 65
 • 7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 66
 • 7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 67
 • نمودارهای USE CASE 3 68
 • 7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 69
 • 7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 70
 • نمودارهای USE CASE 4 71
 • نمودار کلی Use Case 72
 • فصل هشتم: Class Diagram 74
 • 8-1- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین 75
 • 8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 76
 • 8-2- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه موبایل آنلاین 76
 • 8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه موبایل آنلاین 77
 • 8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 77
 • 8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 77
 • 8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 78
 • 8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 78
 • 8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
 • 8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
 • فصل نهم: SequEnce Diagram 80
 • 9-1- نمودار توالی SignIn 81
 • 9-2- نمودار توالی Order Register 82
 • 9-3- نمودار توالی Product Group Definition 83
 • 9-4- نمودار توالی Product Definition 84
 • 9-5- نمودار توالی SignIn 85
 • 9-6- نمودار توالی SignOut 86
 • فصل دهم: Collaboration Diagram 87
 • 10-1- نمودار همکاری SignIn 88
 • 10-2- نمودار همکاری SignUp 89
 • 10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 90
 • 10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 91
 • 10-5- نمودار همکاری Sign Out 92
 • فصل یازدهم: StateChart Diagram 93
 • 11-1- نمودار وضعیت SignUp 94
 • 11-2- نمودار وضعیت SignIn 95
 • 11-3- نمودار وضعیت SignOut 96
 • 11-4- نمودار وضعیت Product Definition 97
 • 11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 98
 • فصل دوازدهم:   Component diagram 99
 • 12-1- نمودار Component کلی سیستم 100
 • 12-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 101
 • 12-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 102
 • فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه 103
 • 1- بخش تعریف طبقه های اصلی: 104
 • 2- بخش محصولات هر طبقه: 105
 • 3- مدیریت اعضاء 106
 • 1- مدیریت فروش 107
 • 5- عضویت در سایت 108
 • 6- جستجو در سایت 109
 • 8- تایید نهایی سبد خرید 110
 • صفحه اصلی سایت 111
 • در باره ما 112
 • صفحه ورود به بخش مدیریت 113
 • نتیجه گیری 114
 • پیشنهادات 115
 • منابع و مواخذ 116
داکیومنت پروژه با فرمت ورد+ فایل .mdl
,

دانلود پروژه فروشگاه لپ تاپ رشنال

 

فهرست مطالب
 • مقدمه 6
 • مراحل انجام پروژه 7
 • فصل اول: شرح سيستم 8
 • 1-1هدف از تشکیل  فروشگاه لپ تاپ آنلاین 9
 • 1-2 – نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین 11
 • اطلاعات پايه 11
 • عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 11
 • گزارش‌ها 12
 • امنيت و حدود دسترسي 13
 • كاربران سيستم نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین 14
 • ذينفعان نرم افزار 15
 • فصل دوم: متغيرها 16
 • متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار  فروشگاه لپ تاپ آنلاین  و تعاريف مربوط به آنها 17
 • اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 17
 • اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 18
 • اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه (Employees) 18
 • اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 19
 • اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails) 20
 • اطلاعات مربوط به سفارشات (orders) 21
 • اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods) 22
 • اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 23
 • اطلاعات مربوط به محصولات (Products) 23
 • اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 24
 • فصل سوم: ERD 25
 • نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه لپ تاپ آنلاین 26
 • فصل چهارم: Creatures 27
 • فصل پنجم: Data Flow Diagrams 29
 • نمودار گردش داده سیستم فروش 30
 • نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 31
 • نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 32
 • مشخص نمودن محدوده سیستم 33
 • تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 34
 • نمودار سطح زمینه ای(DFD) 35
 • نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 36
 • نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 37
 • نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 38
 • نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 39
 • نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 40
 • نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 41
 • فصل ششم: زبان برنامه نویسی 42
 • اهداف طراحی زبان 44
 • تاریخچه 44
 • ویژگی‌ها 45
 • سیستم یکپارچه شده 46
 • انواع داده 46
 • Boxing و EnBoxing 47
 • ویژگی‌های جدید در C# 2.0 47
 • کلاسهای partial 47
 • Genericها 48
 • کلاس های static 48
 • یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 48
 • Delegateهای ناشناس 49
 • Delegate covariance and contravariance 49
 • نوع داده Nullable 50
 • فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 51
 • 7-1- Use case چیست؟ 52
 • 7-2- Actor چیست؟ 53
 • 7-3- دیاگرام use case چیست؟ 53
 • 7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 53
 • 7-5- شناسائی Actor های سیستم 54
 • 7-5-1- Actor کاربر 54
 • 7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 55
 • 7-5-3- Actor کارمندان فروش 56
 • 7-5-4- Actor مشتریان 56
 • 7-6-  شناسائی Use Case ها 57
 • 7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 58
 • 7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 59
 • 7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 60
 • 7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 61
 • 7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 62
 • 7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 63
 • 7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 64
 • 7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 65
 • 7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 66
 • 7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 67
 • نمودارهای USE CASE 3 68
 • 7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 69
 • 7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 70
 • نمودارهای USE CASE 4 71
 • نمودار کلی Use Case 72
 • فصل هشتم: Class Diagram 74
 • 8-1- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه لپ تاپ آنلاین 75
 • 8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 76
 • 8-2- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه لپ تاپ آنلاین 76
 • 8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه لپ تاپ آنلاین 77
 • 8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 77
 • 8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 77
 • 8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 78
 • 8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 78
 • 8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
 • 8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
 • فصل نهم: SequEnce Diagram 80
 • 9-1- نمودار توالی SignIn 81
 • 9-2- نمودار توالی Order Register 82
 • 9-3- نمودار توالی Product Group Definition 83
 • 9-4- نمودار توالی Product Definition 84
 • 9-5- نمودار توالی SignIn 85
 • 9-6- نمودار توالی SignOut 86
 • فصل دهم: Collaboration Diagram 87
 • 10-1- نمودار همکاری SignIn 88
 • 10-2- نمودار همکاری SignUp 89
 • 10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 90
 • 10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 91
 • 10-5- نمودار همکاری Sign Out 92
 • فصل یازدهم: StateChart Diagram 93
 • 11-1- نمودار وضعیت SignUp 94
 • 11-2- نمودار وضعیت SignIn 95
 • 11-3- نمودار وضعیت SignOut 96
 • 11-4- نمودار وضعیت Product Definition 97
 • 11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 98
 • فصل دوازدهم:   Component diagram 99
 • 12-1- نمودار Component کلی سیستم 100
 • 12-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 101
 • 12-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 102
 • فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه 103
 • 1- بخش تعریف طبقه های اصلی: 104
 • 2- بخش محصولات هر طبقه: 105
 • 3- مدیریت اعضاء 106
 • 1- مدیریت فروش 107
 • 5- عضویت در سایت 108
 • 6- جستجو در سایت 109
 • 8- تایید نهایی سبد خرید 110
 • صفحه اصلی سایت 111
 • در باره ما 112
 • صفحه ورود به بخش مدیریت 113
 • نتیجه گیری 114
 • پیشنهادات 115
 • منابع و مواخذ 116

شامل داکیومنت ورد+فایل پروژه

,

دانلود پروژه رشنال انبارداری

در این پروژه سعی شده است تا جدید ترین روش های شی گرایی در C# بررسی شود. به همین خاطر ما از کلاس های سبک جدید C# برای آموزش استفاده کرده ایم که به مراتب قابلیت های بالاتری نسبت به کلاس های کلاسیک #C دارند.

برای اتصال به پایگاه داده از تکنولوژی ADO.NET و LINQ استفاده خواهد شد. البته موتور پایگاه داده SQL Server 2005 می باشد که یک موتور بسیار قوی با مدیریت بسیار عالی برای دسترسی به داده است. این مورد تنها زمانی مشخص می گردد که داده ها در حجم بالا میان Server و Client در حال رد و بدل شدن هستند.

مقدمه

هدف از تشكیل وایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی، تامین و نگهداری كالاهای مورد نیاز سازمان است.

وظایف انبارها به شرح زیر است:

1- برنامه ریزی و مراقبت برای حفظ مقدار موجودی هر یك از كالاهای مورد نیاز سازمان درحد مطلوب خود

همكاری و مساعدت در خرید وتامین وتهیه كالاها ودریافت كالاهای خریداری شده

2- نگهداری كالا در انبار به نحو صحیح وتسریع در امر تحویل با رعایت مقررات

3- دستورالعملهای سازمان

انبارها را از دو جهت‌ مي‌توان‌ مورد بررسي‌ قرارداد، يكي‌ از لحاظ‌ فيزيكي‌ نظير محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندي‌ها، محل‌ كالاها در انبار، نور، ايمني‌ و وسايل‌ حفاظت‌ كالاها و وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و… وديگري‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار كه‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوي‌ كه‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهاي‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ كنترلهاي‌ لازم‌ در رابطه‌ با كالاها مي‌پردازد.

 منظور از سيستم‌ اطلاعاتي‌ انبار، ايجاد روشي‌ نظام‌مند و منطقي‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌كالاهاي‌ موجود در انبار و همچنين‌ اعمال‌ كنترلهاي‌ لازم‌ روي‌ مراحل‌ مختلف‌ اين‌ عمليات‌ مي‌باشد.

انبار بنا به‌ نياز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و كاركنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. اين‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحويل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداري‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارك‌آن‌ها، بايد بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمي‌ مبتني‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصي‌ و دوستانه‌ چرا كه‌ اينگونه‌روابط‌، موجبات‌ كندي‌ كار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ مي‌سازد. بديهي‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهاي‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسريع‌ كارها خواهد بود ولي‌ نبايد باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارك‌ و اسناد باشد.

 

فصل اول:  شرح سيستم انبار

در طراحي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار بايستي‌ توجه‌ نمود كه‌ آيا از قبل‌ سيستمي‌ وجود دارد يا خير ، درصورت‌ وجود سيستم‌، شناخت‌ سيستم‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ جزو مقدماتي‌ترين‌ فعاليتها محسوب ‌مي‌شود.

جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌

    در ساختار سازماني‌ مصوب‌ مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمي‌ ايران‌، فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ انبار در يك ‌پست‌ سازماني‌ با عنوان‌ انباردار و زير مجموعه‌ اداره‌ امور اداري‌ و مالي‌، خلاصه‌ مي‌گردد. هيچگونه‌شرح‌ وظيفه‌اي‌ از انبار، انباردار و يا مسئول‌ انبار تدوين‌ نگرديده‌ و يا در دسترس‌ مشاهده‌ نمي‌شود و شرح‌وظايف‌ انباردار بر اساس‌ انتظاراتي‌ كه‌ بطور معمول‌ و يا موردي‌ وجود داشته‌ توسط‌ وي‌ درك‌ گرديده‌است‌.

كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها

به طور مثال در يك تقسيم بندي انبارها به سه گروه كلي انبار ابزار و انبار مواد و انبار تجهيزات اداري تقسيم بندي شده اند كه انبار ابزار و تجهيزات اداري توسط يك نفر و انبار مواد توسط دو نفر اداره و سرويس دهي مي شود. عمده‌ كالاهاي‌ موجود در انبار را ابزار و تجهيزات  تشكيل‌ مي‌دهد. كليه‌ اين‌ ملزومات‌ در دو بخش‌ مصرفي‌ و غيرمصرفي‌ تقسيم‌ بندي‌ مي‌شوند.

 

فهرست مطالب

 • مقدمه 8
  فصل اول:  شرح سيستم انبار 9
  جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌ 10
  كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها 10
  سيستم‌ كدگذاري‌ كالاهاي‌ انبار 11
  فرايند درخواست‌ كالا از انبار و تحويل‌ آن‌ 11
  فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ انبار 12
  انبار گرداني‌ 13
  فصل دوم: نيازمنديهاي سيستم انبار 14
  نيازمنديهاي مساله جهت طراحي برنامه انبار 15
  اطلاعات پايه 15
  عمليات مربوط به ورود كالا به انبار 16
  عمليات مربوط به خروج كالا از انبار 17
  عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالا و سوابق آن و كنترل موجودي انبار 18
  گزارش‌ها 19
  امنيت و حدود دسترسي 21
  ارتباط سيستم انبار با ساير سيستم‌ها 22
  بازسازی اطلاعات 22
  فرمهاي مورد استفاده در سيستم انبار 23
  جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف كالا 23
  جدول مربوط به مشاهده كالا 23
  جدول مربوط به معرفي درخواست كننده 23
  جدول مربوط به معرفي انبارها 24
  جدول مربوط به معرفي پروژه ها 24
  الف) جدول مربوط به معرفي پروژه ها 24
  ب) جدول مربوط به مواد مصرفي پروژه ها 24
  ج) كد شركت درخواست كننده 24
  جدول مربوط به معرفي كارپردازها 25
  جدول مربوط به رسيد انبار دائم 25
  جدول مربوط به حواله انبار 25
  ثبت برگشتي به انبار 26
  ثبت درخواست خريد 26
  چاپ درخواست خريد 27
  ثبت رسيد محصول 27
  جدول مربوط به گزارش گردش انبار 28
  جدول مربوط به گزارش كاردكس انبار يك كالا 28
  جدول مربوط به گزارش كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند 28
  جدول مربوط به گزارش مواد يك محصول 28
  جدول مربوط به گزارش پيگيري درخواستهاي خريد 29
  جدول مربوط به گزارش مربوط به واحدها 29
  جدول مربوط به گزارش مربوط به پروژه ها 29
  جدول مربوط به ثبت شمارش كالا 29
  جدول مربوط به گزارش مغايرت 30
  جدول مربوط به ليست شمارش كالا 30
  جدول مربوط به ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت) 30
  جدول مربوط به ثبت انبارگرداني 30
  فصل سوم: نمودار جريان داده ها DFD 31
  نمودار زمینه ای DFD سیستم انبار (Context Diagram) 32
  نمودار سطح صفر سيستم انبار 33
  نمودار سطح يك DFD سیستم انبار (ناشی از عملیات انبار) 34
  نمودار سطح دو DFD سیستم انبار (ناشی از صدور درخواست) 35
  نمودار سطح سه DFD سیستم انبار (صدور ناشی از درخواست) 36
  نمودار سطح چهار DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور) 37
  فصل چهارم: نمودار كاربرد (Use case Diagram) 38
  فهرست فعاليتها 39
  نمودار كلي Use Case سيستم انبارداري 40
  نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای مدیر انبار 41
  نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 42
  سناریوی Boss Mailbox Use Case 43
  سناریوی  Use Caseمشاهده گزارشات مدیریتی 44
  سناریوی  Use Caseایجاد گروه كالاي جدید 45
  سناریوی  Use Caseدرج اقلام ویرایش لیست اقلام 46
  سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات 47
  سناریوی Use Case درخواست خريد كالا 48
  نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای انباردار 49
  سناریوی Use Case صندوق پستي انباردار 50
  سناریوی  Use Caseثبت سفارشات 51
  سناریوی  Use Caseبررسي موجودي انبار 52
  نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای درخواست کننده کالا 53
  سناریوی Use Case صندوق پستي درخواست كننده كالا از انبار 54
  سناریوی Use Case ارسال سفارش جديد 55
  سناریوی Use Case تائيديه دريافت كالا از انبار 56
  نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر 57
  سناریوی Sing Up Use Case 58
  سناریوی LogIn Use Case 59
  سناریوی LogOut Use Case 60
  فصل پنجم: نمودار توالي (Sequence Diagram) 61
  نمودار توالي ورود به سيستم 62
  نمودار توالي خروج از سيستم 63
  نمودار توالي ايجاد كاربر 64
  نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 65
  نمودار توالي ارسال سفارش كالا 66
  نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 67
  نمودار توالي درخواست ثبت تائيديه دريافت كالا 68
  نمودار توالي ثبت مشخصات كالاي جديد 69
  نمودار توالي ايجاد گروه كالاي جديد 70
  نمودار توالي درخواست ثبت سفارش 71
  نمودار توالي تائيد نهايي سفارش 72
  نمودار توالي صدور درخواست خريد كالا 73
  نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (انباردار) 74
  نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (درخواست كننده كالا) 75
  نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (مدير انبار) 76
  نمودار توالي درخواست مشاهده سفارشات 77
  نمودار توالي درخواست مشاهده گزارشات مديريتي 78
  نمودار توالي درخواست مشاهده سفارشات موجود (مدير انبار) 79
  فصل ششم: نمودار همكاري (Collaboration Diagram) 80
  نمودار همكاري ورود به سيستم 81
  نمودار همكاري خروج از سيستم 82
  نمودار همكاري ايجاد كاربر 83
  نمودار همكاري درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 84
  نمودار همكاري ارسال سفارش كالا 85
  نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 86
  نمودار همكاري درخواست ثبت تائيديه دريافت كالا 87
  نمودار همكاري ثبت مشخصات كالاي جديد 88
  نمودار همكاري ايجاد گروه كالاي جديد 89
  نمودار همكاري درخواست ثبت سفارش 90
  نمودار همكاري تائيد نهايي سفارش 91
  نمودار همكاري صدور درخواست خريد كالا 92
  نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (انباردار) 93
  نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (درخواست كننده كالا) 94
  نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (مدير انبار) 95
  نمودار همكاري درخواست مشاهده سفارشات 96
  نمودار همكاري درخواست مشاهده گزارشات مديريتي 97
  نمودار همكاري درخواست مشاهده سفارشات موجود (مدير انبار) 98
  فصل هفتم: نمودار كلاس (Class Diagram) 99
  نمودار كلي كلاس سيستم انبار شيشه 100
  توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 100
  متد Insert () 100
  متد Delete () 101
  متد Update() 101
  متد Select() يا متد GetInfo() 101
  جزئیات و نام كلاسهاي سيستم انبار 102
  كلاس كاربر 102
  كلاس مدير انبار 102
  كلاس انباردار 102
  كلاس درخواست كننده كالا 103
  كلاس انبار 103
  كلاس تحويل اقلام 103
  كلاس ورود كالا به انبار 104
  كلاس محصولات انبار 104
  فصل هفتم: نمودار ارتباطات (ER Diagram) 105
  نمودار ER كلي سيستم 106
  فصل هشتم: نمودار وضعیت (State Chart Diagram) 107
  نمودار وضعیت ورود به سیستم 108
  نمودار وضعیت خروج از سیستم 109
  نمودار وضعیت ثبت نام در سیستم 110
  نمودار وضعیت ثبت سفارشات 111
  نمودار وضعیت گزارشات سیستم 112
  جمع بندی 113
  نتیجه گیری 114
  پیشنهادات 114
  منابع 116
  کتابها 116
  وب سایتها

شامل داکیومنت ورد+ فایل .mdl

116 صفحه

,

دانلود پروژه رشنال رز آموزشگاه زبان

 

فهرست مطالب
 • چکیده 5
 • مقدمه 7
 • هدف سیستم جاری 7
 • زبان تحلیل سیستم 7
 • تاریخچة UML 8
 • ویژگیهای UML 11
 • فصل اول: Use Case Diagrams 14
 • 1-1- Vision چیست 15
 • 1-2- موضوع پروژه 16
 • 1-3- اهداف پروژه 16
 • 1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 17
 • 1-5- ذینفعان پروژه 17
 • 1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 18
 • 1-7- معایب پروژه های گذشته 18
 • 1-8- زبان برنامه نویسی 20
 • 1-9- پایگاه داده 20
 • 1-10-روش تحلیل سیستم 21
 • 1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 21
 • 1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 21
 • 1-2- Use case چیست؟ 22
 • 1-3- Actor چیست؟ 22
 • 1-4- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ 23
 • 1-5- شناسائی Actor های سیستم 23
 • 1-5-1- Actor کاربر 24
 • 1-5-2- Actor مدیر موسسه زبان 25
 • 1-5-3- Actor معلم زبان زبان 26
 • 1-6-  شناسائی Use Case ها 28
 • 1-6-1- Sing Up Use Case 29
 • 1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 30
 • 1-6-2- Sing In  Use Case 31
 • 1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 32
 • 1-6-3- SignOut Use Case 33
 • 1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case 34
 • 1-6-4- Teacher Acception Use Case 35
 • 1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 36
 • 1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 37
 • 1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 38
 • 1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 39
 • 1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 40
 • 1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 41
 • 1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 42
 • 1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 43
 • 1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 44
 • 1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case 45
 • 1-6-8-  Use Case    کلی سیستم 46
 • 1-6-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول) 47
 • 1-6-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم) 48
 • فصل دوم: Class Diagram 49
 • 2-1- نمودار Class کلی سیستم 50
 • 2-1-1- کلاس کاربر 51
 • 2-1-2- کلاس مدیر 51
 • 2-1-3- کلاس معلم زبان 51
 • 2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 52
 • 2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 52
 • 2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 52
 • 2-1-7- کلاس تعریف دروس مدرسه 53
 • 2-1-8- کلاس بانک سوالات 53
 • 2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 53
 • فصل سوم: Sequence Diagrams 54
 • 3-1- نمودار توالی SignIn 55
 • 3-2- نمودار توالی SignUp 56
 • 3-3- نمودار توالی SignOut 57
 • 3-4- نمودار توالی Question Bank 58
 • 3-5- نمودار توالی Exam 59
 • 3-6- نمودار توالی Exam Definition 60
 • 3-7- نمودار توالی Teacher Acception 61
 • 3-8- نمودار توالی Lesson Definision 62
 • 3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 63
 • 3-10- نمودار توالی Boss MailBox 64
 • 3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 65
 • 3-12- نمودار توالی Marks View 66
 • فصل چهارم: Collaboration Diagrams 67
 • 4-1- نمودار همکاری SignIn 68
 • 4-2- نمودار همکاری  SignUp 69
 • 4-3- نمودار همکاری SignOut 70
 • 4-4- نمودار همکاری Question Bank 71
 • 4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 72
 • 4-6- نمودار همکاری Exam Definition 73
 • 4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 74
 • 4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 75
 • 4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 76
 • 4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 77
 • 4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 78
 • 4-12- نمودار توالی Teacher Marks 79
 • فصل پنجم: Activity Diagrams 80
 • 5-1- نمودار فعالیت SignUp 81
 • 5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 82
 • 5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 83
 • 5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 84
 • 5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 85
 • 5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 86
 • 5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 87
 • فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم موسسه آموزش زبان 88
 • 6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 89
 • 6-1-1-اطلاعات پايه 89
 • 6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 89
 • 6-1-3- گزارش‌ها 90
 • 6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 91
 • 6-1-5-بازسازی اطلاعات 91
 • فصل هفتم:  نمودار ER سیستم موسسه آموزش زبان 92
 • 7-1- نمودار کلی ER سیستم 93
شامل داکیومنت + فایل .mdl
,

پروژه رزرو بلیط آنلاین رشنال رز(uml)

 

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری رزرو بلیط) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

 • درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.
 • در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.
 • در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.
 • در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.
 • در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.
 • در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.
 • در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.
 • در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.
 • در فصل نهم به طراحی پایگاه داده خواهیم پرداخت.
 • در نهایت در فصل دهم ب بررسی Source برنامه خواهیم پرداخت.

هدف سیستم جاری

 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن عملیات رزرو و فروش بلیط را به صورت آنلاین انجام داد.

فهرست مطالب
 • چکیده 5
 • مقدمه 6
 • هدف سیستم جاری 6
 • زبان تحلیل سیستم 6
 • تاریخچة UML 7
 • ویژگیهای UML 10
 • فصل اول: Use Case Diagrams 13
 • 1-1- Use case چیست؟ 14
 • 1-2- Actor چیست؟ 15
 • 1-3- دیاگرام use case چیست؟ 15
 • 1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 15
 • 1-5- شناسائی Actor های سیستم 16
 • 1-5-1- Actor کاربر 16
 • 1-5-2- Actor مدیر 17
 • 1-5-3- Actor مسافر 18
 • 1-6-  شناسائی Use Case ها 20
 • 1-6-1- Sing Up Use Case 21
 • 1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22
 • 1-6-2- Sing In  Use Case 23
 • 1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24
 • 1-6-3- Define New Travel Service Use Case 25
 • 1-6-3-1- سناریوی New Travel Service Use Case 26
 • 1-6-4- Staff Employment Use Case 27
 • 1-6-4-1- سناریوی Staff Employment Use Case 28
 • 1-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 29
 • 1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 30
 • 1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 31
 • 1-6-6-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 32
 • 1-6-6-1- سناریوی Use Case رزرو / فروش بلیط 33
 • 1-6-7-  Use Case  رزرو / فروش بلیط 34
 • 1-6-7-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 35
 • فصل دوم: Class Diagram 36
 • 2-1- کلاس کاربر 37
 • 2-2- کلاس کاربر 37
 • 2-3- کلاس مدیر 37
 • 2-4- کلاس مسافر 38
 • 2-5- کلاس گزارشات (مربوط به کلاس کارمند) 38
 • 2-6- کلاس رزرو/صدور بلیط (مربوط به کلاس کارمند) 38
 • 2-7- کلاس شرح وظائف (مربوط به کلاس مدیر) 39
 • 2-8- کلاس اطلاعات سرویسها (مربوط به کلاس مدیر) 39
 • 2-9- کلاس رزرو / خرید بلیط (مربوط به کلاس مسافر) 39
 • 2-10- کلاس SignUp 40
 • 2-11- کلاس LogIn 40
 • 2-12- نمودار کلی کلاس 41
 • فصل سوم: Sequence Diagrams 42
 • 4-1- نمودار توالی مربوط به رزرو بلیط 43
 • 4-2- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمندان 44
 • 4-3- نمودار توالی مربوط به پرداخت وجه بلیط 45
 • 4-4- نمودار توالی مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 46
 • 4-5- نمودار توالی مربوط به Sign In 47
 • 4-6- نمودار توالی مربوط به Sign Up 48
 • 4-7- نمودار توالی مربوط به فروش بلیط 49
 • 4-8- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی 50
 • فصل چهارم: Collaboration Diagrams 51
 • 5-1- نمودار همکاری مربوط به رزرو بلیط 52
 • 5-2- نمودار همکاری استخدام کارمند جدید 53
 • 5-3- نمودار همکاری مربوط به پرداخت وجه بلیط 54
 • 5-4- نمودار همکاری مربوط به ایجاد سرویس قطار جدید 55
 • 5-5- نمودار همکاری مربوط به Sign In 56
 • 5-6- نمودار همکاری مربوط به Sign Up 57
 • 5-7- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 58
 • 5-8- نمودار همکاری مربوط به فروش بلیط 59
 • فصل پنجم: Activity Diagram 60
 • 5-1- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 61
 • 5-2- نمودار فعالیت مربوط به استخدام کارمند جدید 62
 • 5-3- نمودار فعالیت مربوط به پرداخت وجه 63
 • 5-4- نمودار فعالیت مربوط به تعریف سرویس جدید 64
 • 5-5- نمودار فعالیت مربوط به ثبت نام کاربر جدید 65
 • 5-6- نمودار فعالیت مربوط به صندوق پستی مدیر و کاربران 66
 • 5-7- نمودار فعالیت مربوط به رزرو/فروش بلیط 67
 • 5-8- نمودار فعالیت مربوط به ورود به سیستم 68
 • فصل ششم: StateChart Diagram 69
 • 6-1- نمودار وضعیت مربوط به ورود به سیستم 70
 • 6-2- نمودار وضعیت مربوط به ثبت نام 71
 • 6-3- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 72
 • 6-4- نمودار وضعیت مربوط به ثبت سرویس جدید 73
 • فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ERD) 74
 • 5-1- نمودار ER سیستم رزرو و فروش بلیط قطار 75
 • فصل هشتم: Data Flow Diagrams (DFD) 76
 • 6-1- نمودار DFD سطح صفر آژانس مسافرتی 77
 • 6-2- نمودار DFD سطح یک 78
 • 6-3- نمودار DFD سطح 2 ( عملیات ثبت نام) 79
 • 6-4- نمودار DFD سطح یک (عملیات رزرو/خرید) 80
 • 6-5- نمودار DFD سطح 2(عملیات تعویض / رفع عیب) 81
 • 6-6- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات درخواست صدور) 82
 • 6-7- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صدور بلیط) 83
 • 6-8- نمودار DFD سطح 3 (ناشی از عملیات صورتحسابها) 84
 • فصل نهم: طراحی Data Base 85
 • 9-1- نمودار مربوط به ارتباط بین موجودیتهای آژانس مسافرتی 86
 • 9-2- کدهای SQL جهت تولید جدول فوق در SQL Server 87
 • فصل نهم: Source Code 93
 • صفحه اصلی نرم افزار 94
 • صفحه ثبت نام در نرم افزار 95
 • صفحه ورود به بخش کاربری 98
 • ایجاد سرویس جدید 99
 • رزرو بلیط 102
 • مشاهده لیست بلیطهای رزرو شده 105
 • ویرایش مشخصات کاربری 106
 • جمع بندی 108
 • نتیجه گیری 109
 • پیشنهادات 110
 • منابع 111
 • کتابها 111
 • نرم افزارها 111
قالب: ورد – رشنال رز
,

دانلود پروژه مطب با رشنال رز

 

فهرست مطالب
 • چکیده 5
 • مقدمه 7
 • هدف سیستم جاری 7
 • زبان تحلیل سیستم 7
 • تاریخچة UML 8
 • ویژگیهای UML 11
 • فصل اول: Use Case Diagrams 14
 • 1-1- Use case چیست؟ 15
 • 1-2- Actor چیست؟ 16
 • 1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16
 • 1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16
 • 1-5- شناسائی Actor های سیستم 17
 • 1-5-1- Actor کاربر 17
 • 1-5-2- Actor پزشک 18
 • 1-5-3- Actor بیمار 18
 • 1-6-  شناسائی Use Case ها 20
 • 1-6-1- Sing Up Use Case 21
 • 1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 22
 • 1-6-2- Sing In  Use Case 23
 • 1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 24
 • 1-6-3- Use Case  پذیرش منشی 25
 • 1-6-3-1- سناریوی Use Case پذیرش منشی 26
 • 1-6-4- Use Case   تجویزات و معاینات 27
 • 1-6-4-1- سناریوی Use Case معاینات و تجویزات 28
 • 1-6-5- Use Case   برنامه زمانبندی 29
 • 1-6-5-1- سناریوی Use Case برنامه زمانبندی 30
 • فصل دوم: Class Diagram 31
 • 2-1- نمودار کلاس سیستم مطب 32
 • 2-1- 1-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 33
 • 2-1- 1-1- توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران) 34
 • 2-1- 2-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات) 35
 • فصل سوم: Sequence Diagram 36
 • 3-1-  نمودار توالی 1 – ثبت نام کاربر جدید 37
 • 3-2-  نمودار توالی 2 –  ورود به سیستم 38
 • 3-3-  نمودار توالی 3 –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 39
 • 3-4-  نمودار توالی 4 –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 40
 • 3-5-  نمودار توالی 5 –  عملیات استخدام منشی 41
 • 3-6-  نمودار توالی 6 –  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 42
 • فصل چهارم: Activity Diagram 43
 • 4-1- نمودار فعالیت 1 – ثبت نام و ورد به سیستم 44
 • 4-2- نمودار فعالیت 2 – ویرایش اطلاعات بیماران 45
 • 4-3- نمودار فعالیت 3 –  صندوق پستی 46
 • 4-4- نمودار فعالیت 4-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران 47
 • فصل پنجم: Domain Diagram 48
 • 5-1- نمودار Domain سیستم مطب 49
 • فصل ششم: Collaboration Diagrams 50
 • 6-1-  نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید 51
 • 6-2-  نمودار همکاری 2 –  ورود به سیستم 52
 • 6-3-  نمودار همکاری –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 53
 • 6-4-  نمودار همکاری –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 54
 • 6-5-  نمودار همکاری –  عملیات استخدام منشی 55
 • 6-6-  نمودار همکاری –  عملیات درخواست تجویزات انجام شده 56
 • 6-7-  نمودار همکاری –  عملیات ورود به سیستم 57
 • فصل هفتم: Entity Relation Diagram (ER) 58
 • 7-1- نمودار ER منطقی سیستم مطب 59
 • 7-2- نمودار ER فیزیکی سیستم مطب 60
 • فصل هشتم: Data Flow Diagrams 61
 • 8-1- نمودار DFD سطح صفر 62
 • 8-2- نمودار DFD سطح یک 63
 • 8-3- نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر) 64
 • 8-4- نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت) 65
 • 8-5- نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار) 66
 • فصل نهم: State Chart Diagrams 67
 • 9-1-  نمودار وضعیت – ثبت نام کاربر جدید 68
 • 9-2-  نمودار وضعیت  –  ورود به سیستم 69
 • 9-3-  نمودار وضعیت –  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید 70
 • 9-4-  نمودار وضعیت –  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده 71
 • فصل دهم: زبان برنامه نویسی 72
 • ویژگی‌ها 77
 • سیستم یکپارچه شده 79
 • انواع داده 80
 • Boxing و EnBoxing 81
 • فصل یازدهم:  Source Code های سیستم مطب 82
 • فصل دوازدهم:  SQL Scripts 98
 • منابع و مواخذ 121
 • الف) کتب 121
 • ب) آدرسهای اینترنتی 121
Word + Rational Rose