برچسب / اثرات قرآن در افراد

  •   روش تحقیق در این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. تحقیق در مورد نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی انسان سابقه ای طولانی دارد. پیام تمامی این تحقیقات این بوده که اگر به مضامين و دستورات قرآني جامه عمل بپوشانيم از مشکلات و بحران‌هاي خانوادگي و به تبع آن اجتماعي کاسته […]

    بیشتر