برچسب / آزمون اختلال روان

  • چكيده تحقيق حاضر شيوع اختلالات رواني بين جانبازان و افراد عادي را بيان مي كند هدف از انجام اين تحقيق مقايسه اختلالات رواني در جانبازان و افراد عادي است . سئوالهايي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته عبارتند از 1 ـ آيا ميزان افسردگي در جانبازان در سطح بالايي قرار دارد . 2 […]

    بیشتر