برچسب / آگاهي از وضعيت شبکه

  • پایان نامه مقدمه ای بر الگوریتم های مسیر یابی مشتمل بر 142 صفحه و کامل می باشد مقدمه الگوريتمهاي مسيريابي در هريك از سه قرم گذشته فناوري خاصي رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سيستم هاي مكانيكي بزرگ به همراه  انقلاب صنعتي بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بيستم زمان جمع آو […]

    بیشتر