برچسب: آموزش کارآفرینی

کتاب آموزش کاربرد کارآفرینی

ارزيابي ويژگيهاي فردي دستورالعمل : ل اين آزمون خودشناسي به شما كمك مي كند تا خصوصيات فردي خود را با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان مورد مقايسه قرار دهيد . در ذيل پاسخي كه فكر مي...