برچسب / آزمونهای دو نمونه ای

  • آماره آزمون: فرض مقابل: ناحيه رد در سطح معني داري  : برمنظورمقايسه دربرنامه جهت آموزش كارگران صنعتي براي انجام كاري تخصصي 20كارگردرآزمايش شركت داده مي‌شوند. از بين آنهابه طورتصادفي 10نفر را براي آموزش به وسيله روش 1و10نفر بقيه را با روش 2 آموزش مي‌دهند. بعدازتكميل دورة آموزش همه كارگران درمعرض يك آزمون زمان و حركت […]

    بیشتر