برچسب: آزمون فرضیات

تحقیق بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ

پایان نامه بررسی وصفیت فضای سبز شهری بخش زارچ مشتمل بر 121 صفحه کامل و ویژه دانشجویان رشته محیط زیست می باشد چکیده در این تحقیق ابتدا یک اشاره کلی به ساختار طبیعی و...