حسابداری و کنترل های مالی دولتی

بازدید: 141حساب مستقل تملك دارايي هاي سرمايه اي شرح عمليات حسابداري : 1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه اعتبار مصوب ×× دستگاه اجرائي×× 2- پس از ابلاغ تخصيص در...