برچسب / احداث دفتر فیلمبرداری

  •     در مورد طرح جاری 4 الف ) گروه: 6 ب) خط 7 ج) حرکت 8 د) رنگمایه 8 هـ) عمق 9 ۱) پرسپکتیو گروه 9 ۲) پرسپکتیو خط 10 ۳) پرسپکتیو رنگمایه 10 ۴) وضوح قیاسی 10 فیلم برداری مناسب و حرفه ای از سه عامل مهم سود می جوید : 10 کادر […]

    بیشتر