نوشته‌ها

تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصميم گيري مديران+پرسشنامه

بررسي تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران (استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

 • فهرست مطالب
 • عنوان
 • چکیده …………………………………………………………………….1
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • 1-1        مقدمه ………………………………………………………………….3
 • 2-1 تبیین موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………….4
 • 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………..6
 • 4-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….7
 • 1-4-1اهداف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………..8
 • 5-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………8
 • 1-5-1سوالات اصلی ……………………………………………………………………………………………………8
 • 2-5-1سوالات فرعی ……………………………………………………………………………………………………8
 • 6-1 تبیین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….8
 • 7-1 متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..8
 • 8-1 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………..9
 •       خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………..12
 • فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه …………………………………………………………14
 • 1-2                                                                                                                                                                                                                                                              تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………14
 • 2-2 مدیریت در قرن 21………………………………………………………………………………………………16
 • 3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19
 • 4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20
 • 5-2 چرخه حیات سيستم………………………………………………………………………… ……………………22
 • 6-2 اطلاعات …………………………………………………………. ……………… 22
 • 7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24
 • 8-2 سیستم های اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………..24
 • 9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25
 • 10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26
 • 11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25
 • 12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27
 • 13-2 طرح ریزی سازمان………………………………………………………………………………………………28
 • 14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29
 • 15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33
 • 16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36
 • 17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37
 • 18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37
 • 19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37
 • 20-2 سیستم های میان سازمانی ………………………………………………………………………………………38
 • 21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38
 • 22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38
 • 23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39
 • 24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40
 • 25-2 هوش مصنوعی …………………………………………………………………………………………………..40
 • 26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43
 • 27-2 سیستم کارکنان دانشی………………………………………………………………………………………….44
 • 28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45
 • 29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي…………………………………………………………………………………45
 • 30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46
 • 31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47
 • 32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47
 • 33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48
 • 34-2اتوماسیون  اداری…………………………………………………………………………………………………49
 • 35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49
 • 36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50
 • 37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51
 • 38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52
 • 39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52
 • 40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54
 • 41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55
 • 42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56
 • 43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59
 • 44-2 خود کار سازی ………………………………………………………………………………………………..60
 • 45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61
 • 46-2 بهبود کار و اتوماسیون ……………………………………………………………………………………….61
 • 47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63
 • 48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….64
 • 49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64
 • 50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65
 • 51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65
 • خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. …………………………….71
 • فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
 •  1-3 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………73
 • 2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………73
 • 3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….74
 • 4-3 نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..75
 • 5-3 برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..75
 • 6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75
 •       1-6-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………..75
 •      2-6-3  پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….75
 • 7-3 روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………77
 • 8-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………..79
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق
 •   1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………81
 • 2-4  داده ……………………………………………………………………………………………………………..81
 • 3-4  اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….81
 • 4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83
 • 5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83
 • 6-4 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………84
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84
 • فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………96
 • 2-5 نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………………….97
 • 3-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………97
 • محدودیت  ها …………………………………………………………………………….. …………………………98
 • فهرست منابع و ماخذ
 • منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..99
 •  منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102
 • پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….103.

107 صفحه با فرمت word

بررسي وضعيت بازار سبزی خشک (داخلي و خارجي)

بررسي وضعيت بازار سبزيجات خشك (داخلي و خارجي) مشكلات اين بازار و راهكارهاي توسعه و پيشرفت بازار اين محصول

 

هدف و ضرورت تحقيق

با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.

در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصولات به خارج از كشور به بهترين نحو ممكن كوشيد و لذا نگهداري و عرضه ي داخلي آن نيز يكي ديگر از هدفهاي اين رشته مي باشد و براي محقق كردن اين ارزشها ابتدا بايد روشي يافت كه توانايي نگهداري بهينه در زمان طولاني بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزيجات راهي است مناسب براي اين امر.

طي برقراري ارتباط با تعدادي از صنايع مرتبط و مذاكرات انجام شده ضرورت بررسي بازار جهت انجام سرمايه گذاري هاي توليدي در ايران ضروري مي باشد، لذا با توجه به كاربردي بودن طرح نسبت به بررسي بازارهاي داخلي و خارجي و ارائه ي راهكارهاي ورود به اين بازارها لازم مي باشد.

فرضيه ي تحقيق:

 1. صادركنندگان و توليد گران سبزيجات خشك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند.
 2. سبزيجات خشك از كيفيت مناسب براي صادارات برخوردار مي باشند.
 3. روشهاي نوين توليد سبزيجات خشك از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • فهرست مطالب
 • عنوان                                                         صفحه
 • فصل اول(طرح تحقيق)    1
 • هدف و ضرورت تحقيق    2
 • فرضيه ي تحقيق:    3
 • روش تحقيق:    3
 • فصل دوم(ادبيات تحقيق)    4
 • تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه     5
 • جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور    7
 • آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي    7
 • نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال    8
 • تعريف استراتژي    10
 • نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي    10
 • الف- استراتژي جايگزيني واردات    10
 • ب- استراتژي توسعه صادرات:    12
 • انواع استراتژي هاي رقابتي عام    13
 • رهبري در هزينه    15
 • تمايز محصول    16
 • تمركز (محدودنگري)    18
 • ميانه روي    20
 • تعريف بازاريابي:    22
 • استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار    23
 • 1- استراتژي بازاريابي يكسان    24
 • 2- استراتژي بازاريابي تفكيكي    24
 • 3- استراتژي بازاريابي تمركزي    25
 • ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار    26
 • تقسيم بندي بازار هاي بين المللي    29
 • استراتژي توسعه آميخته بازاريابي     30
 • آميخته محصول    31
 • اهميت قيمت در آميخته بازاريابي     34
 • آميخته تشويق و ترفيع    36
 • توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي     37
 • تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي    38
 • 1- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل    39
 • 2- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل)    49
 • 3-  تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل    51
 • 4- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي    53
 • 5- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل    61
 • 6- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل    68
 • فصل سوم (روش تحقيق)    72
 • تحول فرهنگي (با در نظر گرفتن اقتصاد):    74
 • بازار خارجي:    75
 • مصاحبه با خانم مهندس   مدير شهرك فناوري صنايع غذايي و بيو تكنولوژي شمالشرق:    77
 • فصل چهارم(تجزيه وتحليل داده ها)    80
 • 1- صادركنندگان وتوليدگران سبزيجات خشك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند    81
 • 2- سبزيجات خشك از كيفيت مناسب براي صادرات برخوردار مي باشند.    82
 • 3- روشهاي نوين توليد سبزيجات خشك از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرارمي گيرد.    83
 • فصل پنجم(نتيجه گيري و پيشنهادات)    84
 • پيشنهادات:    86
 • منابع و ماخذ    87
,

مطالعه تأثير سياست قيمت تضميني در تولید دانه های روغنی

چکيده

اصولاً توسعه يک کشور عقب مانده, ايجاب مي کند که مجموعه تحولاتي در تارو پود اقتصاد آن ايجاد شود به گونه اي که مجموعه مناسبات اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و سياسي ميان مردم دگرگون گردد و علاوه بر رفاه اقتصادي و بازدهي توليد, ديگر جنبه هاي زندگي نيز ارتقاء يابد. باتوجه به اين هدف کلي فرآيند توسعه آغاز مي شود که طي آن دگرگوني هاي اساسي در بخش هاي اقتصادي صورت مي گيرد و در اين رهگذر هر بخش نقش خاصي را به طور معمول عهده دار مي شود .

درسطح بين المللي در بين متخصصان اقتصاد کشاورزي , دانه هاي روغني به ويژه انواع يکساله آن به cash crops  اشتهار دارند . معني نزديک آن : محصولي است که همواره قابل تبديل فوري به پول است و هيچگاه بي مشتري نمي ماند . به زبان ساده تر , محصولي (( دست به نقد )) است ولي در ايران در چند سال اخير , دانه هاي روغني به متناوب , دچار عدم استقبال صنايع تبديلي مربوط شده و کشاورزان توليد کننده را دچار مشکلات عظيمي ساخته است , بطوريکه (( محصول دست به نقد )) به محصولي مزاحم و متاعي بي ارزش تبديل گرديده است .

دراين تحقيق عوامل موثر بر عرضه دانه­هاي روغني (سويا و آفتابگردان ) با استفاده از اطلاعات سري زماني دوره 1382 -1360درقالب الگوي نرلاو بررسي شده است .

توابع عرضه آفتابگردان و سويا به منظور بررسي اثرقيمت تضميني بر عرضه اين محصولات تخمين زده شدند. محاسبه کشش­هاي مربوطه نشان دادکه سياست قيمت­گذاري تضميني در مورد آفتابگردان باعث افزايش توليد شده ولي در مورد سويا اثري نداشته است.

فصل اول

 • عنوان
 • مقدمه
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف
 • فرضيه تحقيق
 • روش تحقيق
 • فصل دوم : مباني نظري

  • سياست هاي حمايتي

  –          انواع سياستهاي حمايتي در بخش کشاورزي

  –          تجربه کشورهاي مختلف

  • سياست قيمت گذاري محصولات کشاورزي در ايران

  –          تاريخچه قيمت تضميني در ايران

  • عمده سياستهاي حمايتي از دانه­هاي روغني در دنيا و ايران

  فصل سوم:

  • پيشگفتار
  • وضعيت توليد دانه هاي روغني در جهان

  –    وضعيت سطح زير کشت جهاني دانه هاي روغني طي سالهاي 2004-1966

  –    ميزان توليد جهاني دانه هاي روغني طي سالهاي 2004-1966

  –    تغييرات عملکرد جهاني دانه هاي روغني عمده در فاصله زماني 2004-1966

  • وضعيت توليد دانه هاي  روغني در کشور طي 35 سال اخير

  –    آفتابگردان

  –    سويا

  • وضعيت توليد و مصرف روغن نباتي در ايران
  • وضعيت توليد و مصرف کنجاله در کشور
  • بازرگاني

  –    وضعيت بازرگاني در ايران

  –    وضعيت صادرات و واردات ايران

  1- دانه آفتابگردان

  2- روغن آفتابگردان

  3- کنجاله آفتابگردان

  4- سويا

  5- روغن سويا

  6- کنجاله سويا

فصل 4 : متدولوژي

 • مقدمه
 • عوامل موثر بر عرضه
 • الگوهاي عرضه محصولات کشاورزي
 • تخمين مدلهاي با وقفه توزيعي

–                  الگوي انتظارات تطبيقي

–                  الگوي تعديل جزئي

فصل 5 : نتايج و يافته­هاي تحقيق

 • يافته­هاي تحقيق

–      تخمين تابع عرضه آفتابگردان

–      تفسير پارامترها

–      تخمين تابع عرضه سويا

–      تفسير پارامترها

 • نتايج و پيشنهادات

 

 

103 صفحه

 

بررسي نقش ارزيابي عملكرد در افزایش کارایی کارکنان پارت سازان+پرسشنامه

پيشگفتار

ارزشيابي كاركنان در نظام اداري موضوع نسبتا جديدي است كه از اجراي فراگير آ‌ن دردستگاههاي دولتي وخصوصي براي مقاصد مشخصي چون ارتقاء انتصاب- تشويق و تنبيه بيش از يك دهه نمي گذارد. در همين سالهاي انداك ارزشيابي راه پر فراز ونشيبي را پيمود و در سطوح گوناگون مديريت اداري موافقان و مخالفان بسيار داشتهن است. اكثر مديران فلسفه ارزشيابي را پذيرفته اند ولي ابزار سنجش و اندازه گيري موجود (فرمهاي ازرشيباي) را ناكافي و شرايط پيراموني اعم از مسائل درون سازماني يا برون سازماني را براي اجراي موثر اين امر نامساعد مي دانند در يك سازمان هر فرد براي پيشرفت ونيل به اهداف تعيين شده شغلي نياز به آگاهي از موقعيت خود دارد اين آگاهي موجب مي شود كه او از نقاط قوت و ضعف عملكرد و رفتار خود مطلع گردد سازمانها نيز به شناخت كار آيي كاركنان خود دارند تا بر اساس توليد وارائه خدمات خود بيفزايند و در روند حركتهاي خود تحولات مثبت ايجاد كنند.

ارزشيابي ابزاري است كه سازمانها وكاركنان رادر تامين اين نيازها كمك مي كند. اگر اين ابزار بخوبي طراحي گردد و به نحو صحيح مورد استفاده قرار گيرد. وسيله مناسبي براي تشويق- آموزش بهسازي وبعضا تنبيه كاركنان خواهد بود.

از اين رو كوشش كارشناسان امور اداري بر آن بوده تا اينكه بتدريج ابزار سنجش و اندازه گيري معتبري را براي ارزشيابي كاركنان طراحي تا از روايي لازم برخوردار و با ايجاد تغييراتي در شرايط پيراموني امكان اجراي موثر و مطلوب ارزشيابي را فراهم نمايند.

ليكن نگرش اجمالي بر نحوه چگونگي ارزشيابي كاركنان مبين اين مسئله است كه متاسفانه ارزشيابي جايگاه اصلي خود را نيافته و بسياري اموري كه مي تواند در اسرع وقت و درزماني كوتاه مدير را به اهداف خويش نائل آورده….

 • پيشگفتارفصل اول
  عنوان تحقيق
  طرح مسئله
  اهميت و ارزش تحقيق
  علت و هدف از انتخاب موضوع
  سوالات تحقيق
  تعريف اصطلاحات و واژه ها
  سابقه تاريخي موضوع
  حيطه تحقيق
  موانع و محدوديتهاي تحقيق

فصل دوم – پيشينه پژوهش
تئوريهاي مديريت
تئوري انتظار جذابيت
نظريه برابري
تئوري تقويت اسكز
نظريه تعيين هدف
نظريه تناسب شغل با شخصيت
تئوري دو عاملي هرز برگ
الگوي ويژگيهاي شغلي
تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت
كاربرد نظريه هاي انگيزش
شناسايي تفاوتهاي فردي
هدف و نتيجه
مشاركت افراد در تصميم گيريها
رابطه پاداش با عملكرد
رعايت اصل برابري حقوق
تاريخچه ارزشيابي عملكرد
تعاريف ارزشيابي
ضرورت و اهميت ارزشيابي
اهداف ارزيابي عملكرد
برنامه ريزي نيروي انساني
كارمند يابي و انتخاب
تعيين روايي آزمون هاي استخدامي
آموزش و تربيت كاركنان
تعيين مسير شغلي
حقوق و مزايا
شناخت استعدادهاي بالقوه كاركنان
نظريه هاي ارزيابي
انواع ارزيابي
ارزيابي سرپرست مستقيم
ارزيابي رئيس به وسيله مرئوس
ارزيابي همقطاران از عملكرد يكديگر
ارزيابي گروهي
ارزيابي از طريق خود سنجي
عوامل موثر بر ارزيابي
شاخص هاي ارزيابي
مراحل ارزيابي
ويژگي هاي ارزشيابي
روشهاي ارزشيابي
روش مقياس
عامل سنجي
روش ثبت و قايع حساس
روش توصيفي
روش قياسي (استانداردهاي كار)
روش درجه بندي
مقايسه دو به دو
توزيع اجباري

 • انتخاب اجباري
 • ارزيابي بر اساس مديريت بر مبناي هدف
  روش بررسي داخلي
  روش ارزيابي گروهي
  مصاحبه پاياني
  موانع و محدوديتهاي ارزيابي نيروي انساني

پرسشنامه

80 صفحه

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران

 

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

مقدمه

هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات.

بيان مسئله: آيا پسته ايران با استانداردهاي بين الملل مطابق است؟

آيا جايگاه بازارصادراتي يك قرن گذشته را هم اكنون داريم؟

 

سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:

بين مشكلات پسته و فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد.

كاهش مشكلات توليد پسته مي توان موجب افزايش فروش پسته در داخل كشور شود.

بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.

كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.

 • فهرست مطالب
 • فصل اول- طرح تحقيق    1
 • مقدمه    2
 • سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:    2
 • تعاريف:    2
 • طرح تحقيق:    3
 • ابزارها وروش گردآوري داده ها:    3
 • فصل دوم- ادبيات تحقيق    4
 • تاريخچه پسته    5
 • 1- مبدا درختان پسته    5
 • اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته    9
 • نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها    13
 • نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1335ش    27
 • نخستين مشكلات و توصيه ها و تبليغات در باب بهبود صادرات پسته و خشكبار ايران    32
 • مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته    37
 • پروانه جوانه خوار پسته    38
 • پروانه گلبرگ خوار پسته    38
 • پروانه پوسته خوار ميوه پسته    39
 • مينوز پسته    39
 • پسيل پيچيده برگ پسته    39
 • كپك فرنگي پسته، يا قارچهاي مولد زهرابه افلاتوكسين    40
 • توصيه هايي در جهت پيشگيري    44
 • آفات انباري پسته    46
 • پروانه هندي    47
 • پيشگيري و مبارزيه با آفات انباري پسته    47
 • فصل سوم- روش تحقيق    49
 • بازرگاني خارجي و ارزش و ميزان پسته ايران از سال 1268 تا پايان سال 1367(يك قرن)    50
 • نخستين مشتريان پسته ايران در يك قرن گذشته    50
 • ميزان و ارزش صادرات پسته در مقايسه با خشكبار و ارزش كل صادرات مواد غيرنفتي در يك صدسال گذشته    51
 • رقباي پسته ايران در بازارهاي جهاني    52
 • امكاناتي كه آمريكايي ها در صادرات پسته براي رقابت با ايران در اختيار دارند    59
 • دو اقدام منفي عليه بازار جهاني پسته ايران توسط امريكا بعد از قطع روابط سياسي و اقتصادي ايران با امريكا    60
 • مسائل و مشكلات پسته ايران    61
 • چند نكته ي مهم در زمينه پايين آوردن ميزان افلاتوكيس پسته:    62
 • آمار مقايسه اي صادرات خشكبار ايران    63
 • (مصاحبه اي با آقاي كاظمي يكي از صادركنندگان پسته ايران به آمريكا)    64
 • فصل چهارم- تجزيه وتحليل داده‌ها    66
 • بين مشكلات پسته و ميزان فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد    67
 • بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.    68
 • كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.    69
 • فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات    70
 • نتيجه گيري و پيشنهادات    71
 • منابع    73

 

بررسي عملكرد سايت بازار بيز در جذب مشتریان و ارائه راهكارهاي اقتصادي

مقدمه

بشر از ديرباز براي رفع نيازهاي خود اقدام به مبادله كالا و خدمات نمود، با مرور زمان و با پيشرفت علم،نحوه ي تبادل كالاها و خدمات از روش خود كفايي به مبادله پاياپاي تبديل شد، با اختراع پول روزنه ي جديدي، در جهت پيشرفت انسان به سوي راحتي بيشتر گشوده شد. با وارد شدن علم به اين چرخه، و ظهور علم اقتصاد و روش‌هاي مختلف تبادل كالاها وخدمات، تجارت جهاني پاي به عرصه اي گذاشت كه هر روز پيشرفت آن قابل ملاحظه بوده و امروزه با جهاني شدن وتبديل دنيا به دهكده ي جهاني، راهي جز يافتن راههاي سريع، موثر و كم هزينه وجود ندارد. با ظهور اينترنت، اين گام اساسي برداشته شد، و عمل تبادل الكترونيكي داده‌ها يا  EDI  به عنوان سر منشا تجارت الكترونيكي، دوره ي جديدي از اقتصاد و تجارت را رقم زده است. امروزه تمامي‌كشورها و سازمان‌ها براي بقا بايد در تجارت الكترونيكي وارد شده امور خود را به صورت اينترنتي و با استفاده از خدمات شبكه انجام دهند. در اين پژوهش سعي شده با بررسي عملكرد يكي از پيشتازان اين امر در ايران چگونگي ورود به اين بازار را بررسي نماييم. اميد است اين پژوهش راه گشايي باشد براي كساني كه تمايل به ورود به اين عرصه را دارند.

 • مقدمه    1
 • فصل اول- طرح تحقيق    2
 • عنوان كامل پژوهش    3
 • هدف پژوهش    3
 • بيان مسئله    3
 • اهميت مساله (نظري –عملي)    3
 • سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش    4
 • تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس    4
 • مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها    5
 • مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور)    5
 • طرح پژوهش    5
 • جامعه و گروه نمونه مورد بررسي    5
 • روش نمونه برداري    5
 • ابزارگر آوري داده‌ها    6
 • روش گرد آوري داده‌ها    6
 • روش تجزيه و تحليل داده‌ها    6
 • فصل دوم- ادبيات تحقيق    7
 • تعريف تجارت الكترونيكي (E Business)    8
 • سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي (ECS)    10
 • مفاهيم BPR براي تجارت الكترونيكي    13
 • زمينه‌هاي BPR براي تجارت الكترونيكي    15
 • CRM و بازاريابي الكترونيكي    17
 • چرا به CRM نياز است؟    18
 • سازگاري ERP با تجارت الكترونيكي    19
 • كاربردهاي ERP    22
 • يكپارچه سازي سيستم‌هاي نرم افزاري معروف به EAI    23
 • ارتباط مديريت حلقه تامين (SCM) با تجارت الكترونيكي    25
 • يكپارچگي اطلاعات الكترونيكي    26
 • هم زماني الكترونيكي    26
 • همكاري جريان كار الكترونيكي    26
 • مدلهاي جديد تجاري    26
 • استفاده از فن آوري اطلاعات IT در حلقه تامين    27
 • تبليغات بازاريابي از طريق اينترنت    27
 • تشخيص مشتريهاي بالقوه    28
 • تشخيص نياز مشتريهاي بالقوه    29
 • جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از اينترنت    30
 • جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از فروشگاه الكترونيكي    30
 • اطلاعات رساني به مشتري‌هاي بالقوه    30
 • فرايند فروش    32
 • جمع آوري سفارش    32
 • دريافت پول    33
 • دريافت پول در فروشگاههاي الكترونيكي    33
 • دريافت پول از طريق كارتهاي اعتباري    34
 • توزيع محصول    34
 • مدل فروش تاجربه تاجر (B2B)    34
 • 1- كاهش هزينه‌هاي منابع و ابزار عملياتي    35
 • 2- بهبود كنترل و مديريت منابع    35
 • 3- كاهش سيكل زمان عمليات    35
 • فرآيند خريد و انبارداري    36
 • خريد با استفاده از اينترنت    36
 • تعريف مبادله الكترونيك داده‌ها    41
 • مستندات مورد انتقال    42
 • تفاوت باانتقال الكترونيك وجوه و پست الكترونيك    43
 • فناوريهاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده‌ها    44
 • استانداردهاي مبادله الكترونيك داده‌ها    44
 • مزاياي مبادله الكترونيك داده‌ها    48
 • محدوديتهاي اجراي مبادله الكترونيك داده‌ها    50
 • بازاریابی الکترونیک چیست ؟    53
 • عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك(BONI):    57
 • بانكداري الكترونيك    60
 • موانع موجود براي گسترش سيستم‌هاي بانكداري الكترونيك در ايران    61
 • خلاصه اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي    64
 • مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي    66
 • مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي    67
 • دستيابي در هر مكان و هر زمان    68
 • عدم هرگونه دردسر براي گشايش حساب    68
 • سهولت در پرداخت قبوض    69
 • معيب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي    69
 • ملاقات حضوري در بانك را فراموش نكنيد    69
 • واريز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش كنيد.    69
 • نبودن بعضي از خدمات ويژه    69
 • مشاور مالي    70
 • مواظب هيولاي كارمزد باشيد!    70
 • ضرورت آشنايي با فناوري    70
 • انتظار چه كارمزدهايي را بايد داشته باشيد؟    70
 • كاربري بانكداري اينترنتي    71
 • معامله كنندگان اينترنتي    71
 • پس انداز كنندگان    71
 • خريداران فوري    71
 • پرداخت قبوض    72
 • وام گيرندگان    72
 • كارمزد دستگاه‌هاي خودپرداز    72
 • كشيدن چك و درخواست دسته چك    72
 • كارت‌هاي اعتباري    72
 • ساير خدمات بانكي    73
 • ساير كارمزدها    73
 • راه حلي براي برتري در بانكداري: شعبه اينترنتي    73
 • چهار اصل اساسي در ايجاد يك شعبه اينترنتي    74
 • شناخت اقتصاد اينترنتي    74
 • كاربري شعبه اينترنتي    75
 • ارائه يك برنامه سازگارتر با تحولات فناوري اينترنت    76
 • حسابگرهاي بهنگام اينترنتي: روشي ساده و عالي براي جذب مشتري    80
 • راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی    81
 • 1- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی    83
 • 2- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک    85
 • 3- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی    89
 • 4- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات    91
 • دولت الکترونيکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده    94
 • تعريف دولت الکترونيکى :    94
 • مزاياى دولت الکترونيکى    94
 • دولت الکترونيکى در سرتاسر جهان :    95
 • چالش‌هاى آينده فراروى دولت الکترونيکى    95
 • آشنايى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونيکى    97
 • اطمينان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفيد    97
 • هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونيکى بومى، منطقه اى و ملى    98
 • فراهم کردن دسترسى به اينترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات    99
 • مديريت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات    99
 • تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونيکى    100
 • دولت الکترونيکى در ايالات متحدة آمريکا    100
 • حفظ حريم شخصى    101
 • امنيت اطلاعات کامپيوترى    101
 • کلينگر، کوهن    101
 • مديريت تکنولوژى اطلاعات فدرال    101
 • قانون توانبخشى    102
 • قانون حفاظت حريم شخصى کودکان در فضاى آنلاين    102
 • قانون تجارت الکترونيکى    102
 • فصل سوم- روش تحقيق    104
 • روش تحقيق    105
 • مصاحبه با مديران سايت    106
 • جامعه آماري    113
 • منابع اطلاعات    114
 • فصل چهارم- جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها    115
 • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها    116
 • اطلاعات راجع به سايت بازاربيز    116
 • بررسي فرضيه ها    117
 • فرضيه 1    117
 • فرضيه 2    117
 • فرضيه 3    118
 • فرضيه 4    118
 • تحليل يافته هاي مصاحبه اي    119
 • مديران    119
 • طراحان    120
 • برنامه نويسان    120
 • تبليغات    121
 • فصل پنجم-  نتيجه‌گيري و پيشنهادات    122
 • نتيجه گيري    123
 • نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1    123
 • نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 2    124
 • نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 3    125
 • نتايج به دست آمده در رابطه با فرضيه 4:    126
 • پيشنهادات    127
 • پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1:    127
 • پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2    127
 • پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3    128
 • پيشنهاد در رابطه با فرضيه 4:    128
 • ساير پيشنهادات    129
 • منابع وماخذ    131
 • ضمائم و نمودارها

 140 صفحه

بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

– مقدمه:

بررسي آمار صادرات و واردات در سال 1268 ه ش نشان مي‌دهد كه محصولات كشاورزي و دامي عمده ترين بخش محصولات صادراتي ايران در يك قرن پيش بوده است. در آن زمان ابريشم، برنج، پنبه، توتون و تنباكو از اقلام عمده صادراتي كشور بوده‌اند كه امروزه بمنظور وارد كردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه اي ارز از كشور خارج مي‌شود. اين آمار همچنين نشان مي‌دهد كه با وجود كسري موازنه تجاري در سال1268 ه ش ، درآمد حاصل از صدور كالاهاي كشاورزي به تنهايي قادر به جبران بيش از نيمي از هزينه‌هاي مربوط به واردات كشور بوده است ولي تا سال 1320 ه ش سهم صادرات غير نفتي به تديريج تقليل مي‌يابد چنانكه سهم صادرات غير نفتي از كل مبادلات بازرگاني خارجي به يك سوم مي‌رسد و تا سال 1330 ه ش اين نسبت به حدود يك چهارم تنزل پيدا مي‌كند. روند گسترش واردات در پي افزايش درآمد‌هاي ناشي از فروش نفت به نحوي شتاب مي‌گيرد كه توليد داخلي تحت الشعاع واردات كالا واقع شده و تجارت خارجي به اهرم فشار بر اقتصاد ملي بدل مي‌شود. بنابراين از حدود يكصد سال پيش رابطه تحويل نفت در مقابل دريافت كالاي ساخته شده، هسته اصلي بازرگاني خارجي كشور گرديده و وابستگي اقتصادي در نتيجه وجود اين بافت ناسالم ايجاد و تحكيم شده است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي بمنظور تغيير روند بازرگاني خارجي با توجه به نيازهاي واقعي كشور، تلاشهايي بعمل آمد. اما از هم گسيختگي اقتصاد كشور بدليل اعتصابات گسترده مردم در سال 1357 و عدم وجود برنامه مشخص و نيز بروز عوامل متعدد سياسي موجب گرديد كه سهم واردات مصرفي همچنان به روند صعودي خود ادامه دهد. بعدها نيز تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي، ميزان صادرات را بشدت كاهش داد. بطوريكه در حال حاضر تجارت خارجي ايران با صادرات تك محصولي (نفت) و وابستگي شديد به ارز حاصل از آن مشخص مي‌باشد. در سالهاي اخير دولت تلاشهاي بسياري به منظور افزودن بر سهم صادرات غير نفتي بعمل آورده است. در اين راستا صادرات سنگهاي قيمتي و بخصوص فيروزه نيشابور مي‌تواند مثمر ثمر واقع گردد، چراكه فيروزه نيشابور بعنوان بهترين فيروزه جهان، داراي شهرت بين المللي است و در صورت توجه بيشتر به صادرات آن مي‌تواند ارز آوري مناسبي ايجاد نمايد.

2- بيان مسئله:

قديمي ترين اطلاعي كه از فيروزه در دست داريم به 3400 سال پيش از ميلاد مسيح مربوط است و نوشته‌اند كه فراعنه مصر اين سنگ زيبا را از معادن شبه جزيره سينا استخراج كرده و در زينت آلات خود بكار مي‌بردند و بدين گونه شايد استخراج فيروزه قديمي ترين استخراج كانهاي صخره اي در ستاريخ باشد ولي از همان زمانهاي باستان بهترين و مطلوبترين فيروزه در معادن ايران بدست مي‌آمده كه از زمانهاي بسيار قديم آن را استخراج و صادر مي‌كرده‌اند و چون اين سنگ بهادار از راه تركيه به اروپا وارد و شناخته گرديده است بدان سبب اروپاييان آن را، تركواز (Turquoise) يعني تركي مي‌نامند.

نام نيشابور با نام فيروزه همزاد است و در مقام تعريف، نيشابور را شهر فيروزه‌هاي درشت، شهري با سنگهاي فيروزه و … مي‌گويند. بشهادت گوهر شناسان دور و نزديك، فيروزه نيشابور در روي زمين مقام اول را دارد. اين سنگ گرانبها و پر ارزش كه زينت بخش گنجينه‌هاي گرانبهاي ثروتمندان جهان و خزاين ممالك مي‌باشد همواره توجه جهانيان را به خود جلب كرده است….

 • فهرست مطالب
 • عنوان                                        صفحه
 • فصل اول    1
 • طرح تحقيق    1
 • 1- مقدمه:    2
 • 2- بيان مسئله:    3
 • 3- ضرورت انجام تحقيق    5
 • 4- فرضيه‌هاي تحقيق:    6
 • 5- اهداف مورد نظر براي انجام تحقيق    7
 • 6- روش تحقيق:    7
 • 1- جامعه آماري:    7
 • 2- نمونه گيري:    8
 • 3- محدوديت‌ها و مشكلات انجام تحقيق    8
 • 4- پيشينه تحقيق    8
 • 5- تعريف واژه‌هاي تخصصي مورد استفاده در تحقيق:    9
 • فصل دوم    11
 • پيشينه تحقيق    11
 • بخش اول: مباني نظري مرتبط به «فيروزه»    12
 • 2-1-1- مختصري در مورد تاريخچه جواهرات    13
 • 2-1-2- قدمت استخراج فيروزه    14
 • 2-1-3- علم شناخت سنگهاي قيمتي و اهميت آن در جهان    15
 • 2-1-4- انواع فيروزه    16
 • 2-1-5- نحوه ساخته شدن فيروزه    18
 • 2-1-6- فضيلت فيروزه در اسلام    18
 • 2-1-7- معادن فيروزه    19
 • 2-1-8- كلياتي در مورد برش و جلاي كاني‌ها و سنگهاي جواهر رنگي    26
 • 2-1-9- تراش فيروزه    28
 • 2-1-10- مشخصات بهترين نوع فيروزه تراشيده    33
 • 2-1-11- صادرات فيروزه:    34
 • بخش دوم: مباني نظري مرتبط با «آميخته بازاريابي»    36
 • 2-2-1- تعريف بازاريابي    37
 • 2-2-2- فلسفه مديريت بازاريابي    37
 • 2-2-3- عوامل مؤثر در تغيير تقاضا    41
 • 2-2-4- عوامل مؤثر در اقدام به خريد    42
 • 2-2-5- فرآيند تصميم خريد    45
 • 2-2-6- مفهوم مدرن بازاريابي    51
 • 2-2-7- آميخته بازاريابي (Marketing Mix)    52
 • 2-2-8- جايگاه يابي در بازار    63
 • فصل سوم    69
 • روش تحقيق    69
 • 3-1 نوع تحقيق: به طور کلي تحقيقات علمي را به دو دسته تعرفه تقسيم مي‌نمايند:    70
 • 3-2 روش تحقيق    70
 • منابع وماخذ:    76
 • فصل چهارم    77
 • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها    77
 • 4-1- ويژگيهاي پاسخگويان    78
 • 4-1-1- ويژگيهاي صادر كنندگان مصنوعات فيرزوه اي    78
 • 4-1-2-ويژگيهاي فيروزه تراشان    78
 • 2-4- آزمون فرضيه‌ها    79
 • فصل پنجم    91
 • نتيجه گيري و پيشنهادها    91
 • 5-1- مقدمه    92
 • 5-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي پاسخگويان    92
 • 5-2-1- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «صادركنندگان مصنوعات فيروزه اي»    92
 • 5-2-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «فيروزه تراشان»    93
 • 5-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه‌هاي تحقيق    94
 • 5-3-1- نتيجه گيري در مورد فرضيه اول    94
 • 5-3-2- نتيجه گيري در مورد فرضيه دوم    95
 • 5-3-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه سوم    98
 • 5-3-4- نتيجه گيري در مورد فرضيه چهارم    100
 • 5-3-5- نتيجه گيري در مورد فرضيه پنجم    104
 • 5-5- موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات تكميلي    109
 • منابع    110

, ,

میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

چکیده تحقیق

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود. عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن 110 نفر به عنوان نمونه گرفته شده است. پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز , ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون , آزمون Oneway وF  می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر , جهت تاثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.      نتایج نشان می دهد که میانگین میزان رضایت شغلی بین کارکنان 06/2 میباشد که حاکی از آن است که کارکنان در حد متوسط رضایت دارند.

مقدمه

ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن مرزها بیش از بیش در حال فرو ریختن ودر عصری به سر می بریم که محصولات تکنولوژی ارتباطات لازمه حیات بشری هستند . (آوینی- 1371) و رادیو وتلویزیون از اجزای عالم کنونی  گشته و جایگاه خاصی درآن دارد که اگر این ابزار نبود , عالم علیل و ناقص الخلقه بود . به عبارت دیگر پیدایش , گسترش و کارکردهای روز افزون رادیو و تلویزیون , بشر امروزی را به نسبتی با تلویزیون کشانیده است که اکنون اگر از او اوصاف بشر بپرسند می شود گفت که بشر عصر ما , جاندار تماشاگر تلویزیون است.(داوری-1374) و بالاخره آنکه رادیو از تمام رسانه هایی که هست حساستر است , رادیو و تلویزیون می تواند یک مملکت را اصلاح کند ومی تواند به فساد بکشد.(امام خمینی«ره» 1363) پر واضح است اهمیت هر سازمانی رابطه مثبت و مستقیمی با اهداف آن سازمان دارد یعنی هر قدر اهداف یک سازمان والاتر ومهم تر باشد آن سازمان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. و نیز هر چقدر یک سازمان از درجه اهمیت بالایی برخودار باشد نیروی انسانی شاغل در آن سازمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد یعنی رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان نقش بسزایی در رسیدن به اهداف سازمانی ایفا می کند. در بررسی های اولیه «مساله بودن» رضایت کارکنان به چشم می خورد و نشانه هایی از نارضایتی مشهود بود, تحقیق علمی مارا کمک تا بطور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تکیه بر نتایج علمی در جهت تقویت سطح رضایت کارکنان ارائه راهکار نماییم.

 46 صفحه

, ,

ارزيابي رضايت مندي مشتريان شرکت دارو سازي ثامن

مقدمه

كشور ايران به دليل طيف وسيع گياهان دارويي موجود در آن و سابقه مثبت استفاده از گياهان دارويي و رويكرد بيماران به اين شيوه درمان و همچنين وجود عطارها و اطباء سنتي در سطح شهرهاي كوچك و بزرگ باعث شد تا ايجاد كارخانجات پيشرفته داروئي به عهده تعويق بيافتد و توليد داروهاي شيميايي در داخل كشور بسيار ناچيز بوده و اكثر داروهاي مورد نياز شبكه مصرف از طريق واردات تأمين گردد، تا قبل از پيروزي انقلاب بيشتر داروها از كشورهاي آمريكا و آلمان وارد كشور مي‌شد و معدود شركتهاي توليدكننده دارو در كشور تحت ليسانس  شركتهاي معروف كشورهاي فوق به توليد دارو در داخل كشور با استفاده از فن آوري و اطلاعات آنها مي‌پرداختند و كمترين كار تحقيقاتي در زمينه داروسازي و طرح ژنريك داخلي دارو انجام مي‌پذيرفت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌و ايجاد تحريم‌هاي اقتصادي، شركتهاي دارويي جزء طرحهاي مهم دهه انقلاب محسوب و بخصوص ايجاد دو شركت بزرگ ساخت محلولهاي تزريقي در شهرهاي مشهد و تبريز در دستور كار دولت قرار گرفت.

البته در كنار شركتهاي دارويي توليدكننده محلولهاي تزريقي، شركتهاي دارويي ديگري نيز جهت توليد انواع قرص، كپسول و شربت به بهره برداري رسيد.

شركت داروسازي ثامن از سال 1364 بصورت طرح توجيهي و انتخاب زمين شروع به فعاليت و در سال 1372 توسط رئيس جمهور وقت جناب آقاي‌هاشمي‌رفسنجاني افتتاح گرديد.

در ابتدا و به دليل حجم كم داروهاي تزريقي در بازار، تنها نياز شركت، توليد هرچه بيشتر انواع سرم و عرضه به بازار بود، ولي به تدريج و با افزايش توليد و پايان دوره خاص ناشي از جنگ تحميلي، شركت داروسازي ثامن، توجه به نيازهاي مشتريان را سرلوحه كار خود قرار داده و با تشكيل يك تيم از متخصصان به عنوان واحد ارزيابي رضايت مندي مشتريان و خدمات پس از فروش اولين قدم در اين راستا را برداشت.

اكنون كه تعداد شركتهاي توليدكننده روبه افزايش و امكان ورود شركتهاي خارجي به بازار ايران بسيار محتمل مي‌باشد، توجه به نيازمنديهاي كيفي و كمي‌محصول و تطابق آن با نيازهاي مشتريان بسيار حائز اهميت خواهد بود.

بيان مسأله يا موضوع تحقيق

ارزيابي رضايت‌مندي مشتريان، شركت داروسازي ثامن، در طي يك دوره دوماهه از سطح بيمارستانها و داروخانه‌هاي سطح شهر مشهد مي‌باشد.

ضرورت انجام تحقيق

خوشبختانه كشور در زمينه محلولهاي تزريقي (سرم) و آب مقطر جهت تزريق انواع آمپولها به خودكفايي نسبي رسيده است و دولت جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي از واردات اين نوع محصولات جلوگيري مي‌نمايد، البته واردات فرآورده‌هاي تزريقي به دليل حساسيت پزشكي آن و امكان ورود انواع بيماريهاي واگير مثل ايدز و هپاتيت بسيار با احتياط انجام مي‌شود.

در حال حاضر سالانه حدود 70000000 واحد سرم در حجم‌هاي 500CC و 1000CC و 3000CC و 150000000 واحد آب مقطر در حجم‌هاي 5CC و 10CC توسط شركتهاي توليدكننده به بازار داخلي عرضه مي‌شود و با توجه به قريب الوقوع بودن ورود شركتهاي ديگري به بازار توليد اين محصولات، لزوم هرچه بيشتر تحقيقات بازاريابي و توجه بيش از پيش به رضايت‌مندي مشتريان احساس مي‌گردد.

لذا يك شركت توليدي مي‌بايست ضمن ارائه يك محصول با كيفيت، به نيازمنديهاي كيفي و كمي‌محصول نيز توجه داشته باشد.

تحقق چنين دستاوردي جز با اعمال مديريت صحيح و استفاده از تكنولوژي پيشرفته و در فضاي توليد مناسب و توجه به فيدبك نظرات مشتريان ممكن نمي‌باشد، درحاليكه در صورت تغيير بينش و فعاليت علمي‌مي‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهاي جهاني توليد نمود و از طريق توسعه اين صنعت علاوه بر ارزآوري فراوان براي تعداد زيادي از افراد جامعه اشتغال نيز ايجاد نمود، كه اين گام با سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي‌در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و اولويت ايجاد اشتغال در جامعه جوان كشور ايران هم راستا خواهد بود.

هدف از مطالعه موضوع

 1. دستيابي به تصوير وضعيت موجود بويژه ترسيم مسائل و مشكلات مشتريان در ارتباط با محصولات توليدي شركت.
 2. كمك به سياست گذاران در امر توليد و توجه بيشتر به نظرات مصرف‌كنندگان.
 3. فراهم آوردن مبنايي براي مراجعه استفاده‌كنندگان در زمينه ارزيابي رضايت‌مندي مشتريان، به دليل اطلاعات جمع آوري شده در اين خصوص.

 

 

 • فهرست مطالب
 • مقدمه    2
 • بيان مسأله يا موضوع تحقيق    3
 • ضرورت انجام تحقيق    3
 • هدف از مطالعه موضوع    4
 • پيشينه تحقيق    5
 • فرضيات    5
 • تعريف عمليات متغيرها    6
 • ابزار گرد آوري داده‌ها    7
 • جامعه آماري    7
 • مراحل انجام تحقيق    7
 • تعريف مفاهيم    7
 • محدوديت‌ها- موانع و مشكلات تحقيق    9
 • بخش اول: آشنایی با صنعت داروسازی و ساخت محلولهای تزریقی    11
 • 1- تاريخچه    11
 • ادويه ي مركبه و شناخت مفردات طبي    12
 • دارو شناسي در ايران    14
 • 2- تكنولوژي    18
 • 3- روش اجرايي عمليات توليد (مراحل ساخت محلولهای تزریقی)    19
 • ساخت محلول    25
 • بخش 2: مباحثی در مورد مشتری    27
 • 1- مشتری کیست؟    27
 • قبل از اينكه مشتريانتان تغيير رأي بدهند رفتارتان را تغيير دهيد    27
 • مقدمه    27
 • حقايق مسلم درباره مشتريان    27
 • يكي از مديران فورد در مورد مشتري مي‌گويد:    28
 • مشتري سود است و هرچيزديگر هزينه سربار    30
 • خودتان را به جاي مشتري بگذاريد    31
 • چرا مشتريانمان را از دست مي‌دهيم    33
 • مشتري يعني كسب و كار، كسب و كار يعني مردم، مردم يعني مشتري    34
 • هنري فورد در اين خصوص مي‌گويد:    35
 • هدف سازمان شما ايجاد مشتري است    36
 • اقدامات اساسي براي جلب مشتري بيشتر    37
 • با مشتريان خود ارتباط دائم داشته باشيد.    39
 • هر يك از كاركنان شما بايد مشتريانتان را ملاقات كنند.    40
 • 2- «روش اجرايي نحوه ارتباط با مشتري و اندازه‌گيري رضايت مشتري»    43
 • تعاريف    44
 • شرح فعاليت‌ها    44
 • كليات    44
 • ارتباط با مشتري    45
 • نحوه اندازه‌گيري ميزان رضايت مشتري    47
 • 3- «روش اجرايي رسيدگي به شكايت مشتريان»    49
 • تعاريف    50
 • مسئوليت و اختيار    50
 • شرح فعاليت‌ها    50
 • بخش سوم: بازاریابی    53
 • تعریف    53
 • 1- استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار    54
 • 2- ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار    57
 • 3- آميخته های بازاريابي     61
 • «روش تحقيق»    71
 • مصاحبه و اخذ نظرات كتبي بوسيله پرسشنامه:    71
 • منابع اطلاعات    72
 • اطلاعاتي راجع به رؤساي بيمارستانها و مسئولين فني داروخانه‌ها:    73
 • بررسي فرضيه‌ها:    74
 • فرضيه 1:    74
 • فرضيه 2:    75
 • فرضيه 3.    75
 • فرضيه 4.    76
 • فرضيه 5.    76
 • فرضيه 6.    77
 • تحليل يافته‌هاي پرسشنامه اي    78
 • تبليغات براي فروش    78
 • نتیجه گیری    80
 • پيشنهادات    80
 • توصيه به ساير دانشجويان    80
 • نمونه پرسشنامه    80
 • منابع:    80

 

,

بررسی عوامل موثر بر اعتیاد نوجوانان (دانش آموزان) پسر دوره ی راهنمایی

مقدمه
اعتیاد به موادمخدرراازهرزاویه ای اعم ازروانی˛اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و… نگاه کنیم یکی ازمسایل بزرگ جهانی است.  سوء مصرف مواد مخدرزندگی فردراازهم می پاشد.نظام باورهاوهنجارهای جامعه را مورد تهدیدقرارمیدهد در ایران بر اساس آمار منتشره از سوی مراجع ذیصلاح درحال حاضر ازهرپنج نفرجمعیت جهانی یک نفر بین 15تا24سال سن دارد مجموعایک میلیارد جوان دردنیا زندگی میکند وقریب به 85درصد آنان درکشورهای درحال توسعه زندگی میکنند که ازاین تعداد60درصددر آسیا به سرمی برند . همه ی گروه های سنی بطور یکسان در معرض سوءمصرف موادمخدرقرار ندارندبلکه هرچه بر سن افراد اضافه می شودزمینه های سوء مصرف کاهش میابد آسیب پذیری به  ویژه درسن نوجوانی بیشتردیده میشودنوجوانان وجوانان به عنوان یک گروه از تشخیص شدت وجدی بودن خطرات اجتماعی عاجز هستند چون ازیک طرف احتمال گرفتارشده را کمتر از آنچه هست تخمینی می زنند واز طرف دیگرتوانایی خود را برای کنار آمدن با خطر یا آسیب ناپذیر بودن بیش از آنچه در واقع هست محاسبه می کنند.(آقایی ، 1380،ص26)
جوانان ونوجوانان نیاز به استقلال وخودنمایی در محیط خانواده جامعه راداردوازلحاظ شخصیتی حساسترندوبیش ازدیگرافشارجامعه در معرض اعتیاد هستند.
این گروه ارزشها وکنترل والدین را کم تر پذیرفته وبیشتر درصدد جرئت ورزی واثبات خویشتن اند این ویژگی ها با میل به جستوجوی تازگی وهمانند سازی باسایر نوجوانان واعضای گروه سنی همراه است. درچنین شرایطی قرار گرفتن تحت تاثیر فشار همسالان کاملا طبیعی است وبرای اثبات استقلال با مصرف مواد مخدر به مخالفت با والدین خود بر می آیند بر این اساس نو جوانان جزو آسیب پذیر ترین گروه سنی هستند مصرف مواد در نوجوانان خطر ناک تر از سایر گروه هاست.
زیرا مواد اثرات حاد وطولانی مدت بر خلق، توجه، وتمرکزکار کرد شناختی وذهنی آنها می گذارندو می توانند به حافظه آنان آسیب زد وموجب اختلال وحتی توقف رشد آنها شوند ومصرف مواد به صورت یک فعالیت وسبک زند گی برای آنها در طول عمر میشود .
وعادت می کنند وچون رشد کافی ذهنی واجتماعی نکردهاند وبین فعا لیت های حال وآینده خود را نمی بین اند وفکر می کنند قادر به تغییر زندگی خود در آینده هستند علاوه براین که مصرف موادمخدر در نوجوانان باعث بروز مشکلات زیر می شود :
1 -آسیب های جسمی وروان شناختی(مانند بیماری ایدز,آسیب حافظه ,اختلالات کبدی ,مسمومیت های کبدی)
2-خطر افزایش فعالیت های جنسی زود رسونا به هنجار
3-توقف یااختلال در رشد هیجانی,اجتماعی ,اخلاقی وهوش
 4- مشکلات رفتاری ودر گیری های قانونی
5-اختلالات درکارکر
6-بی علاقگی به درس خواندن          7- افت تحصیلی         8- بالا رفتن احتمالی خود کشی.
مبارزه با عرضه ی مواد مخدربسیار ضروری است وبدون آن مشکل اعتیاد بدتر از وضع موجود خواهد شداما این تلاش ها شکل اعتیادوسوء مصرف مواد مخدررا از بین نبرده است.
درمان معتادان نیز با مشکلات زیادی همراه است مانند هزینه ی درمان ,صرف زمان ,درمانگاههای ویژه ,معتادان,خانواده هافعالیت پیش گیرانه در کنار سایر فعالیت ها نتایج قابل ملاحظه ای را به ارمغان آورده است پیشگیری شامل اقداماتی برای کاهش عواملی که افراد در معرفی خطر قرار میدهد وافزایش عواملی که افراد را از مصرف مواد حفظ می کندبنابراین شناسایی کامل این عوامل درهر منطقه به ویژه بودن فعالیت های پیش گیری کمک خواهد کرد.عوامل سبب اعتیادمنفرد هستند وازاین رو تنها به کار گرفتن یک شیوه نمی تواندبرتمام این عوامل تاثیر گذار باشد و باید از شیوه های مختلف پیشگیری استفاده کردواز توان فرد یا یک سازمان خارج است .
موفقیت در امر پیشگیری مستلزم همکاری همه ی مردم وجامعه مانند خانواده,مساجد ,مدارس,دانشگاه ها ,رادیو,تلویزیون ,روزنامه ها,ماموران انتظامی و…باشد.( انصاری ،  1384،ص12)…
 • فهرست مطالب
 • فصل اول 9
 • مقدمه 10
 • بيان مسئله 12
 • اهمیت وضرورت تحقیق 13
 • اهداف تحقیق 14
 • فرضیه های تحقیق: 15
 • تعریف عملیاتی متغیر ها: 15
 • – عوامل خانوادگی : 15
 • -عوامل فردی: 15
 • عوامل اجتماعی: 16
 • عوامل محیطی: 16
 • اعتیاد : 16
 • دانش آموزان: 17
 • دوره ی راهنمایی: 17
 • کارکنان: 17
 • فصل دوم:پیشینه ی پژوهش 18
 • تاریخچه ی مصرف مواد مخدر: 20
 • تعریف اعتیاد 22
 • معتاد کیست؟ 23
 • اعتیاد به معنی وسیع کلمه: 23
 • اعتیاد به معنی اخص کلمه: 25
 • ج:انواع اعتیاد : 26
 • الف) مواد مخدر دارای منشأ طبیعی : 27
 • ب) مواد مخدر نیمه مصنوعی: 27
 • پ) مواد مخدر مصنوعی. 27
 • مواد محرک دستگاه اعصاب مرکزی 28
 • مواد توهم زا 28
 • مواد استنشاقی 28
 • الکلیسم: 28
 • مواد خواب آور و مخدر: 29
 • مواد توهم زا: 29
 • مواد محرک 30
 • مواد آرامبخش: 30
 • مراحل اعتیاد 31
 • شخصیت معتاد: 31
 • تشخیص معتاد: 32
 • مشخصات فردی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی معتادان: 33
 • رابطه اعتیاد و جرائم 34
 • عوارض اعتیاد 36
 • _ اعتیاد و بیماری ایدز : 36
 • – فشار خون بالای سرخرک ریوی : 36
 • اعتیاد و بیماری هپاتیت : 37
 • 2 . عوارض شناختی : 37
 • 3 . عوارض روانشناختی : 37
 • 4 . اختلال در عواطف : 37
 • 5 . عوارض اجتماعی : 37
 • 6 . عوارض رفتاری : 38
 • 7.اعتیاد و عوارض و آثار آن بر روابط خانوادگی: 38
 • توصیه هایی برای والدین 40
 • علائم ونشانه های احتمالی مصرف مواد درنوجوان: 40
 • نشانه های رایج احساس افسردگی : 41
 • ح) علل و عوامل اعتیاد جوانان ونوجوانان 41
 • عوامل جوانی و اعتیاد: 41
 • 1. عوامل فردی و روانی: 43
 • زمینه های فردی  گرایش به اعتیاد 44
 • 2. عوامل محیطی و اجتماعی: 46
 • محیط نامساعد : 47
 • -باورهای غلط 47
 • گروه دوستان وهمسالان و آسيب هاي اجتماعي 48
 • 3. عوامل جغرافیایی و اقتصادی : 49
 • 4-علل سیاسی 49
 • 5. عوامل خانوادگی: 50
 • _ علل اعتیاد و رابطه با نقش خانواده: 50
 • اثر وجود شخص معتاد در اعتیاد سایر اعضای خانواده: 51
 • بخش دوم 53
 • چرا نوجوانان مواد مصرف می کنند؟ 54
 • الف)نشانه های جسمی : 54
 • ب)نشانه های مربوط به خانه: 55
 • پ)نشانه های مربوط به مدرسه: 55
 • ث)سایر نشانه ها: 56
 • پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر 56
 • ج) انواع پیشگیری : 57
 • 2_ پیشگیری ثانویه 58
 • پیشگیری ثالث: 59
 • عوامل محافظ در برابر سوء مصرف مخدر 60
 • ز) نقش عوامل اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد 61
 • 1_نقش آموزش خانواده در پیشگیری از اعتیاد: 61
 • 2_ نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از اعتیاد 63
 • 4 – نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد 70
 • 21 تدبیربرای کاهش احتمال اعتیاد در نوجوانان 71
 • الگوی فرزند خود باشید 73
 • قانون مدار باشید 74
 • تشویق و پاداش 74
 • پیشینه ی تحقیق: 75
 • فصل سوم: روش تحقیق 78
 • روش تحقیق 80
 • جامعه ی آماری 81
 • ابزار اندازه گیری: 81
 • شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش: 81
 • روش تجزیه وتحلیل داده ها: 82
 • فصل چهارم : تجزیه وتحلیل اطلاعات 83
 • مقدمه 84
 • جدول (4-1)توزیع فراوانی سوال اول 84
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال اول: 84
 • نمودار(4-1) 84
 • جدول (4-2)توزیع فراوانی سوال دوم 85
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال دوم: 85
 • نمودارستونی(4-2) 85
 • جدول (4-3)توزیع فراوانی سوال سوم 86
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال سوم: 86
 • نمودارستونی(4-3) 86
 • جدول (4-4)توزیع فراوانی سوال چهارم 87
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال چهارم: 87
 • نمودارستونی(4-4) 87
 • جدول (4-5)توزیع فراوانی سوال پنجم 87
 • نمودارستونی(4-5) 88
 • جدول (4-6)توزیع فراوانی سوال ششم 88
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال ششم: 88
 • نمودارستونی(4-6) 89
 • جدول (4-7)توزیع فراوانی سوال هفتم 89
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هفتم: 89
 • نمودارستونی(4-7) 89
 • جدول (4-8)توزیع فراوانی سوال هشتم 90
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هشتم: 90
 • نمودارستونی(4-8) 90
 • جدول (4-9)توزیع فراوانی سوال نهم 91
 • نمودارستونی(4-9) 91
 • جدول (4-10)توزیع فراوانی سوال دهم 91
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال دهم: 92
 • نمودارستونی(4-10) 92
 • سوال 11: آیا کمبود اعتماد به نفس و احترام به خود، در اعتیاد نوجوان تأثیر دارد؟ 92
 • جدول (4-11)توزیع فراوانی سوال یازدهم 92
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال یازدهم: 93
 • نمودارستونی(4-11) 93
 • سوال 12: آیا محل ومکان زندگی نوجوانان نقشی در اعتیاد آنان دارد؟ 93
 • جدول (4-12)توزیع فراوانی سوال دوازدهم 93
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال دوازدهم: 94
 • سوال 13: در دسترس بودن مواد مخدر چه اندازه در اعتیاد نوجوانان تأثیر دارد؟ 94
 • جدول (4-13)توزیع فراوانی سوال سیزدهم 94
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال سیزدهم: 94
 • نمودارستونی(4-13) 95
 • جدول (4-14)توزیع فراوانی سوال چهاردهم 95
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال چهاردهم: 95
 • نمودارستونی(4-14) 95
 • جدول (4-15)توزیع فراوانی سوال پانزدهم 96
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال پانزدهم: 96
 • نمودارستونی(4-15) 96
 • جدول (4-16)توزیع فراوانی سوال شانزدهم 97
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال شانزدهم: 97
 • نمودارستونی(4-16) 97
 • جدول (4-17)توزیع فراوانی سوال 17 98
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هفدهم: 98
 • نمودارستونی(4-17) 98
 • جدول (4-18)توزیع فراوانی سوال 18 98
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال هیجدهم: 99
 • نمودارستونی(4-18) 99
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال نوزدهم: 99
 • نمودارستونی(4-19) 100
 • جدول (4-20)توزیع فراوانی سوال 20 100
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال بیستم: 100
 • نمودارستونی(4-20) 100
 • جدول (4-21)توزیع فراوانی سوال 21 101
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال بیست ودوم: 102
 • تجزیه وتحلیل داده ها ی سوال بیست وسوم: 103
 • نمودارستونی(4-25) 104
 • بررسی فرضیه های تحقیق 105
 • تجزیه وتحلیل یافته های فرضیه اول: 105
 • تجزیه وتحلیل یافته های فرضیه دوم: 106
 • فرضیه 3 :عوامل فردی در گرایش نوجوانان به مواد مخدر تأثیر دارد. 107
 • تجزیه وتحلیل یافته های فرضیه سوم: 107
 • فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری 111
 • خلاصه واهم یافته های پژوهش 112
 • پیشنهادات 113
 • فهرست منابع ومآخذ 115
 • ضمائم 117
,

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی پسرانه و دخترانه

چكيده
بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر اروميه   هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه خلاقيت دانش آموزان و نگرشهاي فرزند پروري والدين ، دستيابي به نتايجي است كه احتمالا حاكي از ارتباط برخي از عوامل بين آنهاست . فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از ” بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد “. در فرضيه هاي فرعي ، بررسي رابطه خلاقيت با جنسيت ، پايه هاي تحصيلي ، متغييرهاي دموگرافيك و… مد نظر بوده است .  براي انجام پژوهش از روش توصيفي ( پيمايشي ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروري والدين به عنوان متغيير مستقل و ميزان خلاقيت دانش آموزان به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق ، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع آوري شده است.
 1- آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت
2-  پرسشنامه زمينه يابي ارزشيابي نگرش والدين
اجراي هر دو پرسشنامه به روش سرشماري انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماري را 209 نفر پسر و 218 دختر   ( جمعا 427 نفر ) و والدين آنها تشكيل داده است. تجزيه و تحليل نتايج  و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني ، ميانگين ، ضريب همبستگي پيرسون ، انحراف معيار ، آزمونt  ، تحليل واريانس و… به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS13  صورت گرفته است . نتايج تحقيق حاكي است 6/11 % دانش آموزان خلاقيت بسيار زياد ، 2/42 % خلاقيت زياد ، 7/28 % خلاقيت كم و 5/17% خلاقيت بسيار كم  از خود نشان دادند كه 8/53% بالاتر از حد متوسط و 2/46% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد . اكثريت والدين (5/92% ) نيز نگرش حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. از نظر شيوه هاي فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش آموزان رابطه آماري معني داري بدست نيامده است (20% r= ) . يعني والدين ديدگاههاي تربيتي روشن و جهت داري كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شديدا محافظه كارانه اي دارند كه احتمالا مي تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي بر رشد خلاقيت باشد . ارتباط برخي از عوامل تشكيل دهنده خلاقيت با نگرشهاي والدين ، جنسيت دانش آموزان ، تحصيلات  و شغل والدين ، وضيت رفاهي خانواده ها و… كه مربوط به فرضيه هاي فرعي تحقيق مي باشد قابل توجه است . توزيع فراواني ميزان خلاقيت دانش آموزان نيز به ترتيب براي بسياركم ، كم ، زياد و بسيار زياد 5/17 % ،  7/28% ، 2/42% و 6/16% مي باشد. تفاوت معني داري از نظر ميزان خلاقيت دربين پايه هاي مختلف تحصيلي مشاهده نگرديد. در مقام مقايسه ، ميزان خلاقيت كلي و عوامل چهارگانه  خلاقيت (بسط ، سيالي، ابتكار و انعطاف پذيري ) دردختران بيشتر از پسران است . در مورد متغيرهاي دموگرافيك ، نتايج حاكي است : 1- خلاقيت سيالي فرزندان خانواده هاي مرفه كمتر است. 2 – اكثريت پدران (5/61% ) و مادران (9/47%) دانش آموزان داراي تحصيلات عالي ليسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داري (46% ) و معلمي ( 3/25% ) و شغل اغلب پدران را كارمندي(3/38%) و آزاد( 27%) تشكيل مي دهد . بنابراين نتايج آزمون ،  فرضيه اصلي و فرضيه فرعي 2  تحقيق را تائيد نمي كند اما فرضيه هاي فرعي1 و3 و 4 مورد تائيد هستند ….
 • فهرست مطالب
 • چكيده 4
 • فصل اول : طرح تحقيق 6
 • مقدمه 7
 • اهداف تحقيق 14
 • فرضيه هاي تحقيق 14
 • تعاریف اصطلاحات و متغييرها 15
 • فصل دوم: مباني نظري وادبيات تحقيق 18
 • – ادبيات تحقيق 18
 • – تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق 18
 • مقدمه 19
 • معنا و مفهوم خلاقيت 20
 • تعريف خلاقيت 21
 • نظریه های خلاقیت 23
 • تفاوت خلاقيت با نوآوري 29
 • ارتباط خلاقیت با هوش 30
 • خلاقيت و عملكرد نيمكره هاي مغز 34
 • ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق 35
 • خلاقیت استعدادی برای تمام عمر 42
 • نقش ويژه مدارس در پرورش خلاقيت 43
 • تاثير متقابل معلمان – شاگردان و خلاقيت 45
 • راههاي آموزش و پرورش خلاقيت 46
 • خلاقيت و مقاومت سازمانهاي آموزشي 53
 • عوامل بازدارنده خلاقيت (کشنده های خلاقیت) 54
 • تاثيرات فرهنگ و محيط برخلاقيت 57
 • سبكهاي فرزند پروری و خلاقیت 59
 • سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان 63
 • تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش 66
 • تحقيقات داخلي 66
 • تحقيقات خارجي 68
 • فصل سوم: روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات 72
 • مقدمه 73
 • روش تحقیق (روش اجرای تحقیق ) 74
 • روش های جمع آوری اطلاعات و داده هاي تحقيق 76
 • جامعه آماري تحقيق 78
 • برآورد حجم نمونه تحقيق 79
 • روش نمونه گيري  تحقيق 80
 • متغييرهاي تحقيق 80
 • ابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها ) 81
 • روايي ابزارهای اندازه گيري تحقيق 83
 • پايائي ابزارهاي اندازه گيري تحقيق 84
 • روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 85
 • فصل چهارم:(يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها  ) 86
 • مقدمه 86
 • – توزيع پايه تحصيلي 87
 • – توزيع جنسي پاسخگويان 88
 • – توزيع تحصيلي والدين پاسخگويان 91
 • – توزيع شغلي والدين : 95
 • – توزيع نگرش رفتاري والدين 98
 • – توزيع ميزان خلاقيت تورنس: 99
 • بخش دوم : يافته هاي استنباطي تحقيق 100
 • فرضيات تحقيق : 100
 • بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي: 103
 • بررسي خلاقيت فرزندان بين نگرش والدين 109
 • بررسي رابطه  نوع نگرش رفتاري والدين  با خلاقيت 110
 • فصل پنجم:(بحث و نتیجه گیری) 113
 • مقدمه : 113
 • يافته هاي تحقيق : 115
 • الف) ویژگیهای شخصی افراد نمونه آماری: 115
 • ب) بحث یافته های فرضیه های تحقیق: 115
 • فرضیه فرعی 1 : 115
 • فرضیه فرعی 2 : 116
 • فرضیه فرعی 3 : 116
 • فرضیه فرعی 4 : 116
 • نتيجه گيري 117
 • محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق 117
 • فهرست منابع فارسي 121
 • فهرست منابع انگلیسی 123
 • ضمایم 124
 • ضمیمه 1 125
 • ضميمه3 134
 • پرسشنامه ارزيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان 134
 • خلاقيت : ّ 134
 • منابع 137
,

سنجش رضایت شغلی پرسنل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

در جوامع امروزي كه افراد بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي روزانه‌شان را صرف كسب درآمد مي‌كنند و يا از طريق آموزش‌هاي مختلف خود را براي فعاليت‌هاي شغلي آماده مي‌سازند، بحث از اشتغال و بررسي‌ همه جانبه در خصوص ماهيت آن اهميت زيادي پيدا نموده است. زيرا ممكن است اين افراد فاقد مهارت‌هاي لازم باشند، علاقمند نبوده و يا از شغل خود راضي نباشند.  تکریم کارمندان یک سازمان توسط مدیران آن  نشان از رو به  پیشرفت بودن آن سازمان دارد. مدیرانی که دغدغه اصلاح امور را دارند همواره در پی یافتن مشکلات و معضلات سازمان مطبوع خود بوده و از هیچ فعالیتی فرو گذار نمی نمایند. یکی از این اقدامات که با بدنه سازمان در ارتباط مستقیم است ، سنجش میزان رضایت شغلی ( سنجش کیفیت زندگی کاری ) است.
قسمتي از انگيزه‌ها و بهره‌وري در شغل به هماهنگي بين خصوصيات شغلي با توانايي، نيازها، علايق و ارزش‌هاي افراد بستگي دارد. اين هماهنگي سبب رضايت شغلي(Satisfaction Job) فرد مي‌گردد و فقدان آن سبب نارضايتي. رضايت و عدم رضايت از شغل با كل زندگي فرد در ارتباط است و مي‌تواند سبب شود كه فرد در زندگي بهتر و راحت‌تر باشد يا نباشد.
با توجه به نگاه مدیران ارشد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران طرح  سنجش میزان رضایت شغلی به عنوان یکی از پروژه های تحقیقاتی در حوزه منابع انسانی سازمان انجام گرفت و این طرح یکی از اولین گام ها در خصوص تغییر ساختار سازمانی بود.
1) اهداف طرح
1-1) هدف كلي طرح :
1-1-1-) سنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران
2- 1-) اهداف ميانه طرح :
2-1-1-) شناخت علل و عوامل بروز نارضايتي شغلي كاركنان
2-1-2-) بررسي علل كاهش كارآمدي كاركنان
2-1-3-) انعكاس يافته‌هاي طرح در اصلاح نظام برنامه‌ريزي و ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني
2-1-4-) شناسايي كاستي‌ها و آسيب‌هاي نظام تعاملي بين سطوح مختلف سازماني
2) ضرورت اجراي طرح
با عنايت به اينكه مديريت جديد سازمان، سال 1385 را سال شكوفايي و انسجام فعاليتهاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران اعلام نموده‌اند، يافته‌هاي طرح در شناخت وضعيت موجود و ترسيم خط‌مشي‌هاي اجرايي جهت دستيابي به تحول سازماني مذكور بسيار سودمند خواهد بود.
3) تعريف رضايت شغلي
رضايت شغلي يك پديدة احساسي است كه يك كارمند دربارة شغل خود مي‌تواند به دست آورد. بنابراين رضايت شغلي زماني حاصل مي‌شود كه كاركنان از طبيعت كار خود رضايت داشته باشند، از حقوق و مزاياي خود راضي باشند، فرصت‌هاي مناسبي براي ارتقاء و ترفيع داشته باشند و از همكاران و سرپرستان خود نيز راضي باشند. لذا رضايت شغلي يك پديدة فردي مي‌باشد.(هايلين 1966)
4) سوالات(فرضيات) طرح
1-4-) امنيت شغلي در سازمان از حد مطلوبي برخوردار نيست.
2-4-) قشر متخصص در سازمان احساس رضايت نمي كنند.
3-4-) افراد شاغل در سازمان نسبت به حقوق دريافتي خود رضايت دارند.
4-4-) مديران ارشد ( مديران كل مناطق چهارگانه ) نتوانسته اند رضايت پرسنل را در برخوردهاي خود جلب نمايند.
5-4-) بين ارتقاء شغلي كاركنان و رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
5) روش اجراي طرح
با توجه به ماهيت موضوع اين طرح به روش پيمايشي انجام مي‌شود و اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه(مصاحبة حضوري كتبي) گردآوري و سپس بوسيلة نرم‌افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.(پرسشنامه ضميمة طرح مي‌باشد.)
6) گسترة اجراي طرح
طرح به صورت همه شماري(همه كاركنان ستاد مركزي، ادارات كل مناطق و مراكز) انجام مي‌شود. كاركنان موسسات تابعه شامل طرح نمي‌شوند.
7) مراحل اجراي طرح
مراحل اقدامات
1 مشاوره و هم‌انديشي با مديران، مشاورين و كارشناسان خبره
2 تدوين و ارائة طرح و شيوه‌نامة اجرايي
3 ارائه فرم اولية پرسشنامه رضايت شغلي
4 تشكيل كميتة اجرايي
5 اجراي پيش آزمون
6 اصلاح و ارائة فرم نهايي پرسشنامه
7 اجراي فراگير طرح سنجش رضايت شغلي
8 ورود اطلاعات، استخراج و تحليل اطلاعات و اراية پيشنهادات
9 تدوين گزارش نهايي و ارائه به مراجع ذي‌صلاح
 • فهرست
 • بررسی شاخص های رضایتمندی در حوزه ها هشت گانه 5
 • مقدمه 6
 • چالش‌هاي مديريت در سدة 21 6
 • 2) ضرورت اجراي طرح 8
 • 3) تعريف رضايت شغلي 8
 • 4) سوالات(فرضيات) طرح 8
 • 5) روش اجراي طرح 8
 • 6) گسترة اجراي طرح 9
 • 7) مراحل اجراي طرح 9
 • طرح کیفیت زندگی کاری چیست ؟ 10
 • روند اجرایی طرح : 11
 • تیم اجرایی : 12
 • نحوه تهیه و بخش های پرسشنامه : 13
 • کدگذاری و ورود اطلاعات : 14
 • روش تجزيه و تحلیل های آماری : 15
 • روش شاخص گذاري : 16
 • سیمای پاسخ دهندگان 17
 • جنسیت : 18
 • وضعیت تاهل : 19
 • میزان تحصیلات : 20
 • میزان سابقه کار : 21
 • بررسی پاسخ ها به صورت جداول و نمودارهای توصیفی یک بعدی 22
 • 9. مجموع پرداخت‌هاي سازمان براي هزينه‌هاي معمولي زندگي خود و خانواده‌ام كافيست. 32
 • 10. داراي صلاحيت و شايستگي‌هاي لازم براي سرپرستي است. 33
 • 11. انعطاف پذير است. 34
 • 12. انتقاد پذير است. 35
 • 13 به اندازة كافي در دسترس است. 36
 • 14. به قدر لازم مرا در انجام كارها راهنمايي و هدايت مي‌كند. 38
 • 15. ارزيابي خود را در مورد عملكرد من، به من مي‌گويد. 39
 • 16. احساس مسووليت دارد و نسبت به كار و سازمان دلسوز است. 40
 • 18. به قدر لازم و كافي كيفيت كارها را كنترل مي‌كند. 42
 • 19. با زيردستان رفتاري دوستانه دارد. 43
 • 23. انگيزه لازم براي انجام درست كارها را دارا هستند. 48
 • 28. شغل من به اندازة كافي تنوع كاري دارد. 55
 • 31. احساس مي‌كنم كار من با ارزش است. 58
 • بررسی شاخص کل در مقابل  فاکتورهای تاثیر گذار (سن – سابقه کار- سمت – میزان تحصیلات ) 100
 • بررسی بر اساس طبقه بندی سن افراد پاسخ دهنده 107
 • شاخص رشد و تعالی نیروی انسانی به تفکیک سن 108
 • شاخص رشد و تعالی نیروی انسانی به تفکیک سن 108
 • شاخص رشد و تعالی نیروی انسانی به تفکیک سن 108
 • شاخص تعلق خاطر به شغل به تفکیک جنسیت پاسخ دهندگان 120
 • شاخص میزان تعهد سازمانی به تفکیک سابقه کار پاسخ دهندگان 131
 • با توجه به  001/0sig =   می توان گفت در سطح معنی داری  05/0= α اختلاف بین رده های مختلف در این تحلیل معنی دار است . 136
 • ردۀ (7-5) و(5-3) در گروه 1 136
 • ردۀ ( 5-3) و ( بالاتر از 7 ) در گروه 2 136
 • ردۀ ( بالاتر از 7) و ( کمتر از 1) و (3-1) در گروه 3 جای می گیرند که به نسبت گروه 1 از 2 و 2 از 3 رضایتمندی کمتری از مدیران ارشد سازمان دارند . 136
 • ANOVA 138
 • شاخص رضایتمندی از حقوق و دستمزد به تفکیک سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 151
 • پرسشنامه سنجش 177
 • منابع : 184

اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادی

مقدمه
امروزه قدرتهاي اقتصادي بزرگترين بخش زندگي ما را تحت سيطره خود دارند، مهمترين سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه با استفاده از تئوريهاي اقتصادي معاصر، در چه سطحي مي‌توان توسعه پايدار را تجزيه و تحليل و اجرا كرد. تئوري‌ها و مفاهيم توسعه اقتصادي در قرن گذشته نمي‌توانست نيازهاي انساني را تأمين كند و آن را تنها در زنجيره‌اي از مطالعات حمايت محيطي خلاصه مي‌نمود. اين مسائل موجب شد تا رويكردهاي جديدي ارائه شود و ماهيت تئوري اقتصادي و نقش و وظايف بالقوه آن براي حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادي و بقاي شهروندي تعريف شود.
در ابتداي دهه 1990 بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، گروه زيادي از كشورها با ويژگي خاص توسعه‌اي خود در دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم شدند. اگر چه اين كشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغيير، محدود به حوزه اقيانوس آرام مي‌شدند ولي توجه كمتري به تجزيه و تحليل ويژگيهاي خاص توسعه آنها در حاشيه ركود وضعيت اقتصادي مي‌شد و نه تنها به تجزيه و تحليل وضعيت آنها در بخشهاي مختلف توليد اقدام نمي‌شد بلكه وضعيت مصرف منابع  طبيعي و آلودگي محيطي نيز مورد غفلت واقع شده بود.تغيير در جهت اقتصاد بازار  كه مبتني بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بود از طريق ساخت دهي مجدد اقتصاد كشورهاي كمونيستي و تعديل فعاليتهاي آنها دنبال مي‌شد. تغيير سريع در جهت اقتصاد بازار، باز ساخت‌دهي اقتصادي، افزايش قيمت انرژي و منابع ديگر، بسياري از مسائل جدي را در دهه‌هاي اخير موجب شد، ولي افزايش مصرف منابع تجديدپذير از نقطه نظر پايداري  تغييرات مثبتي در توسعه ايجاد كرد.
هر چند مفهوم توسعه پايدار به قدر كافي روشن است ليكن تفسير و تعريف واقعي توسعه پايدار مباحث زيادي را در خصوص مدلهاي پيشنهادي جديد توسعه پايدار اجتماعي و مديريت آن، بوجود آورده است. و اگر مفاهيم توسعه پايدار بوسيله اصول جديد و پيش‌فرض‌هاي روش شناختي جديد  تقويت شود، درك ماهيت پايداري و همراهي آن با تعريف جديد توسعه پايدار و معني جديد مديريت آن آسانتر خواهد بود.
مقاله حاضر دو هدف را دنبال مي‌كند: نخست تشريح محتوي مديريت توسعه اقتصادي از نگاه اجتماعي و اكولوژيكي، و دوم، تبيين اصول تئوريكي و ارائه فهم بيشتر از آن. از آن جا كه محتوي شاخص‌هاي محيطي، شامل مفاهيم قلمرو اكولوژيكي  و آثار زيست محيطي است، و مسائل محيطي از ديدگاه تناسب آن با تصميم‌گيري در مباحث پايداري توسعه اقتصادي نيز در مقاله حاضر به تفصيل بررسي مي‌شود.
روش كار: به منظور دستيابي به اين اهداف، بررسي‌هاي زير انجام شده است:
– تجزيه و تحليل اصول مديريت پايدار
– تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مورد نياز در مديريت توسعه پايدار
– بررسي شاخص‌هاي محيطي و كاربرد آن در تصميم‌هاي پايداري توسعه اقتصادي
– بحث مفاهيم آثار اكولوژيكي و قلمرو محيطي از نقطه نظر ارزيابي پايداري بالقوه آن
– تنظيم اصول تئوريكي براي محاسبه قلمرو محيطي منابع خاص
متدهاي اصلي تحقيق علمي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تلخيص منطقي  كه تعميم تئوري‌ها و تفكرات اقتصادي و مديريت را در بر مي‌گيرد، تجزيه و تحليل سيستم‌هاي تئوريكي  كه مسائل مديريت توسعه پايدار اجتماعي را مطابق با نتايج و استدلال دانشمندان كشورهاي ديگر بررسي مي‌كند، مقايسه و بررسي فرآيندهاي توسعه سيستم‌هاي اقتصادي.
1- اصول و ساز و كارهاي تصميم‌گيري مديريت توسعه پايدار اجتماعي
به لحاظ تاريخي، مفهوم پايداري در ابتدا در اقتصاد و محيط زيست همچنين در متون چند رشته‌اي  استفاده مي‌شد. علاوه بر آن مفهوم پايداري از زواياي فرآيندهاي خرد و جهاني گسترده بوده و كاربران بسيار متعدد پايداري و احتمال تعامل آنها را در بر مي‌گيرد.
اگرچه مفهوم «ماهيت توسعه پايدار» تا حدودي روشن است ولي تفاسير و تعاريف توسعه پايدار مباحث زيادي را منجر شده است. ابهام در مفهوم توسعه پايدار به ماهيت دوگانه آن بر مي‌گردد زيرا هم «توسعه» و هم «پايداري» را پوشش مي‌دهد. در ادبيات اقتصادي و محيطي 70 تعريف براي توسعه پايدار زيست محيطي ارائه شده است. جا دارد از تعريف ارائه شده در گزارش كميسيون برانتلند  كه ايده بهتري در مورد توسعه پايدار ارائه مي‌كند استفاده كنيم؛
«توسعه پايدار نوعي از توسعه است كه نيازهاي نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهاي آن براي تأمين نيازهاي نسل‌هاي آينده ارضاء كند. مفهوم توسعه پايدار مرزهاي مشخصي- نه مطلقاً محدودي- دارد ولي استفاده از منابع موجود تكنولوژيكي و محيط سازمان اجتماعي و ظرفيت جذب اثرات فعاليتهاي انساني را محدود مي‌كند.»                                                    «آينده مشترك ما»
ولي مشكل تعريف دقيق عبارت توسعه پايدار و محتوي اقتصادي آن در تئوري مديريت مي‌تواند به عنوان مزيت در نظر گرفته شود، زيرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدل‌هاي احتمالي توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از اين رو جاي بحث زيادي دارد.
در تجزيه و تحليل پيامدهاي توسعه اجتماعي سه بعد قابل تمييز است:
1- بعد زيست‌محيطي 2- بعد اقتصادي 3- بعد اجتماعي
 مطابق فهم كنوني از توسعه پايدار داراي سه اصل است؛ حمايت محيطي، توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي. بر اين اساس سه رويكرد در مديريت توسعه پايدار اجتماعي وجود دارد. رويكرد اقتصادي، رويكرد زيست‌محيطي و رويكرد اجتماعي….
 • فهرست مطالب
 • مقدمه 4
 • – تجزيه و تحليل اصول مديريت پايدار 5
 • در تجزيه و تحليل پيامدهاي توسعه اجتماعي سه بعد قابل تمييز است: 6
 • اصول مديريت در مديريت توسعه پايدار اجتماعي به شرح ذيل عملي است: 16
 • اهمیت مدیریت در اسلام 27
 • راه های آشنائی با اصول مدیریت و رهبری در اسلام 35
 • اصول مدیریت با توجه به آیات و روایات 40
 • اصل تقوا 40
 • اصل وحدت جهت 41
 • اصل وحدت دستور 41
 • اصل توکل 41
 • اصل محبت به همه انسانها 41
 • اصل حسن ظن 41
 • اصل انعطاف 42
 • اصل توانایی در کنترل نفس 42
 • اصل قدردانی و قدرشناسی 42
 • اصل مشورت 43
 • اصل امر به معروف و نهی از منکر 43
 • اصل رازداری 43
 • اصل احسان، حقوق و پاداش عادلانه 43
 • اصل تناسب شغل با فرد 44
 • اصل ارزشیابی و نظارت 44
 • اصل مؤانست و توجه به افراد 44
 • اصل تفویض اختیار 44
 • اصول مدیریت و کنترل پروژه ها 45
 • 1 – تعريف پروژه 45
 • 2 – سازمان يک پروژه 46
 • 3- دوره زماني يک پروژه از آغاز تا پايان 47
 • مرحله نظري 47
 • مرحله طرح و برنامه­ريزي 53
 • مرحله اجرا 55
 • مرحله پاياني (اختتام) 56
 • وظايف مديريت پروژه 57
 • ويژگيهاي‌ يك‌ مدير موفق‌ 61
 • چگونه يك مدير دوست داشتني باشيم 63
 • منابع: 67

مدیریت ارتباط با مشتریان و اندازه گیری رضایت مشتری در بانکداری و تجارت الکترونیک بانک پارسیان CRM & CSM IN E-banking & E-commerce

مقدمه

دسترسي تعداد زيادي از مردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيک بين افراد و سازمانهاي مختلف از طريق دنياي مجازي، بستري مناسب براي برقراري مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرده است. تجارت الكترونيك عمده ترين دستاورد به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمينه هاي اقتصادي است. استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم كردن امکان فعاليت براي بنگاههاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها و صرفه‌جويي در زمان شده است. فناوري ارتباطات و اطلاعات امكان افزايش قابليت رقابت‌پذيري بنگاهها را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد منجر شده است. بر اثر گسترش اين فناوري حجم تجارت الکترونيک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقيقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پيش‌بيني مي‌شود طي سالهاي 2006-2002 حجم تجارت الكترونيك به طور متوسط سالانه بيش از 58 درصد رشد كرده و از 2293 ميليارد دلار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليارد دلار در سال 2006 بالغ شود. يكي از ابزارهاي ضروري براي تحقق و گسترش تجارت الكترونيك ، وجود سيستم بانكداري الكترونيك است كه همگام با سيستم‌هاي جهاني مالي و پولي عمل و فعاليتهاي مربوط به تجارت الكترونيك را تسهيل كند. در حقيقت مي‌توان گفت كه پياده سازي تجارت الكترونيك ، نيازمند تحقق بانكداري الكترونيك است.  به همين دليل، استفاده از سيستم هاي الكترونيك در موسسات مالي و اعتباري جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداري الكترونيك روز به روز در حال افزايش هستند.

براساس گزارش تحقيقاتي موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزيه و تحليل اطلاعات بانکداري در اروپا) آمار استفاده‌کنندگان از سيستم‌هاي بانکداري الکترونيک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس از 5/4 ميليون نفر در سال 1999 به حدود 22 ميليون نفر در سال 2004رسيده است. در سال 2005 بيش از 75 درصد شركتهاي فعال در كشورهاي توسعه يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده مي‌كنند. اين روند براي بانك ها هم يك فرصت و هم يك تهديد بشمار مي آيد.

ايران در زمينه تجارت و بانكداري الكترونيك ، کشوري جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل قبول از آن، راه درازي در پيش دارد. ورود فناوري جديد در اين دو زمينه ، نيازهاي جديدي را در پردازش و تبادل داده‌ها ، ابزارها و زير ساختهاي مناسب پياده سازي آن ، و نيز نحوه ارايه خدمات بانكي نوين مطرح كرده است . با نگاهي به تجارب كشورهاي پيشرفته و رشد خدمات بانكداري الكترونيك مي‌توان نيازهاي در حال شكل‌گيري و روند افزاينده آن را در زمينه خدمات بانكي در ايران تا حد مناسبي پيش‌بيني كرد. نظر به روشهاي سنتي موجود در بانك‌هاي كشور و نارسايي اين روشها در ارائه خدمات جديد، تهيه زيرساختهاي مورد نياز در بانك‌ها از ضرورياتي است كه خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعاليتهاي گسترده اي در سيستم بانكي كشور براي ارائه بانكداري الكترونيك و ديگر خدمات نوين بانكي انجام شده است .

در اين مقاله بيشتر سعي شده به بررسي مديريت ارتباط با مشتريان و اندازه گيري رضايت مشتري پرداخته و رابطه بين آنها و ارتباط فيمابين در بانكداري الكترونيكي را توضيح دهيم.در نهايت نيز به بررسي چند ابزار مهم و اجرايي در حفظ مشتري در بانكداري الكترونيكي پرداخته  ايم….

 • فهرست
 • مقدمه 6
 • كسب و كار الكترونيك 8
 • تجارت الكترونيك 10
 • بانكداري الكترونيكي 11
 • مزايا 13
 • يك فرصت ، يك تهديد 15
 • اجزاي بانكداري الكترونيك در ايران 19
 • مشتري 20
 • تعريف مشتری و انواع آن 21
 • انواع مشتری: 22
 • ارزش مشتري 23
 • رضايت مشتري 23
 • تعريف رضايت مشتري 26
 • دلايل افزايش اهميت جلب رضايت مشتري 28
 • تغييرات سريع تكنولوژيكي 28
 • افزايش رقابت در سطح دنيا 28
 • تغيير نيازهاي مشتريان 29
 • اندازه گيري رضايت مشتري 30
 • برنامه اندازه گيري رضايت مشتري 32
 • ويژگيهاي با ارزش براي مسافر هواپيما 33
 • ويژگيهاي مرتبط با ارزش مشتري در مورد يك محصول 34
 • فراِيند اندازه گيري رضايت مشتري 35
 • فرآيند كلي اندازه گيري رضايت مشتري 38
 • چرا مي خواهيم رضايت مشتري را اندازه گيري كنيم؟ 39
 • چه كسي از اطلاعات بدست آمده ، استفاده خواهد كرد؟ 39
 • داده ها بايد به چه صورتي باشند؟ 40
 • اهداف متداول اندازه گيري رضايت مشتري 41
 • نزديك تر شدن به مشتري : 42
 • اندازه گيري بهبود مستمر از ديدگاه مشتري 43
 • استفاده از نظرات مشتري براي بهبود محصول يا فرآيند: 43
 • اندازه گيري نقاط قوت و ضعف رقابتي : 44
 • تعاريف بازاريابي 45
 • نياز ، خواسته و تقاضا 46
 • محصول 47
 • مبادله 47
 • بازار 48
 • مديريت بازاريابي 48
 • بازاريابي رابطه مند 49
 • ارزش طول زندگي مشتري 50
 • منحني طول عمر رابطه خريدار و فروشنده 51
 • 1-مرحله آگاهي 52
 • 2-مرحله اكتشاف 52
 • 3-مرحله گسترش 52
 • 4-مرحله تعهد 52
 • 5-مرحله زوال 52
 • منحني طول عمر و رابطه خريدار و فروشنده 53
 • فرآيند ريزش مشتري 54
 • انجام فرايند رويگرداني مستلزم مراحل زير است: 55
 • مرحله آگاهي 55
 • مرحله جستجو 55
 • مرحله ارزيابي 55
 • مرحله انتقال 56
 • مرحله تثبيت 56
 • رتبه بندي مشتري 56
 • درجه بندي رضايت مشتري 57
 • الف: مشتري خشمگين 58
 • ب: مشتري ناراضي 59
 • ج: مشتري راضي 60
 • د: مشتري شاد 60
 • ه: مشتري به وجد آمده(شيفته) 61
 • مشتريان وفادار و رابطة آن با رضايتمندي 62
 • رابطه بين وفاداري و رضايتمندي 63
 • رضايتمندي 64
 • رابطة بين رضايت مشتري و رضايت كاركنان 65
 • كيفيت نوع اول: كيفيت بيان شده و مورد انتظار 66
 • كيفيت نوع دوم: كيفيت مورد انتظار ولي بيان نشده 66
 • كيفيت نوع سوم: كيفيت بيان شده ولي غير مورد انتظار 67
 • كيفيت نوع چهارم : كيفيت بيان نشده و غير مورد انتظار 67
 • لزوم درك مشتري و سنجش نيازها و خواسته آنها 68
 • نگاه سيستمي به ارزش مشتري 69
 • نمودار ارتباطي بين عوامل ايجاد كنندة يك نظام ارزشي مشتري دار 70
 • سوالات اساسي اندازه گيري رضايت مشتري 72
 • سوال اول : چرا بايد رضايت مشتري را اندازه گرفت ؟ 72
 • هدف از اندازه گيري رضايت مشتري و پايش آن 75
 • تامين رضايت مشتري و مزاياي آن 76
 • مزاياي رضايت مشتري 78
 • مزاياي رضايت مشتري 79
 • آنسوي رضايت 80
 • زنجيره ي سود 80
 • مراقبت فراگير مشتري 81
 • T.C.C  يا ارتباطات 81
 • اصول T.C.C 82
 • 1 – جهت يابي نيازهاي مشتري 83
 • 2 – كار گروهي كليه كاركنان 83
 • 3 – مديران به عنوان الگو و مرتبطين آزاد 83
 • 4 – ارزيابي و قضاوت بر پايه واقعيت 83
 • 5 – بهينه سازي فرايند و رفع نواقص 84
 • 6 – پيشرفت دائمي 84
 • شش سيگما 84
 • 1 – تمركز حقيقي بر مشتري 85
 • ارتباط بين مديريت ارتباط با مشتري(CRM) و اندازه گيري رضايت مشتري(CSM) 87
 • معني حقيقي CRM چيست؟ 90
 • چرا CRM از اهميت برخوردار است؟ 91
 • تاريخچة CRM 94
 • قابليتهاي اتوماسيون نيروي فروش 94
 • قابليتهاي سرويس به مشتري 96
 • تعاريف CRM 97
 • مديريت 99
 • عملياتي كردن ارزش 100
 • محركهاي به كارگيري CRM 101
 • اهداف هزينه اي CRM 102
 • فناوريهاي اطلاعات در CRM 102
 • وظايف كليدي CRM 102
 • فاكتورهاي IT در  CRM 104
 • مزاياي CRM 104
 • مزاياي پروژه CRM 105
 • اصول CRM 105
 • رويكرد 7 مرحله اي براي اجراي CRM 107
 • تعاملات با مشتري 110
 • انتخاب مشتري 111
 • هدف قراردادن مشتريان 112
 • برنامه هاي روابط 113
 • سرويس دهي به مشتري 114
 • برنامه هاي وفاداري و دفعات تكرار 115
 • سفارشي سازي 115
 • پيامدهاي CRM 117
 • حريم خصوصي مشتريان 117
 • آينده CRM 118
 • چارت سازماني براي بخش بازاريابي 120
 • بررسي شكايات 120
 • نتيجه گيري 122
 • ابزارهاي مهم و اجرايي حفظ مشتري در بانكداري الكترونيكي 125
 • 2-پست الكترونيك 127
 • به مشتريان خود آموزش دهيد 128
 • پرورش دادن روابط درازمدت و بادوام 128
 • 3-SMS: 129
 • مزايای SMS و معايب WAP 129
 • نحوه کار در محيط SMS BANKING 130
 • پيام های يکطرفه و دوطرفه 130
 • 4-تلفنبانك: 131
 • منابع 132

140 صفحه

 

بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی

مقدمه :
اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالیترین نعمات الهی دنیا واخرت را نصیب مردم خواهد نمود. نظام مدیریتی که با سرعتی عجیب جامعه را رو به رشد و ترقی و تکامل پیش خواهد برد. نظامی که تمام درهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود. نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهد بخشید .نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهد کند. شباهت های پارادایم* مدیریت اسلامی با سایر پارادایم های مدیریتی دولتی:
با مروری بر پارادایم های موجود در مدیریت دولتی و ابعاد مختلف این پارادایم ها و مقایسه آن با فرهنگ اسلامی در می یابیم که بر اساس اصول اساسی پذیرفته شده در اسلام هر کدام از این پارادایم ها دارای نقاط اشتراک زیادی با مفروضات و باورهای اسلامی می باشد. به عنوان مثال تاکید بر عقلانیت و نظم منطقی در اداره امور مسلمین که ایات و روایات زیادی نیز دراین خصوص ارائه شده است وجه اشتراک باورهای بنیادین اسلام با پارادایم مدیریت دولتی سنتی است. از طرفی تاکید بر اقتصاد و ارائه احکام مختلف در این زمینه، از خصوصیات بارز مدیریت در اسلام می باشد که به نوعی در پارادایم مدیریت دولتی نوین مد نظر قرار گرفته است و نهایتاً خدمت به خلق، توجه به حقوق شهروندی و دادن آزادی توام با پاسخگویی به مدیران، بارها در قرآن مجید، نهج البلاغه و سایر کتب معتبر اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است که در پارادایم خدمات عمومی نوین نیز مورد توجه اندیشمندان و پیروان این مکتب بوده است.
یکی از مهمترین تعالیم واموزه های مدیریتی اسلام٬ مشارکت و مشورت در کارهاست:
مشاركت از ديدگاه نظام مديريت مشاركتي را مي‌توان به اختصار چنين تعريف نمود: ((همكاري و تعاون فكري افراد در كسب موفقيت گروهي به نحوي كه اين همفكري افراد را تشويق نمايد تا هدف‌هاي سازمان را هدف‌هاي خود دانسته مسئوليت دستيابي به آنها را به دوش گرفته و در اجراي مؤثر فعاليت‌ها سهيم شوند به ديگر بيان مشاركت به معناي شركت داوطلبانه و آزادي افراد در تصميم‌گيري‌ها از طريق ارائه پيشنهادات مفيد و انجام كارها و پيشبرد فعاليت‌هاي گروهي سازمان مي‌باشد)).
مديريت مشاركتي پديده‌اي است ذهني و فرهنگي كه باعث مي‌شود كاركنان بي‌انگيزه و نظاره‌گر، به كارهاي گروهي  كشيده شوند و احساس مسئوليت نمايند. اين شيوه باعث ارتقاي ميزان بهره‌وري، ابتكار، انضباط، تقليل تنش‌ها و شكايات، افزايش تحرك، اجتناب از جزئي‌نگري، تصميم‌گيري جمعي، انعطاف‌پذيري، جلوگيري از خودبيني و خودكامگي، مردم‌سالاري، رشد شخصيت و… مي‌گردد.
ويژگي بارز اين نوع مديريت به عنوان شالوده اصلي آن ايجاد همفكري و همدلي بين مديريت و كاركنان يك سازمان در همه زمينه‌ها و پديد آوردن سيستم و نظامي براي اين منظور مي‌باشد.
مشاركت participation به معناي مردم سالاري يكي از ميراث هاي كهن يونان باستان است كه پس از يك فراموشي طولاني ، در عصر حاضر در انديشه هاي آدام اسميت با عنوان ” نيرومند كردن و قدرت بخشيدن ” دگر باره شكل گرفته است و در هيات “واگذاري قدرت به مردمان ” در جامعه متولد گرديده و در جوامع مختلف روزهاي رو به رشد و پويايي خود را طي ميكند.
اگر چه نظام سياسي كشورهاي باختري از دويست سال پيش هميشه رد پايي از مشاركت را در جامعه خود ديده اند اما هنوز سازكارهاي ضروري براي معني دار كردن مشاركت مردم آنچنان كه بايد پديد نيامده و مردم هنوز هم در سرنوشت خويش دخالتيی آگاهانه نداشته و ندارند. طبيعي است كه در جوامعي كه ساختار مديريتي آنها هنوز هم بوي عصر پدر سالاري ميدهد وبسياري از بايدهاي ابتدايي علم مديريت از جملهء‌ناشناخته هاست ، اصل مديريت مشاركتي هر لحظه هزاران بار ، با تيغ تيز جهالت قرباني ميشود . بنابراين در چنين شرايطي ابتدا بايد در انتخاب مديران متخصص و باتجربه توان و انر‍‍‍‍‍ژي خود را صرف نمود و بعد به فرهنگ سازي در زمينه مشاركت سازمان ها پرداخت .
از طرفي مديريت مشاركتي حاكي از مشاركت كاركنان در وظايف خاص مديريت است كه عبارتند از برنامه ريزي ، سازماندهي ، هماهنگي ، هدايت ورهبري و كنترل و نظارت . وظيفه برنامه ريزي در راس وظايف خاص مديريت قرار دارد و جوهره برنامه ريزي تصميم گيري است پس اصليترين و واقعي‌ترين مشاركت ، شركت و نفوذ كاركنان در تصميم‌گيريهاي سازماني است .
کشور ایران کشوری اسلامی است که 98 درصد جمعیت ان را مسلمانان تشکیل می دهند و طبعا مدیران و کارمندان سازمانی این کشور مسلمانند. سوالاتی که در بین به ذهن خطور می کنند اینست که: 1- ایا ارزشهای اسلامی در نحوه ی اداره و مدیریت سازمانهای کشور اهمیت دارند؟ 2- ایا اساسا تلاشی در جهت پیشبرد و اداره سازمانها به صورت اسلامی در کشور انجام شده است؟ 3- ایا ارزشهای اسلامی در بالا بردن سطح بهره وری کارکنان و همچنین ارضا نیازهای عاطفی ایشان در محیط کار و تلطیف فضای کار نقش دارد؟
نگرش و باورهای غلط مدیرانسازمانی ٬ به حاشیه رفتن فرهنگ اسلامی در سازمانها به دلیل عدم تبلیغات مناسب٬ ضعیف بودن و غدم سرمایه گذاری در بخش تحقیقات مدیریت اسلامی و اینکه اصول مدیریتی امروز بر گرفته شده از دانشمندان غربی و در کل تمدن غرب است از جمله محدودیت های این مقوله است.
بیان مسٲله:
1-اسلام چه راهکارهایی را برای مشارکت کارکنان در سازمان اراﺌه داده است؟
2-ایا اسلام برنامه ای برای پیشبرد صحیح و منطبق با ارمانهای اسلامی را در سازمانها اراﺌه کرده است؟ چرا؟
3-افزایش بهره وری٬ بهبود کار کارکنان و ارتباطاتشان با یکدیگر در محیط کار یا سازمان چگونه محقق می شود؟
 • فهرست مطالب
 • بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی 2
 • مقدمه : 3
 • بیان مسٲله: 5
 • ضرورت تحقیق: 5
 • خصوصيات مشاورين: 6
 • برخی از فواید مشارکت: 7
 • کاهش ضايعات و هزينه ها . 7
 • ارزشهاي بنيادي مشارکت و نتايج آن : 7
 • اهداف تحقیق: 8
 • کاهش ضايعات 9
 • افزايش ميزان بهره وري . 10
 • بعضي از علل بروز بي تفاوتي در كاركنان: 15
 • نتیجه: 16
 • روش و حیطه تحقیق: 17
 • *پارادایم: 17
 • مشارکت:(participation) 18
 • موانع و محدودیت ها: 19
 • عدم ايجاد يک بستر فرهنگي . 19
 • وجود موانع سازماني مشارکت مانند : 19
 • نتیجه گیری: 22
 • منابع :

25 صفحه

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه
يکي از موضوعاتي که در ادبيات مالي و سرمايه گذاري مورد توجه گسترده و فراگير قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمايه مي باشد. توسعه، رشد و تداوم فعاليت هر شرکت مستلزم سرمايه گذاري است که بايد از طريق تأمين منابع مالي لازم تحقق پذيرد. در مديريت مالي از دو نوع منبع مالي نام برده مي شود، منابع مالي از داخل موسسه و منابع مالي خارج از موسسه . دريافت وام از بانکها، انتشار سهام جديد و خريد نسيه مواد و ماشين آلات، مثالهايي از تأمين منابع مالي مورد نياز از منابع خارجي است.  استفاده از ذخاير، استهلاک داراييهائي ثابت، کاهش داراييهاي جاري و فروش داراييهاي ثابت اضافي و عدم تقسيم سود، مواردي از تأمين منابع مالي از داخل موسسه است. تأمين منابع مالي به هر کدام از دو صورت بالا، هزينه ها و آثاري را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصميم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمين مالي ناگزير مي نمايد. هرگاه هزينه ها و آثار منفي تأمين منابع مالي مورد نياز، از بازدهي نهايي سرمايه گذاريها بيشتر باشد از سرمايه گذاري مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصميمات مالي هر شرکت مخصوصاً جهت تأمين مالي شرکت از طريق بدهدي يا انتشار سهام عادي باعث خواهد شد که ساختار سرمايه شرکت تغيير يابد و بر روي سودآوري و ريسک سهام در بازار تأثير گذارد و قطعاً رمايه گذاران در هنگام ارزيابي شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهاي بدهي يکي از راههاي بررسي ساختار سرمايه شرکت و تجزيه و تحليل چگونگي ارتباط ساختار سرمايه با ساير عوامل تأثير گذار بر شرکت است.
در اين فصل با تعريف دقيق موضوع مورد بررسي و اهميت پرداختن به آن، فرضيات تحقيق را بيان کرده و کلياتي از روش آزمون فرضيات ذکر مي گردد.
 • فهرست مطالب
 • فصل اول : 7
 • کليات 7
 • مقدمه 8
 • 1-1- تعريف موضوع و بيان مسأله 10
 • هدف کلي اين تحقيق عبارت است از : 15
 • 4-1- فرضيات تحقيق 16
 • 5-1- روش تحقيق 17
 • 6-1- روش و ابزار گردآوري داده ها 17
 • 7-1- قلمرو تحقيق (زماني، مکاني، موضوعي) 18
 • 8-1- تعريف عملياتي متغيرها 19
 • فصل دوم : 21
 • ادبيات موضوع 21
 • مقدمه 22
 • جدول (1-2) راه هاي تحصيل منابع مالي اضافي به همراه محاسن و معايب آن 23
 • نظريه سود عملياتي خالص 25
 • نظريه موديلياني و ميلر 26
 • معافيت مالياتي 40
 • 1- هزينه هاي ورشکستگي 42
 • 2- هزينه هاي آشفتگي 42
 • تئوري توازي ايستا 46
 • تئوري ترجيحي 48
 • 3-2- پيشينه تحقيق 50
 • فصل سوم: 63
 • روش تحقیق 63
 • مقدمه 64
 • 1-3- نوع تحقیق 65
 • 2-3- معرفی متغیرهای تحقیق: 66
 • 3-3- فرضیه‌های تحقیق: 67
 • 4-3- قلمرو تحقیق: 67
 • 5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری 68
 • 6-3- فرایند تحقیق 68
 • 7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن 69
 • 8-3- روش جمع آوری داده‌ها 69
 • 9-3- روش تحلیل داده‌ها 69
 • 10-3- آزمون توزیع متغیرها 71
 • 4-10-3- ضریب تعیین (R2) 73
 • فصل چهارم: 75
 • مقدمه 76
 • 1-4- توصیف اطلاعات و داده‌های متغیرهای تحقیق 77
 • جدول‌شماره 2-4:‌شاخص‌های‌آمارگرایش‌به مرکز‌و پراکندگی‌متغیرهای صنعت‌های مورد مطالعه 78
 • ادامه جدول شماره 2-4: شاخص‌های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت‌های مورد مطالعه 78
 • جدول شماره 3-4: شاخص‌های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه 79
 • ادامه جدول 3-4: شاخص‌های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه 80
 • 2-4- آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش 81
 • جدول شماره 4-4: نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه 83
 • جدول شماره 5-4: جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق 84
 • 2-2-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق 85
 • جدول شماره 6-4: نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره‌های آزمون 85
 • خلاصه: 99
 • فصل پنجم: 100
 • تحلیل یافته‌ها 100
 • 1-5- خلاصه تحقیق 102
 • فهرست منابع و ماخذ فارسی 112
 • فهرست منابع و ماخذ انگلیسی 114

120 صفحه

پروژه کارگاه مهارت های عمومی مدیریت

مقدمه
جلسه یکی از مؤلفه های اصلی و مهم در کسب و کار است. اما برگزاری جلسه مستلزم صرف زمان و هزینه است. که صد البته هر دو بسیار ارزشمند هستند. بنابراین بهتر است فقط زمانی تشکیل جلسه بدهیم که ضرورت داشته باشد و باید همیشه جلسات مختصر و مفید باشند.
جلسه چیست؟
یک جلسه کاری عبارت است از  گروههای عده ای از افراد که با هدف مشکلات یا اخذ تصمیمات کاری انجام می شود. اکثر جلسات کاری جنبه رسمی دارند و بایستی زمان و مکان آنها از قبل مشخص شده باشد. تعداد افراد شرکت کننده معمولاً بیشتر از دو نفر است ولی میتواند بین دو نفر هم باشد. جلسه دارای هدف مشخصی است که در دستور جلسه ذکر می شود و قبل از تشکیل جلسه بین شرکت کنندگان توزیع می شود.
بررسی هزینه ها :
بهترین جلسات آنهایی هستند که فقط با حضور افراد مرتبط با موضوع، تشکیل می شوند و ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها دانش ایشان برای دست یابی به یک هدف مشخص مورد استفاده بهینه قرار میگیرد:
آگاهی از اهداف
معمولاً هدف از برگزاری نشست های کاری در یکی از مقوله های زیر است
• انتقال اطلاعات یا ارائه توصیه ها و رهنمودهای کاری؛
• صدور دستورات ؛
• رسیدگی به گلایه ها و شکایات یا انجام قضاوت؛
• اتخاذ یا اجرای تصمیمات کاری؛
• دستیابی به ایده های نو؛
• ارائه یک طرح پیشنهادی جهت بررسی و به تصویب رساندن آن.
• تنظیم وقت
پس از اتخاذ تصمیم در مورد هدف اصلی تشکیل جلسه، تاریخ و زمان برگزاری جلسه متناسب با وقت کلیه افرادی که حضورشان ضروری است تنظیم می گردد/
• تأکید بر اهداف
اهداف را بایستی بصورت کلی و جزئی خلاصه کرد تا کلیه شرکت کنندگان آنها را بخاطر داشته باشند تا چنانچه از مسیر اصلی بحث دور شدند آنها را متوجه دستور جلسه کرد.
نکته : اگر بدون تشکیل جلسه میتوان موضوعی را حل و فصل کرد، حتماً همین کار را انجام دهید.
جلسات رسمی
قوانین مربوط به برگزاری نشستهای رسمی ممکن است بسیار پیچیده و از کشوری به کشور دیگر، یا سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد. از جلسات رسمی عبارتند از : جلسات هیئت مدیره، جلسات عمومی، کنفرانسها ، جلسات خارجی، مجامع عمومی سالیانه، جلسات کمیته های دائمی.
نکته : استفاده از ارتباطات مجاری مثل کنفرانسهای تلفنی، ویدیویی، اینترنت، پست الکترونیک و پیام های اینترنتی در برگزاری جلسات بسیار مفید است.
عوامل مؤثر بر برگزاری جلسه
1) انتخاب نوع جلسه : رسمی یا غیر رسمی باشد.
2) تعداد شرکت کنندگان : معمولاً جلسات شش تا نه نفره با کارایی بیشتری همراه است.
3) با گذاشتن یک ساعت مچی روی میز : تنظیم وقت جلسه
4) دستور جلسه : از قبل آماده و کاملاً مطابق آن جلسه را پیش برود.
• مقدمات تشکیل جلسه
بایستی فرصتی را به فراهم کردن مقدمات تشکیل جلسه اختصاص دهیم، با اینکار به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. نتیجه فعالیتها و هماهنگی های قبل از نشست باید به گونه ای باشد که افراد کلیدی حتماً در زمان و مکان مناسب در جلسه حضور یابند و در نهایت تصمیمات منطقی و درستی را اتخاذ کنند.
• انتخاب شرکت کنندگان
– کسانی را بایستی انتخاب کرد که حضور آنها ضروری و بتوانند با استفاده از مهارت یا پیشنهادات خود نقش مفیدی ایفا کنند.
– نقش شرکت کنندگان ارزیابی شود و نام آنها در دستور جلسه کنار مورد مربوطه یادداشت شود.
• اطلاع دادن به شرکت کنندگان
تاریخ، زمان، مکان و هدف از تشکیل جلسه را دقیقاً به اطلاع شرکت کنندگان برسانید و گاهی اوقات راحت ترین کار این است که از شرکت کنندگان بخواهید در همین جلسه زمان تشکیل جلسه بعدی را مشخص و قطعی کنید.
• تهیه و دستور جلسه
گرد آوری مفاد دستور جلسه فهرستی از موارد و موضوعاتی است که قرار است در طول جلسه مطرح شوند و مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
دستور جلسه بایستی کوتاه، ساده، و واضح و روشن باشد. (نمونه دستور جلسه ص 22)
تنظیم – دستور جلسه باید حاوی عناوین مورد بحث و جزئیات مربوط به تاریخ، زمان، مکان و هدف باشد.
توزیع – پس از تهیه پیش نویس باید آنرا به تأیید شرکت کنندگان رسانده و در صورت تغییر در آن دیگران بایستی مطلع شوند….
 • فهرست
 • مقدمه 4
 • 1-هدف و دامنه کاربرد : 9
 • 4-3- ورودی به جلسه 11
 • دستورالعمل نظام پیشنهادات در شرکت آهنگری 14
 • پودر مشهد 14
 • چکیده 16
 • تفاوت خلاقیت و نوآوری 17
 • ویژگیهای افراد خلاق و نوآور 21
 • دستورالعمل نظام پیشنهادات 24
 • (نمونه های برای روش اجرایی مدیریت مذاکرات در شرکت آهنگری پودر مشهد) 26
 • راهکارهای متقابل در برابر پیشی جستن در حمله به قرار زیر است: 29
 • منابع و مأخذ 43
 • نمونه ای برای روش اجرایی مدیریت مذاکرات 44
 • مدرس : استاد دکتر محمود قربانی 49
 • مقدمه 50
 • موانع و مشکلات اجرایی شدن این مهارت 55
 • نسلهای مدیریت زمان 55
 • منحنی کارآیی شخصی 57
 • اجتناب از خطاها 59

62 صفحه

تعهد و وجدان کاری در مدیریت اسلامی

تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر “وجدان کاري”‌ و “انضباط اجتماعي”
در اين تحقيق در ابتدا به اين مطلب مي پردازدکه چرا مقوله هاي وجدان کار و انضباط اجتماعي بسيار کم و جزئي در مطالعات و نوشته هاي سازماني امده است. اين تحقيق ضمن شناخت اين دو مقاله يک طرح نظري براي شناخت، پژوهش و تجزيه و تحليل علل و عوامل بوجود اورنده و مؤثر بر انها ارائه مي‎دهد. محقق وجدان کاري در سازمان را يک پديده عقيدتي مي داند که در عمق ذهنيت افراد سازماني نفوذ کرده و با اثار مثبت، مفيد و اثربخشي از قبيل: تعهدکاري، درست کاري، وقت شناسي، کيفيت کار و … در متن “فرهنگ سازماني” جلوه گر و نمايان مي‎شود. برمبناي مطالب اين تحقيق هر نوع بررسي و تحقيق در ماهيت، ريشه هاي اثار عوامل و متغيرهاي وجدان کاري در سازمان يک مدل سه بعدي را دربرمي گيرد که در يک بعد ان علل و عوامل ساختاري، در بعد ديگر علل و عوامل رفتاري و در بعد سوم علل و عوامل زمينه اي روي پژوهش قرار گرفته و مشخص مي‎شوند.
اهميت کار
کار جوهر وجود ادميان است براي يک يک افراد جامعه کارکردهايي بسيار دارد که از ان جمله اند:
– تامين نيازهاي حياتي و اقتصادي
– ارضاء خواسته هاي رواني.
بدين سان که از طريق کار مولد، انسان احساس بودن مي نمايد هستي خويش را مفيد مي شمارد و از حاصل کارش لذت مي‎برد. از اينرو است که بسياري، مهم ترين عامل از خود بيگانگي  را نديدن حاصل کر توسط عامل و افريننده ان مي دانند به نظر ما، حاصل کار، جلوه اي از وجود فرد دارد انسان در ان ايينه اي هستي خويش را مي بيند حاصل کار، تبلور و مصداق حيات است. حال اين دستاورد مي‎تواند مادي باشد، نظير توليد يک کفش، يا غيرمادي، نظير انتقال انديشه و تربيت.
براي جامعه نيز کار، کارکردهايي بي شمار دارد. کار انسانها مايه حيات و بقاء جامعه است يعني فقر و غناي جامعه مستقيما با کميت و کيفيت کار انسانها در ارتباط است.
شرابير در اثرش تکاپوي جهاني مي نويسد ژاپنيها در اغاز قرن نوزدهم خود را از کاروان توسعه دور يافتند براي رسيدن بدان بسيار انديشيدند اما، در اين ميان هيچ نيافتند….

فهرست مطالب

 • اهميت کار 4
 • مفهوم کار 6
 • تعاريف وجدان 9
 • تقسيم بندي و معاني اصطلاحي وجدان 11
 • وجدان کاري 14
 • وجدان کاري در قران 18
 • وجدان کاري در کلام رهبر 26
 • اخلاقيات 30
 • اخلاق کار در ژاپن 37
 • عوامل رواني در وجدان کاري 38
 • وجدان کار و بهره وري 44
 • احساس سودمندي از کار: 47
 • لذت برون از کار: 47
 • نياز اندک به کنترلهاي خارجي: 47
 • راضي نگهداشتن خداوند و مردم: 48
 • عجين شدن با کار: 48
 • حداقل مقررات و ضوابط: 48
 • خلاقيت و نواوري: 48
 • تعهد و وجدان کاري 50
 • ديدگاه دانشمندان علم مديريت و رفتار 53
 • بيگانگي : 54
 • حاکميت عقل: 60
 • منابع : 62

65 صفحه