برچسب: آسنکرون

سالن رنگ خودرو وتجهيزات مكانيكي آن و مطالبی در رابطه با اینورتور

تشكر و قدر داني: حمد و سباس عالم بي مثال را كه  توفيق به انجام  رساندن  دوره كار اموزي را ارزاني داشت . بدين وسيله از كليه اساتيد محترم، دوستان گرامي خصوصا جناب اقاي...