نوشته‌ها

, ,

پروژه میز هیدرولیکی و کاربرد آن

جزوه حاضر جهت استفاده دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران و مکانيک تهيه شده است در اين جزوه 8 آزمايش مهم که در اکثر دانشگاهها تدريس مي شود بيان گرديده  است و هر آزمايش در يک فصل جداگانه آمده است در اين مجموعه ضمن آشنا ساختن دانشجويان با دستگاه مورد آزمايش و روش انجام آزمايش ، بصورت خلاصه در مورد تئوري مربوط به آزمايشات توضيحاتي ارائه شده است هم چنين ضمن بيان اهداف آزمايش ، موارد ارائه نتايج که به صورت جداول يا نمودارها است و مي بايست توسط دانشجويان تکميل شود ذکر گرديده است. بطور کلي جهت فراگيري و درک عميق از موضوعات پيچيده علمي ، نمي توان فقط از طريق مطالعه و با شنيدن مطالب به اين هدف رسيد بلکه مي بايست با انجام آزمايشات و از روش هاي تجربي ، پديده هاي مختلف را مشاهده و مورد تجزيه و تحليل قرار داد دانشجويان با انجام آزمايشات ، ضمن آشنا شدن با وسايل مختلف و روشهاي مختلف اندازه گيري با تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي آزمايشگاهي ، به شناخت و درک عميق مطالب خواهند رسيد.
توصيه مي شود دانشجويان قبل از انجام هر آزمايش ، ضمن مطالعه مطالب مربوط به آن آزمايش و انديشيدن به مطالب تئوري آن ، در حين آزمايش با قسمتها و جزئيات مختلف دستگاه و همچنين روش انجام آزمايشات آشنا گردند.پس از انجام آزمايشات ضمن درج داده ها و يافته هاي آزمايشگاهي در جداول ، با انجام محاسبات لازم و با ارائه نمودارها و رسم منحني ها به شرح و بسط مشاهدات پرداخته و با روشهاي مختلف محاسباتي به تجزيه و تحليل نتايج و بدست آوردن روابط اقدام نمود پس از اين مرحله با تنظيم گزارش آزمايشگاهي و با رعايت روشهاي صحيح و استاندارد نتايج کار را ارائه نمود .
اجزاء تشکيل دهنده ميز هيدروليکي
هدف از طرح ميز هيدروليکي ، فراهم نمودن وسيله اي براي انجام يک سري آزمايشات ساده در مکانيک سيالات و هيدروليک مي باشد شکل (1) تصويري از يک ميز هيدروليکي را نشان مي دهد.
فهرست مطالب
فصل اول : آشنايي با ميز هيدروليکي 3
فصل دوم : جريان عبوري از ونتوري متر 9
فصل سوم : جريان عبوري از اوريفيس 17
فصل چهارم: برخورد جت 24
فصل پنجم : وسايل اندازه گيري شدت جريان 31
فصل ششم : جريان عبوري از سرريزها 45
فصل هفتم : افت انرژي در شبکه ها 53
فصل هشتم : جريان هاي گردابي (ورتکس) 68
فصل نهم : آزمايش مرکز فشار 82
90 صفحه