نوشته‌ها

پروژه آنـاتـومـی ابـدومـن (کالبد شناسی شکم)

پيشگفتار
آغاز و اساس دين شناخت خالق است . و كمال معرفت خدا گرويدن به او و يگانه و بيهمتا دانستن او است . و كمال توحيد انجام عمل خالص فقط براي رضاي اوست . هر علمي كه نتيجه اش شناخت خالق و معرفت به عظمت بي نهايت خداوند نباشد علم حقيقي نيست . علوم حقيقي علومي هستند كه يا بطور مستقيم به شناخت هستي بخش منجر مي شوند و صاحب آن علم را عالم نامند . همانند علوم اسلامي و ديني و قراني . و يا بطور غير مستقيم وجود خالق را اثبات كرده و به شناخت خالق مي رسند . و اين نوع علوم را فضل گويند و صاحب آن را فاضل نامند . همانند علوم طبيعي و دانشگاهي . اما غير از اين دو علوم مادي ديگري كه مفيد فرد و جامعه نيست و نهايتاً در جهت منافع فردي و سودجويي و گمراهي بشر است اصولاً علوم حقيقي نيستند . همانند شعبده بازي و سحر و جادو و آنچه موجب لهو و لعب و لغويات است . و انسان را از تكامل و تقرب به خدا دور ميسازد .
هدف نهايي از خلقت انسان پس از معرفت به وجود و قدرت لايزال الهي و درك الطاف و رحمت خداوند مهربان با عبوديت آفريدگار است . عبادت آگاهانه همان معرفت به عظمت مقام هستي بخش و فراگيري دستورات والا و رستگار كننده حضرت حق و تمسك ايماني و شكر حق به همراه عمل صالح و مورد رضاي باري تعالي مي باشد . و با اين آگاهي و عمل صالح انسان به كمال مي رسد .
ادارك اهميت نفخة روح الهي در سرشت بشر و مقدس شمردن و مراقبت از آن از مسئوليت هاي انسان كامل است . شناخت بدن و روح انسان چنانچه از ژرفاي وجود باشد ، مي تواند انسان را به سوي معرفت وجود خالق گيتي سوق دهد . حفظ امانت ها و وديعه هاي مقدس خداوند در وجود خود از وظايف انسان برتر است . و انسان برتر شدن خود از جمله اهداف خلقت بشر است . تا زمانيكه نهايتاً تمام هستي او به هستي بخش عالم امكان بازگشت نمايد . ‍« اِنّا لله وُ اِنّا اِلَيهِ راجِعوْن»
خدا كند علم را براي كميت ها و شهرت ها و مقامات فاني و دنياي داني و برتري جوييهاي حيواني نياموزيم . بلكه تلاشمان آن باشد كه علم را براي خشنودي او بجوئيم . و هدفمان فقط خور و خواب و راحتي خودمان نباشد . بلكه به ديگران هم بينديشيم و دستگير آنها باشيم . و به جرأت مي توان اقرار كرد كه بشر به نسبتي كه به ديگران ميانديشد و در راه آزادي انسانهاي ديگر از يوغ فقر و ظلم و جهل و گمراهي ها مي كوشد انسان است . و اين نوع تفكر و تلاش توفيق الهي را مي طلبد . كه همگي خواستار آنيم .  باشد كه در فراز و نشيب زمانه جايگاه حقيقي خود را بشناسيم و به پويندگي خود ايمان آوريم و از كتاب خدا و الگوهاي چهارده گانه بي همتا هماره الگو برداري كنيم . چرا كه رستگاري نهايي از صراط مستقيم آن جاودانگان مي گذرد .
آناتومی شكم
حدود شكم
شكم يا ابدومن بخشي از تنه در زير ديافراگم مي باشد كه تا مدخل لگن امتداد دارد .
– جدار فوقاني شكم سطح تحتاني عضله ديافراگم يا حجاب حاجز مي باشد .
– حد تحتاني شكم سطح قراردادي است كه از مدخل لگن عبور مي نمايد .
– مدخل لگن : از عقب به جلو شامل اولين مهره ساكرال (خاجي) (1S) كه به آن پرومونتوريوم يا دماغه گويند و بالهاي ساكروم كه زائده عرضي آن هستند و مفصل ساكروايلياك (خاجي لگني) دو طرف ، خط قوسي و خط شانه اي كه اين دو كنار داخلي استخوان هيپ مي باشند . بين دو خط قوسي و شانه اي برآمدگي « ايليوپوبيك » قرار دارد كه محل جوش خوردگي اين دو استخوان لگن است درانتهاي داخلي خط شانه اي به تكمه و ستيغ  و سمفيز پوبيس مي رسد . سمفيز پوبيس نوعي مفصل غضروفي است كه داراي ديسك مي باشد . جدار هاي قدامي و طرفي و خلفي شكم حاوي عضلات و نيز 5 مهره كمري در خلف مي باشد .
مهره كمري نمونه
چهار مهره اول تا چهارم كمري از مهره هاي تيپيك و مشابه مي باشند .
– جسم مهره : بزرگتر از مهره هاي سينه اي و پهن و عرض طرفين آنها بيشتر است .ارتفاع بخش قدامي تنه بيشتر از خلف آن است .
– سوراخ مهره اي: مثلثي است و بزرگتر از مهره هاي سينه اي مي باشد ولي از سوراخ مهره اي گردني كوچكتر است.
– پديكل : كوتاه و قوي است . بريدگي مهره اي تحتاني عميق تر از فوقاني است .
– لامينا : كوتاه ، ضخيم و پهن است به طرف خلف و داخل گرايش دارد .
– خار مهره : چهار ضلعي مستطيل شكل است و به سمت خلف گرايش دارد .
– زوائد عرضي : نازك بوده و به سمت خارج و خلف امتداد دارد و مشابه (جايگزين) دنده ها در قفسه سينه مي باشد .
– زوائد فرعي (accessory): در بخش تحتاني زائده عرضي واقع شده است كه زائده عرضي حقيقي مهره مي باشد
– زوائد مفصلي فوقاني : سطح مفصلي آن به سمت داخل و خلف گرايش دارد ، زائده پستاني يا ماميلاري در كنار خلفي زائده مفصلي فوقاني قرار دارد .
– زائده مفصلي تحتاني : سطح مفصلي آن به سمت خارج و جلو امتداد دارد .
فهرست مطالب
 • آناتومي شكم 6
 • حدود شكم 6
 • لايه هاي جدار شكم 6
 • نواحي استخواني جدار شكم 6
 • مهره كمري نمونه 6
 • عناصر سطحي و استخواني جدار شكم 7
 • نواحي 4 گانه يا ربع هاي شكمي 8
 • نواحي 9 گانه شكمي 8
 • موقعيت احشاي شكمي 8
 • لايه هاي جدار شكم در خط پارامديان (از جلو به عقب) 9
 • لايه هاي جدار شكم در سطح ميدکلاويکولار (از جلو به عقب): 9
 • فاسياي سطحي شكم 10
 • اعصاب پوستي جدار شكم 10
 • شرايين پوستي جدار شكم 10
 • وريدهاي پوستي جدار شكم 10
 • لنفاتيك سطحي شكم 11
 • عضلات جدار شكم 11
 • عضله مايل خارجي  ( Ext. oblique) 11
 • عضله مايل داخلي  (Int. oblique) 12
 • عضلة عرضي شكمي  (Trans. Abdomimis) 12
 • عضله مستقيم شكمي  (Rectus Abdominis) 13
 • اعمال عضلات جدار شكم 13
 • رباط لاكونار ( ژمبرنا) 13
 • عضله كرماستر (آويزان كننده) 14
 • كانال اينگوينال 14
 • عناصر طناب اسپرماتيك 15
 • فتق اينگوئينال 16
 • فتق راني 17
 • فتق نافي مادرزادي (امفالوسل) 17
 • فتق کمري (لومبار ياپِتيت) 18
 • برش هاي جراحي جدار شکم 18
 • چين ها و نواحي خلف جدار قدامي شکم 18
 • عضلات عمقي شکم 19
 • صفاق peritoneum 20
 • عمل صفاق 21
 • بررسي صفاق در سطح ميدساژيتال يا مياني 21
 • سوراخ وينسلو 24
 • اعصاب صفاق 25
 • رباط ها 25
 • بن بست يا رسس((Recess صفاقي 25
 • درپايين: حفره گريتر ساک با کيسه بزرگ صفاقي 26
 • دستگاه گوارش 28
 • عروق معده 30
 • ژژونوم و ايلئوم 34
 • کولون ها 37
 • عروق روده ها 38
 • کبد 41
 • سطوح کبد 41
 • عمل کيسه صفرا 46
 • اعمال طحال 47
 • 3-  بانک خون 47
 • سطوح پانکراس 49
 • ساختمان کليه 51
 • ساختمان اورتر 53
 • خلاصه لنفاتيک احشاي شکمي 59
 • ادامه شبکه هاي خود مختار 62
 • درد احشايي احشاي مختلف 64

 

66 صفحه