دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

ابزارتحقيق      در اين تحقيق از پرسشنامه سبک اسنادي کودکان  (CASQ) اين پرسشنامه توسط پيترسون وسگنمين (1984)تدوين شده است استفاده شده است .   اين پرسشنامه داراي دوموقعيت مثبت ومنفي است . در موقعيت هاي مثبت رويدادهاي خوشايند ودر موقعيت […]

9000تومان توضیحات بیشتر