برچسب: آزمایش سرمی

مروری بر روشهای ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار کشت سلول Elisa HI PCR

مقدمه: يكي از شاخصه هاي مهم درمان تشخيص صحيح و سريع عامل عفوني مي باشد. هم اكنون علم تشخيص جايگاه رفيعي در علم پزشكي پيدا كرده و ساليانه ميلياردها دلار سرمايه در جهت پيشرفت...