برچسب / اجتماعی بودن کودک

  • بررسی اجتماعی بودن کودکان مهدکودک رفته و نرفته در مقطع ابتدایی ، برای بررسی موضوع پس از مشخص نمودن جامعه آماری و محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ، فرضیه ها ایجاد شده اند که عبارتند از : ۱ – میان گذراندن دوره مهد کودک و اجتماعی بودن دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه […]

    بیشتر