نوشته‌ها

کتاب آموزش کاربرد کارآفرینی

ارزيابي ويژگيهاي فردي
دستورالعمل : ل اين آزمون خودشناسي به شما كمك مي كند تا خصوصيات فردي خود را با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان مورد مقايسه قرار دهيد . در ذيل پاسخي كه فكر مي كنيد در مورد شما صدق مي كند علامت بزنيد و سعي كنيد در پاسخ به پرسشها صداقت داشته باشيد . از آنجا كه هيچيك از پاسخها غلط نيستند، كسي به شما بابت پاسخهايتان امتياز نخواهد داد…..

كارآفريني چه تأثيري بر سبك زندگي افراد دارد؟
ارزشهاي شما اصولي هستند كه شما را در مسير زند گي هدايت مي كنند . به عبارت ديگر، ارزشها سبك زندگي انسانها را شكل مي دهند . از طرفي داشتن يك كسب و كار كوچك سبك زندگي خاصي را مي طلبد كه ممكن است با ارزشهاي شما تضاد داشته باشد . تضاد بين ارزشها زماني اتفاق مي افتد كه شما كاري را انجام دهيد كه به درستي آن اعتقاد نداريد….

نمايشگاه بازارهاي بين المللي
دستورالعمل: نقشه يك نمايشگاه را ترسيم كنيد و در آن نيازهاي باز ار و مسائل فرهنگي را كه توليدكنندگان كشور شما براي صادر كردن كالاها و خدمات به كشورهاي ديگر بايد در نظر بگيرند، به نمايش بگذاريد . سعي كنيد فقط روي يك كشور تمركز داشته باشيد و تفاوتهاي اصلي آن را با كشور خودتان از نظر زبان، لباس، آداب و رسوم، مذهب، نقش زنان و غيره بررسي كنيد . سپس نقشه خود را در قالب گروههاي كوچك اجرا كنيد و در نهايت نمايشگاهي را در مدرسه يا دانشگاه برپا نماييد….

 

بخش اول
آيا من مي توانم كارآفرين شوم؟ ……………………………………………………………………………….. ١
چكيده مطالب …………………………………………………………………………………………………. ٢
در مورد خودتان چه مي دانيد؟ …………………………………………………………………………. ٢
پروفايل فردي ١- ارزيابي ويژگيهاي فردي …………………………………………… ٣
در مورد كارآفريني چه مي دانيم؟ ………………………………………………….. ۵
شما از چه جهت به كارآفرينان شباهت داريد؟ ………………… ۷
پروفايل فردي ٢- خصوصيات: داراييها و پتانسيلها……………………………………… ۷
كارآفريني چه تأثيري بر سبك زندگي افراد دارد؟ ………………………………………….. ۷
چه نوع سبك زندگي را مي پسنديد؟ ………………………………………………. ۸
پروفايل فردي ٣- اولويت بندي سبكهاي زندگي ……………………………………………………… ۱۰
آيا اولويتهاي شما با كارآفريني سازگاري دارند؟ ……………………………………………….. ۱۱
برنامه ريزي جهت داشتن يك شغل كارآفرينانه چه مزيتي براي شما خواهد داشت…………………………….. ۱۲
آيا مي دانيد؟…………………………………………………………………………………… ۱۳
آيا شناخت شما نسبت به خودتان بيشتر شده است؟ …………………. ۱۴
فعاليتها ………………………………………………………………………………….. ۱۴
داستانهاي موفقيت……………………………………………………………………. ۲٤
فكر كنيد ………………………………………………………….. ٣٣
بخش دوم
من چه استعدادها، علائق، مهارتها، بينش و تجربياتي دارم؟ …………………….. ۳٤
چكيده مطالب ……………………………………………………………………………. ۳۵
تجربه چيست؟ …………………………………………………………………………. ۳۵
Ô— K# — T È) ú Ã$— K V Ad%5$Æ # — Q {# — K N # AÊá$
T”$ëè…
شما از چه استعدادهايي برخوردار هستيد؟ ……………………………… ۳۶
پروفايل فردي ٤- تجربه و استعدادها ………………………………………………….. ۳۹
پروفايل فردي ٥- كاربرگ استعدادها ………………………………………. ۴۰
علائق شما كدامند؟ ……………………………………………………………. ۴۱
پروفايل فردي ٦- تجربه – علاقه …………………………………………………. ۴۲
پروفايل فردي ٧- گروه بندي علائق بر مبناي شباهتها ………………………….. ۴۳
چه دانشي براي كارآفرين اهميت دارد؟ ……………………………………….. ۴۴
علائق ……………………………….. ۴۵
من به عنوان يك كارآفرين به چه مهارتهايي نياز دارم؟ …………………………………….. ۴۵
پروفايل فردي ٨- تجربيات مهارتها را مي سازند …………………………………… ۴۸
چگونه كارآفرينان كارشناس مي شوند؟……………………………………………. ۵۰
آيا در شغل خود كارشناس خواهيد بود؟ ………………………………………….. ۵۰
فعاليتها ………………………………………………………………………. ۵۱
داستانهاي موفقيت………………………………………… ۶۱
فكر كنيد ………………………………………… ٧٠
بخش سوم
من چه نوع كسب و كاري را مي توانم راه اندازي كنم؟………………… ٧١
چكيده مطالب ……………………………………………… ٧٢
ايده كسب و كار چيست؟ ……………………………………………….. ٧٢
چگونه مي توان به ايده كسب و كار دست يافت؟……………………………………….. ٧٢
آيا ايده اي براي كسب و كار به ذهن شما مي رسد؟………………………………………… ٧٥
پروفايل فردي ۹- كسب و كاري بر مبناي تجربيات فني و حرفه اي شما……………………. ٧٧
چگونه علايق، مهارتها و سرگرمي ها به ايده كسب و كار بدل مي شوند؟…………………… ٧٩
پروفايل فردي ۱۰ – كسب و كار بر اساس علايق، تجربيات، سرگرميها…………………………………. ٨٠
فكر مي كنيد شغل شما در آينده چه خواهد بود؟ ……………………………………….. ٨٠
پروفايل فردي ۱۱ – كسب و كار من……………………………. ٨١
چرا بايد در مورد اجتماع معلومات داشته باشيم؟…………………………………. ٨٢
فاصله مشتري تا بازار چقدر است؟ …………………………………………………. ٨٢
چرا بايد در مورد مردم اطلاعات داشته باشيم؟ ………………………………… ٨٢
چرا بايد از وضعيت رقابتي مطلع باشيم؟ ……………………………………. ٨٣
Ô— K# — T È) ú Ã$— K V Ad%5$Æ # — Q {# — K N # AÊá$
T”$ëè…
چرا بايد از تغييرات جامعه مطلع باشيم؟……………………. ٨٤
پروفايل فردي ۱۲ – تغييرات منطقه بازار ………………………………..87
چه نوع كسب و كاري را ممكن است در آينده شروع كنيد؟……………………….. ٨٨
فعاليتها…………………………………………………………………… ٨٩
داستانهاي موفقيت……………………………………………….. ٩٩
فكر كنيد……………………………………………….. ١٠٧
بخش چهارم
چگونه مي توانم يك كسب و كار جديد راه اندازي كنم؟………………………….. ١٠٨
چكيده مطالب …………………………………………………… ١٠٩
خطر از ديدگاه كارآفرينان ………………………………… ١٠٩
آيا كارآفرين شدن خطرات زيادي در پي دارد؟ …………………………………. ١١٠
چرا براي تصميم گيري نگران هستيد؟ ……………………………….. ١١١
چگونه تصميم گيري كنيم؟ ………………………………………………… ١١٢
پروفايل فردي ١٣ – مراحل تصميم گيري شغلي……………………………………… ١١٤
چگونه مي توانيم به اهداف خود برسيم؟ ……………………………. ١١٥
پروفايل فردي ١٤ – تعيين اهداف فردي …………………………………… ١١٧
چرا بايد يافتن منابع را آغاز كنيم؟ ………………. ١١٩
چه نوع منابعي مورد نياز است؟ ………………. ١١٩
رابط ها چه كساني هستند؟ ……………………………….. ١٢٠
پروفايل فردي ١٥ – فهرست منابع و رابط ها …………………….. ١٢٣
براي آماده شدن چه بايد كرد؟ ……………………….. ١٢٤
كارآفرين براي دريافت كمك به كجا بايد مراجعه كند؟ …………………………. ١٢٤
فعاليتها………………………………………….. ١٢٤
داستانهاي موفقيت…………………………….. ١٣٥
فكر كنيد…………………………………… ١٤٤
پاسخهاي كارآفرينان……………………….150

 

153 صفحه