برچسب / آموزشگاه زبان با سی شارپ

  •   فهرست مطالب چکیده 5 مقدمه 7 هدف سیستم جاری 7 زبان تحلیل سیستم 7 تاریخچة UML 8 ویژگیهای UML 11 فصل اول: Use Case Diagrams 14 1-1- Use case چیست؟ 15 1-2- Actor چیست؟ 16 1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16 1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16 1-5- شناسائی Actor های […]

    بیشتر