برچسب / ابنیه دوره پهلوی

  • فروردین ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

    بررسی معماری دوره پهلوی

      مطالعات سياسي و اقتصادي رضاشاه با تكيه بر عوامل بيگانه با دو شكل از وضعيت اجتماعي و فرهنگى روبه رو بود. يک شكل دينى كه تمامى گذشته را در آن مى ديد و ديگرى شكل نوين غربى كه صورتى از آينده را فرا راه او نشان مى داد. « روى كار آمدن رضاخان و […]

    بیشتر