برچسب: آسیب زیست محیطی نفت

آسیب های زیست محیطی و توسعه ای مناطق نفت خیز

فصل اول: جغرافياي طبيعي و اقتصادي مناطقخليج فارس و درياي عمان(موقعيت جغرافيايي و شرايط زيست) خليج فارس درياي حاشيه اي (Marginal sea) و نيمه بسته اي (semi-enclosed) است كه در اثر تأثير متقابل قاره...