برچسب: آمبروترمیک

مطالعه فلورستیک فيتوسوسيولوژيك مراتع مناطق ديزباد بالا

  مطالعه فلورستيك، فيتوسوسيولوژيك مراتع  مناطق ديزباد بالا، درخت  جوزو عطائيه در شهرستان نيشابور و معرفي گياهان دارويي، معطر، مرتعي ونادر منطقه   چکيده در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع...