مقاله ای با موضوع تکنیک های جدید کارآفرینی

بازدید: 123  تکنيک اين موضوع شباهت به ايده و طرح دارد. اما در اين روش ها با استفاده از ديگر عوامل و ساختارها به فکر ترقی و پيشرفت هستيم. تکنيک های انواع و اقسام...