برچسب / سازمان های ورزشی

  • پاورپوینت شامل: فصل اول: مروري كوتاه بر اصول و مباني سازمان و مديريت فصل دوم: آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي فصل سوم: مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني فصل چهارم: بود جه و امور ما لي فصل پنجم: مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدني فصل ششم: مديريت برگزاري مسابقات ورزشي فصل […]

    بیشتر