برچسب: اثرات توريسيم

تحقیقی با موضوع توریسم و اکوتوریسم

  مقدمه سيرو ساحت و گردشگري استفاده منطقي از اوقات فراغت به ويژه ديد و بازديد و تفريح و هواي ازاد محيطي است. امروزه توسعة شهرنشيني به ويژة در دهة اخير ساکنين شهرهاي کوچک...