نوشته‌ها

برنامه ریزی بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

 

مقدمه:
   مطالعه تغيير ساختها و روابط عناصر اصلي تشكيل دهنده فضاهاي جغرافيايي در طي زمانها يكي از وظايف اصلي جغرافيدانان مي باشد . لذا با توجه به اين نگرش و رشته  جغرافيا كه همه ي مسايل زيست محيطي و غيره را مخصوصا” محيط زندگي انسان را  نيز در مطالعات خود در بر مي گيرد  به مسايل مهمتري مخصوصا” به قديمي ترين پايگاه زندگي انسان يعني روستا مي پردازد . به طور كلي روستا را مي توان قديمي ترين پايگاه استقرار و سكونت انسان دانست . امروزه اين سكونتگاهي زيستي به دليل شرايط خاص روستا و جوامع روستايي همواره جمعيت خود را به نفع شهر ها از دست مي دهند.    امروزه با گوناگوني و تنوع در چشم اندازهاي فرهنگي و محيط جغرافيايي كه دايم بعلت تغيير و تحول و پيشرفت علم و تكنولوژي بر تنوع و پيچيدگي آن افزوده مي گردد جغرافيا نيز بنا بر ماهيت خود كه  بدنبال دستيابي به علل و عوامل اين تغييرات و دگرگوني ها از طريق مطالعه عوامل مهم تشكيل دهنده فضاي زندگي يعني محيط انسان و روابط بين آنها ست ، تغييرات ودگرگونيهايي را در ابعاد مختلف خود يعني ماهيت ، قلمرو ديدگاهها ، نظريه ها ، شيوه ها ، روش تحقيق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است .
 در بررسي سير تحول و دگرگوني دانش جغرافيا و ماهيت آن مي توان از مفهوم اوليه اين علم كه خود آنرا در مشاهده و توصيف محيطهاي بشري و كشف سرزمينهاي جديد و اطلاع و آگاهي ازاحوال انسانها و جوامع ببان مي كرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ي خود نيز ازسادگي و محدوديت برخوردار بوده ولي امروزه جغرافيا با توجه به پيچيدگي و تنوع محيطهاي بشري و پيشرفت درجه دخالت انسان در محيط و تغييرات آن و افزايش ديدگاهها و نظريه ها در رابطه با چگونگي ساخت محيط زندگي دگرگوني علايق ، نيازها و تخصص هاي ديگران مفهوم ساده اوليه و محدود را ندارد بلكه جغرافياي امروزي با توجه به ويژگي هاي ساختاري – كاركردي محيط ها و درنظر گرفتن هر مكان به عنوان يك سيستم و نظام ، مطالعه روابط بين انسان و محيط را در درون سيستم ها بعهده دارد اين سيستم ها مي توانند مانند يك سيستم ساده مثل يك مزرعه تا نظامهاي بسيار پيچيده و متنوع مانند سيستم سرمايه داري جهان و تأثيرات آن برساختار فضائي را شامل مي گردند به طوريكه  ( هانس بوبك ) عنوان مي كند :   جغرافياي امروزي عمدتا” به بررسي عرصه هاي ساختاري – كاركردي مي پردازد ، عرصه هايي كه نه تنها ازنظر مكاني ، بلكه از نظر ساختاري – كاركردي قابل تبيين و تشخيص هستند . در اين چارچوب ، يك عرصه  ساختاري ازطريق همنوايي پديده هاي گوناگون و يا هم سويي هدفهاي ناموزون و پراكنده و يك عرصه كاركردي به واسطه تأثير همگاني نيروهاي ويژه موجود و مؤثر در آن تعريف و مشخص مي شود . ( سعيدي عباسي 1379 ص 10 ).

فهرست

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

2-1 طرح مساله ……………………………………………………………………………………………………………2

3-1- پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….4

4-1 – فرضيات ……………………………………………………………………………………………………………5

5-1-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………5

6-1- روش تحقيق و علت انتخاب …………………………………………………………………………………..6

7-1- موانع و مشكلات تحقيق ………………………………………………………………………………………..6

8-1- اصطلاحات و مفاهيم ………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم : ويژگي هاي طبيعي منطقه مورد مطالعه

1-2- موقعيت جغرافيايي ، حدود وسعت………………………………………………………………………………..9

2-2- ساختار زمين شناسي منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………..14

3-2- گسل هاي مهم در منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………..17

الف)گسل آستارا ……………………………………………………………………………………………………………..20

ب) گسل تالش …………………………………………………………………………………………………………………20

4-2- سوانح طبيعي…………………………………………………………………………………………………………….20

1-4-2- زلزله ………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-4-2- سيل  ………………………………………………………………………………………………………………….21

5-2- خاكها و قابليت استفاده از اراضي……………………………………………………………………………….22

1-5-2-  خاكهاي كوهستاني ………………………………………………………………………………………………22

2-5-2- خاكهاي كوهپايه اي ……………………………………………………………………………………………..23

3-5-2- خاكهاي جلگه اي …………………………………………………………………………………………………23

6-2- عوارض زمين و ناهمواريها…………………………………………………………………………………………..25

1-6-2- ويژگي هاي درياي خزر …………………………………………………………………………………………26

2-6-2- رشته كوه تالش …………………………………………………………………………………………………….26

3-6-2- دشت هاي خزري ………………………………………………………………………………………………….27.

7-2 –پوشش گياهي و جانوري …………………………………………………………………………………………….28

1-7-2- پوشش گياهي…………………………………………………………………………………………28

2-7-2- پوشش زيست جانوري …………………………………………………………………………………………..29

8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي …………………………………………………………30

1-8-2-  آبهاي سطحي ………………………………………………………………………………………………………31

2-8-2- آبهاي زيرزميني …………………………………………………………………………………………………….33

9-2- ويژگي هاي اقليمي ……………………………………………………………………………………………………33

1-9-2- جريانات جوي ……………………………………………………………………………………………………..34

2-9-2- بارش ………………………………………………………………………………………………………………….37

3-9-2- دما ……………………………………………………………………………………………………………………..40

4-9-2- رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………42

5-9-2- يخبندان ……………………………………………………………………………………………………………….45

6-9-2- تبخير و تعرق ……………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل سوم:  ويژگي هاي انساني منطقه مورد مطالعه

1-3- سوابق تاريخي و پيشينه سكونت در تالش و رضوانشهر………………………………………………………48

2-3- اندازه جمعيت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر………………………………………………..50

3-3- خانوار وبعد آن………………………………………………………………………………………………………….54

4-3- ساخت سني و جنسي شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………………….58

5-3- تراكم نسبي و بيولوژيك……………………………………………………………………………………………..62

6-3- وضعيت سواد ……………………………………………………………………………………………………………63

7-3- حركت مكاني جمعيت ( مهاجرتها )………………………………………………………………………………65

8-3- ويژگي هاي اقتصادي جمعيت………………………………………………………………………………………66

9-3- جمعيت فعال و غير فعال………………………………………………………………………………………………68

10-3- قابليتها و محدوديتها   در زمينه جمعيت روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………73 

فصل چهارم :ويژگي اقتصاي منطقه مورد مطالعه

1-4- كشاورزي ……………………………………………………………………………………………………………….75

1-1-4- زراعت………………………………………………………………………………………………………………..76

2-1-4- باغات و قلمستان يا محصولات دائمي ……………………………………………………………………….88

3-1-4- توت و نوغانداري………………………………………………………………………………………………….91

4-1-4 دامداري ، دامپروري و طيور……………………………………………………………………………………..92

5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل …………………………………………………………………………………97

6-1-4- ماهيگري و پرورش ماهي……………………………………………………………………………………….98

2-4- صنعت………………………………………………………………………………………………………………….100

1-2-4- صنايع تبديلي………………………………………………………………………………………………………101

2-2-4- صنايع دستي………………………………………………………………………………………………………102

3-4-معدن …………………………………………………………………………………………………………………….106

4-4- قابليت ها و محدوديت هاي شهرستان رضوانشهر در زمينه كشاورزي…………………………………107

1-4-4- محدوديتها و تنگناهاي  شهرستان در زمينه كشاورزي ………………………………………………..107

2-4-4- مسايل اساسي ومشكلات توسعه شهرستان در بخش كشاورزي…………………………………… 107

 

فصل پنجم- علل تغيير وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

1-5- عوامل انساني موثر در فعاليتهاي توليدي محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر…….. 110

1-1-5- عوامل اقتصادي و نقش آن در تحول محصولات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…………………………………………………………………………………………………………………………..111

1- نياز بازار به توليد انواع محصولات كشاورزي……………………………………………………………………111

2- تاثير تحولات اقتصاد جهاني بر فعاليتها وتحولات اقتصاد روستاهاي شهرستان رضوانشهر…………….112

3- نقش جهاد كشاورزي در ارائه همه جانبه خدمات كشاورزي………………………………………………..113

الف: آموزش و تحقيقات كشاورزي در شهرستان رضوانشهر………………………………………………………113

ب: فعاليتهاي عمراني وامور زير بنايي…………………………………………………………………………………… 115

ج: فعاليتهاي مربوط به  عمران كشاورزي ، زراعي ودامي …………………………………………………………..118

4- پيشرفت صنعت در ارائه تكنولوژي كشاورزي در شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي……………120

1-4- تكنولوژي مكانيكي …………………………………………………………………………………………………122

2-4- تكنولوژي بيولوژيكي ………………………………………………………………………………………………126

5- رابطه تراكم جمعيت و عمقي شدن كشت در جامعه روستايي……………………………………………….127

6 –نقش تحقيقات كشاورزي  در ارائه محصولات پر بازده……………………………………………………… 130

7- يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و نتايج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مركزي…131

8- نقش توسعه راههاي ارتباطي در تغيير و تحولات موجود………………………………………………………135

1-8- راههاي اصلي………………………………………………………………………………………………………….135

2-8- راههاي فرعي………………………………………………………………………………………………………….137

3-8- رههاي روستايي ……………………………………………………………………………………………………..137

2-1-5- نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي در تحول توليدات كشاورزي………………………………………139

 1- عقايد اسلامي و فرهنگي در خصوص پرورش حيوانات بومي وغير بومي ………………………………139

2- باورهاي ديني و اعتقادي در خصوص كشت محصولات ويژه ……………………………………………..141

3- ارث و نقش آن در تحول توليدات كشاورزي …………………………………………………………………..142

4- توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهاي محلي در رشد كشاورزي……………143

3-1-5 نقش عوامل سياسي و دولتي درتحول توليدات كشاورزي……………………………………………..144

1- نقش حمايتهاي دولتي در ارتقاء سطح توليد كشاورزي………………………………………………………..145

2- پرداخت وام وتسهيلات ويژه به توليدكنندگان محصولات كشاورزي…………………………………….147

3- سياست حمايت دولت از بازرگانان تجاري وارد كننده و صادر كننده محصولات كشاورزي ……..148

4- خدمات و تا سيسات زير بنايي روستايي و نقش آن  در تحولات اقتصاد كشاورزي …………………..149

2-5- نقش عوامل طبيعي در تحول محصولات كشاورزي منطقه مورد مطالعه………………………………151

1-2-5- نوسانات آب و هوايي برروي كشاورزي شهرستان رضوانشهر ……………………………………….151

1-            نوسانات جريانات جوي تاثير گذار در منطقه مورد مطالعه……………………………………………..152

2-            بي نظميهاي بارش در زمان كاشت ، داشت و برداشت  محصولات………………………………….153

3-            برف و يخيندان ونقش آن در محصولات كشاورزي……………………………………………………155

2-2-5- ويژگي هاي آب و خاك……………………………………………………………………………….156

1- نقش آزمايش و بازسازي خاك در  تحول توليدات كشاورزي……………………………………….156

2- زهكشي خاك و نقش آن در توسعه كشاورزي منطقه…………………………………………………..158

3- ساخت كانال و نهرهاي مهندسي جهت توسعه آبياري منطقه…………………………………………..159

3-2-5- بلاياي طبيعي و نقش آن در توسعه كشاورزي……………………………………………………..161

1- وقوع سيل براثر شدت بارندگي…………………………………………………………………………………161

2- خشكسالي هاي خفيف و احتمالي……………………………………………………………………………..162

3- بادهاي محلي وغير بومي………………………………………………………………………………………….162

3-5- نقش توليد محصولات جديد كشاورزي در توسعه كشاورزي منطقه…………………………….163

1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوي نياز غذايي كشور………………………………………………………163

2-3-5- بررسي مزيتهاي رقابتي صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه …………………………………….166

 

فصل ششم : بازتاب فضايي تحولات ، آزمون فرضيات و ارائه پيشنهادات

1-6- برنامه ريزي فضايي ونقش آن در تحولات توسعه روستايي………………………………………169

 2-6-علل شكل پذيري وامكان پذيرش دگرگوني درتحولات روستايي درمنطقه مورد مطالعه….170

1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه………………………………………………………170

2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگي در منطقه ارتقاء اجتماعي مي آفريند……………………………..172

3-2-6- روستا نشيني شهري دليلي ديگر بر تحولات روستايي……………………………………………174

4-2-6- عاليترين فضايل روستايي چگونه در حال تغيير است …………………………………………….175

3-6- آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………..177

4-6- بازتاب فضايي تحولات اقتصادي روستاهاي دهستان مركزي…………………………………….. 190

1-4-6-  بازتاب فضايي  ريخت بيروني روستاهاي دهستان مركزي ……………………………………..190

2-4-6-  بازتاب فضايي ريخت دروني روستاهاي دهستان مركزي……………………………………….192

5-6- نتيجه گيري از اهداف تحقيق در منطقه مورد نظر……………………………………………………..194

6-6- پيشنهادات براي رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گيل دولاب……………….195

1-6-6- اصلي ترين محدوديتها و تنگناهاي توسعه در منطقه مورد مطالعه……………………………..195

2-6-6- اصلي ترين مسايل و موانع توسعه كه در منطقه بايد به آن توجه شود ……………………….196

3-6-6- اهداف پيشنهادي توسعه  براي رفع موانع  توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه …………..197

4-6-6- راهبردهاي پيشنهادي توسعه پايدار در منطقه مورد مطالعه………………………………………197

 

225 صفحه- همراه با تصاویر- نقشه- نمودار

کارست شاهو و سپیدان

 سيستمهاي كارست شاهو و سپيدان و اهميت مديريت آنها

پيشگفتار
در يك تعريف ساده، كارست به مناطق مشخصي اطلاق مي شود كه در آن، فرايند انحلال در سنگهاي قابل حل، اشكال خاصي از لندفرمها را در سطح و زيرزمين به وجود مي آورد. كارست اساساً با سنگهاي آهكي ارتباط پيدا ميكند اما در ديگر سنگهاي قابل حل همچون گچ و ژيپس نيز ديده مي شود. دو منطقه « مقايسه سيستمهاي كارستي شاهو و سپيدان و اهميت مديريت آنها » در پژوهش حاضر با عنوان كارستي در شمال غربي و جنوب شرقي ناهمواري زاگرس براي بررسي و مقايسه انتخاب شده اند . با وجود گستره زياد مناطق كارستي در ايران، بايد اذعان نمود كه مطالعات كارست در ايران، همچنان اندك بوده و هنوز در ابتداي راه قر ار دارد. بنابراين انجام هر بررسي اي كه به روشن شدن زواياي مختلف سيستم كارست كمك نمايد، ضروري به نظر مي رسد. در طي چند دهه اخير از ديدگاههاي گوناگون، بررسيهائي در ارتباط با كارستهاي ايران به عمل آمده است. اما تاكنون در زمينه مقايسه، به منظور شناسائي متغيرها و عوامل تأثير گذار بر تحول كارست در ابعاد پژوهش حاضر، مطالعه اي انجام نشده است . لذا اين بررسي در نوع خود ضروري، جديد وبديع مي باشد . در جريان اين بررسي مشكلات و تنگناهاي چندي پيش روي بوده است . دستيابي به اطلاعات و آمار مورد نياز يكي از مشكلات عمده اين بررسي بوده است كه در اين زمينه مي توان به كمبود و يا نقص آمارهاي اقليمي و همچنين آمار مربوط به چشمه كارستي اشاره نمود . در مورد آمار دبي چشمه هاي كارستي با وجود مراجعات مكرر متأسفانه از طرف سازمانهاي مربوطه همكاري لازم به عمل نيامده و تحليلهاي صورت گرفته در اين زمينه عمدتاً بر
ث اساس اطلاعاتي بوده است كه از مراجع ديگر اخذ شده است . بعد مسافت و كمبود امكانات براي دسترسي به مناطق مورد بررسي نيز يكي ديگر از مشكلات پيش روي بوده است. مسائل و « كليات پژوهش » به طور كلي اين رساله در شش فصل تنظيم شده است. در فصل اول با عنوان فرضيات و روش شناسي تحقيق ارائه شده است. در فصل دوم به مباني نظري پژوهش پرداخته شده و در فصل سوم و چهارم فرايندها و لندفرمهاي كارستي دو منطقه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته اند . در فصل پنجم به مباحث مربوط به مديريت كارست در مناطق مورد بررسي پرداخته شده و فصل ششم به ارائه نتايج بدست آمده اختصاص داده شده است . در نهايت لازم مي دانم از تمام كساني كه به هر نحوي مرا در انجام اين رساله كمك نمودند به ويژه جناب آقاي دكتر محمودي تشكر و قدرداني نمايم. همچنين از زحمات آقايان دكتر يماني و دكتر مقيمي نيز كمال تشكر و قدرداني را دارم.

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل اول- كليات پژوهش……………………………………………………………………………………… 1
1-1 بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………. 2
2-1 ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 3
3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 4
4-1 موقعيت مناطق مورد بررسي……………………………………………………………………………………… 4
1-4-1 منطقه شاهو…………………………………………………………………………………………………………. 4
2-4-1 منطقه سپيدان ……………………………………………………………………………………………………… 6
5 پرسشهاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 8 -1
6-1 فرضيات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 8
7-1 پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. 8
8-1 مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………… 14
1-8-1 روشهاي گردآوري منابع و اطلاعات………………………………………………………………………. 14
2-8-1 ابزارهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………… 16
3-8-1 – روش تجزيه و تحليل………………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم- مباني نظري…………………………………………………………………………………………. 21
1-2 تعريف كارست……………………………………………………………………………………………………… 22
2-2 توزيع سنگهاي كربناته در جهان و ايران…………………………………………………………………….. 22
3 فرايند كارستي شدن و عوامل موثر بر آن……………………………………………………………………. 24 -2
4-2 انواع كارست…………………………………………………………………………………………………………. 28
فصل سوم– بررسي فرايندها و لندفرمها ……………………………………………………………. 32
1 متغيرهاي مورد بررسي…………………………………………………………………………………………….. 33 -3
خ
2 ناهمواري شاهو…………………………………………………………………………………………………….. 33 -3
1-2-3 سنگ شناسي…………………………………………………………………………………………………….. 33 .
2-2-3 زمين ساخت……………………………………………………………………………………………………… 36
-1-2-2 -3 گسلها ، سطوح لايه بندي و سيستم درز و شكافها…………………………………………….. 42
3-2-3 شيب……………………………………………………………………………………………………………….. 49
4-2-3 اقليم………………………………………………………………………………………………………………… 53
1-4-2-3 بارش…………………………………………………………………………………………………………… 53
2-4-2-3 دما………………………………………………………………………………………………………………. 56
5-2-3 ناهمواري…………………………………………………………………………………………………………. 59
6-2-3 جهت دامنه………………………………………………………………………………………………………… 62
7-2-3 ژئومورفولژي…………………………………………………………………………………………………….. 64
3 -3 منطقه سپيدان(ناهمواري گر و برم فيروز)…………………………………………………………………… 86
1-3-3 سنگ شناسي……………………………………………………………………………………………………… 86
2-3-3 زمين ساخت……………………………………………………………………………………………………… 93
1-2-3-3 گسلها ، سطوح لايه بندي و سيستم درز و شكافها………………………………………………… 97
3-3-3 شيب……………………………………………………………………………………………………………… 100
4-3-3 اقليم ……………………………………………………………………………………………………………… 102
1-4-3-3 بارش………………………………………………………………………………………………………….. 103
2-4-3-3 دما……………………………………………………………………………………………………………. 105
5-3-3 ناهمواري……………………………………………………………………………………………………….. 107
6-3-3 جهت دامنه……………………………………………………………………………………………………… 110
7-3-3 ژئومورفولژي…………………………………………………………………………………………………… 113
4 مدل …………………………………………………………………………………………………………………. 126 -3
1-4-3 مدل رگرسيون خطي چند متغيره………………………………………………………………………….. 126
د
1-1-4-3 آماده سازي لايه ها……………………………………………………………………………………….. 126
2-1-4-3 روش گام به گام…………………………………………………………………………………………… 126
فصل چهارم – تغييرات اقليمي كواترنر و تحول كارست ……………………………… 133
1 اهميت مطالعه كواترنر…………………………………………………………………………………………… 134 -4
2-4 مطالعات كواترنر در ايران………………………………………………………………………………………. 135
3-4 تغييرات اقليمي كواترنر و تحول چشم اندازهاي كارستي…………………………………………….. 142
1-3-4 انحلال و توسعه كارست در شرايط يخچالي و بين يخچالي……………………………………… 146
1-1-3-4 وضعيت كارست در شرايط بين يخچالي در مناطق مورد بررسي…………………………… 147
2-1-3-4 آثار و شواهد يخچالي در منطقه شاهو و سپيدان………………………………………………… 151
1-2-1-3-4 ناهمواري شاهو………………………………………………………………………………………… 151
2-2-1-3-4 منطقه سپيدان………………………………………………………………………………………….. 159
فصل پنجم – مديريتكارست ………………………………………………………………………….. 163
1 5 مديريت كارست………………………………………………………………………………………………. 164
2 پيش نيازهاي مديريت كارست………………………………………………………………………………… 166 -5
3-5 حساسيت كارست………………………………………………………………………………………………… 168
4-5 مديريت كارست در مناطق كارستي شاهو و سپيدان……………………………………………………. 170
1-4-5 ارزشهاي علمي، فرهنگي و اقتصادي كارست در مناطق مورد بررسي……………………….. 170
1-1-4-5 ارزشهاي علمي…………………………………………………………………………………………….. 170
2-1-4-5 ارزشهاي فرهنگي……………………………………………………………………………………….. 172
3-1-4-5 ارزشهاي اقتصادي………………………………………………………………………………………… 173
2-4 آثار فعاليتهاي انساني در مناطق كارستي شاهو و سپيدان………………………………………….. 178 -5
فصل ششم – نتيجه گيري……………………………………………………………………………………. 188
1 نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………..200

پايان نامه– كشاورزي–خاكشناسي — ارزيابي فرسايش خاک به کمک مدل
هاي وزني در محيط GIS و با استفاده از تصاوير ماهواره اي

پايان نامه–علوم پايه–زمين شناسي–بررسي برخي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي
مهندسي توده‌سنگ‌هاي اطراف تونل‌ها به منظور پهنه‌بندي خطر ورود آب به درون
تونل
220 صفحه 

 

(اسکن شده)