برچسب / آزمون سلطه پذیری زنان

  • فرضيه پژوهش ميزان سلطه گري در زنان شاغل نسبت به زنان غير شاغل بيشتر است . تعريف متغير ويژگيهايي كه پژوهشگران مشاهده و اندازه گيري مي كنند متغير ناميده مي شود . واژه متغير به ويژگي اطلاق مي شود كه بيش از يك ارزش به آن اختصاص داده مي شود و تغييرات را از فردي […]

    بیشتر