برچسب: آموزشگاه ساخت گل چینی

پروژه کارآفرینی آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني

 پروژه کارآفرینی آموزشـگاه ساخت گلهاي چيني با ظرفيت پذيرش 600 هنر آموز در سال     مقــدمه :     عدم توجه كافي به مبحث آموزش هنر و كار دستي در نظام آموزشي كشور از يك سو...