برچسب: آزمونهاي ارزيابي افسردگي

هنجار يابي آزمون افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي دانش آموزان دختر و پسر

  هنجار يابي آزمون افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي  دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ83 مقدمه  : بدون شك نيروي انساني از مهم ترين سرمايه‌هاي ...