مقاله ترجمه شده رشته زیست:اکسایش گلیکول میتوکندری در رابطه با تنفس نوری در گیاهان عالی

بازدید: 80چکیده: اکسایش گلیکول در گلیوکسیل، مرحله  واکنشی مهمی در تنفس نوری هست. گیاهان زمینی و خزه ی سبز charophycean  ،گلیکول موجود در peroxisome را با استفاده از اکسیژن به عنوان عامل بیماری زا...