برچسب / آموزش طراحی سایت

  • هدف : هدف این سیستم مشتمل بر مجموعه دستورات و راهنمائی های لازم برای کاربا سیستم است که درجهت شرح فرآیند یا فرآیندهائی که تحت پوشش نرم افزار می باشند و آنجه که نرم افزار برای پشتیبانی از این فرآیندها انجام میدهد و کاربر برای بهره برداری از نرم اقزار به آن احتیااج دارد با […]

    بیشتر
  • در این وب سایت به ارایه اطلاعاتی در مورد انواع پرندگان پرداخته شده است. پرنده به جانورانی که بدنی پوشیده از پر دارند و خونگرم می‌باشند گفته می‌شود. بیشتر پرندگان توانایی پرواز دارند. در رده‌بندی جانوران پرندگان از مهره‌داران به‌شمار می‌روند. پرندگان مهره‌دارانی هستند خونگرم با پوشش پر و تخمگذار در این موجودات زایده‌های حرکتی […]

    بیشتر