برچسب / آلاينده

  • موضوع:کاربرد نانو در صنعت آب صفحه:9 قیمت:2000 تومان خلاصه استفاده از فناوريهاي نوين به خصوص فناوري نانو در راستاي كاهش اثرات سوء آلودگيهاي زيست محيطي، بعنوان يكي ازراهكارهاي مديريتي مطرح مي باشد. يكي از مواردي كه اين فناوري كاربرد خود را متبلور مي نمايد در ارتباط با منابع آب مي باشد كه در نظر گرفتن […]

    بیشتر