برچسب / آمار جهانگردی

  • اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲ - admin

    صنعت مسافرت و جهانگردی

    فهرست فصل اول: تعاریف و مفاهيم جهانگردي 8 تعریف« مسافرت و جهانگردي » 9 نياز به ارائه تعریفي از واژگان فني 9 تعریف جهانگردي 11 تعاریف 12 شکل و نوع مسافرت 13 مسافرت‌هاي منطقه‌اي 15 گردشگری درون مرزي يا برون مرزي 15 فصل سوم: اجزاي تشکيل دهندة صنعت مسافرت 27 حمل و نقل ساختار‌هاي زيربنايي […]

    بیشتر