برچسب: اثرات زیست محیطی

نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارایه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی

چکيده: يکي از بحرانهاي زيست محيطي مسئله انتخاب الگوهاي نامناسب مصرف و در واقع مصرف بي رويه است.افزايش مصرف به معني افزايش ضايعات و آلودگي محيط زيست است و غذا يکي از مهمترين بخشهاي...