برچسب: اثر بخشی آموزش

بررسی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

  چكيده: هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش الگو هاي خشونت در روابط زوجين بود. آزمودني ها تعداد 20 زوج (40 نفر زن و شو هر) بودند كه...