نوشته‌ها

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج+پرسشنامه

+ آزمون مدد كاغذي چند گزينه اي سنجش خلاقيت (MPPT)

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج انجام شده است.

جامعه پژوهش عبارت است از كليه دانش آموزان سال پنجم ابتدايي در شهرستان كرج كه از بين آنها 100 آزمودني با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد.

ابزار اندازه گيري در اين تحقيق عبارت است از آزمون مداد كاغذي چند جوابي براي سنجش خلاقيت (MPPT ) و همين طور براي سنجش عملكرد تحصيلي آزمودنيها ازمعدل نيم سال گذشته آنها استفاده شد كه پس از جمع آوري داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون به تحليل داده ها پرداخته شد كه ضريب همبستگي (%29r= )به دست آمد و معلوم شد كه بين خلاقيت و پيشرفت تحصيلي آزمودنيها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

خلاصه تحقيق:

هدف از تحقيق:بها دادن به ذهنهاي خلاق و آگاهي دادن به جامعه دربارة اين استعدادها و چگونگي برخورد با آنها و راههاي رشد و پرورش خلاقيت آنها و مشخص كردن رابطه خلاقيت پيشرفت تحصيلي بود.

گفته شد كه خلاقيت فرآيندي است مشتمل بر حساسيت به مسائل،كمبود ها،تنگناها و ناهماهنگي كه در پي تشخيص اين مشكلات و كمبودها به وجود مي آيد و به دنبال آن جستجو براي يافتن راه حل هايي جهت دفع آن مشكلات مي باشد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان نيز همان موفقيت تحصيلي آنها در دروس مختلف آنها مي باشد.همين طور مشخص شد كه هوش و خلاقيت دو عامل فكري جداگانه مي باشند و تفكر همگرا يا تفكري كه منجر به راه حل درست واحدي مي باشد كه براساس واقعيتهاي ارائه شده قابل كشف است مربوط به هوش و تفكر واگرا يا تفكري كه در جهات مختلف سير مي كند و كمتر تحت انقياد واقعيتهاي ارائه شد قرار مي گيرد و منجر به راه حل هاي گوناگون مي شود مربوط به خلاقيت مي باشد خلاقيت داراي مراحلي مي باشد كه شامل آماده سازي يا شناسايي و جمع آوري حقايق،دوره نهفتگي يا سازمان بندي اطلاعات بصورت ناخودآگاه، اشراق يا پديده آها يا دريافتن راه حل مسأله به طور ناگهاني،اثبات يا سنجش مراحل قبل مي باشد و برنامه ريزي آموزشي بيشتري روي مرحله آماده سازي و اثبات تأثير دارد و كمتر روي مرحلة نهفتگي و اشراق تأثير دارد.

همين طور عواملي ديگر مانند انگيزش،خويشتن پذيري و نقش اطلاعات در خلاقيت تأثير دارند.

در واقع اطلاعات ماده خام خلاقيت مي باشند و انگيزش و نيروي محرك نيز به كار اندازندة خلاقيت در انسان مي باشد و خويشتن پذيري نيز صفتي است كه منجر به خلاقيت در افراد مي گردد.

همين طور براي افراد خلاق يك سري ويژگيها ذكر شد از جمله كنجكاوي،پشتكار،نياز به استقلال و شك گرايي،بازيگوشي فكري،اعتماد به نفس،آگاهي،شوخ طبعي و… و براي پرورش خلاقيت در كودكان و نيز پيشنهادهايي ارائه گرديد از جمله احترام گذاشتن به سئوالات عادي و غيرعادي كودكان به سئوالات كودك بايد طوري جواب داد كه كودك را به سؤالات تازه هدايت كند،نشان دادن به كودكان كه عقايد آنها با ارزش است و احترام گذاشتن به عقايد آنها و تدارك ديدن فرصتهاي مناسب براي يادگيري مبتكرانه و قدرداني از اين نوع يادگيري ها،همين طور گاهي اوقات لازم نيست كه يادگيري كودكان را هميشه مورد ارزشيابي قرارداد چرا كه به قول راجرز ارزشيابي در انسان احتياج به دفاع را بر مي انگيزد و اين كار جلوي خلاقيت رامي گيرد،تكميل كردن اشياء و امور ناكامل توسط كودكان مشاهده اشياء از نزديك و دستكاري كردن آنها و پرورش كنجكاوي و خلاقيت آنها واحترام به تخيلات كودكان كه مي توانند منجر به خلاقيت در كودكان گردد…..

70 صفحه