برچسب: اثرات توسعه بر محیط

ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست

  مقدمه: امروزه مباحث تخصصي و كاربردي در حوزه صنعت از وسعت شايان توجهي برخوردار است و با توجه به وجود رويه هاي مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محيط زيست انساني، برقراري...