نوشته‌ها

تحقیق بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ

پایان نامه بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ مشتمل بر 121 صفحه کامل و ویژه دانشجویان رشته محیط زیست می باشد

چکیده
در این تحقیق ابتدا یک اشاره کلی به ساختار طبیعی و اکولوژیکی بخش زارچ شده و بصورت ساختار اجتماعی و اقتصادی بخش زارچ مورد بررسی قرار گرفته است.
در قسمت بعدی تعریف فضای سبز و انواع و هم چنین عملکردهای فضای سبز که مهمترین آن عملکرد زیست محیطی می باشد که در تعدیل دما. افزایش رطوبت نسبی. تلطیف هوا و جذب گرد و غبار نقش مؤثری دارد و هم چنین به مبلمان فضای سبز شهری و تاریخچه فضای سبز و پارکها اشاره شده است.
در فصل بعدی به بررسی بخش زارچ پرداخته شده است که بخشی زارچ دارای 8 پارک شهری است که مساحت مجموع آن 7/4 هکتار است که سرانه پارکها 7/4 متر مربع می باشد.
فضای سبز میادین که برابر 21500 متر مربع است که سرانه آن 3/1 متر مربع برای هر نفر است و فضای سبز معابر که 12 هکتار است و سرانه آن 8 متر مربع برای هر نفر می باشد. فضای سبز باغها ی زارچ 2050 هکتار است که سرانه آن 135 متر مربع برای هر نفر می باشد.
که در مجموع کل مساحت فضای سبز زارچ 7/49 هکتار است که سرانه فضای سبز در بخش زارچ 7/49 متر مربع برای هر نفر است که در این زمینه کمبود فضای سبز نداریم.
هم چنین در این فصل به مقایسه استانداردهای فضای سبز و موقعیت آن در بخش زارچ پرداخته شده است و به انواع گونه های گیاهی بخش زارچ و چگونگی گسترش فضای سبز در بخش زارچ بررسی شده است. که گونه های گیاهی غالب در بخش زارچ نارون، کاج، سروخمرهای، توت و انار است که با اقلیم گرم و خشک و بافت شني خاك زارچ سازگار است و در پایان موانع و مشکلاتی که برای افزایش فضای سبز در زارچ وجود دارد ذکر شده که عبارتند از:
1) کمبود آب
2) کمبود نیروی متخصص و کارشناس در زمینه فضای سبز
3) مناسب نبودن خاک زراعی
4) پایین بودن فرهنگ مردم در نگهداری از فضای سبز و مبلمان فضای سبز
و پیشنهاداتی برای افزایش بهبود فضای سبز و بخش زارچ شده است که عبارتند از :
1- افزایش نیروی متخصص و با تجربه در امور فضای سبز بخش زارچ
2- توجه به مبلمان روشنایی.وسایل بازی کودکان
3- استفاده از گونه های گیاهی زیبا و سازگار با اقلیم منطقه و …..

 • فهرست
 • چکیده 7
  مقدمه 10
  فصل اول 12
  طرح تحقیق 12
  1-1 معرفی موضوع و بیان ابعاد آن 12
  6-1 پیشینۀ تحقیق 16
  فصل دوم 21
  خلاصه ای بر شرایط جغرافیایی زارچ 21
  بخش (1) ویژگیهای طبیعی بخش زارچ 22
  1-1-2 موقع جغرافیایی، حدود، وسعت 22
  2-1-2 خلاصه ای بر زمین شناسی و توپوگرافی منطقه 24
  – از نظر زلزله و تکتونیک (آسیب شناسی): 25
  3-4-1-2 باد و طوفانهای فصلی 28
  6-1-2 پوشش گیاهی: 31
  8-1-2 جمع بندی و بیان نهایی وضعیت طبیعی منطقه 33
  بخش دوم 34
  بخش 2: ویژگی های انسانی شهر زارچ 34
  وجه تسمیه و پیشینه تاریخی زارچ 34
  تراکم نسبی: 36
  رشد سالانه: 37
  جدول شماره1ـ نرخ رشد جمعیت بخش زارچ از سال 80 ـ 55 38
  4-2-2 بعد خانوار زارچ 38
  3-2-2 ترکیب سنی 41
  گروههای جمعیتی زارچ در سال 85 42
  جدول شماره 4ـ جدول مربوط به گروههای سنی جمعیت زارچ 85 43
  8-2-2 مهاجرت ها 45
  بخش 3 ) اوضاع اقتصادی شهر زارچ 46
  مهمترین مشکلات کشاورزی بخش زارچ 48
  6-3-2 صنایع دستی 53
  8-3-2 اشتغال و بیکاری 54
  مرکز آمار سرشماری نفر سر و مسکن 55
  فصل سوم 57
  مفهوم و مبانی فضای سبز و سابقه آن در ایران 57
  1-3 فضای سبز و مفهوم علمی آن 57
  2-3 انواع فضای سبز 60
  اهمیت و نقش فضای سبز از بعد شهرسازی 63
  5-3 عملکردهای فضای سبز در زندگی شهری 66
  7-3 اثرات فضای سبز در شهرها 71
  8-3 ویژگی های انسانی مؤثر در طراحی فضای سبز شهری 72
  فصل چهارم 79
  بررسی فضای سبز در بخش زارچ 79
  4-1-2 تعریف پارک شهری و انواع آن 84
  4-1-3-1 پارکهای زارچ 86
  پارك اله آباد زارچ 90
  پارك امام حسين 90
  4-1-4- فضاي سبز ميادين 90
  جدول شماره 6 آمار فضای سبز میادین زارچ در سال 1385 92
  تصوير شماره 2 : ميادين زارچ 93
  4-1-5 فضای سبز معابر و خیابانها 94
  جدول شماره 7 آمار فضای سبز خیابانها و بلوارهای زارچ در سال 86 (شهرداری زارچ) 95
  تصوير شماره 3 : فضاي معابر و خيابانهاي زارچ 96
  فضاي سبز معابر شهرك صنعتي ولي عصر 98
  4-1-6-4 فضای سبز باغها، موقعیت و سرانۀ آن در زارچ 98
  جدول شماره 8 استانداردهای پیشنهادی برای انواع فضاهای باز و تفریحی در سطح کشور 107
  3-4 انواع گونه های گیاهی بکاررفته در بخش زارچ 108
  گلهای زارچ: 111
  فصل پنجم 113
  آزمون فرضیات و نتایج آن 113
  1-5 تجزیه و تحلیل فرضیه ها 113
  منابع و مآخذ119