نوشته‌ها

بررسی اشکال مورفولوژی کارست در منطقه گازورخانی(گازرخانی) کرمانشاه- کوهستان شاهو

مقدمه

مورفولوژی(ریخت شناسی) به معنی حضور شبکه ای از حفره ها توسط فرآیند‌های کارست می باشد(پاریسه و همکاران، 2003) با این تعریف‌، مورفولوژی یک ناحیه کارستیک و بدنبال آن شرایط و ویژگی هیدرولیکی آن در دراز مدت تغییر می نماید. مورفولوژی کارست معمولا در سنگهای کربناته مانند سنگ آهک، دولومیت و سنگ مرمر قابل توصیف است به علت انحلال بالا و یا مواد معدنی کربناته (به خصوص کلسیت) در محیط اسیدی آب،مورفولوژی‌مشابه‌ای‌در‌‌سنگهای‌سیلیکاته‌‌‌‌تشکیل‌می‌گرددکه‌‌‌به‌عنوان‌شبه‌کارست‌نامیده‌می‌شود(یانگ، 1988: رای، 1997). واژه کارست به مجموعه ای از پدیده های حاصله از سنگ های آهکی در پوسته و زیر پوسته زمین اطلاق می شود که عمدتا شامل پدیده‌های حاصل از انحلال سنگها است. با تحول یافتن کارست اشکالی با مورفولوژی ویژه نظیر فروچاله (دولین ها)، کارن (لاپیه)، چاهها (جاما)، غارها، پونورها(حفره های بلعنده)،چشمه های متناوب، رودخانه های گمشده، دشت های کارستی و پدیده های متعدد متناوب نمایان می شوند، این اشکال هدایت کننده سفره آبهای زیر زمینی هستند (قهرودی،1390). فروچاله، تشخیصی ترین بیان سطحی از چشم انداز کارست است که به صورت گسترده در سراسر جهان قابل درک است، تقریبا 10-7 درصد سطح زمین به عنوان نواحی کارستی طبقه بندی شده است (فورد و ویلیامز ، 1992). در ادبیات علمی اصطلاحات دولین و فروچاله هر دو در یک مفهوم وسیع استفاده می‌شود که نشان‌دهنده چاله بسته ای است که آب را نگه نمی دارد،واژه دولین عمدتا در ادبیات اروپا استفاده می‌شود که نشان دهنده اشکال مرتبط با کارست است (جنینگس، 1975)‌،( سورو، 2003)، در حالی که فروچاله به طور عمده در ادبیات آمریکای شمالی‌برای تعریف هرگونه حفره بدون در نظر گرفتن منشاء آن استفاده می‌شود‌ ( بک، 1984) تحلیل مورفومتری فروچاله ها از جنبه های مختلف می باشند مانند  : یک فروچاله می تواند یک زهکش طبیعی به زیر زمین یا ورودی یک غار یا ریزشی بشود که به سازه ها آسیب برساند،  فروچاله ارزش زمین شناسی و هیدرولوژیکی دارد و قسمتی از یک سیستم یکپارچه است که از گونه های غیر معمولی گیاهان یا حیوانات پشتیبانی می کند (بینن، 2011) حجم عمده‌ای از منطقه گازورخانی واقع‌ در کوه شاهو که بخشی از زاگرس مرتفع می باشد از سنگ آهک تشکیل شده است، بنابراین مورفولوژی گازورخانی تحت تاثیر فرآیندهای خاص شکل زایی کارست شکل گرفته است. کارست های این منطقه از نوع کارست های عمیق و تکامل یافته بوده و اشکال سطحی و زیر زمینی آن به خوبی توسعه پیدا کرده اند. تا کنون در زمینه مورفولوژی اشکال کارستی در منطقه گازورخانی مطالعه‌ ای انجام نشده است بنابراین این بررسی در نوع خود ضروری، جدید و بدیع می باشد. از میان اشکال کارستی فروچاله‌هاشکال غالب منطقه را تشکیل می دهند،از طرفی فروچاله ها از جمله اشکالی هستند که می توانند با اشکال زیر سطحی کارست مرتبط باشند‌‌ و بیانگر شاخصی از حضور جریان آبها در مناطق کارستی باشند. بنابراین جهت شناخت علمی اشکال زیر سطحی کارست شناسایی بررسی روند تحول، شکل گیری و نوع مورفولوژی اشکال سطحی ضروری به نظر می رسد.

 • فهرست مطالب
 • عنوان………………………………………………………………………………………………………….صفحه
 • فصل اول- مقدمه و هدف…………………………………………………………………………………………..
 • 1-1مقدمه    4
 • 1-2 اهداف    5
 • 1-3 بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق    5
 • 1-4 پرسشهای پژوهش    7
 • 1-5 فرضیات پژوهش    7
 • فصل دوم- کلیات و پیشینه………………………………………………………………………………………….
 • 2-1 نشا‌نه های یک ناحیه کارستیک    7
 • 2-2 نشانه های برون کارست    8
 • 2-3 نشانه های درون کارست    8
 • 2-4 عوامل موءثر در ایجاد پدیده های کارست    9
 • 2-5 نقش عوامل مختلف در پدیده کارستی شدن    10
 • 2-5-1 سنگ شناسی    10
 • 2-5-2 ناهمواری    11
 • 2-5-3اقلیم    12
 • 2-5-4 پوشش گیاهی    12
 • 2-5-5 ساختار زمین شناسی    14
 • 2-5-6 نقش اسیدیته حاصل از CO2    14
 • 2-6 فروچاله و علائم تشکیل آن    15
 • 2-7 انواع فروچاله    16
 • 2-8 مورفولوژی اشکال کارستی    19
 • 2-8-1 مورفولوژی فروچاله    20
 • 2-8-2 تقسیم فروچاله از نظر مورفولوژی    20
 • 2-8-3 جاما(غار عمودی)    23
 • 2-8-4 مورفولوژی درهای خشک و دره های کارستی    24
 • 2-8-5 کانیون و تنگ    25
 • 2-8-6 غارهای افقی    26
 • 2-8-7 لاپیه    27
 • 2-8-8 چشمه های کارستی    27
 • 2-8-9 پونور    29
 • 2-8-10 پولیه    29
 • 2-9 پیشینه    29
 • فصل سوم –  مواد و رو‌ش‌ها………………………………………………………………………………………..
 • 3-1 ویژگی‌های منطقه مطالعاتی    42
 • 3-1-1 سنگ شناسی    42
 • 3-1-2 زمین ساخت    44
 • 3-1-3 شیب    48
 • 3-1-4 اقلیم    49
 • 3-1-5  بارش    49
 • 3-1-6 دما    50
 • 3-2 روش مطالعه    51
 • 3-2-1 جمع‌آوری اطلاعات ، نقشه‌ها ، تهیه داده‌ها    51
 • 3-3 تحلیل آماری    52
 • 3-3-1 رگرسیون لجستیک    52
 • 3-3-2 همبستگی    53
 • 3-3-3 رگرسیون چند گانه    54
 • فصل چهارم- نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………..
 • 4-1  تحلیل آماری ویژگی‌های فروچاله    56
 • 4-2  شناخت عوامل مؤثر بر رخداد فروچاله    62
 • 4-3 طبقه بندی فروچاله با استفاده از تحلیل آماری چند متغیره    66
 • فصل پنجم- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….
 • 5-1 نتیجه گیری    78
 • 5-2 پیشنهادات    79

فرمت این پایان نامه پی دی اف + ورد می باشد- همراه با تصاویر و نقشه با کیفیت متوسط