برچسب / آثارباستانی

  •   خلاصه مبحث اول : تعاريف ميراث فرهنگي 1- ميراث فرهنگي به مفهوم عام: در دستيابي به يك تعريف براي ميراث فرهنگي، لازم است كه معيارهاي مشخصي مورد توجه قرار گيرند.  در اين ارتباط سه معيار اصلي پيشنهاد مي‌شود، شيئيت، قدمت و پيام انساني اين معيارها مي‌توانند ما را به اين مضمون نزديك نمايند كه […]

    بیشتر