برچسب: آزمون سبک اسنادی

سبک اسنادی کودک عادي وکودک عقب مانده ذهنی +پرسشنامه

ابزارتحقيق      در اين تحقيق از پرسشنامه سبک اسنادي کودکان  (CASQ) اين پرسشنامه توسط پيترسون وسگنمين (1984)تدوين شده است استفاده شده است .   اين پرسشنامه داراي دوموقعيت مثبت ومنفي است . در موقعيت...