برچسب: اثر محیط بر رفتار

تحقیق تاثیر محیط بر رفتار مشتری

  اهداف يادگيري بعد از مطالعه اين فصل شما بايد به مطالب زير پي ببريد: 1-  معني فرهنگ و ويژگي مهم آن. 2-  ماهيت ارزش هاي فرهنگي به طور كلي مانند ارزش هاي اصلي،...