برچسب / آزمون سبک اسنادی

  • ابزارتحقيق      در اين تحقيق از پرسشنامه سبک اسنادي کودکان  (CASQ) اين پرسشنامه توسط پيترسون وسگنمين (1984)تدوين شده است استفاده شده است .   اين پرسشنامه داراي دوموقعيت مثبت ومنفي است . در موقعيت هاي مثبت رويدادهاي خوشايند ودر موقعيت هاي منفي رويدادهاي ناخوشايند ترسيم شده اند.    بعلاوه هر موقعيت داراي سه بعد اسنادي […]

    بیشتر