برچسب: آشکارسازی اطلاعات محرمانه

آشكارسازي كور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاوير JPEG

  چکيده: هدف از اين مقاله، ارائه آشكارساز كوري براي تشخيص تصاوير JPEG حاوي پيام محرمانه (تصوير آلوده) از تصاوير بدون پيام محرمانه (تصوير پاك) است. اين آشكارساز با استفاده از دسته بندي كننده...