برچسب: آزمون اختلال روان

بررسي شيوع اختلالهای روانی در جانبازان

چكيده تحقيق حاضر شيوع اختلالات رواني بين جانبازان و افراد عادي را بيان مي كند هدف از انجام اين تحقيق مقايسه اختلالات رواني در جانبازان و افراد عادي است . سئوالهايي كه در اين...