برچسب / اثرات توريسيم

  •   مقدمه سيرو ساحت و گردشگري استفاده منطقي از اوقات فراغت به ويژه ديد و بازديد و تفريح و هواي ازاد محيطي است. امروزه توسعة شهرنشيني به ويژة در دهة اخير ساکنين شهرهاي کوچک و بزرگ را به تفريح و استفادة معقول از ساعت فراغت ترغيب مي نمايد. از انجائيکه ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي نسلها […]

    بیشتر