برچسب / آسنکرون

  • تشكر و قدر داني: حمد و سباس عالم بي مثال را كه  توفيق به انجام  رساندن  دوره كار اموزي را ارزاني داشت . بدين وسيله از كليه اساتيد محترم، دوستان گرامي خصوصا جناب اقاي مهندس هوشمند كه زحمت راهنمايي اينجانب را بر عهده داشتند و جناب اقاي مهندس فرامرز قجاوند كه زحمت مشاوره و اموزش […]

    بیشتر