دسته: پروژه پایگاه داده ها

طراحی پایگاه داده داروخانه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

فهرست مطالب جداول سیستم داروخانه 6 جدول Drugs 6 شرح موجودیتهای جدول 7 اطلاعات متنی برای درج در جدول 7 جدول Stafs 8 شرح موجودیتهای جدول 8 اطلاعات متنی برای درج در جدول 9...