برچسب: آزمون بهداشت روانی

بررسي بهداشت روانی بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران در تابستان 85

فصل اول كليات پژوهش مقدمه: بدون شك سلامت افراد جامعه اهميت بسزايي دارد. جوامع انساني بدون حفظ سلامت و رعايت بهداشت نمي توانند بقا و استمرار خود را حفظ كنند. بيماري و ناتواني، روابط...