برچسب: ابنیه دوره پهلوی

بررسی معماری دوره پهلوی

  مطالعات سياسي و اقتصادي رضاشاه با تكيه بر عوامل بيگانه با دو شكل از وضعيت اجتماعي و فرهنگى روبه رو بود. يک شكل دينى كه تمامى گذشته را در آن مى ديد و...