برچسب / اثر محیط بر رفتار

  •   اهداف يادگيري بعد از مطالعه اين فصل شما بايد به مطالب زير پي ببريد: 1-  معني فرهنگ و ويژگي مهم آن. 2-  ماهيت ارزش هاي فرهنگي به طور كلي مانند ارزش هاي اصلي، كه توسط مشتريان آمريكايي حفظ مي شوند. 3- تأثيري كه آن ارزش هاي فرهنگي بر رفتار مشتري مي گذارد. 4- وبعلت […]

    بیشتر