نوشته‌ها

دانلود طرح توجیهی تعمیرات موبایل

تشريح طرح :
طرح حاضر عبارت است از احداث يك واحد خدمات رايانه اي،خدمات و تعمير موبايل و همچنين خدمات برق صنعتي . عمليات اجرايي طرح شامل خريد تجهيزات فني و لوازم اداري و رفاهي (به شرح جدول شماره 4 و 5 )است كه با احتساب هزينه هاي مقدماتي و سرمايه در گردش مجموع سرمايه گذاري مورد نياز طرح بالغ بر 861240 هزار ريال سرمايه گ ذاري پيش بيني و برآورد شده است كه سرمايه گذاري مورد نياز از محل تسهيلات بانكي و سرمايه شخصي اعضا تعاوني تامين خواهد شد . هزينه هاي جاري طرح بالغ بر 468911 هزار ريال به شرح جدول شماره 8 پيش بيني و برآورد شده است . آمد ساليانه طرح از محل خدمات رايانه، خدمات تع مير و نگهداري انواع موبايل و همچنين خدمات برق صنعتي بالغ بر 750 ميليون ريال به شرح جدول شماره 13 پيش بيني شده است.

شاخصهای اقتصادی:
• نرخ بازده سرمايه گذاری
• نقطه سر به سر
• دوره برگشت سرمايه

سرمايه گذاری ثابت طرح
١- تجهيزات فنی
برآورد هزينه تجهيزات فنی طرح بالغ بر ۶٨٠۴٠٠ هزار ريال  پيش بينی شده است.

فهرست

لوازم اداری و فنی

هزینه مقدماتی و قبل از احداث

سرمایه جاری

هزینه در گردش

حقوق و دستمزد

سوخت و انرژی

تعمیرات

استهلاک

درآمد سالیانه

و……..

13 صفحه