برچسب / اپالین

  • کنترل خوردگی میکروبیولوژی مقدمه ميكروارگانيزمها در همه جاي طبيعت يافت مي شوند. آنها در هوا، آب و خاك پراكنده اند و نقش مهم و حياتي در تندرستي انسانها و جانوران دارند. بسياري از ميكروارگانيزمها سودمند هستند، در حالي كه برخي ديگر بيماري زا مي باشند.فعالیت ها و زندگي ميكروبي بر فرآيند بسياري از صنايع موثر […]

    بیشتر