برچسب: اثربخشی مقاله

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشی مدارس غيرانتفاعي

چكيده نيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد ماموريتها، هدفها، سياستها، خط مشي ها و استراتژيهاي سازمان داراست و از اركان رشد و بقاي سازمان محسوب مي‌گردد .در هر سازماني به منظور اثربخش...