برچسب: آزمون شخصیتی مینه سوتا

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سرد مزاج با آزمون MMPI+ پرسشنامه

چكيده تحقيق: در اين تحقيق به بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI پرداخته شد و پس از اينكه دو گروه 85 نفري نمونه هاي تحقيق، زنان سردمزاج و زنان عادي گزينش...