,

پایگاه داده موسسه آموزشی

مقدمه

در موسسه آموزشي فعاليت هاي زيادي صورت مي گيرد ، درابتدا يك فرد به موسسه مراجعه  مي كند ، و درخواست ثبت نام مي گند .پس از پركردن فرم ثبت نام كه شامل مشخصات كامل آن فرد مي باشد ، اين فرم در مكاني ذخيره مي شود و ساعت ، تاريخ شروع كلاس و روز كلاس توسط مسئولين موسسه به شخص مراجعه  كننده  ( دانشجو )اعلام مي شود و پس از تاييد او نام اين فرد در ليست افرادي كه در دوره شركت مي كنند نوشته شده و يك كپي نيز از اين ليست براي مركزي كه قرار است در آن مركز از افراد امتحان گرفته شود فرستاده مي شود . در طول مدت دوره هر جلسه حضور و غياب افراد ثبت مي شود و در پايان هر دوره افرادي كه در كل جلسات شركت كرده اند به مركز براي دادن امتحان معرفي مي شوند .

کد :3431 فرمت :ورد صفحه :29

فقط شامل فایل word

,

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده

در این پروژه به معرفی پایگاه داده پرداخته می شود و سه تا از مهمترین پایگاه داده ها شرح داده می شود     
    
access-oracle-sql

این 3 پایگاه داده به صورت مختصر آموزش داده می شوند.

فصل اول:آشنایی با مفاهیم پایگاه داده

فصل دوم: پایگاه داده access

فصل سوم:پایگاه داده oracle

فصل چهارم:پایگاه داده sql

فصل پنجم:پایگاه داده توزیع شده oracle

فصل ششم:طراحی سایت

کد :3430 فرمت :پی دی اف صفحه :90

,

طراحی پایگاه داده کارخانه کفش به همراه نمودار ER نمودار ERD

 • فهرست مطالب
  عنوان……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
  جداول سیستم کفش فروشی    5
  جدول کفشها    5
  رکوردهایی برای جدول کفشها    5
  جدول مشتریان    6
  رکوردهایی برای جدول مشتریان    6
  جدول اطلاعات فروش کفشها    7
  رکوردهایی برای جدول فروش    7
  نمودار ERD سیستم کفش فروشی    8
  نمودار SQL    8
  QUERY نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش (MAX,MINF)    10فهرست جدول ها
  عنوان…………………………………………………………………….صفحه
  جدول 1- جدول کفشها    5
  جدول 2- رکوردهایی برای جدول کفشها    5
  جدول 3- جدول مشتریان    6
  جدول 4- رکوردهایی برای جدول مشتریان    6
  جدول 5- جدول اطلاعات فروش کفشها    7
  جدول 6- رکوردهایی برای جدول فروش    7
  جدول 7 – جدول نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش    10
  جدول 8- جدول نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کفش خریده اند    11
  جدول 9- جدول نمایش میزان کل فروش هر کفش    12فهرست شکل ها
  عنوان…………………………………………………………………..صفحه
  شکل 1 – شکل نمایش لیست کمترین و بیشترین فروش کفش    10
  شکل 2- شکل نمایش لیست مشتریانی که حداقل یک کفش خریده اند    11
  شکل 3- شکل نمایش میزان کل فروش هر کفش    12

  فهرست نمودار ها
  عنوان…………………………………………………………….صفحه
  نمودار 1- نمودار ERD سیستم کفش فروشی    8
  نمودار 2- نمودار SQL    9

دیتابیس SQL و فایل  12 صفحه WORD

,

طراحی پایگاه داده داروخانه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

 • فهرست مطالب
 • جداول سیستم داروخانه 6
 • جدول Drugs 6
 • شرح موجودیتهای جدول 7
 • اطلاعات متنی برای درج در جدول 7
 • جدول Stafs 8
 • شرح موجودیتهای جدول 8
 • اطلاعات متنی برای درج در جدول 9
 • جدول NoskhehDescription 9
 • شرح موجودیتهای جدول 10
 • اطلاعات متنی برای درج در جدول 11
 • جدول Noskheh 12
 • شرح موجودیتهای جدول 12
 • اطلاعات متنی برای درج در جدول 13
 • نمودار ER جدول داروخانه 14
 • نمودار SQL سیستم داروخانه 15
 • Query نمایش میزان فروش دارو توسط هر یک از پرسنل (MizaneForosh) 16
 • ( MaxForosh)  نمایش داروهایی که بیشترین فروش را داشته اند Query 16
 • (DaroForoshNadashte)  نمایش داروهایی که اصلا فروش نداشته اندQuery 17
 • (MaxDaroTekrar)  نمایش داروهایی که بیشترین تکرار را در نسخه ها داشته اندQuery 18
 • فهرست شکل ها
 • فهرست شکل ها . . . . . . . . . . .
 • شکل 1- نمایش میزان فروش دارو توسط هریک از پرسنل 14
 • شکل 2- نمایش داروهایی که بیشترین فروش را داشته اند 15
 • شکل 3- شکل نمایش داروهایی که اصلا فروش نداشته اند 16
 • شکل 4- شکل نمایش داروهایی که بیشترین تکرار را در نسخه ها داشته اند 17
 • فهرست جدول ها
 • فهرست جدول ها. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
 • جدول 1-جدول دیتا دیکشنری داروها 5
 • جدول 2- شرح موجودیت های جدول دارو 6
 • جدول 3-جدول رکوردهای داروها 6
 • جدول 4-جدول دیتا دیکشنری کارکنان وپرسنل 7
 • جدول 5- شرح موجودیتهای جدول جدول کارمندان 7
 • جدول 6 -جدول رکوردهای کارمندان 8
 • جدول 7-جدول دیتا دیکشنری داروهای تجویز شده در نسخه ها 8
 • جدول 8 -شرح موجودیتهای جدول دارو های تجویز شده در نسخه ها 9
 • جدول 9-جدول رکوردهای دارو های تجویز شده به داروخانه 10
 • جدول 10-نسخه های تحویلی به داروخانه 11
 • جدول 11-شرح موجودیتهای جدول نسخه های تحویلی به داروخانه 11
 • جدول 12-جدول رکوردهای نسخه های تحویلی به داروخانه 12
 • فهرست نمودارها
 • فهرست نمودارها. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . شماره صفحه
 • نمودار 1-نمودار ER جدول داروخانه 13
 • نمودار 2-نمودار SQL سیستم داروخانه 14
 • نمودار 3- نمودار ER نمایش میزان فروش دارو توسط هریک از پرسنل 15
 • نمودار 4- نمودارER نمایش داروهایی که بیشترین فروش را داشته اند 16
 • نمودار 5- نمودار ER   نمایش داروهایی که اصلا فروش نداشته اند 17
 • نمودار 6- نمودارER نمایش داروهایی که بیشترین تکرار را در نسخه ها داشته اند 18

به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

18 صفحه