برچسب / آب در معماری

  • فروردین ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

    پروژه معماری شهر کرج

    فهرست مطالب چکیده 5 کلید واژه ها: 6 پیش گفتار 6 فصل یکم 10 بستر نظری طرح 10 نوشتار یکم: 11 در باره اب و معماری ایران 11 1-اب در معماری ایران باستان 11 اناهیتا 13 بیشابور: 15 2-جلوه اب در معماری اسلامی 17 1-2-اب انبار: 18 2-2-یخچالها: 21 3-2.پل: 23 3-حضور اب در فضای […]

    بیشتر